Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)

167 40 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:37

Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Nghiên cứu sinh Trần thị Phương Hiền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG , BIỂU, SƠ ĐỒ i ii iv v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết nghiên cứu 6.1.Những đóng góp 6.2 Những hạn chế Bố cục luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHẬN DẠNG CƠ HỘI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu lực lãnh đạo 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Nhận dạng hội nghiên cứu 1.2.1 Khung lý thuyết lực lãnh đạo 1.2.2 Nhận dạng hội nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CEO 2.1 Cơ sở lý thuyết lãnh đạo lực lãnh đạo 2.1.1.Cơ sở lý thuyết lãnh đạo 2.1.1.1 Quan niệm lãnh đạo 2.1.1.2 Các trường phải lý thuyết lãnh đạo – quan điểm 2.1.1.3 Phân biệt lãnh đạo quản trị 2.1.2 Cơ sở lý thuyết lực lãnh đạo 2.1.2.1 Các quan điểm ”năng lực” 2.1.2.2 Khái niệm lực lãnh đạo 2.1.2.3 Vai trò lực lãnh đạo 2.2 Năng lực lãnh đạo CEO 2.2.1 CEO vai trò CEO 2.2.1.1 Quan niệm CEO 2.2.1.2.Vai trò CEO 2.2.1.3 Đặc điểm lao động tính chất cơng việc CEO 2.2.1.4 Phân biệt CEO (manager) nhà lãnh đạo (leader) 2.2.2 Năng lực lãnh đạo CEO 2.2.2.1 Khái niệm lực lãnh đạo CEO 2.2.2.2 Vai trò lực lãnh đạo CEO 2.2.2.3 Phân biệt lực quản trị lực lãnh đạo CEO 4 4 5 6 14 16 16 19 21 21 21 21 22 25 26 26 28 28 31 31 31 33 35 36 37 37 38 40 iii 2.3 Mơ hình nghiên cứu luận án 2.4 Các giả thuyết nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu định tính 3.2 Nghiên cứu định lượng 3.3 Xây dựng thang đo 3.4 Các nguồn liệu phương pháp thu thập liệu 3.5 Thiết kế mẫu CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CEO VIỆT NAM 41 48 52 52 56 57 61 63 4.1 Khái quát tình hình đội ngũ CEO Việt Nam 4.1.1.Tình hình chung CEO Việt Nam 4.1.2 Mơ tả mẫu nghiên cứu 4.2.Thực trạng lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam 4.2.1 So sánh đánh giá lực lãnh đạo CEO thân CEO người ”sát sườn” 4.2.1.1 Về tố chất lãnh đạo cuả đội ngũ CEO 4.2.1.2 Về kiến thức chung lãnh đạo cuả đội ngũ CEO 4.2.1.3 Về hành động lãnh đạo cuả đội ngũ CEO 4.2.2 Phân tích định lượng yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO ảnh hưởng tới kết hoạt động doanh nghiệp 69 69 74 77 4.2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 4.2.2.2 Phân tích nhân tố 4.2.2.3 Phân tích hồi quy 4.3 Kết luận từ kết nghiên cứu 4.4 Gợi ý cho người nghiên cứu sau 90 96 107 112 115 69 77 77 81 83 90 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 117 NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CEO VIỆT NAM 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu 5.2 Giải pháp nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam 5.2.1 Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam dựa vào tố chất lãnh đạo 5.2.2 Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam dựa vào kiến thức lãnh đạo 5.2.3 Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam dựa vào hành động lãnh đạo 5.2.4 Xây dựng khung lực lãnh đạo CEO 117 122 123 125 128 134 5.2.5 Xây dựng đồ nghiệp CEO 5.3 Kiến nghị nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam 5.3.1 Đối với Chính phủ 5.3.2 Đối với hiệp hội, ngành nghề 5.3.3 Đối với đơn vị hỗ trợ đào tạo 5.3.4 Đối với doanh nghiệp KẾT LUẬN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 136 136 136 137 139 140 141 PHỤ LỤC 142 147 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CEO Chief Executive Officer WTO World trade organization UNDP United nations development programme LPI Leadership practices Inventory TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn LATS Luận án tiến sĩ DN Doanh nghiệp TTCK Thị trường chứng khoán HĐQT Hội đồng quản trị NLLĐ Năng lực lãnh đạo v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Đặc trưng lực lãnh đạo xuất nghiên cứu Bass Bảng 1.2: Các đặc trưng lực lãnh đạo (Jeffrey D.Horey Jon J.Fallesen) Bảng 1.3: Các tố chất lãnh đạo phát nghiên cứu Bảng 1.4 : Các kiến thức lãnh đạo đề cập nghiên cứu Bảng 2.1 : Các quan niệm lãnh đạo Bảng 2.2: Các quan điểm lý thuyết lãnh đạo Bảng 2.3: Phân biệt lãnh đạo quản trị Bảng 2.4 : Phân biệt CEO nhà lãnh đạo Bảng 2.5: Các tố chất lãnh đạo CEO nghiên cứu Bảng 2.6: Năm thành phần hành động lãnh đạo CEO nghiên cứu Bảng 2.7: Các số đo lường kết hoạt động doanh nghiệp Bảng 2.8: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu luận án Bảng 3.1: Tổng hợp biến thang đo kết hoạt động doanh nghiệp Bảng 3.2: Tổng hợp biến thang đo yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO Bảng 3.3: Bảng thống kê lượng phiếu điều tra Bảng 3.4 : Thông tin chung đối tượng”sát sườn” tham gia trả lời bảng hỏi ( với phiếu thu hợp lệ) Bảng 4.1 : Tình hình đội ngũ CEO theo độ tuổi Bảng 4.2 : Tình hình đội ngũ CEO theo giới tính Bảng 4.3: Chuyên ngành đào tạo đội ngũ CEO Bảng 4.4: Số năm kinh nghiệm chức vụ đội ngũ CEO Bảng 4.5: Trình độ học vấn đội ngũ CEO Bảng 4.6 : Thông tin chung đối tượng”sát sườn” tham gia trả lời bảng hỏi Bảng 4.7: Tố chất lãnh đạo đội ngũ CEO thân CEO tự đánh giá vi Bảng 4.8 Tố chất lãnh đạo đội ngũ CEO theo đánh giá CEO đội ngũ ”sát sườn” Bảng 4.9: Tổng hợp nhận định kiến thức chung lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam Bảng 4.10: Độ tin cậy thang đo KQHĐ ( sau loại biến) Bảng 4.11: Item-Total Statistics – KQHĐ Bảng 4.12: Độ tin cậy thang đo tố chất lãnh đạo – BE Bảng 4.13: Item-Total Statistics tố chất lãnh đạo – BE Bảng 4.14: Độ tin cậy thang đo kiến thức chung lãnh đạo - KNOW Bảng 4.15: Item-Total Statistics kiến thức chung lãnh đạo – KNOW Bảng 4.16: Độ tin cậy thang đo hành động lãnh đạo – DO Bảng 4.17: Item-Total Statistics hành động lãnh đạo – DO Bảng 4.18: Kiểm định KMO Bartlett tố chất lãnh đạo - BE Bảng 4.19: Phân tích số Eigenvalues 15 biến quan sát thang đo tố chất lãnh đạo - Total Variance Explained Bảng 20: Rotated Component Matrixa Tố chất lãnh đạo Bảng 21: Các biến quan sát thoả mãn tiêu chuẩn nghiên cứu thang đo tố chất lãnh đạo - BE Bảng 4.22: Kiểm định KMO Bartlett- thang đo KNOW Bảng 4.23: Phân tích số Eigenvalues biến quan sát thang đo kiến thức lãnh đạo _ KNOW Total Variance Explained Bảng 4.24: Component Matrixa Kiến thức chung lãnh đạo Bảng 25: Các biến quan sát thoả mãn tiêu chuẩn nghiên cứu thang đo kiến thức chung lãnh đạo – KNOW Bảng 4.26: Kiểm định KMO Bartlett- thang đo DO Bảng 4.27: Phân tích số Eigenvalues 28 biến quan sát thang đo hành động lãnh đạo - DO _ total Variance Explained Bảng 4.28: Rotated Component Matrixa Hành động lãnh đạo vii Bảng 29: Các biến quan sát thoả mãn tiêu chuẩn nghiên cứu thang đo hành động lãnh đạo - DO Bảng 4.30: Tổng hợp yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam ảnh hưởng tới kết hoạt động doanh nghiệp Bảng 4.31: Ma trận hệ số tương quan (Correlations) Bảng 4.32: Tóm tắt mơ hình( Model Summary) Bảng 4.33: ANOVAb Bảng 4.34: Coefficientsa Bảng 4.35: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết Bảng 5.1 Gợi ý trang bị kiến thức lãnh đạo cho đội ngũ CEO Việt Nam Bảng 5.2: Gợi ý sở xây dựng khung lực lãnh đạo CEO Bảng 5.3 : Gợi ý xây dựng đồ nghiệp mẫu cho CEO Hình 1.1 Các yếu tố cấu thành lực (Bass, 1990) Hình 1.2: Các yếu tố cấu thành lực lãnh đạo (Campell,1977) Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu luận án Biểu đồ 4.1: Trình độ học vấn đội ngũ CEO theo tỷ lệ Biểu đồ 4.2: Nhận thức tầm quan trọng tố chất lãnh đạo CEO Biểu đồ 4.3: Thực trạng kiến thức lãnh đạo đội ngũ CEO Biểu đồ 4.4: Năng lực “Phát triển nhân viên” đội ngũ CEO Biểu đồ 4.5 : Năng lực “Làm gương cho cấp dưới” đội ngũ CEO Biểu đồ 4.6 : Năng lực “Truyền nhiệt huyết” đội ngũ CEO Biểu đồ 4.7 : Năng lực “Chấp nhận thử thách” đội ngũ CEO Biểu đồ4.8 Năng lực “Tạo dựng tầm nhìn chia sẻ” đội ngũ CEO MỞ ĐẦU Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu CEO - Chief Executive Officer coi linh hồn doanh nghiệp Kể từ xuất người CEO giới khoảng 150 năm trước, đến số lượng CEO ngày đơng đảo Với tầm ảnh hưởng vai trò quan trọng CEO thịnh vượng doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế bối cảnh tồn cầu hóa, mối quan tâm CEO ngày gia tăng, vấn đề thời Mặc dù giới Việt Nam có nhiều nghiên cứu đề tài CEO nghiên cứu tố chất, hành động lãnh đạo nhằm gia tăng hiệu hoạt động CEO Theo Katz & Kahn (1978); Norburn (1989), phần lớn nghiên cứu lãnh đạo tập trung vào đối tượng cấp trung nghiên cứu Bass (1981), đồng nghĩa với việc có nghiên cứu lãnh đạo tập trung vào đối tượng lãnh đạo cấp cao Điều giải thích vai trò hành vi hai đối tượng lãnh đạo thực khác Trong vòng thập kỷ qua, nghiên cứu đội ngũ quản trị cấp cao ảnh hưởng họ tới kết hoạt động doanh nghiệp ngày gia tăng (Canella, 1997; Childs & Wolff, 1972; Finklestein & Hambrick, 1996; Waldman, Javidan, & Varella, 2004) Các nghiên cứu kết hoạt động doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ đến hành động chất lượng lãnh đạo CEO Finkelstein (1992) cho cần phải xem xét tố chất lãnh đạo đội ngũ quản trị cấp cao ảnh hưởng tới đội ngũ cộng tới kết hoạt động doanh nghiệp Waldman, Javidan, Varella (2004) cho “ngày có xu hướng cho kết hoạt động doanh nghiệp tốt hay xấu hành động đội ngũ quản trị cấp cao” Việt Nam xuất tình trạng phổ biến doanh nghiệp thừa quản lý, thiếu lãnh đạo, thiếu người có khả truyền cảm xúc, xác định tầm nhìn hút nhân cơng ty Q trình nghiên cứu tác giả cho thấy Việt Nam tồn ba sai lầm phổ biến tư quản lý lãnh đạo: thứ nhất, suy nghĩ cho quản lý lãnh đạo ngược lại; thứ hai, lãnh đạo ám người vị trí cao cấu trúc tổ chức; thứ ba, lãnh đạo thiên bẩm Bên cạnh đó, số thống kê cho thấy thực trạng đáng báo động chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp lực lãnh đạo điều hành CEO Việt Nam Cụ thể: điều tra Bộ Kế hoạch đầu tư 63.000 doanh nghiệp 36 tỉnh thành 43,3% người chèo lái công ty có trình độ học vấn cấp ba, 3,7% số chủ doanh nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên Khảo sát Viện Nghiên cứu phát triển 65% số 2.000 chủ doanh nghiệp Nội cán lãnh đạo, công chức khu vực doanh nghiệp Nhà nước đề bạt, bổ nhiệm chức vụ thành tích xuất sắc lãnh đạo; khoảng 15% CEO doanh nhân thuộc gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời; phần ỏi lại CEO tự lực cánh sinh lớn lên [1] Vấn đề đào tạo CEO có chất lượng chuyên gia kinh tế cho chuyện cấp bách Việt Nam gia nhập WTO Cho đến nay, sau gần 30 năm đổi mới, chưa doanh nghiệp Việt Nam đứng trước thách thức khó khăn lớn bối cảnh môi trường kinh doanh quốc tế, khu vực nước đầy biến động, khủng hoảng diện rộng liên quan đến nhiều quốc gia, khu vực Các CEO người “đứng mũi chịu sào” phải chịu trách nhiệm lớn điều hành tầu doanh nghiệp khơi, gánh nặng đặt vai CEO Trong bối cảnh kinh tế khó khăn doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực tái cấu nay, có lẽ, bên cạnh nỗ lực tái cấu nhân doanh nghiệp, nhân cần phải tự nhìn lại định vị lại lực thân để có tương thích với doanh nghiệp nội cấu mẻ tương lai Thách thức lớn CEO Việt Nam giới phẳng kiến thức luật pháp quốc tế, khả sử dụng ngoại ngữ, lực lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, …Trong đó, lực lãnh đạo CEO nhân tố định lớn đến thành công tổ chức, doanh nghiệp Chính vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ chất lực lãnh đạo nâng cao lực lãnh đạo CEO việc làm thiết Mục tiêu nghiên cứu Sau gần 30 năm đổi năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam nhanh chóng đổi thay phát triển, đóng góp quan trọng bậc vào phát triển không kể đến đội ngũ CEO Việt Nam Tác giả tâm đắc câu nói sau: “Đã đến lúc doanh nghiệp Việt Nam phải nắm lấy sứ mệnh đổi thay để góp phần đưa dân tộc Việt Nam vươn lên mạnh mẽ đua tranh giới, điều mà hệ doanh nhân Nhật Bản Hàn Quốc năm 60,70 kỷ trước làm để đổi thay dân tộc họ” Để làm điều tương tự đòi hỏi đội ngũ CEO Việt Nam phải có lực lãnh đạo, có trình độ, tiếp thu vận dụng tinh hoa quản trị giới kết hợp với thực tiễn Việt Nam Trong khuôn khổ luận án mình, tác giả chọn chủ đề lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam để nghiên cứu đề số mục tiêu sau: Hệ thống hóa quan điểm lãnh đạo lực lãnh đạo để làm rõ chất lực lãnh đạo, làm rõ khác lãnh đạo quản trị Hệ thống hóa quan điểm CEO, làm rõ đặc thù nghề CEO nói chung đội ngũ CEO Việt Nam nói riêng Nhận diện yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam Phân tích thực trạng lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam thông qua yếu tố cấu thành lực lãnh đạo ảnh hưởng tới kết hoạt động doanh nghiệp Đề xuất giải pháp nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Để làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam, tác giả đặt câu hỏi nghiên cứu sau: Đâu yếu tố cấu thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam ? ... kết nghiên cứu 5.2 Giải pháp nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam 5.2.1 Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam dựa vào tố chất lãnh đạo 5.2.2 Nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam. .. thành lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam thân CEO người sát sườn”không? Năng lực lãnh đạo đội ngũ CEO Việt Nam ảnh hưởng tới kết hoạt động doanh nghiệp? Làm để nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ CEO. .. lực lãnh đạo 1.2.2 Nhận dạng hội nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CEO 2.1 Cơ sở lý thuyết lãnh đạo lực lãnh đạo 2.1.1.Cơ sở lý thuyết lãnh đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ), Năng lực lãnh đạo của đội ngũ CEO Việt Nam (Khảo sát nghiên cứu ở Hà Nội) (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay