HAM TRONG EXCEL bai tap

33 50 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:50

CÁC HÀM TRONG EXCEL a Nhóm hàm thống kê AVEDEV (number1, number2, ) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối điểm liệu theo trung bình chúng Thường dùng làm thước đo biến đổi tập số liệu AVERAGE (number1, number2, ) : Tính trung bình cộng AVERAGEA (number1, number2, ) : Tính trung bình cộng giá trị, bao gồm giá trị logic AVERAGEIF (range, criteria1) : Tính trung bình cộng giá trị mảng theo điều kiện AVERAGEIFS (range, criteria1, criteria2, ) : Tính trung bình cộng giá trị mảng theo nhiều điều kiện COUNT (value1, value2, ) : Đếm số ô danh sách COUNTA (value1, value2, ) : Đếm số có chứa giá trị (khơng rỗng) danh sách COUNTBLANK (range) : Đếm ô rỗng vùng COUNTIF (range, criteria) : Đếm số ô thỏa điều kiện cho trước bên dãy COUNTIFS (range1, criteria1, range2, criteria2, ) : Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước DEVSQ (number1, number2, ) : Tính bình phương độ lệch điểm liệu từ trung bình mẫu chúng, cộng bình phương lại FREQUENCY (data_array, bins_array) : Tính xem có giá trị thường xuyên xuất bên dãy giá trị, trả mảng đứng số Luôn sử dụng hàm dạng công thức mảng GEOMEAN (number1, number2, ) : Trả trung bình nhân dãy số dương Thường dùng để tính mức tăng trưởng trung bình, lãi kép có lãi biến đổi cho trước HARMEAN (number1, number2, ) : Trả trung bình điều hòa (nghịch đảo trung bình cộng) số KURT (number1, number2, ) : Tính độ nhọn tập số liệu, biểu thị mức nhọn hay mức phẳng tương đối phân bố so với phân bố chuẩn LARGE (array, k) : Trả giá trị lớn thứ k tập số liệu MAX (number1, number2, ) : Trả giá trị lớn tập giá trị MAXA (number1, number2, ) : Trả giá trị lớn tập giá trị, bao gồm giá trị logic text MEDIAN (number1, number2, ) : Tính trung bình vị số MIN (number1, number2, ) : Trả giá trị nhỏ tập giá trị MINA (number1, number2, ) : Trả giá trị nhỏ tập giá trị, bao gồm giá trị logic text MODE (number1, number2, ) : Trả giá trị xuất nhiều mảng giá trị PERCENTILE (array, k) : Tìm phân vị thứ k giá trị mảng liệu PERCENTRANK (array, x, significance) : Trả thứ hạng (vị trí tương đối) trị mảng liệu, số phần trăm mảng liệu PERMUT (number, number_chosen) : Trả hoán vị đối tượng QUARTILE (array, quart) : Tính điểm tứ phân vị tập liệu Thường dùng khảo sát liệu để chia tập hợp thành nhiều nhóm RANK (number, ref, order) : Tính thứ hạng số danh sách số SKEW (number1, number2, ) : Trả độ lệch phân phối, mô tả độ không đối xứng phân phối quanh trị trung bình SMALL (array, k) : Trả giá trị nhỏ thứ k tập số STDEV (number1, number2, ) : Ước lượng độ lệch chuẩn sở mẫu STDEVA (value1, value2, ) : Ước lượng độ lệch chuẩn sở mẫu, bao gồm giá trị logic STDEVP (number1, number2, ) : Tính độ lệch chuẩn theo toàn thể tập hợp STDEVPA (value1, value2, ) : Tính độ lệch chuẩn theo tồn thể tập hợp, kể chữ giá trị logic VAR (number1, number2, ) : Trả phương sai dựa mẫu VARA (value1, value2, ) : Trả phương sai dựa mẫu, bao gồm trị logic text VARP (number1, number2, ) : Trả phương sai dựa toàn thể tập hợp VARPA (value1, value2, ) : Trả phương sai dựa toàn thể tập hợp, bao gồm trị logic text TRIMMEAN (array, percent) : Tính trung bình phần tập liệu, cách loại tỷ lệ phần trăm điểm liệu đầu cuối tập liệu b Nhóm hàm phân phối xác suất BETADIST (x, alpha, beta, A, B) : Trả giá trị hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta BETAINV (probability, alpha, beta, A, B) : Trả nghịch đảo hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta BINOMDIST (number_s, trials, probability_s, cumulative) : Trả xác suất lần thử thành công phân phối nhị phân CHIDIST (x, degrees_freedom) : Trả xác xuất phía phân phối chi-squared CHIINV (probability, degrees_freedom) : Trả nghịch đảo xác xuất phía phân phối chi-squared CHITEST (actual_range, expected_range) : Trả giá trị xác xuất từ phân phối chi-squared số bậc tự tương ứng CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size) : Tính khoảng tin cậy cho kỳ vọng lý thuyết CRITBINOM (trials, probability_s, alpha) : Trả giá trị nhỏ cho phân phối nhị thức tích lũy lớn hay giá trị tiêu chuẩn Thường dùng để bảo đảm ứng dụng đạt chất lượng EXPONDIST (x, lambda, cumulative) : Tính phân phối mũ Thường dùng để mô thời gian biến cố FDIST (x, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tính phân phối xác suất F Thường dùng để tìm xem hai tập số liệu có nhiều mức độ khác hay khơng FINV (probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tính nghịch đảo phân phối xác suất F Thường dùng để so sánh độ biến thiên hai tập số liệu FTEST (array1, array2) : Trả kết phép thử F Thường dùng để xác định xem hai mẫu có phương sai khác hay khơng FISHER (x) : Trả phép biến đổi Fisher x Thường dùng để kiểm tra giả thuyết dựa hệ số tương quan FISHERINV (y) : Tính nghịch đảo phép biến đổi Fisher Thường dùng để phân tích mối tương quan mảng số liệu GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative) : Trả phân phối tích lũy gamma Có thể dùng để nghiên cứu có phân bố lệch GAMMAINV (probability, alpha, beta) : Trả nghịch đảo phân phối tích lũy gamma GAMMLN (x) : Tính logarit tự nhiên hàm gamma HYPGEOMDIST (number1, number2, ) : Trả phân phối siêu bội (xác suất số lần thành cơng ) LOGINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch đảo hàm phân phối tích lũy lognormal x (LOGNORMDIST) LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev) : Trả phân phối tích lũy lognormal x, logarit tự nhiên x thường phân phối với tham số mean standard_dev NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Trả phân phối nhị thức âm (trả xác suất mà có number_f lần thất bại trước có number_s lần thành cơng, xác suất không đổi lần thành công probability_s) NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative) : Trả phân phối chuẩn (normal distribution) Thường sử dụng việc thống kê, gồm việc kiểm tra giả thuyết NORMINV (probability, mean, standard_dev) : Tính nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn NORMSDIST (z) : Trả hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc (standard normal cumulative distribution function), phân phối có trị trung bình cộng zero (0) độ lệch chuẩn NORMSINV (probability) : Tính nghịch đảo hàm phân phối tích lũy chuẩn tắc POISSON (x, mean, cumulative) : Trả phân phối poisson Thường dùng để ước tính số lượng biến cố xảy khoảng thời gian định PROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit) : Tính xác suất trị dãy nằm hai giới hạn STANDARDIZE (x, mean, standard_dev) : Trả trị chuẩn hóa từ phân phối biểu thị mean standard_dev TDIST (x, degrees_freedom, tails) : Trả xác suất phân phối Student (phân phối t), x giá trị tính từ t dùng để tính xác suất TINV (probability, degrees_freedom) : Trả giá trị t phân phối Student TTEST (array1, array2, tails, type) : Tính xác xuất kết hợp với phép thử Student WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative) : Trả phân phối Weibull Thường sử dụng phân tích độ tin cậy, tính tuổi thọ trung bình thiết bị ZTEST (array, x, sigma) : Trả xác suất phía phép thử z c Nhóm hàm tương quan hồi quy tuyến tính CORREL (array1, array2) : Tính hệ số tương quan hai mảng để xác định mối quan hệ hai đặc tính COVAR (array1, array2) : Tính tích số độ lệch cặp điểm liệu, tính trung bình tích số FORECAST (x, known_y's, known_x's) : Tính tốn hay dự đốn giá trị tương lai cách sử dụng giá trị có, phương pháp hồi quy tuyến tính GROWTH (known_y's, known_x's, new_x's, const) : Tính tốn tăng trưởng dự kiến theo hàm mũ, cách sử dụng kiện có INTERCEPT (known_y's, known_x's) : Tìm điểm giao đường thẳng với trục y cách sử dụng trị x y cho trước LINEST (known_y's, known_x's, const, stats) : Tính thống kê cho đường cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu (least squares) để tính đường thẳng thích hợp với liệu, trả mảng mô tả đường thẳng Ln dùng hàm dạng công thức mảng LOGEST (known_y's, known_x's, const, stats) : Dùng phân tích hồi quy Hàm tính đường cong hàm mũ phù hợp với liệu cung cấp, trả mảng gía trị mơ tả đường cong Ln dùng hàm dạng cơng thức mảng PEARSON (array1, array2) : Tính hệ số tương quan momen tích pearson (r), mục khơng thứ ngun, khoảng từ -1 đến 1, phản ánh mở rộng quan hệ tuyến tính hai tập số liệu RSQ (known_y's, known_x's) : Tính bình phương hệ số tương quan momen tích Pearson (r), thơng qua điểm liệu known_y's known_x's SLOPE (known_y's, known_x's) : Tính hệ số góc đường hồi quy tuyến tính thơng qua điềm liệu STEYX (known_y's, known_x's) : Trả sai số chuẩn trị dự đoán y trị x hồi quy TREND (known_y's, known_x's, new_x's, const) : Trả trị theo xu tuyến tính d Các hàm tài - financian functions ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho chứng khốn trả lãi theo định kỳ ACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy chứng khốn trả lãi theo kỳ hạn AMORDEGRC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao tài khóa kế tốn tùy theo thời hạn sử dụng tài sản (sử dụng hệ thống kế toán theo kiểu Pháp) AMORLINC (cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis) : Tính khấu hao tài khóa kế tốn (sử dụng hệ thống kế toán theo kiểu Pháp) COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày kể từ đầu kỳ lãi tới ngày kết toán COUPDAYS (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày kỳ lãi bao gồm ngày kết toán COUPDAYSCN (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số ngày từ ngày kết tốn tới ngày tính lãi COUPNCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả số thể ngày tính lãi kể từ sau ngày kết toán COUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis) : Tính số lần lãi suất phải trả khoảng từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn COUPPCD (settlement, maturity, frequency, basis) : Trả số thể ngày toán lãi lần trước, trước ngày kết toán CUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Tính lợi tức tích lũy phải trả khoản vay khoảng thời gian start_period end_period CUMPRINC (rate, nper, pv, start_period, end_period, type) : Trả tiền vốn tích lũy phải trả khoản vay khoảng thời gian start_period end_period DB (cost, salvage, life, period, month) : Tính khấu hao cho tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định (fixed-declining balance method) khoảng thời gian xác định DDB (cost, salvage, life, period, factor) : Tính khấu hao cho tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép (double-declining balance method), hay giảm dần theo tỷ lệ đó, khoảng thời gian xác định DISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính tỷ lệ chiết khấu chứng khoán DOLLARDE (fractional_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar dạng phân số sang giá dollar dạng thập phân DOLLARFR (decimal_dollar, fraction) : Chuyển đổi giá dollar dạng thập phân số sang giá dollar dạng phân số DURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa đồng mệnh giá $100 (thời hạn hiệu lực trung bình trọng giá trị dòng luân chuyển tiền mặt dùng làm thước đo phản hồi làm thay đổi lợi nhuận giá trị trái phiếu) EFFECT (nominal_rate, npery) : Tính lãi suất thực tế năm, biết trước lãi suất danh nghĩa năm tổng số kỳ toán lãi kép năm FV (rate, nper, pmt, pv, type) : Tính giá trị kỳ hạn đầu tư dựa việc chi trả cố định theo kỳ lãi suất cố định FVSCHEDULE (principal, schedule) : Tính giá trị kỳ hạn vốn ban đầu sau áp dụng chuỗi lãi suất kép (tính giá trị kỳ hạn cho đầu tư có lãi suất thay đổi) INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, basis) : Tính lãi suất cho chứng khốn đầu tư tồn IPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Trả khoản toán lãi cho đầu tư dựa việc chi trả cố định theo kỳ dựa lãi suất không đổi IRR (values, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho chuỗi lưu động tiền mặt thể trị số ISPMT (rate, per, nper, pv) : Tính số tiền lãi trả kỳ khoản vay có lãi suất khơng đổi, sau trừ số tiền gốc phải trả cho kỳ MDURATION (settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) : Tính thời hạn Macauley sửa đổi cho chứng khốn dựa đồng mệnh giá $100 MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate) : Tính tỷ suất doanh lợi nội chuỗi luân chuyển tiền mặt theo chu kỳ NOMINAL (effect_rate, npery) : Tính lãi suất danh nghĩa năm, biết trước lãi suất thực tế kỳ tính lãi kép năm NPER (rate, pmt, pv, fv, type) : Tính số kỳ hạn để trả khoản vay đầu tư dựa chu kỳ, số tiền trả tỷ suất lợi tức cố định NPV (rate, value1, value2, ) : Tính giá ròng khoản đầu tư cách sử dụng tỷ lệ chiếu khấu với chi khoản trả kỳ hạn (trị âm) thu nhập (trị dương) ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khốn có kỳ lẻ (ngắn hạn hay dài hạn) ODDFYIELD (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Trả lợi nhuận chứng khốn có kỳ tính lãi lẻ (ngắn hạn hay dài hạn) ODDLPRICE (settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khoán có kỳ tính lãi phiếu cuối lẻ (ngắn hạn hay dài hạn) ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận chứng khốn có kỳ cuối lẻ (ngắn hạn hay dài hạn) PMT (rate, nper, pv, fv, type) : Tính tiền phải trả khoản vay có lãi suất khơng đổi chi trả đặn PPMT (rate, per, nper, pv, fv, type) : Tính khoản vốn tốn kỳ hạn cho khoản đầu tư, việc chi trả thực đặn theo định kỳ với lãi suất không đổi PRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) : Tính giá trị chứng khoán đồng mệnh giá $100, toán lợi tức theo chu kỳ PRICEDISC (settlement, maturity, discount, redemption, basis) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khoán chiết khấu PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, basis) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 chứng khoán phải toán lãi vào ngày đáo hạn PV (rate, nper, pmt, fv, type) : Tính giá trị khoản đầu tư RATE (nper, pmt, pv, fv, type, guess) : Tính lãi suất kỳ niên kim REVEICED (settlement, maturity, investment, discount, basis) : Tính số tiền nhận vào kỳ hạn toán cho chứng khốn đầu tư tồn SLN (cost, salvage, life) : Tính chi phí khấu hao (theo phương pháp đường thẳng) tài sản kỳ SYD (cost, salvage, life, per) : Tính khấu hao theo giá trị lại tài sản định kỳ xác định TBILLEQ (settlement, maturity, discount) : Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc TBILLPRICE (settlement, maturity, discount) : Tính giá trị đồng mệnh giá $100 cho trái phiếu kho bạc TBILLYIELD (settlement, maturity, pr) : Tính lợi nhuận cho trái phiếu kho bạc VDB (cost, salvage, life, start_period, end_period, factor, no_switch) : Tính khấu hao tài sản sử dụng nhiều kỳ XIRR (values, dates, guess) : Tính lợi suất nội hàm cho loạt lưu động tiền mặt không định kỳ XNPV (rate, values, dates) : Tính tỷ giá ròng cho dãy lưu động tiền mặt không định kỳ YIELD (settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis) : Tính lợi nhuận chứng khoán trả lãi theo định kỳ YIELDDISC (settlement, maturity, pr, redemption, basis) : Tính lợi nhuận năm cho chứng khoán chiết khấu YIELDMAT (settlement, maturity, issue, rate, pr, basis) : Tính lợi nhuận năm chứng khốn trả lãi vào ngày đáo hạn e Danh mục Các Hàm Quản lý Cơ sở liệu Danh sách DAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình giá trị cột danh sách hay trị sở liệu, theo điều kiện định DCOUNT (database, field, criteria) : Đếm ô chứa số liệu cột danh sách hay trị sở liệu, theo điều kiện định DCOUNTA (database, field, criteria) : Đếm ô "không rỗng" cột danh sách hay trị sở liệu, theo điều kiện định DGET (database, field, criteria) : Trích giá trị từ cột danh sách hay sở liệu, khớp với điều kiện định DMAX (database, field, criteria) : Trả trị lớn cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DMIN (database, field, criteria) : Trả trị nhỏ cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DRODUCT (database, field, criteria) : Nhân giá trị cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DSTDEV (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn tập hợp theo mẫu, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DSTDEVP (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn tập hợp theo toàn thể tập hợp, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DSUM (database, field, criteria) : Cộng số cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DVAR (database, field, criteria) : Ước lượng biến thiên tập hợp dựa mẫu, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định DVARP (database, field, criteria) : Tính tốn biến thiên tập hợp dựa toàn thể tập hợp, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2, ) : Trả liệu lưu giữ báo cáo PivotTable Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy liệu tổng kết từ báo cáo PivotTable, với điều kiện phải thấy liệu tổng kết từ báo cáo Nói chung Các Hàm Quản lý Cơ sở liệu Danh sách Microsoft Excel cung cấp nhiều hàm dùng cho việc phân tích liệu danh sách hay sở liệu Những hàm bắt đầu chữ D Mỗi hàm sử dụng đối số database, field criteria; đối số tham chiếu đến mảng bảng tính * database : Là dãy ô tạo nên danh sách hay sở liệu Một sở liệu danh sách liệu gồm mẩu tin, có cột liệu trường (field) Dòng danh sách chứa tên trường * field : Cho biết cột sử dụng hàm field cho dạng text với tên cột để cặp dấu ngoặc kép (như "Age", "Yield" ) số đại diện cho vị trí cột (1, 2, ) * criteria : Là dãy ô chứa điều kiện Có thể dùng dãy cho phần điều kiện này, miễn dãy có tên cột bên tên cột để làm điều kiện cho hàm (xem thêm Một số ví dụ cách dùng Criteria để nhập điều kiện sau đây) HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU Bao gồm hàm tìm kiếm tham chiếu hữu ích bạn làm việc với CSDL lớn EXCEL kế tốn, tính lương, thuế =ADDRESS(row_num, column_num [, abs_num] [, a1] [, sheet_text]) Dùng để tạo địa dạng chuỗi ký tự, theo số dòng số cột cung cấp row_num: Số thứ tự dòng địa column_num: Số thứ tự cột địa abs_num: Kiểu địa (tuyệt đối hay tương đối) - mặc định tuyệt đối a1: Dạng địa (=TRUE: dạng A1; =FALSE: dạng R1C1) - mặc định TRUE sheet_text: Tên sheet chứa địa - mặc định khơng có =AREAS(reference) Trả số vùng tham chiếu tham chiếu Mỗi vùng tham chiếu rời rạc dãy liên tục bảng tính reference: Là nhiều vùng tham chiếu mà bạn cần đếm Nếu muốn đưa nhiều vùng rời rạc vào cơng thức bạn phân cách chúng dấu phẩy, không ngăn dấu phẩy, Excel khơng đếm (xem ví dụ đây) =CHOOSE Trả giá trị mảng giá trị vị trí định =COLUMN(reference) Trả số thứ tự cột góc bên trái vùng tham chiếu reference: Là ô vùng nhiều ô Nếu reference bỏ trống COLUMN() trả số thứ tự cột ô chứa công thức =COLUMNS(array) Trả số cột vùng tham chiếu array: Là ô vùng nhiều ô, mảng tham chiếu =HYPERLINK(link_location, friendly_name) Tạo siêu liên kết, liên kết để mở tài liệu link_location: Đường dẫn đến tài liệu cần mở, nhập dạng chuỗi ký tự Link_location đến ô đặc biệt, tên dãy trang bảng tính bảng tính, đến đánh dấu (bookmark) Microsoft Excel Link_location đến tập tin lưu ổ cứng, đường dẫn truy xuất nội máy chủ đường dẫn tài nguyên URL mạng intranet, internet - Link_location chuỗi ký tự đặt dấu nháy kép, chứa đường dẫn dạng chuỗi ký tự - Nếu link_location liên kết đến tài nguyên không tồn tại, xuất lỗi bạn kích vào chứa hàm HYPERLINK() firendly_name: Là nội dung hiển thị ô chứa hàm HYPERLINK(), số, chuỗi ký tự Nội dung hiển thị màu xanh có gạch chân, khơng có firendly_name link_location hiển thị - Firendly_name giá trị, chuỗi ký tự, tên mảng, ô liên kết đến giá trị chuỗi văn - Nếu firendly_name liên kết đến giá trị bị lỗi, tên lỗi hiển thị để thay cho nội dung bạn cần Ví dụ: =HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/bu dget report.xls", "Click for report") hiển thị: Click for report, bạn click vào ô này, Excel mở bảng tính budget report.xls trang web http://example.microsoft.com/report =HYPERLINK("F:\GPE\book2.xls",F10) hiển thị nội dung ô F10 bạn click vào ô này, Excel mở bảng tính book2.xls thư mục GPE ổ F =HYPERLINK("F:\GPE\book2.xls",F10) hiển thị nội dung ô F10 bạn click vào ô này, Excel mở bảng tính book2.xls thư mục GPE ổ F =MATCH Trả vị trí giá trị bảng liệu =INDEX Trả giá trị bảng liệu tương ứng với mục Tìm kiếm nhiều cột Đơi khi, liệu dùng để tìm kiếm khơng nằm cột mà nhiều cột Ví dụ, bạn có danh sách tách sẵn họ tên riêng hai cột Người ta yêu cầu dựa vào họ tên để xác định chức vụ Chúng ta dùng cột phụ để nối họ tên lại tìm theo cột phụ Nhưng có lẽ khơng cần, tơi dùng hàm INDEX() MATCH() với cơng thức mảng Hàm MATCH() có cú pháp người biết đến, là: =MATCH(value1 & value2, array1 & array2, match_type) value1 & value2 liệu để tìm (ví dụ họ tên) array1 & array2 cột (hoặc hàng) chứa liệu dùng để tìm kiếm Và cú pháp dùng INDEX() ghép với MATCH() công thức mảng: {=INDEX(reference, MATCH(value1 & value2, array1 & array2, match_type))} =INDIRECT(ref_text [, a1]) ref_text tham chiếu tới (có thể dạng A1 dạng R1C1), tên định nghĩa tham chiếu, tham chiếu dạng chuỗi -Nếu ref_text không hợp lệ, INDIRECT() báo lỗi #REF! -Nếu ref_text chứa tham chiếu đến bảng tính khác bảng tính phải mở, không, INDIRECT() báo lỗi #REF! a1 giá trị logic xác định dạng tham chiếu bên ref_text a1 = TRUE (hoặc 1, không nhập) kiểu tham chiếu A1 a1 = FALSE (hoặc 2) kiểu tham chiếu R1C1 Trả giá trị tham chiếu từ chuỗi ký tự Tham chiếu trả tức thời để hiển thị nội dung chúng Cũng dùng hàm INDIRECT muốn thay đổi tham chiếu tới ô bên công thức mà không cần thay đổi cơng thức =LOOKUP Dò tìm giá trị Hàm LOOKUP Dùng để dò tìm giá trị từ dòng cột dãy mảng giá trị Hàm LOOKUP() có hai dạng: Vec-tơ (vector form) Mảng (array form) * Dạng Vec-tơ: LOOKUP() tìm kiếm dòng cột, tìm thấy trả giá trị ô vị trí dòng (hoặc cột) định * Dạng Mảng: LOOKUP() tìm kiếm dòng (hoặc cột) mảng giá trị, tìm thấy trả giá trị vị trí dòng (hoặc cột) cuối mảng Vector form (dạng vec-tơ) Cú pháp: LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, result_vector) lookup_value: Là giá trị LOOKUP() tìm kiếm lookup_vector Nó số, ký tự, giá trị logic, tên định nghĩa vùng ô tham chiếu đến giá trị Trả dấu số: số dương, (zero) số -1 số âm Cú pháp: = SIGN(number) Ví dụ: SIGN(10) = SIGN(4-4) = SIGN(-0.057) = -1 Hàm SERIESSUM() Dùng để tính tổng lũy thừa chuỗi số, theo công thức sau đây: series (x, n, m, a) = a1*x^n + a2*x^(n+m) + a3*x^(n+2m) + + ai*x^(n+(i-1)m) Cú pháp: = SERIESSUM(x, n, m, coefficients) x : giá trị nhập vào cho chuỗi lũy thừa n : lũy thừa khởi tạo để tăng tới x m : bước tăng cho phần tử chuỗi coefficients : tập hợp hệ số nhân với lũy thừa x Các thông số phải liệu kiểu số, khơng, hàm báo lỗi #VALUE! Ví dụ: SERIESSUM(5, 0, 2, {1, 2, 3, 4}) = 64,426 Diễn giải chi tiết: (x = 5, n = 0, m = 2, coefficients = 1, 2, 3, 4) =1*5^0 + 2*5^(0+2) + 3*5^(0+2*2) + 4*5^(0+3*2) = 64426 HÀM THỐNG KÊ Bao gồm hàm số giúp bạn giải toán thống kê từ đơn giản đến phức tạp =AVEDEV Tính bình qn độ phân cực =AVERAGE(vùng) Tính trung bình cộng số =AVERAGEA Tính trung bình cộng giá trị =DAVERAGE (vùng liệu, cột cần tính, vùng tiêu chuẩn) Hàm tính trung bình giá trị cột thoả mãn điều kiện vùng tiêu chuẩn vùng liệu Hàm AVERAGEIF() Trả trung bình cộng (số học) tất ô chọn thỏa mãn điều kiện cho trước Cú pháp: = AVERAGEIF(range, criteria, average_range) range : Là nhiều cần tính trung bình, bao gồm số, tên vùng, mảng tham chiếu đến giá trị criteria : Là điều kiện dạng số, biểu thức, địa ô chuỗi, để qui định việc tính trung bình cho average_range : Là tập hợp ô thật tính trung bình Nếu bỏ trống Excel dùng range để tính Lưu ý: * Các range có chứa giá trị luận lý (TRUE FALSE) bỏ qua * Những ô rỗng average_range bỏ qua * Nếu range rỗng có chứa liệu text, AVERAGEIF báo lỗi #DIV/0! * Nếu có criteria rỗng, AVERAGEIF xem * Nếu khơng có range thỏa mãn điều kiệu criteria, AVERAGEIF báo lỗi #DIV/0! * Bạn ký tự đại diện ?, * criteria (dấu ? thay cho ký tự đó, dấu * thay cho chuỗi đó) Khi điều kiện criteria dấu ? *, bạn gõ thêm dấu ~ trước * average_range khơng thiết phải có kích thước với range, mà thực tính trung bình dùng bên trái average_range làm ô bắt đầu, bao gồm thêm ô tương ứng với kích thước range Hàm AVERAGEIFS() Trả trung bình cộng (số học) tất ô chọn thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước Cú pháp: = AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, ) average_range : Vùng cần tính trung bình, bao gồm số, tên vùng, mảng tham chiếu đến giá trị criteria_range1, criteria_range2, : Vùng chứa điều kiện để tính trung bình Có thể khai báo từ đến 127 vùng criteria1, criteria2, : Là điều kiện để tính trung bình Có thể khai báo từ đến 127 điều kiện, dạng số, biểu thức, tham chiếu chuỗi Lưu ý: * Nếu average_range rỗng có chứa liệu text, AVERAGEIFS báo lỗi #DIV/0! * Nếu có vùng criteria_range rỗng, AVERAGEIFS xem * Những giá trị logic: TRUE xem 1, FALSE xem * Mỗi ô average_range tính trung bình thỏa tất điều kiện quy định cho * Khơng giống AVERAGEIF(), vùng criteria_range phải có kích thước với average_range * Nếu có average_range khơng thể chuyển đổi sang dạng số, khơng có ô thỏa tất điều kiện, AVERAGEIFS báo lỗi #DIV/0! * Có thể ký tự đại diện ?, * cho điều kiện (dấu ? thay cho ký tự đó, dấu * thay cho chuỗi đó) Khi điều kiện criteria dấu ? *, bạn gõ thêm dấu ~ trước Hàm COUNT() Đếm liệu chứa số (đếm số ô không trống) - đếm số có vùng Nhưng đếm ô có kiểu liệu kiểu số Cú pháp=COUNT(vùng) =COUNTA Đếm số ô chứa liệu =COUNTIF(Vùng cần đếm, ô điều kiện) Hàm đếm có điều kiện - đếm số có vùng với điều kiện ô điều kiện Hàm COUNTIF đếm ô có kiểu liệu kiểu số kiểu ký tự =DCOUNT(vùng liệu, cột cần đếm, vùng tiêu chuẩn) Đếm số ô chứa lượng giá trị số cột thoả mãn đk vùng tiêu chuẩn tìm kiếm vùng liệu VD: Đếm xem có người có mức lương 500000 =MAX(vùng) Tìm số lớn vùng =MAXA Tìm giá trị lớn Hàm DMAX() Cú pháp: = DMAX(database, field, criteria)=DMAX (vùng liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn) Hàm tính giá trị cao cột giá trị thoả mãn điều kiện vùng tiêu chuẩn vùng liệu VD: Tìm xem người 26 tuổi cao lương =MIN(vùng) Tìm số nhỏ vùng =MINA Tìm giá trị nhỏ Hàm DMIN() Cú pháp: =DMIN(database, field, criteria)=DMIN (vùng liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn) Hàm tính giá trị nhỏ cột giá trị thoả mãn điều kiện vùng tiêu chuẩn vùng liệu VD: Tìm xem người 26 tuổi thấp lương =RANK(ơ cần xếp thứ, vùng cần so sánh) Tìm vị thứ số dãy số Vùng cần so sánh: Thường để chế độ giá trị tuyệt đối: $ Hàm DVARP() Cú pháp: = DVARP(database, [field,] criteria) Tính tốn biến thiên tập hợp dựa toàn thể tập hợp, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Hàm DVAR() Cú pháp: = DVAR(database, [field,] criteria) Ước lượng biến thiên tập hợp dựa mẫu, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Hàm DSUM() Cú pháp: = DSUM(database, field, criteria) Cộng số cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Hàm DSTDEVP() Cú pháp: = DSTDEVP(database, field, criteria) Tính độ lệch chuẩn tập hợp theo toàn thể tập hợp, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Hàm DSTDEV() Cú pháp: = DSTDEV(database, field, criteria) Ước lượng độ lệch chuẩn tập hợp theo mẫu, cách sử dụng số liệu cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Hàm DPRODUCT() Cú pháp: = DPRODUCT(database, field, criteria) Nhân giá trị cột danh sách hay sở liệu, theo điều kiện định Đếm số ô rỗng bảng tính Dùng cơng thức mảng: {=SUM(IF(ISBLANK(range), 1, 0))} với range vùng liệu cần kiểm tra Đếm số ô chứa giá trị kiểu số Dùng công thức mảng: {=SUM(IF(ISNUMBER(range), 0, 1))} với range vùng liệu cần kiểm tra Đếm số ô bị lỗi Dùng công thức mảng: {=SUM(IF(ISERROR(range), 1, 0))} với range vùng liệu cần kiểm tra g HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU Bao gồm hàm xử lý chuỗi văn trích lọc, tìm kiếm, thay thế, chuyển đổi chuỗi văn Excel Hàm ASC() Dùng để đổi ký tự double-byte sang ký tự single-byte cho ngôn ngữ sử dụng ký tự double-byte Cú pháp: = ASC(text) text : Là chữ tham chiếu đến có chứa chữ Nếu text không chứa mẫu tự thuộc loại double-byte, text khơng chuyển đổi Ví dụ: = ASC("Excel") = Excel =CHAR Chuyển số thành ký tự =CLEAN Xóa ký tự khơng phù hợp =CODE Trả mã số ký tự Hàm CONCATENATE Công dụng: Dùng nối nhiều chuỗi lại với Công thức: =CONCATENATE(text1,text2, ) Ví dụ: =CONCATENATE("Giải pháp", "Excel", " - ", "Công cụ tuyệt vời bạn) → Giải pháp Excel - Công cụ tuyệt vời bạn =DOLLAR Chuyển định dạng số thành tiền tệ Hàm EXACT Công dụng: Dùng để so sánh hai chuỗi với Công thức: =EXACT(text1,text2) Hàm EXACT phân biệt chữ thường chữ hoa Nếu chuỗi text1, text2 giống hoàn toàn, hàm trả TRUE; không, trả trị FALSE Ví dụ: =EXACT("Giải pháp", "Giải pháp") → TRUE =EXACT("Giải pháp", "Giải Pháp") → FALSE =FIXED Chuyển số sang định dạng văn =LEFT(X,n) Hàm LEFT lấy n ký tự từ bên trái sang văn X =LEN Tính độ dài chuỗi =LOWER Chuyển thành chữ thường =PROPER Chuyển ký tự đầu từ thành chữ hoa Hàm MID Dùng để trích xuất chuỗi (substring) từ chuỗi Công thức: =MID(text, start_num, num_chars])=MID(X, m, n) Hàm MID lấy n ký tự chuỗi X vị trí m text: chuỗi văn cần trích xuất start_num: vị trí bắt đầu trích chuỗi con, tính từ bên trái sang num_chars: số ký tự chuỗi cần trích - num_chars phải số nguyên dương - start_num phải số nguyên dương - Nếu start_num lớn độ dài chuỗi kết trả chuỗi rỗng Ví dụ: =MID("Karen Elizabeth Hammond", 7, 9) → Elizabeth Hàm REPLACE Công dụng: Dùng để thay phần chuỗi chuỗi khác, dựa vào số ký tự định Công thức: =REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text) old_text: chuỗi văn cần xử lý start_num: vị trí bắt đầu tìm thay thế, tính từ bên trái sang num_chars: số ký tự chuỗi cần thay new_text: chuỗi văn thay cho số ký tự chọn start_num num_chars Cái khó hàm xác định start_num num_chars Làm biết đâu thay chữ? Tôi gợi ý nhé: - Bạn dùng hàm FIND() SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num) - Dùng hàm LEN() để xác định số ký tự chuỗi thay (num_chars) Ví dụ: đế thay số 2007 2008 câu Expense Budget for 2007 Dùng công thức sau: =REPLACE(A1, FIND("2007", A1), LEN("2007"), "2008")→ Expense Budget for 2008 Với A1 = Expense Budget for 2007 Hàm RIGHT Dùng để trích xuất phần bên phải chuỗi nhiều ký tự tùy theo định bạn Công thức: =RIGHT(text [,num_chars])=RIGHT(X,n) Hàm RIGHT lấy n ký tự từ bên phải sang văn X text: chuỗi văn cần trích xuất ký tự num_chars: số ký tự cần trích phía bên phải chuỗi text, mặc định - num_chars phải số nguyên dương - Nếu num_chars lớn độ dài chuỗi kết trả toàn chuỗi text Ví dụ: =RIGHT("Karen Elizabeth Hammond", 7) → Hammond =REPT Lặp lại chuỗi =SUBSTITUTE Thay chuỗi xác định Hàm FIND Hàm SEARCH Cơng dụng: Dùng để tìm vị trí bắt đầu chuỗi (substring) chuỗi Công thức: =FIND(find_text, within_text [, start_num]) =SEARCH(find_text, within_text [, start_num]) find_text: chuỗi văn cần tìm (chuỗi con) within_text: chuỗi văn chứa chuỗi cần tìm (chuỗi mẹ) start_num: vị trí bắt đầu tìm chuỗi within_text (mặc định 1) Một số lưu ý: - Kết hai hàm số, vị trí bắt đầu (tính từ start_num) find_text within_text - Dùng SEARCH() muốn tìm chuỗi Ví dụ: SEARCH("e", "Expenses") cho kết - Dùng FIND() muốn tìm xác chuỗi có phân biệt chữ hoa, chữ thường Ví dụ: FIND("e", "Expenses") cho kết - Nếu không tìm thấy find_text, hàm báo lỗi #VALUE - Có thể dùng ký tự đại diện *, ? find_text hàm SEARCH() - Với hàm SEARCH(), muốn tìm ký tự * ? gõ dấu ~ trước ký tự ( ~* ~?) =TEXT Chuyển số sang text Hàm T Công dụng: Trả chuỗi trị tham chiếu chuỗi, ngược lại, trả chuỗi rỗng - Kiểm tra liệu kiểu text Công thức: =T(value) Hàm dùng Hàm SUBSTITUTE Công dụng: Dùng để thay chuỗi chuỗi khác Hàm tương tự hàm REPLACE(), dễ sử dụng Công thức: =SUBSTITUTE(text, old_text, new_text [,instance_num]) text: chuỗi văn gốc, cần xử lý old_text: chuỗi văn cần thay new_text: chuỗi văn thay vào instance_num: số lần thay old_text new_text, bỏ qua tất old_text tìm thay new_text Ví dụ: đế thay số 2007 2008 câu Expense Budget for 2007 Dùng công thức sau: =SUBSTITUTE("Expense Budget for 2007", "2007", "2008") → Expense Budget for 2008 HÀM THAY THẾ CHUỖI NÀY BẰNG CHUỖI KHÁC (Substituting One Substring for Another) Có nhiều chương trình có khả tìm kiếm số đoạn văn thay đoạn văn khác Excel có khả làm chuyện cách dùng hàm Đó hàm REPLACE hàm SUBSTITUTE =TRIM Xóa ký tự trắng bên chuỗi =UPPER Chuyển ký tự thường thành hoa Hàm VALUE Công dụng: Dùng để đổi chuỗi đại diện cho số thành kiểu số Công thức: =VALUE(text) text phải định dạng số, ngày tháng thời gian miễn Excel công nhận Nếu chuỗi text1, text2 giống hoàn toàn, hàm trả TRUE; khơng, trả trị FALSE Ví dụ: Để trích số 6500 SQA6500, bạn dùng hàm RIGHT() =RIGHT("SQA6500", 4) → 6500 Tuy nhiên kết hàm RIGHT() có dạng text, bạn khơng thể nhân chia cộng trừ với "6500" Để tính tốn với "6500", bạn phải đổi sang dạng số: =VALUE(RIGHT("SQA6500",4)) → 6500 Cũng 6500, bạn cộng trừ nhân chia với *Trích xuất họ tên (ví dụ dùng để trích cho tên tiếng Anh, bỏ qua tên đệm) Cách làm dùng hàm FIND() để tìm khoảng trắng phân cách họ tên, sau dùng hàm LEFT() để tách phần tên, hàm RIGHT() để tách phần họ Để lấy phần tên (First Name), dùng công thức sau (giả sử họ tên nằm cell A2): =LEFT(A2, FIND(" ", A2) - 1) Nghĩa dùng hàm FIND() để tìm vị trí ký tự trắng kể từ bên trái, ví dụ vị trí thứ 5, hàm LEFT() xác định tên gồm có chữ (= 5-1) Để lấy phần họ (Last Name), dùng công thức: =RIGHT(A2, LEN(A2) - FIND(" ", A2)) Bạn tự dịch câu nhé! *Trích xuất họ, tên đệm tên (ví dụ với tên tiếng Anh, phần tên đệm viết tắt) Cách làm giống Trích xuất họ tên trên, nhiên có khác chút, để trích thêm phần tên đệm Giả sử Họ Tên (full name) nằm cell A2, có giá trị Karen E Hammond Đầu tiên, trên, dùng công thức sau để tách phần Tên (first name): =LEFT(A2, FIND(" ", A2) - 1) → Karen Công thức FIND(" ", A2) cho kết 6, vị trí khoảng trắng (sau chữ Karen) Để tìm vị trí khoảng trắng thứ hai, bạn phải gán vị trí bắt đầu tìm (start_num) 7, kết FIND(" ", A2) cộng thêm 1: =FIND(" ", A2, FIND(" ",A2) + 1) Rồi dùng kết công thức làm tham số cho hàm RIGHT() để trích phần Họ (last name): =RIGHT(A2, LEN(A2) - FIND(" ", A2, FIND(" ", A2) +1)) → Hammond Để trích phần tên đệm, dùng hàm FIND() để tìm vị trí dấu chấm (.) đưa vào công thức hàm MID() để tìm ký tự đứng trước dấu chấm: =MID(A2, FIND(".", A2) - 1, 1) → E HÀM LOGIC Hàm AND Có lẽ khỏi giải thích AND có nghĩa VÀ Vậy thơi Dùng hàm muốn nói đến và Cú pháp: AND(logical1 [, logical2] [, logical3] ) logical: Những biểu thức xét xem (TRUE) hay sai (FALSE) Nếu tất biểu thức đúng, hàm AND() trả giá trị TRUE, cần biểu thức sai, hàm AND() trả giá trị FALSE Bạn dùng hàm AND() chỗ bạn muốn, thường hàm AND() hay dùng chung với hàm IF() Ví dụ: =IF(AND(B2 > 0, C2 > 0), "1000", "No bonus") Nếu giá trị B2 C2 lớn 0, (thưởng) 1.000, cần B2 C2 nhỏ 0, khơng thưởng chi =FALSE(): Có thể nhập trực tiếp FALSE vào cơng thức, Excel hiểu biểu thức có giá trị FALSE mà khơng cần dùng đến cú pháp hàm Hàm IF =IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị công thức Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện hàm trả giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị Cái lập luận: "Nếu làm cho tơi này, tơi sai làm cho tơi kia" Có lẽ hiểu Một tình đơn giản Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true) logical_test: Một biểu thức xét xem (TRUE) hay sai (FALSE) value_is_true: giá trị trả biểu thức logical_test kiểm tra (TRUE) Ví dụ: =IF(A1 >= 1000, "It's big!") Nghĩa là, giá trị A1 lớn 1000, kết nhận "It's big!", không, A1 nhỏ 1000, kết FALSE Một ví dụ khác, giả sử bạn có bảng đánh giá mức độ bán ra, mua vào danh mục hàng hóa dài, bạn muốn theo dõi mặt hàng có doanh số bán khơng đạt yêu cầu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh mình, cách gán dấu "= 1000, IF(A1 >= 10000, "Really big!!", Big!"), IF(A1 < 100, "Small", "Not big")) Chĩ cần lưu ý, dấu đóng mở ngoặc đơn Nếu bạn đóng mở khơng lúc khơng đủ, Excel không hiểu, cho bạn kết sai Hàm IFERROR Trong trình thao tác với bảng tính, khơng lần gặp lỗi, khó mà tránh lỗi Ví dụ, cơng thức đơn giản thơi =A/B gây lỗi #DIV/0! B 0, gây lỗi #NAME? A B không tồn tại, gây lỗi #REF! có liên kết với A B bị xóa Tuy nhiên, đơi lúc lại cần phải lợi dụng lỗi này, ví dụ đặt tình huống: có lỗi làm Gọi nơm na BẪY LỖI Có lẽ mà hàm có hai chữ đầu IF; IFERROR = xảy lỗi (thì) MS Excel 2003 trở trước có hàm ISERROR(value), với value biểu thức Nếu biểu thức gặp lỗi, ISERROR() trả giá trị TRUE, biểu thức khơng có lỗi, ISERROR() trả giá trị FALSE Và thường dùng ISERROR() kèm với IF: =IF(ISERROR(expression), ErrorResult, expression) Nếu biểu thức (expression) có lỗi, cơng thức lấy giá trị ErrorResult (một ô rỗng, thông báo lỗi, v.v ), ngược lại, lấy giá trị biểu thức Ví dụ: =IF(ISERROR(A/B), "", A/B) Cái bất tiện phải dùng vừa IF() vửa ISERROR() phải nhập biểu thức hai lần: lần hàm ISERROR() lần tham số value_is_False IF() Có thể bất tiện vừa nói khơng đáng kể, nhiên cách sử dụng làm cho công thức trở nên khó dùng hơn, thay biểu thức(expression), phải thay đổi nguyên công thức Excel 2010 dường hiểu bất tiện đó, nên gộp hai hàm IF() ISERROR lại thành một, IFERROR() Cú pháp: IFERROR(value, value_if_error) _value: Biểu thức gây lỗi _value_if_error: kết trả value gây lỗi Nếu biểu thức value khơng gây lỗi, IFERROR() lấy biểu thức đó, có lỗi lấy biểu thức value_if_error Ví dụ, cơng thức =IF(ISERROR(A/B), "", A/B) dùng IFERROR() =IFERROR(A/B, "") Bạn thấy đấy, IFERROR() ngắn gọn dễ hiểu nhiều =NOT (logical) : Đảo ngược giá trị đối số Hàm OR OR có nghĩa HOẶC Dùng hàm muốn nói đến này hay được, miễn phải có cái! Cú pháp: OR(logical1 [, logical2] [, logical3] ) logical: Những biểu thức xét xem (TRUE) hay sai (FALSE) Nếu tất biểu thức sai, hàm OR() trả giá trị FALSE, cần biểu thức đúng, hàm OR() trả giá trị TRUE Giống hàm AND(), bạn dùng hàm OR() chỗ bạn muốn, thường hàm OR() hay dùng chung với hàm IF() Ví dụ: =IF(OR(B2 > 0, C2 > 0), "1000", "No bonus") Nếu giá trị B2 C2 lớn (tức cần lớn 0), (thưởng) 1.000, B2 C2 nhỏ 0, khơng thưởng chi =TRUE(): Có thể nhập trực tiếp TRUE vào công thức, Excel hiểu biểu thức có giá trị TRUE mà không cần dùng đến cú pháp hàm Bỏ qua ô bị lỗi chạy công thức Ví dụ: Cột Gross Margin (cột D) bảng tính có chứa số gặp lỗi chia cho (#DIV/0!), bên cột C có trống Để tính trung bình cộng cột D, kể có lỗi #DIV/0!, phải dùng cơng thức mảng sau: {=AVERAGE(IF(ISERROR(D3:D12), "", D3:D12))} (nghĩa gặp có lỗi coi rỗng) Xác định tên cột (Determining the Column Letter) Trong Excelhàm COLUMN(), cho kết số cột (ví dụ, gõ hàm cột B kết 2) Nhưng đơi bạn muốn kết tên cột không muốn số (B khơng phải 2), làm sao? Đây vấn đề đòi hỏi khơn khéo chút, tên cột bảng tính chạy từ A đến Z, từ AA đến AZ tận XFD (!) Có hàm giúp tìm địa tuyệt đối cell, hàm CELL("address"), ví dụ $A$2, $B$10 Hàm CELL(info_type [,reference]) Với info_type tham số định nghĩa (sẽ nói kỹ sau) Và reference cell mà bạn định, bỏ trống Excel lấy cell có chứa cơng thức CELL() Trong này, để tìm địa tuyệt đối cell, dùng công thức CELL() với info_type "address" Tinh ý chút, ta thấy tên cột chữ nằm hai dấu dollar ($) địa tuyệt đối Bắt đầu làm nhé: dùng hàm MID() trích chữ từ vị trí thứ địa tuyệt đối cell: =MID(CELL("Address"), 2, num_chars) Cái khó num_chars đây, tên cột 1, 2, ký tự (ví dụ: A, AA AAA) Vận dụng hàm FIND thôi: FIND("$", CELL("address"",A2), 3) - Giải thích chút nhé: Dùng hàm FIND(), tìm vị trí dấu $ địa tuyệt đối cell, bắt đầu tìm từ vị trí thứ địa Tại phải trừ 2? Cơng thức vị trí (là số) dấu $ thứ hai địa tuyệt đối cell, tức dấu $ phía sau tên cột, phải trừ tức trừ bớt $, lúc kết số ký tự tên cột (1 chữ, chữ chữ) Bây giờ, cơng thức hồn chỉnh sau: =MID(CELL("Address"), 2, FIND("$", CELL("address"), 3) - 2) Cơng thức áp dụng cho cell chứa cơng thức Nếu muốn tìm tên cột cell đó, bạn việc thêm địa (hoặc tham chiếu đến địa này) cell muốn tìm vào phía sau "address" Ví dụ, muốn tìm tên cell AGH68, bạn gõ: =MID(CELL("Address", AGH68), 2, FIND("$", CELL("address", AGH68), 3) - 2) → AGH Lập mã số tự động Có nhiều danh mục khách hàng danh mục hàng hóa lập mã số cách dùng vài ký tự đầu tên khách hàng (hoặc tên hàng hóa) kết hợp với số Cách đặt mã số tự động dễ làm Excel, cách sử dụng hàm xử lý văn chuỗi Giả sử danh mục nằm cột A bắt đầu cell A2 Trước tiên, tách ký tự danh mục định dạng cho thành chữ in hoa, cơng thức: UPPER(LEFT(A2, 3)) Tiếp theo, tận dụng số hàng bảng tính để lập mã số tự động: ROW(A2), định dạng cho số có chữ số, cơng thức: TEXT(ROW(A2),"0000") Và cơng thức hồn chỉnh: =UPPER(LEFT(A2, 3)) & TEXT(ROW(A2), "0000") Hàm BETADIST() Trả giá trị hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta Thơng thường hàm dùng để nghiên cứu biến thiên phần trăm mẫu, ví dụ khoảng thời gian mà người ta dùng để xem TV ngày chẳng hạn Cú pháp: = BETADIST(x, alpha, beta, A, B) x : Giá trị A B, dùng để tính mật độ hàm alpha & beta : Tham số phân phối A : Cận khoảng x, mặc định B : Cận khoảng x, mặc định Lưu ý: * Nếu có đối số khơng phải số, BETADIST() trả giá trị lỗi #VALUE! * Nếu alpha ≤ hay beta ≤ 0, BETADIST() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu x < A, x > B hay A = B, BETADIST() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu bỏ qua A B, nghĩa mặc định A = B = 1, BETADIST() sử dụng phân phối tích lũy beta chuẩn hóa Hàm BETAINV() Trả nghịch đảo hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta Nghĩa xác suất = BETADIST(x, ) x = BETAINV(xác suất, ) Thường dùng việc lên kế hoạch dự án, để mô số lần mở rộng xác suất, biết trước thời gian bổ sung kỳ vọng độ biến đổi Cú pháp: = BETAINV(probability, alpha, beta, A, B) Probability : Xác suất biến cố x phân phối xác suất tích lũy beta alpha & beta : Tham số phân phối A : Cận khoảng x, mặc định B : Cận khoảng x, mặc định Lưu ý: * Nếu có đối số khơng phải số, BETAINV() trả giá trị lỗi #VALUE! * Nếu alpha ≤ hay beta ≤ 0, BETAINV() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu probability ≤ hay probability > 1, BETAINV() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu bỏ qua A B, nghĩa mặc định A = B = 1, BETAINV() sử dụng phân phối tích lũy beta chuẩn hóa * BETAINV() sử dụng phương pháp lặp tính mật độ phân phối Với probability cho trước, BETAINV() lặp kết xác khoảng ±0.0000003 Nếu BETAINV() khơng hội tụ sau 100 lần lặp, trả giá trị lỗi #NA! Ví dụ: BETAINV(0.6854706, 8, 10, 1, 3) = Hàm BINOMDIST() Trả xác suất lần thử thành công phân phối nhị phân BINOMDIST() thường dùng tốn có số lượng cố định phép thử, kết phép thử thành công hay thất bại, phép thử độc lập, xác xuất thành công không đổi qua thử nghiệm Ví dụ, dùng BINOMDIST() để tính xác suất khoảng hai phần ba đứa trẻ sinh bé trai Cú pháp: = BINOMDIST(number_s, trials, probability_s, cumulative) Number_s : Số lần thử thành công phép thử Trials : Số lần thử Probability_s : Xác suất thành công phép thử Cumulative : Một giá trị logic để xác định hàm tính xác suất = (TRUE) : BINOMDIST() trả hàm tính xác suất tích lũy, xác suất có số lần thành công number_s lớn = (FALSE) : BINOMDIST() trả hàm tính xác suất điểm (hay hàm khối lượng xác suất), xác suất mà số lần thành công number_s Lưu ý: * Nếu number_s trials số thập phân, chúng cắt bỏ phần lẻ để trở thành số nguyên * Nếu number_s, trials hay probability_s số, BINOMDIST() trả giá trị lỗi #VALUE! * Nếu number_s < hay number_s > trials, BINOMDIST() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu probability_s < hay probability_s > 1, BINOMDIST() trả giá trị lỗi #NUM! Ví dụ: BINOMDIST(6, 10, 0.5, 0) = 0.2050781 BINOMDIST(6, 10, 0.5, 1) = 0.828125 Hàm CHIDIST() Trả xác xuất phía phân phối chi-squared Phân phối chi-squared kết hợp với phép thử chi-squared dùng để so sánh giá trị quan sát với giá trị kỳ vọng Ví dụ, thí nghiệm di truyền giả thiết hệ trồng thừa hưởng tập hợp màu sắc đó; cách so sánh giá trị quan sát với giá trị kỳ vọng, thấy giả thiết ban đầu hay sai Cú pháp: = CHIDIST(x, degrees_freedom) x : Giá trị dùng để tính phân phối degrees_freedom : Số bậc tự Lưu ý: * Nếu đối số số, CHIDIST() trả giá trị lỗi #VALUE! * Nếu x < 0, CHIDIST() trả giá trị lỗi #NUM! * Nếu degrees_freedom số nguyên, phần thập phân bị cắt bỏ để trở thành số nguyên * Nếu degrees_freedom < hay degrees_freedom > 10^10, CHIDIST() trả giá trị lỗi #NUM! * CHIDIST() tính tốn theo cơng thức: CHIDIST = P(X > x), với X biến ngẫu nhiên chisquared Ví dụ: CHIDIST(18.307, 10) = 0.050001 Hàm NORMINV() Trả nghịch đảo phân phối tích lũy chuẩn Cú pháp: = NORMINV(probability, mean, standard_dev) probability : Xác suất ứng với phân phối chuẩn mean : Giá trị trung bình cộng phân phối standard_dev : Độ lệch chuẩn phân phối Lưu ý: * Nếu có đối số khơng phải số, NORMINV() báo lỗi #VALUE! * Nếu probability nhỏ lớn 1, NORMINV() báo lỗi #NUM! * Nếu standard_dev nhỏ 0, NORMDINV() báo lỗi #NUM! * Nếu mean = standard_dev = 1, NORMINV() dùng phân bố chuẩn * NORMINV() sử dụng phương pháp lặp lặp lại để tính hàm Nếu NORMINV() khơng hội tụ sau 100 lần lặp, hàm báo lỗi #NA! ... logic xác định dạng tham chiếu bên ref_text a1 = TRUE (hoặc 1, không nhập) kiểu tham chiếu A1 a1 = FALSE (hoặc 2) kiểu tham chiếu R1C1 Trả giá trị tham chiếu từ chuỗi ký tự Tham chiếu trả tức thời... a1]) ref_text tham chiếu tới (có thể dạng A1 dạng R1C1), tên định nghĩa tham chiếu, tham chiếu dạng chuỗi -Nếu ref_text không hợp lệ, INDIRECT() báo lỗi #REF! -Nếu ref_text chứa tham chiếu đến... địa - mặc định =AREAS(reference) Trả số vùng tham chiếu tham chiếu Mỗi vùng tham chiếu ô rời rạc dãy ô liên tục bảng tính reference: Là nhiều vùng tham chiếu mà bạn cần đếm Nếu muốn đưa nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: HAM TRONG EXCEL bai tap, HAM TRONG EXCEL bai tap, d. Các hàm tài chính - financian functions, e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách, f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC, g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay