Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

128 30 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:55

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– ĐỖ MẠNH HÙNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS CHU ĐỨC DŨNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i Tơi xin cam đoan tồn L C L L 12 năm 2013 Đỗ Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN L pđ ; , em , : Đ , Thầy, giảng dạy Trƣờng Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại họ , truyền thụ kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập L Phó Giáo sƣ - Tiến sỹ Chu Đức Dũng ứu giúp đỡ để ều thời gian nhiệ thành L Ban lãnh đạo anh em đồng nghiệp Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc, thời gian học tập, thu thập số liệu để tơi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp 12 năm 2013 Đỗ Mạnh Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i MỤC LỤC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chƣơng 1: SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 1.1 sở luận 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp vốn ĐTNN 1.1.2 Quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN 15 1.2 sở thực tiễn 31 1.2.1 Kinh nghiệm quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN giới 31 1.2.2 Công tác quản thuế doanh nghiệp ĐTNN Việt Nam 33 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 35 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp thông tin 36 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 36 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 2.3.1 Các tiêu công tác quản thuế 39 2.3.2 Các tiêu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Phú Thọ 40 Chƣơng 3: CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 41 3.1 Giới thiệu tỉnh Phú Thọ 41 3.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Phú Thọ doanh nghiệp vốn ĐTNN địa bàn Phú Thọ 42 3.2.1 Khái quát Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 42 3.2.2 Khái quát tình hình hoạt động doanh nghiệp vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Phú Thọ 46 3.3 Thực trạng công tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 50 3.3.1 Đặc điểm công tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 50 3.3.2 Thực trạng chung công tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 51 3.3.3 Tổ chức máy quản 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 3.3.4 Kết thực dự toán thu nhân tố dẫn đến thành cơng việc thực dự tốn thu hàng năm 60 3.3.5 Hạn chế nguyên nhân 69 3.3.6 Bài học cho công tác quản thuế doanh nghiệp ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 92 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUÊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 93 4.1 Bối cảnh nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN tỉnh Phú Thọ từ đến năm 2020 93 4.1.1 Định hƣớng Nhà nƣớc thu hút ĐTNN vào Việt Nam 93 4.1.2 Chiến lƣợc tỉnh Phú Thọ ĐTNN 94 4.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến sách phát triển, thu hút ĐTNN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 95 4.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 98 4.2.1 Về sách thuế 98 4.2.2 Về quản thuế 99 4.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế doanh nghiệp vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 99 4.3.1 Hồn thiện sách 99 4.3.2 Hồn thiện cơng tác quản thuế 100 4.3.3 Giải pháp sở vật chất 108 4.3.4 Giải pháp quan hệ hợp tác thuế quốc tế 109 4.4 Kiến nghị 109 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 4.4.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 109 4.4.2 Kiến nghị với tỉnh Phú Thọ 111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội nƣớc Đông Nam Á ĐTNN : Đầu tƣ nƣớc GTGT : Giá trị gia tăng NNT : Ngƣời nộp thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt WTO : Tổ chức thƣơng mại giới Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số thu NSNN từ năm 1997 - 2012 44 Bảng 3.2: Phân tích số thu NSNN từ năm 2008 - 2012 45 Bảng 3.3: Kết xử sau kiểm tra thuế qua năm 64 Bảng 3.4: Một số doanh nghiệp ĐTNN số thuế truy thu, truy hồn, xử phạt, giảm lỗ sau kiểm tra qua năm 65 Bảng 3.5: Thống kê vốn lợi nhuận số doanh nghiệp ĐTNN năm 2011, 2012 68 Bảng 3.6: Tỷ trọng số thu từ doanh nghiệp ĐTNN tổng số thu NSNN toàn ngành thuế Phú Thọ từ năm 2008 - 2012 73 Bảng 3.7: Phân tích số thu doanh nghiệp ĐTNN từ 2008 - 2012 74 Bảng 3.8: Ví dụ số thuế miễn giảm Cơng ty Chè Phú Đa (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) 82 Bảng 3.9: Sổ phát sinh thuế GTGT khấu trừ khối Doanh nghiệp ĐTNN từ 2008 - 2012 83 Bảng 3.10: Phân tích số thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ doanh nghiệp ĐTNN từ 2008 – 2012 84 Bảng 3.11: Phân tích số thuế GTGT đề nghị hoàn doanh nghiệp ĐTNN từ 2008 - 2012 85 Bảng 3.12: Sổ phát sinh thuế GTGT khấu trừ Công ty TNHH Miwon Việt Nam từ 2008 - 2012 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii Bảng 3.13: Kết sản xuất kinh doanh (lãi, lỗ) số doanh nghiệp ĐTNN từ năm 2008 - 2012 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 50 3.3.1 Đặc điểm công tác quản lý thuế doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 50 3.3.2 Thực trạng chung công tác quản lý thuế doanh nghiệp có vốn. .. cho công tác quản lý thuế doanh nghiệp ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 92 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ... có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 98 4.2.1 Về sách thuế 98 4.2.2 Về quản lý thuế 99 4.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay