Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)

70 30 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:59

Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - - BÙI THANH BẮC "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CẤU VA ĐẬP TÍCH HỢP RUNG ĐỘNG THEO PHƢƠNG NGANG" LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngành: Kỹ thuật khí Thái Ngun - năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - - BÙI THANH BẮC ĐỀ TÀI "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CẤU VA ĐẬP TÍCH HỢP RUNG ĐỘNG THEO PHƢƠNG NGANG" LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngành: Kỹ thuật khí NGƢỜI HƢỚNG DẪN HỌC VIÊN PGS.TS Nguyễn Văn Dự Bùi Thanh Bắc PHÒNG QLĐT SAU ĐAI HỌC XÁC NHÂN KHOA KHÍ PGS.TS Nguyễn Văn Dự Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Lời cam đoan Tôi xin cam đoan kết trình bày luận văn thân thực hiện, chƣa đƣợc sử dụng cho khóa luận tốt nghiệp khác Theo hiểu biết cá nhân, chƣa tài liệu khoa học tƣơng tự đƣợc công bố, trừ thơng tin tham khảo đƣợc trích dẫn Tháng 12 năm 2013 Bùi Thanh Bắc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tóm tắt Một cấu rung - va đập dùng khí nén sử dụng cho máy chuyển động theo phƣơng ngang đƣợc cải tiến, thiết kế mới, chế tạo, vận hành thí nghiệm, phân tích cho kết tích cực Khả thực hóa ứng dụng cấu rung - va đập dùng khí nén máy khai thác rung - va đập trở nên hứa hẹn cấu đƣợc cải tiến làm việc dựa ngun lý đóng xả khí nén theo chu kỳ Chuyển động phản lực ống khí nén thơng qua bảng mạch tạo tần số đóng xả van đƣợc hỗ trợ hệ lò xo nhằm khai thác phản lực khí nén đặc tính cộng hƣởng cơ, từ nâng cao hiệu hệ thống Đã mơ hình thí nghiệm cấu va đập dùng khí nén tích hợp rung Đã thiết kế, chế tạo vận hành thành công cấu rung va đập mới; hoạt động đạt đƣợc chức Đã thực nghiệm xác định đƣợc thông số gồm tần số khe hở va đập cho khoảng di chuyển lớn Các phân tích hệ cho thấy, khoảng cách va đập, độ cứng lò xo tần số đóng xả van khí ống khí nén ảnh hƣởng lớn đến khả chuyển động thắng lực cản hệ thống Các kết đƣợc sử dụng hữu ích cho nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Lời cám ơn Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn khoa học tơi, Phó Giáo sư,Tiến sỹ Nguyễn Văn Dự, ngƣời tận tình bảo, động viên giúp đỡ cho nhiều suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Nhờ tận tình bảo, động viên giúp đỡ thầy mà tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cám ơn anh Nguyễn Thuận kỹ thuật viên trung tâm gia cơng khí TTT Group, xƣởng gia cơng khí Hƣởng Hảo giúp đỡ việc gia công, chế tạo thiết bị thí nghiệm đề tài Lòng biết ơn chân thành xin gửi tới bố mẹ tơi dành cho tất tình cảm để chăm lo cho tơi, giúp tơi hồn thành khóa học Tơi muốn nói lời cảm ơn tới ngƣời vợ tôi, ngƣời anh trai ngƣời thân gia đình tơi chăm sóc, động viên suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin cám ơn thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp từ trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nhà máy Cán thép Lƣu xá Thái Nguyên hỗ trợ giúp đỡ thời gian học tập tơi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục lục Lời cam đoan Tóm tắt Lời cám ơn Mục lục Các ký hiệu viết tắt Danh mục hình ảnh Danh mục bảng, biểu 12 Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 13 1.1.Cơ cấu rung va đập theo phƣơng ngang 13 1.2.Các kết nghiên cứu gần 14 1.3.Mục tiêu nghiên cứu 16 1.4.Các kết đạt đƣợc 16 1.5.Cấu trúc luận văn 17 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH CẤU RUNG RLC ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CẤU RUNG NGANG KHÍ NÉN 18 2.1 Giới thiệu 18 2.2 Các cấu, mơ hình rung va đập 18 2.3 cấu rung - va đập RLC-09 22 2.4 Đề xuất cải tiến thử nghiệm 23 2.4.1 sở đề xuất cải tiến 23 2.4.2 Xe gắn ống khí nén 23 2.4.3 Thử nghiệm đƣờng kính van xả 24 2.5 Kết luận 25 Chƣơng 3: CẤU RUNG NGANG PHẢN LỰC KHÍ NÉN 26 3.1 Giới thiệu 26 3.2 Nguyên lý làm việc 26 3.3 Thiết kế chế tạo cấu 28 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.1 Ống khí nén xe mang khí nén 28 3.3.2 Hệ thống đƣờng ray dẫn hƣớng 29 3.3.3 Hệ thống rãnh trƣợt dẫn hƣớng 31 3.3.4 cấu điều chỉnh lực ma sát 31 3.4 Thiết bị điều khiển tạo số xả 32 3.5 Thiết bị tạo khí nén 33 3.6 Các thiết bị đo 33 3.6.1 Thiết bị đo chuyển vị 33 3.6.2 Thiết bị đo lực 34 3.7 Lắp đặt, vận hành thiết bị thí nghiệm 36 3.8 Kết luận 40 Chƣơng 4: THỰC NGHIỆM LỰA CHỌN THÔNG SỐ LÀM VIỆC 41 4.1 Giới thiệu 39 4.2 Thí nghiệm khởi đầu 39 4.3 Thí nghiệm CCD 50 4.4 Kết luận 63 Chƣơng 5: KẾT LUẬN 66 5.1 Các kết đạt đƣợc 66 5.2 Đề xuất nghiên cứu 66 Tài liệu tham khảo 66 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Các ký hiệu viết tắt FFT Phép biến đổi nhanh Fourier (Fast Fourier Transform) LVDT Thiết bị đo chuyển vị tuyến tính (Linear Variable Displacement Transducer) RLC Mạch điện trở (R), điện cảm (L) điện dung (C) mắc nối tiếp RLC-07 cấu rung RLC tác giả Nguyễn Văn Dự, 2007 RLC-09 cấu rung RLC tác giả La Ngọc Tuấn, 2009 RKN-13 cấu Rung Ngang Phản Lực Khí Nén thực nghiên cứu này, 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Danh mục hình ảnh Nội dung Hình Trang Hình 1.1 Nguyên lý đào hầm ngang 11 Hình 2.1 cấu rung Tsaplin 16 Hình 2.2 Sơ đồ cấu rung va đập dùng bánh lệch tâm 17 Hình 2.3 cấu rung va đập đƣợc dùng máy đóng cọc đứng (Theo nhà sản xuất ICE) 17 Hình 2.4 Sơ đồ thí nghiệm Lok 18 Hình 2.5 Sơ đồ thí nghiệm khai thác rung va đập Franca 19 Hình 2.6 Mơ hình cấu rung va đập RLC 07 20 Hình 2.7 Sơ đồ nguyên lý cấu RLC - 09 20 Hình 2.8 Hình 2.9 (a) Phụt khí (b) Phản lực 21 Xe gắn ống khí nén 21 Hình 2.10 cấu chốt chặn, lò xo 22 Hình 2.11 Đầu xả khí 22 Hình 3.1 Sơ đồ ngun lý cấu rung ngang phản lực khí nén 25 Hình 3.2 Ống khí nén 26 Hình 3.3 cấu chuyển động ống khí nén thí nghiệm 27 Hình: 3.4 Bánh xe hệ thống thí nghiệm 27 Hình 3.5 Hệ thống đƣờng ray thí nghiệm 28 Hình 3.6 Sống trƣợt dẫn hƣớng đƣợc lắp hệ thống ray 28 Hình 3.7 Hệ thống rãnh trƣợt dẫn hƣớng 29 Hình 3.8 cấu điều chỉnh lực ma sát 30 Hình 3.9 Bảng mạch điều khiển tần số 30 Hình 3.11 Cảm biến vị trí (LVDT) Số hóa Trung tâm Học liệu 31 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 3.12 cấu đo lƣợng dịch chuyển 31 Hình 3.13 (a) Lực kế, (b)Phƣơng pháp đo độ cứng lò xo 32 Hình 3.14 Đồ thị kiểm tra độ cứng lò xo 33 Hình 3.15 Tấm trƣợt dẫn hƣớng 34 Hình 3.16 Chốt chặn điều chỉnh khoảng cách 35 Hình 3.17 Điều chỉnh lực ma sát trƣợt hệ rãnh dẫn cách thay đổi khoảng cách S 36 Hình 3.18 Kết cấu hệ thống rung ngang phản lực khí nén 37 Hình 4.1 Hộp thoại Create Factorial Design - Designs 40 Hình 4.2 Bảng thiết lập mức biến thí nghiệm leo dốc 40 Hình 4.3 Ngẫu nhiên hóa thí nghiệm leo dốc 41 Hình 4.4 Dữ liệu thí nghiệm leo dốc 42 Hình 4.5 Hộ thoại phân tích liệu thí nghiệm 43 Hình 4.6 Hộp thoại Analyze Factorial Design - Terms 44 Hình 4.7 Hộp thoại Analyze Factorial Design - Terms 46 Hình 4.8 Hình 4.9 Hộp thoại Contour/Surface Plots Hộp thoại đặt tên biểu đồ đƣờng mức Hình 4.10 Biểu đồ đƣờng mức Hình 4.11 46 47 47 Hộp thoại Contour/Surface Plots 48 Hình 4.12 Bề mặt tiêu thí nghiệm leo dốc 48 Hình 4.13 Khoảng dịch chuyển bƣớc leo dốc 50 Hình 4.14 Hộp thoại thiết kế thí nghiệm RSM 51 Hình 4.15 Thiết kế thí nghiệm CCD 51 Hình 4.16 Thiết lập mức cho biến thí nghiệm CCD 52 Hình 4.17 Ngẫu nhiên hóa thí nghiệm 52 Hình 4.18 Ma trận thí nghiệm 53 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... THANH BẮC ĐỀ TÀI "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CƠ CẤU VA ĐẬP TÍCH HỢP RUNG ĐỘNG THEO PHƢƠNG NGANG" LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngành: Kỹ thuật Cơ khí NGƢỜI HƢỚNG DẪN HỌC VIÊN PGS.TS Nguyễn Văn Dự Bùi Thanh... Chƣơng 2: PHÂN TÍCH CƠ CẤU RUNG RLC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN CƠ CẤU RUNG NGANG KHÍ NÉN 18 2.1 Giới thiệu 18 2.2 Các cấu, mô hình rung va đập 18 2.3 Cơ cấu rung - va đập RLC-09... Một cấu rung - va đập dùng khí nén sử dụng cho máy chuyển động theo phƣơng ngang đƣợc cải tiến, thiết kế mới, chế tạo, vận hành thí nghiệm, phân tích cho kết tích cực Khả thực hóa ứng dụng cấu rung
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ), Thiết kế, chế tạo cơ cấu va đập tích hợp rung động theo phương ngang (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay