Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

111 37 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:03

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ QUỐC CHÍNH TĂNG CƢỜNG QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DUY DŨNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đỗ Quốc Chính Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi dược giúp đỡ tập thể nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ q báu Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Thái Nguyên Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy giáo q trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo PGS.TS Nguyễn Duy Dũng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Chi cục Thuế huyện Tam Đảo - quan, Sở, Ban, Ngành Trung ương địa phương đóng địa bàn huyện Tam Đảo, toàn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản kinh tế khóa 9, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đỗ Quốc Chính Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình hình nghiên cứu Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG CƢỜNG QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Vai trò đặc điểm kinh tế thể kinh tế quốc dân 1.1.1 Vai trò kinh tế thể 1.1.2 Đặc điểm thành phần kinh tế thể 1.2 Khái niệm, nội dung quản thuế: 1.2.1 Các sắc thuế chủ yếu áp dụng hộ kinh doanh thể 1.3 Mục đích, u cầu cơng tác tăng cường quản thuế hộ kinh doanh thể 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản thu thuế hộ kinh doanh thể 18 1.5 Quy trình quản thu thuế hộ kinh doanh 20 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.5.1 Đăng ký thuế 20 1.5.2 Điều tra doanh số ấn định 22 1.5.3 Xét miễn, giảm thuế 24 1.5.4 Tính thuế, lập sổ thuế 26 1.5.5 Xử tờ khai 28 1.5.6 Xử giấy nộp tiền, lập báo cáo kế toán - thống kê thuế 31 1.6 Kinh nghiệm quản thuế hộ kinh doanh giới Việt Nam 33 1.6.1 Kinh nghiệm quản thuế giới 33 1.6.2 Tình hình quản thuế hộ kinh doanh thể Việt Nam 35 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC TĂNG CƢỜNG QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO 38 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 38 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.2 Phương pháp phân tích 39 2.3 Hệ thông tiêu nghiên cứu đánh giá kết công tác quản thuế hộ kinh doanh thể địa bàn huyện Tam Đảo 40 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TẠI HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC 43 3.1 Khái quát số đặc điểm huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc 43 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 43 3.1.2 Đặc điểm kinh tế -xã hội 45 3.1.3 Đánh giá tác động đặc điểm tự nhiên, kinh tế - Xã hội tác động đến phát triển Huyện Tam Đảo 47 3.1.4 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế chung huyện Tam Đảo 49 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2 Tổ chức máy quản thuế Chi cục thuế huyện Tam Đảo 51 3.2.1 Ban Lãnh đạo 52 3.2.2 Các đội thuế 53 3.3 Đặc điểm tình hình hoạt động hộ kinh doanh thể địa bàn huyện Tam Đảo 54 3.4 Kết quản thuế hộ kinh doanh thể thời gian qua 55 3.4.1 Kết quản đối tượng nộp thuế (ĐTNT) 56 3.4.2 Kết quản doanh thu 61 3.4.3 Kết đôn đốc thu nộp thuế 65 3.4.4 Kết triển khai kế toán hộ kinh doanh 67 3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản thuế hộ kinh doanh thể địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn qua 70 3.6 Đánh giá kết quản thu thuế hộ kinh doanh thể 72 3.6.1 Những kết đạt 72 3.6.2 Những hạn chế cần khắc phục 75 3.6.3 Nguyên nhân thất thu thuế 76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THỂ TẠI HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC 78 4.1 Quan điểm, phương hướng nhiệm vụ quản thuế nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc huyện Tam Đảo nói riêng giai đoạn 2014 - 2020 78 4.1.1 Quan điểm chung 78 4.1.2 Quan điểm quản thuế tỉnh Vĩnh Phúc huyện Tam Đảo 79 4.2 Phương hướng đổi nhiệm vụ công tác quản thu thuế hiệu hộ kinh doanh thể thời gian tới 81 4.2.1 Phương hướng đổi 81 4.2.2 Nhiệm vụ chủ yếu công tác quản thu thuế hiệu hộ kinh doanh thể 81 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thu thuế hộ kinh doanh thể 82 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.3.1.Thường xuyên rà soát diện hộ kinh doanh thực tế để đưa vào quản thuế 82 4.3.2.Tập trung xác định lại doanh thu kinh doanh hộ kinh doanh thể 84 4.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền 93 4.4 Một số kiến nghị (Điều kiện thực thi giải pháp) 94 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTNT : Đối tượng nộp thuế ĐVT : Đơn vị tính GTGT : Giá trị gia tăng KK- KTT- TH : Kê khai, kế tốn thuế,tin học NQD : Ngồi quốc doanh NSNN : Ngân sách Nhà nước TNCN : Thu nhập nhân TTĐB : Tiêu thu đặc biệt UBND : Ủy ban nhân dân VLXD : Vật liệu xây dựng XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thuế môn 10 Bảng 1.2: Thuế lũy tiến phần theo điều 22 luật thuế thu nhập nhân 14 Bảng 3.1: Giá trị sản xuất tăng trưởng GTSX địa bàn huyện Tam Đảo 50 Bảng 3.2: Kết quản hộ kinh doanh thể 56 Bảng 3.3: Kết kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh 60 Bảng 3.4: Kết Quản hộ kinh doanh theo phương pháp nộp thuế 61 Bảng 3.5: Kết quản doanh thu, mức thuế hộ khoán 62 Bảng 3.6: Kết điều chỉnh thuế 63 Bảng 3.7: Kết điều tra doanh thu số hộ khoán 63 Bảng 3.8: Kết quản doanh thu, mức thuế hộ kê khai 64 Bảng 3.9: Kết thu nộp thuế hộ kinh doanh thể 66 Bảng 3.10: Báo cáo nợ đọng khu vực thể tính đến 31/12/2013 66 Bảng 3.11: Báo cáo thực triển khai kế toán hộ năm 2013 68 Bảng 3.12: Kết thu thuế hộ thể 73 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy hành Chi cục thuế huyện Tam Đảo 52 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... lý thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ” làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần tăng cường quản lý thuế để đạt kết cao hộ kinh doanh cá thể nói chung, địa bàn huyện Tam. .. hộ kinh doanh 67 3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn qua 70 3.6 Đánh giá kết quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể. .. tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn huyện Tam Đảo 40 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÚC 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay