đề kiem tra 1 tiet sử 10 2017

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:04

Câu 1: Em hoàn thành bảng sau đây: Stt Các triều đại Thời gian (chỉ ghi kỉ) X Tên nước Kinh đô Ngô Cổ Loa (Hà Nội) Đinh Tiền Lê Lí Trần Hồ Lê sơ Mạc Tây sơn 10 Nguyễn Trên sở bảng em cho biết lại có thay đổi triều đại? (2đ) Câu 2: Trình bày nét văn học nước ta kỉ X—XIX Đặc điểm bật văn học nước ta thời phong kiến gì? (3đ) Câu 3: Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến? Theo em biểu yêu nước hệ trẻ Việt Nam gì? (3đ) Câu 4: Nêu khái quát trình Đà Nẵng trở thành lãnh thổ Đại Việt (2đ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Câu 1: Em hoàn thành bảng sau đây: Stt Các kháng chiến, khởi nghĩa Thời gian (chỉ ghi kỉ) Tên người lãnh đạo Các chiến thắng lớn Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê Kháng chiến chống Tống thời Lí Kháng chiến chống qnMơng Nguyên Kháng chiến Kháng chiến chốngquân Xiêm Kháng chiến chống quân Thanh Trên sở bảng em rút học, học cô đúc trở thành truyền thống dân tộc? (2đ) Câu 2: Trình bày nét giáo dục nước ta kỉ X—XIX Hạn chế lớn giáo dục nước ta thời phong kiến gì? (3đ) Câu 3: Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam hình thành nào? Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến? Theo em biểu yêu nước hệ trẻ Việt Nam gì? (3đ) Câu 4: Nêu khái quát trình Đà Nẵng trở thành lãnh thổ Đại Việt (2đ) ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Câu 1: Em hoàn thành bảng sau đây: Stt Các kháng chiến, khởi nghĩa Thời gian (chỉ ghi kỉ) Tên người
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiem tra 1 tiet sử 10 2017, đề kiem tra 1 tiet sử 10 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay