Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

227 30 0
  • Loading ...
1/227 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:12

Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) i ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN KHÁNH TƢỜNG Quản nhà nƣớc khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số: 62310101 Tập thể hƣớng dẫn: PGS.TS Nghiêm sỹ Thƣơng TS Nguyễn Văn Nghiến ii LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn trân trọng PGS.TS Nghiêm Sỹ Thƣơng, TS Nguyễn Văn Nghiến giảng viên Viện Kinh tế Quản lý, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Những ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn tơi suốt thời gian thực luận án, khuyến khích, động viên thầy giúp tơi vƣợt qua khó khăn q trình nghiên cứu để hồn thành luận án Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội thầy cô giáo Đại học Kinh tế quốc dân, ngƣời giảng dạy, phản biện chuyên đề, luận án, giúp tơi có định hƣớng rõ ràng q trình thực hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn giúp đỡ hỗ trợ thầy cô, cán Viện Đào tạo sau đại học, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội tơi q trình học tập thực luận án Xin cảm ơn gia đình, ngƣời thân bạn bè hỗ trợ, động viên tơi suốt thời gian thực hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn ! Nghiên cứu sinh NGUYỄN KHÁNH TƢỜNG iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, tài liệu, kết đƣợc nêu đề tài trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không trùng lắp hay chép cơng trình khoa học công bố Các kết luận khoa học luận án kết q trình nghiên cứu riêng tơi Nghiên cứu sinh NGUYỄN KHÁNH TƢỜNG iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC 1.1 HỆ THỐNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGTHỤC VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 1.1.1 Sự hình thành phát triển hệ thống trƣờng đại học cao đẳngthục 1.1.2 Vị trí đặc điểm đại học, cao đẳngthục hệ thống giáo dục quốc gia 13 1.1.3 Các nhân tố tác động đến hệ thống trƣờng đại học cao đẳngthục 20 1.2 QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC 24 1.2.1 Khái niệm quản nhà nƣớc hệ thống trƣờng đại học cao đẳng 24 1.2.2 Đặc điểm quản nhà nƣớc hệ thống trƣờng đại học cao đẳngthục 25 1.2.3 Nội dung quản nhà nƣớc khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục 27 1.2.4 Các nhân tố tác động đến quản nhà nƣớc hệ thống trƣờng đại học cao đẳngthục 32 1.2.5 Các mơ hình quản nhà nƣớc giáo dục đại học cao đẳng 36 1.3 XU HƢỚNG VÀ KINH NGHIỆM QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỰC 38 1.3.1 Xu hƣớng phát triển khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục giới 38 1.3.2 Kinh nghiệm quản nhà nƣớc hệ thống trƣờng đại học cao đẳngthục số nƣớc 43 1.3.3 Bài học kinh nghiệm vai trò quản nhà nƣớc khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục Việt Nam 58 1.4 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 61 1.5 TỔNG KẾT CHƢƠNG 64 Chƣơng 2: CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI v KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC VIỆT NAM 65 2.1 THỰC TRẠNG KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC TẠI VIỆT NAM 65 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục 65 2.1.2 Thực trạng khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục 77 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC TẠI VIỆT NAM 92 2.2.1 Về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục 92 2.2.2 Ban hành văn quy phạm pháp luật cho trƣờng đại học cao đẳngthục 96 2.2.3 Cơ chế sách khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục Việt Nam 108 2.2.4 Về công tác tra, kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lƣợng nhà nƣớc hoạt động khu vực giáo dục đại học cao đẳngthục 115 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC 120 2.3.1 Những thành tựu kết đạt đƣợc 120 2.3.2 Những vấn đề tồn cần tháo gỡ 121 2.4 TỔNG KẾT CHƢƠNG 123 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC VIỆT NAM 125 HỆ THỐNG ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNGTHỤC TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 125 u vực giáo dục đại học cao đẳngthục 125 3.1.2 Các nguyên tắc hoàn thiện quản nhà nƣớc hệ thống đại học cao đẳngthục 134 3.1.3 Đổi nhận thức vai trò địa vị pháp trƣờng đại học-cao đẳngthục 136 3.1.4 Đổi nhận thức vai trò thị trƣờng định hƣớng XHCN khu vực đại học cao đẳngthục 138 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGTHỤC TẠI VIỆT NAM 139 vi 139 3.2.2 đẳngthục 148 trƣờng, chức cung cấp dịch vụ giáo dục 154 cơng tác tài 157 giáo dục đại học cao đẳngthục 167 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC GIẢI PHÁP 174 3.3.1 Kiến nghị Quốc hội Chính phủ 174 3.3.2 Kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo 179 3.3.3 Kiến nghị trƣờng đại học cao đẳngthục 180 3.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 181 KẾT LUẬN 182 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 184 PHỤ LỤC vii DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh GDĐH-CĐ GDĐHCĐTT Bộ Giáo dục Đào tạo Cao đẳng bán công Cao đẳng dân lập Cao đẳngthục Đại học cao đẳng công lập Đại học cao đẳng dân lập Đại học cao đẳng ngồi cơng lập Hiệp định chung thƣơng mại General Agreement lĩnh vực dịch vụ on Trade in Services Giáo dục đại học cao đẳng Giáo dục đại học cao đẳngthục HDI Chỉ số phát triển ngƣời HĐQT HTĐHCĐTT HTGDĐH-CĐ ICT Hội đồng quản trị Hệ thống đại học cao đẳngthục Hệ thống giáo dục đại học cao đẳng Công nghệ thông tin truyền Information Technology and Communications thông Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund Kiểm định chất lƣợng giáo dục Kinh tế thị trƣờng Ngân sách Nhà nƣớc Quản Nhà nƣớc Trung học phổ thơng Phòng Thƣơng mại Cơng nghiệp Vietnam Chamber of Việt Nam Commerce and Industry Tổ chức thƣơng mại giới World Trade Organization Xã hội hóa giáo dục BGT-ĐT CĐBC CĐDL CĐTT ĐH-CĐCL ĐH-CĐDL ĐH-CĐNCL GATS IMF KĐCLGD KTTT NSNN QLNN THPT VCCI WTO XHH GD Human Development Index viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ tự Tên bảng Trang Bảng 1.1 Xây dựng chiến lƣợc quy hoạch hệ thống trƣờng ĐH-CĐ 27 Bảng 1.2 Ban hành văn quy phạm pháp luật 28 Bảng 1.3 Cơ chế sách khu vực GDĐHCĐTT 30 Bảng 1.4 Công tác tra, kiểm tra, giám sát khu vực GDĐHCĐTT 31 Bảng 1.5 Mơ hình quản trƣờng 45 Bảng 1.6 Các tiêu sử dụng cho đánh giá xếp hạng đại học nhóm truyền thơng thực 49 Bảng 1.7 Phân loại cách tuyển sinh đại học giới 57 Bảng 2.1 Số liệu thống kê giáo dục đại học cao đẳng 67 Bảng 2.2 Đặc điểm quản nhà nƣớc GDĐH-CĐ trƣớc sau đổi 69 Bảng 2.3 Một số nội dung quản trƣờng ĐH-CĐTT có thẩm quyền định 70 Bảng 2.4 Quản nhà nƣớc giáo dục đại học-cao đẳngthục 71 Bảng 2.5 Số lƣợng trƣờng ĐH-CĐ từ năm 1981 đến 2011 77 Bảng 2.6 Cơ cấu loại hình trƣờng ngồi cơng lập Việt Nam (2008) 79 Bảng 2.7 Giảng viên trƣờng đại học, cao đẳng 82 Bảng 2.8 Trình độ giảng viên số trƣờng đại học, cao đẳng ngồi cơng lập năm học 2011 - 2012 83 Bảng 2.9 Thống kê ngành nghề đào tạo từ 1998 đến 2008 84 Bảng 2.10 Thống kê nhóm ngành nghề đào tạo năm 2011-2012 85 Bảng 2.11 Diện tích thuê, mƣợn số trƣờng đại học dân lập tƣ thục 87 Bảng 2.12 Kinh phí đầu tƣ cho giáo dục đào tạo Việt Nam so với số nƣớc 88 Bảng 2.13 Bảng tổng hợp số lƣợng trƣờng đại học, cao đẳng năm 2012 94 Bảng 2.14 Mạng lƣới đại học, cao đẳng NCL theo vùng, lãnh thổ năm 2012 94 Bảng 2.15 -CĐ 96 ix Bảng 2.16 Kết khảo sát tổ chức máy đại học-cao đẳngthục 100 Bảng 2.17 Đảm bảo chất lƣợng 102 Bảng 2.18 -CĐ 104 2.19 107 Bảng 2.20 Tỷ lệ sinh viên trƣờng cơng lập trƣờng ngồi cơng lập 109 Bảng 2.21 Tỷ lệ dân số, diện tích, GDP, số sinh viên, trƣờng đại học, cao đẳng cán giảng viên vùng so với nƣớc năm 2005 110 Bảng 2.22 116 Bảng 2.23 Đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại học 119 Bảng 3.1 Một số tiêu phát triển giáo dục đại học năm 2020 132 Bảng 3.2 Thống kê mô tả số tiêu cần dự báo 133 Bảng 3.3 Kết dự báo số lƣợng sinh viên ngồi cơng lập đến năm 2020 tầm nhìn 2030 134 Bảng 3.4 ĐH-CĐ 137 Bảng 3.5 , cao đẳngthục 142 Bảng 3.6 Tầm nhìn quản giáo dục đại học 153 Bảng 3.7 dục ĐH-CĐTT 156 Bảng 3.8 Kết dự báo số lƣợng giảng viên ngồi cơng lập đến năm 2020 162 x DANH MỤC CÁC HÌNH Số thứ tự Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ đào tạo nhân lực Việt Nam Hình 1.2 Hệ thống giáo dục Đại họcCao đẳng Việt Nam 14 Hình 1.3 Ảnh hƣởng thay đổi nhu cầu dịch vụ giáo dục 19 Hình 1.4 Quản nhà nƣớc với hệ thống trƣờng tƣ thục 32 Hình 2.1 Số lƣợng sinh viên đại học cao đẳng qua năm 68 Hình 2.2 Số trƣờng ĐH-CĐ giai đoạn 1981-2011 78 Hình 2.3 Cơ cấu trƣờng ĐH-CĐ năm 2008 79 Hình 2.4 Tổng số giảng viên giai đoạn 2000-2011 82 Hình 2.5 Thống kê nhóm ngành nghề đào tạo 85 Hình 2.6 Cơ cấu tổ chức trƣờng ĐH tƣ thục Việt Nam 90 Hình 2.7 Cơ cấu trƣờng đại học, cao đẳng ngồi cơng lập 95 Hình 2.8 Thống kê số trƣờng ĐH-CĐ giai đoạn 2000-2007 97 Hình 2.9 Thống kê số trƣờng ĐH-CĐ giai đoạn 2008-2011 98 Hình 2.10 Số lƣợng phân loại sinh viên cao đẳng theo loại hình 2001-2011 109 Hình 2.11 Số lƣợng phân loại sinh viên đại học theo loại hình 2001-2011 109 Hình 2.12 Số lƣợng phân loại giảng viên theo giới tính 2000-2007 111 Hình 2.13 Số lƣợng phân loại giảng viên theo giới tính 2008-2011 111 Hình 2.14 Quy trình quản kiểm định chất lƣợng 118 Hình 3.1 Xu hƣớng vận động số tiêu cần dự báo 133 3.2 Sơ đồ mô hình quản nhà nƣớc khu vực GDĐHCĐTT 149 ... triển khu vực giáo dục đại học cao đẳng tƣ thục 65 2.1.2 Thực trạng khu vực giáo dục đại học cao đẳng tƣ thục 77 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO. .. đề lý luận quản lý nhà nƣớc khu vực giáo dục đại học cao đẳng tƣ thục - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc khu vực giáo dục đại học cao đẳng tƣ thục Việt Nam - Chƣơng 3: Hoàn thiện quản lý nhà. .. trƣờng đại học cao đẳng tƣ thục 32 1.2.5 Các mơ hình quản lý nhà nƣớc giáo dục đại học cao đẳng 36 1.3 XU HƢỚNG VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay