Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

212 40 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:41

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T QUC DN NGUYN HONG hoàn thiện quản nhà nớc thuế thu nhập nhân việt nam LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T QUC DN NGUYN HONG hoàn thiện quản nhà nớc thuế thu nhập nhân viƯt nam Chun ngành : Kinh tế trị Mã chuyên ngành : 62310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS ĐÀO THỊ PHƯƠNG LIÊN PGS, TS TRẦN XUÂN HẢI HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận án “Hoàn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng ghi danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan trên! Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Hoàng MỤC LỤC Trang Trang phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, hình, sơ đồ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuế thuế thu nhập nhân 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu thuế thu nhập nhân nước ngồi 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu thuế thu nhập nhân Việt Nam 1.2 Kết rút vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Kết luận chương Chương 2: CƠ SỞ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP NHÂN 2.1 Những vấn đề thuế thu nhập nhân quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.1.1 Những vấn đề thuế thu nhập nhân 2.1.2 Quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.2.2 Nội dung quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước thuế thu nhập nhân 2.3 Kinh nghiệm quản nhà nước thuế thu nhập nhân số nước học cho Việt Nam 2.3.1 Tổng quan kinh nghiệm số nước quản thuế thu nhập nhân 2.3.2 Bài học quản thuế thu nhập nhân cho Việt Nam Kết luận chương Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP NHÂN VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam 5 22 23 24 24 24 32 35 35 37 47 50 51 66 69 70 70 3.1.1 Thực trạng văn pháp quy quản thuế thuế thu nhập nhân Việt Nam 3.1.2 Thực trạng tổ chức máy quản thuế thu nhập nhân 3.1.3 Thực trạng công tác tổ chức quản thu thuế thu nhập nhân 3.1.4 Thực trạng công tác tra, kiểm tra thuế thu nhập nhân 3.2 Đánh giá chung thực trạng quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam 3.2.1 Những thành tựu quản nhà nước thuế thu nhập nhân 3.2.2 Những điểm bất cập, hạn chế quản nhà nước thuế thu nhập nhân 3.2.3 Nguyên nhân tồn Kết luận chương 70 82 87 95 97 97 101 114 116 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THUẾ THU NHẬP NHÂN VIỆT NAM 4.1 Một số quan điểm định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam 4.1.1 Những cho việc đề xuất quan điểm 4.1.2 Quan điểm định hướng 4.2 Một số nhóm giải pháp hồn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam 4.2.1 Nhóm giải pháp khung khổ pháp 4.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức máy 4.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức quản thu thuế TNCN 4.2.4 Nhóm giải pháp tra, kiểm tra 4.2.5 Các giải pháp khác Kết luận chương 125 125 133 137 145 148 152 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 PHỤ LỤC 161 117 117 117 119 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN APA CCT CNH, HĐH CNTT CQT CSDL CT ĐKT ĐTNT EU GTGT HKD IMF JICA KBNN KT-XH MST NHTM NNT NPT NSNN PIT TCT TNCN UBND UNT VCCI WB WTO Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế Advance Pricing Agreement Chi cục Thuế Cơng nghiệp hóa, đại hóa Công nghệ thông tin Cơ quan thuế Cơ sở liệu Cục thuế Đăng ký thuế Đối tượng nộp thuế Liên minh Châu Âu (Cộng đồng kinh tế Châu Âu) European Union (European Economic Community) Giá trị gia tăng Hộ kinh doanh Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản International Cooperation Agency of Japan Kho bạc Nhà nước Kinh tế - xã hội Mã số thuế Ngân hàng Thương mại Người nộp thuế Người phụ thuộc Ngân sách nhà nước Dự án Ứng dụng quản thuế thu nhập nhân Project management application for personal income tax Tổng cục Thuế Thu nhập nhân Ủy ban nhân dân Ủy nhiệm thu Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Chamber of Commerce and Industry of Vietnam Ngân hàng giới (The World Bank) Tổ chức Thương mại giới (The World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Một số quốc gia áp dụng thuế TNCN đồng mức 64 Bảng 2.2 Xu hướng giảm số bậc thuế suất biểu thuế TNCN số nước 65 Bảng 2.3 Tổng thu từ thuế TNCN mức thuế suất lũy tiến cao biểu thuế TNCN số nước G20 66 Bảng 3.1 Thuế thu nhập nhân giai đoạn 2009 - 2012 79 Bảng 3.2 Mức thuế suất trung bình cho mức thu nhập khác theo Pháp lệnh thuế 2004 theo luật năm 2007 80 Bảng 3.3 Đánh giá tính lũy tiến hệ thống Luật thuế TNCN 2007 (Luật 2007) so với Pháp lệnh 2004 (PL 2004) 81 Bảng 3.4 Số lượng cán bộ, công chức phận quản thuế TNCN (tính đến 31/12/2010) 86 Bảng 3.5 Tình hình thu nộp thuế TNCN 2010 theo nhóm thu nhập 92 Bảng 3.6 Sự thuận lợi thuế Việt Nam qua thời gian 103 Bảng 3.7 So sánh chi phí tuân thủ thuế Việt Nam với nước 104 Bảng 3.8 Chi tiết tính tốn tiêu “Nộp thuế” qua năm 105 Bảng 4.1 Biểu thuế theo Luật thuế sửa đổi năm 2017 126 Bảng 4.2 Chênh lệch số thuế phải nộp NNT khơng có NPT năm 2017 127 Bảng 4.3 Biểu thuế theo Luật thuế sửa đổi năm 2022 130 Bảng 4.4 Số thuế phải nộp người khơng có NPT 131 DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Hình 3.1 So sánh thuế suất bình qn NNT khơng có người phụ thuộc 78 Hình 3.2 Lũy tiến thuế TNCN (tất nguồn thu nhập) 81 Hình 3.3 So sánh mức độ thuận lợi thuế Việt Nam với kinh tế khu vực 104 Hình 3.4 So sánh khoảng cách qui trình nghiệp vụ thuế Việt Nam so với thông lệ quốc tế 106 Hình 3.5 Đánh giá mức độ điều tiết thuế 111 Hình 3.6 Mức độ hao phí thời gian, chi phí cho việc kê khai, nộp thuế 111 Hình 3.7 Đánh giá tần suất kê khai thuế 112 Hình 3.8 Ảnh hưởng sách thuế hành doanh nghiệp 113 Hình 4.1 Thuế suất bình quân NNT khơng có NPT 128 Hình 4.2 Chênh lệch thuế suất NNT khơng có NPT năm 2017 128 Hình 4.3 Thuế suất bình qn NNT khơng có NPT kỳ sửa luật 131 Hình 4.4 Chênh lệch thuế suất NNT khơng có NPT từ kỳ sửa luật 132 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Sơ đồ 2.1 Mơ hình nhân tố tác động nhận thức NNT 51 Sơ đố 2.2 Quy trình quản rủi ro tuân thủ 56 Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy quản thuế 82 Sơ đồ 3.2 Mơ hình hoạt động quản thu thuế 89 Sơ đồ 3.3 Quy trình vận hành Quản thuế thu nhập nhân địa phương Biểu đồ 3.1 Số thu thuế thu nhập nhân từ 1991 đến 2012 91 97 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Việt Nam, Luật thuế thu nhập nhân có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009, thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao áp dụng từ 1991 Tuy có nhiều tiến bộ, song qua q trình thực hiện, Luật thuế thu nhập nhân bộc lộ bất cập: sở thuế hẹp, nhiều thuế suất, khơng bảo đảm tính đơn giản, minh bạch nghiệp vụ, nhiều quy định khó thực hiện, dễ dẫn đến tùy tiện, không công áp dụng, mức khởi điểm chịu thuế giảm trừ gia cảnh chưa thuyết phục, sách chưa hỗ trợ cho công tác quản lý, chế quản chưa hiệu quả, Để hạn chế bất cập, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập nhân Quốc hội thông qua tháng 11/2012 có hiệu lực từ 1/7/2013 Cùng với sửa đổi, bổ sung Luật Quản thuế luật khác, Chính phủ Việt Nam thể nhiều nỗ lực vào cải cách đại hóa nhằm hồn thiện hệ thống thuế q trình hội nhập quốc tế Trước đòi hỏi thực tiễn sách chế quản thuế đồng bộ, bắt kịp phát triển kinh tế, xã hội, việc nghiên cứu q trình hồn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân trở thành nhu cầu cấp thiết Với tư tiếp cận ý thức tuân thủ pháp luật phải xuất phát từ nhận thức tự giác người dân, tác giả luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu q trình quan thuế xây dựng sách chế quản thuế hiệu quả, công bằng, minh bạch, thực lộ trình cải cách thủ tục hành giúp người nộp thuế dễ dàng thực nghĩa vụ với thời gian, chi phí tiết giảm tối đa ứng dụng công nghệ thông tin quản tập trung, đại Thơng qua kết tích cực đó, quan thuế quản đối tượng nộp thuế thu nhập chịu thuế, nâng cao hiệu thu ngân sách nhà nước Mục đích, nội dung nghiên cứu đề tài luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài luận án Nhằm đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp hoàn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu đặt là: 1) Việc ban hành sách, văn pháp thuế thu nhập nhân theo tiêu thức phù hợp, minh bạch, khả thi hay chưa? 2) Việc xây dựng hệ thống quản thuế cấp với chế hành thu quy trình nghiệp vụ đảm bảo nâng cao lực quan thuế, đảm bảo thực thi luật pháp công bằng? 3) Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế đủ khả thực theo Luật thuế thu nhập nhân? Trả lời đầy đủ câu hỏi nhằm đạt mục đích nghiên cứu chủ yếu sau: Hệ thống hóa bổ sung vấn đề luận kinh nghiệm thực tiễn quản nhà nước thuế thu nhập nhân nước thực tiễn Việt Nam Đánh giá thực trạng quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam, tác giả áp dụng mơ hình kinh tế lượng, thiết kế nghiên cứu tiến hành điều tra số địa bàn quận huyện Hà Nội thái độ tuân thủ pháp luật người nộp thuế Đề xuất quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam 2.2 Nội dung nghiên cứu đề tài luận án - Làm rõ nội dung luận vai trò nhà nước việc xây dựng sách thuế thu nhập nhân hồn thiện vai trò quản nhà nước thuế thu nhập nhân Việt Nam sở nghiên cứu thuyết kinh nghiệm số nước giới Chú trọng nghiên cứu tác động đến ý thức tự giác tuân thủ người nộp thuế - Phân tích thực trạng vai trò nhà nước việc xây dựng, hồn thiện hệ thống sách chế quản thu thuế thu nhập nhân Việt Nam thời gian qua, thành tựu, hạn chế nhà nước phân tích ngun nhân tình trạng Thơng qua kết nghiên cứu, luận án giải mức độ tự giác tn thủ người nộp thuế có phân hóa - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường vai trò nhà nước việc xây dựng, hồn thiện hệ thống sách chế quản thu thuế thu nhập nhân Việt Nam năm tới, trọng đến việc đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thay đổiquản thuế túy “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ hành cơng”, coi trọng tơn vinh giá trị đích thực đóng góp kinh tế trị - xã hội người nộp thuế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án hướng tới đối tượng xem xét phạm vi nghiên cứu sau: ... hoàn thiện quản lý nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.2.2 Nội dung quản lý nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.3 Kinh nghiệm quản. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU THU NHẬP CÁ NHÂN 2.1 Những vấn đề thu thu nhập cá nhân quản lý nhà nước thu thu nhập cá nhân 2.1.1 Những vấn đề thu thu. .. nghiệm quản lý nhà nước thu thu nhập cá nhân số nước học cho Việt Nam 2.3.1 Tổng quan kinh nghiệm số nước quản lý thu thu nhập cá nhân 2.3.2 Bài học quản lý thu thu nhập cá nhân cho Việt Nam Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay