Quan ly MN le thi hai yen MN phuc thinh ngoc lac

19 56 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:27

A. ĐẶT VẤN ĐỀChất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển giáo dục nói riêng.Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục; phấn đấu để trở thành một nền giáo dục chất lượng cao. Mặc dù vậy, do tính chất phức tạp, đa dạng, nhiều chiều của vấn đề, hiểu đầy đủ về chất lượng giáo dục cũng như xác định quy trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá chất lượng giáo dục một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, của giáo dục trong một hoàn cảnh cụ thể không phải là điều đơn giản.Kiểm định chất lượng giáo dục là một giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục. Đối với các nước phát triển, kiểm định chất lượng đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, trở thành điều kiện tồn tại của nhiều cơ sở giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục mầm non nói riêng.Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục mầm non về mức độ đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Trong đó, tự đánh giá chất lượng giáo dục là hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mức độ nào. Từ đó tạo nên một cơ sở pháp lí bảo đảm với người học, phụ huynh học sinh, các cấp quản lí giáo dục và xã hội về chương trình giáo dục của trường đạt được những chuẩn mực nhất định, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay.Tự đánh giá của trường mầm non là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm A ĐẶT VẤN ĐỀ Chất lượng giáo dục vấn đề ln xã hội quan tâm tầm quan trọng hàng đầu nghiệp phát triển đất nước nói chung, nghiệp phát triển giáo dục nói riêng Mọi hoạt động giáo dục thực hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục; phấn đấu để trở thành giáo dục chất lượng cao Mặc dù vậy, tính chất phức tạp, đa dạng, nhiều chiều vấn đề, hiểu đầy đủ chất lượng giáo dục xác định quy trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá chất lượng giáo dục cách khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển xã hội, giáo dục hoàn cảnh cụ thể điều đơn giản Kiểm định chất lượng giáo dục giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa kết tin cậy cách kiểm sốt điều kiện, q trình tổ chức giáo dục thơng qua tiêu chuẩn, tiêu chí, số lĩnh vực hệ thống giáo dục sở giáo dục Đối với nước phát triển, kiểm định chất lượng trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, trở thành điều kiện tồn nhiều sở giáo dục nói chung sở giáo dục mầm non nói riêng Kiểm định chất lượng sở giáo dục mầm non hoạt động đánh giá sở giáo dục mầm non mức độ đáp ứng quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trong đó, tự đánh giá chất lượng giáo dục hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, để giải trình với quan chức năng, xã hội thực trạng chất lượng giáo dục nhà trường; để quan chức đánh giá công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mức độ Từ tạo nên sở pháp lí bảo đảm với người học, phụ huynh học sinh, cấp quản lí giáo dục xã hội chương trình giáo dục trường đạt chuẩn mực định, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Tự đánh giá trường mầm non trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non quy định Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo để báo cáo tình trạng chất lượng, hiệu giáo dục, nhân lực, sở vật chất vấn đề liên quan khác, từ điều chỉnh nguồn lực trình thực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Tự đánh giá giai đoạn đồng thời có ý nghĩa quan trọng hoạt động kiểm định chất lượng Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực cơng khai Các giải thích, nhận định, kết luận đưa phải dựa thông tin, minh chứng cụ thể, rõ ràng, tin cậy Báo cáo tự đánh giá phải bao quát đầy đủ nội dung số tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Nếu làm tốt công tác tự đánh giá hội đồng tự đánh giá, không giúp nhà trường thấy điểm mạnh, điểm yếu cách khách quan, đề hướng cải tiến chất lượng phù hợp, mà giúp đồn đánh giá ngồi thực tốt cơng tác đánh giá đồn Từ lí trên, thân nhận thức triển khai công tác tự đánh giá tốt góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kiểm định Trong trình triển khai, thân xây dựng số giải pháp thực có hiệu quả, chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá Trường Mầm non Phúc Thịnh” làm sáng kiến kinh nghiệm muốn chia sẻ số kinh nghiệm với hội đồng tự đánh giá trường mầm non B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở luận Kiểm định chất lượng giáo dục giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục quy định Luật Giáo dục (2005); Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 Chính phủ, Nghị Đại hội XI, Nghị số 29-NQ/TW khóa XI Đảng; Nghị số 44/NQ-CP Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch hành động ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW văn Bộ Giáo dục Đào tạo Tại Điều Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2014 nêu rõ " Tự đánh giá trường mầm non hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trường mầm non để xác định mức độ đạt theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành." Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc tăng cường công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục xác định: Đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn chất lượng giáo dục Tự đánh giá khâu quy trình kiểm định chất lượng giáo dục Đó q trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 25/2014/TTBGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu chăm sóc, giáo dục, nhân lực, sở vật chất, từ có kế hoạch cải tiến nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Hoạt động tự đánh giá thể tính tự chủ tính tự chịu trách nhiệm nhà trường toàn hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ giao Như vậy, công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục xác định nội dung cần phải thực tốt Cơ sở thực tiễn Hiện có nhiều lí làm bậc phụ huynh, nhà nghiên cứu, nhà quản lí nhà giáo cảm thấy lo lắng, khơng yên tâm chất lượng giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng Nhiều người cho yếu tố định chất lượng chăm sóc, giáo dục chất lượng đội ngũ nhà giáo việc tổ chức thực hoạt động giáo dục theo nội dung, chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo Thước đo để nhà trường tự đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục, đánh giá định tính, định lượng hay tiêu chí Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trả lời điều Thực tế, Trường Mầm non Phúc Thịnh nhiều năm Phòng Giáo dục Đào tạo Ngọc Lặc đánh giá cờ đầu việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục Tuy nhiên, chất lượng chăm sóc, giáo dục nhà trường chưa tạo ổn định, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, sở vật chất đủ chưa đáp ứng yêu cầu cao Qua nghiên cứu văn đạo ngành công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nhận thấy hoạt động tự đánh giá giúp cho nhà trường nhận rõ thực trạng hoạt động giáo dục, từ xây dựng kế hoạch cải tiến để phát triển nhà trường Với sở lí luận phân tích trên, với kinh nghiệm thực tiễn công tác Trường Mầm non Phúc Thịnh, cương vị Hiệu trưởng nhà trường, nhận thấy cần thiết phải triển khai làm công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục Nhà trường II.THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH NĂM HỌC 2013-2014 Thuận lợi Một số cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tự đánh giá Sở Giáo dục Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo Công tác tập huấn tự đánh giá nhà trường triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm Trường nằm lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ vào năm 2016 chọn trường đánh giá huyện Ngọc Lặc, quan tâm đầu tư đạo Phòng Giáo dục Đào tạo Khó khăn Cơng tác tự đánh giá trường mầm non việc mới, trường chọn đánh giá điểm Phòng Giáo dục Đào tạo, mặt kinh nghiệm chưa có, bước đầu lúng túng; mặt khác nhận thức nhiều thành viên xã hội chưa đầy đủ Hồ sơ năm trước lưu trữ chưa đầy đủ nên khó khăn cho việc tìm minh chứng Trong thu thập minh chứng, nhóm chuyên trách thiếu kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn việc xác định mức độ phù hợp minh chứng với nội hàm tiêu chí Thiếu mơ hình điểm địa bàn huyện tỉnh để tham quan học tập Thiếu chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ Cách viết báo cáo nhóm theo tiêu chí chưa có kinh nghiệm, thường kể lể, liệt kê, chưa biết phân tích điểm mạnh, điểm yếu nhận định đưa mang tính chủ quan, đơi lúc đánh giá mâu thuẫn điểm mạnh, điểm yếu… Phần lớn thành viên Hội đồng tự đánh giá giáo viên trực tiếp đứng lớp nên thời gian dành cho công tác thu thập thông tin minh chứng viết báo cáo không nhiều, chưa thỏa đáng Sự phối hợp nhóm việc viết báo cáo tiêu chí Nguồn kinh phí dành cho cơng tác tự đánh giá hạn chế Kết thực trạng: Năm học 2013- 2014, theo Thông tư số 45/2011/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh giá tiến hành công tác tự đánh giá, nhiên việc triển khai thực công tác tự đánh giá Nhà trường chưa đạt yêu cầu Trong trình tự đánh giá, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí theo Thơng tư số 45/2011/QĐBGDĐT, nhà trường chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Kết cụ thể sau: Nội dung đánh giá Kết đánh giá Việc triển khai văn Việc triển khai văn kiểm định chất đến cán giáo viên lượng trường mầm non chưa kịp thời, mang tính chiếu lệ Nhận thức Hội đồng tự Chưa hiểu rõ quy trình kĩ thuật tự đánh đánh giá giá, cách thức xây dựng báo cáo tự đánh giá Việc xây dựng kế hoạch tự Còn chung chung, thời gian đánh giá chưa hợp đánh giá lí, Việc tìm minh chứng, Cách tìm, xếp thông tin minh chưa xếp minh chứng viết phiếu khoa học, thành viên Hội đồng tự đánh giá đánh giá chưa có kĩ phân tích, đánh giá, lựa chọn minh chứng cốt lõi Nội dung báo cáo Báo cáo chung chung chưa nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu kế hoạch cải tiến chất lượng Từ kết trên, thân tơi thấy rằng, cần có giải pháp để nâng cao hiệu trình tự đánh giá đánh góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Sau số giải pháp cụ thể III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH Tổ chức tập huấn quán triệt sâu rộng văn kiểm định chất lượng giáo dục Như đặt vấn đề trên, công tác kiểm định giáo dục nước ta nói chung, trường mầm non nói riêng công việc mẻ, thân cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành xã hội chưa hiểu nhiều vấn đề Do vậy, đòi hỏi người cán quản lí cần tổ chức tốt việc học tập nội dung văn cán bộ, giáo viên, nhân viên để giúp người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung Trong q trình triển khai kiểm định chất lượng trường mầm non, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nhiều văn bản, có văn chủ cơng mà cấp ủy, cán quản lí, cán cốt cán thành viên Hội đồng tự đánh giá nghiên cứu cách kĩ lưỡng để triển khai tổ chức thực Sau tham gia lớp tập huấn Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức số văn công tác kiểm định chất lượng trường mầm non, Nhà trường tổ chức tập huấn lại cho tất cán bộ, giáo viên, nhân viên Triển khai kĩ văn bản: - Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; - Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng năm 2014 việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên; - Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 việc hướng dẫn tự đánh giá đánh giá ngồi trường mầm non; - Cơng văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 02 tháng 12 năm 2014 việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Đặc biệt, để thành viên Hội đồng tự đánh giá hiểu thực tốt công việc giao trình viết báo cáo tự đánh giá, việc phổ biến văn cách kĩ lưỡng, tổ chức tập huấn cách thu thập thơng tin minh chứng, cách mã hóa xếp; phân nhóm viết thử tiêu chí, có trao đổi nhận xét, góp ý cách mơ tả, nhận định điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, viết nội hàm, đảm bảo yêu cầu Tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền Cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, cơng tác tự đánh giá trường học nói riêng mới, cần tích cực tham mưu với địa phương để lãnh đạo hiểu chủ trương Đảng, sở tăng cường cơng tác lãnh đạo, đạo, quan tâm đầu tư lĩnh vực kiểm định Trước tiên đẩy mạnh công tác tun truyền mục đích, ý nghĩa cơng tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục để cộng đồng hiểu hỗ trợ, tham gia công tác Lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên chủ chốt chủ động, sáng tạo công tác truyên truyền thông qua hội nghị địa phương, thông qua hội nghị cha mẹ học sinh thông qua phương tiện truyền thông khác, phổ biến kiến thức kết đánh giá, tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt để tạo điều kiện cho xã hội biết tham gia giám sát chất lượng giáo dục Và từ đó, tổ chức xã hội, đồn thể hội cha mẹ học sinh, người biết việc làm có ý nghĩa cần thiết, góp phần thực có hiệu trình thực hiện, triển khai tự đánh giá đánh giá Qua kết tự đánh giá năm học 2013- 2014, số tiêu chí chưa đạt được: Ví dụ: Tiêu chí Tiêu chuẩn 3: chưa đạt (vì cơng trình vệ sinh khu lẻ tạm bợ) Đứng trước tình hình đó, tơi với Hội đồng trường bàn bạc tham mưu với cấp ủy đảng, quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng cho Nhà trường Cho đến hai khu có cơng trình vệ sinh khép kín, đảm bảo đủ điều kiện cho trẻ sử dụng Thực tốt quy trình tự đánh giá 3.1 Thành lập Hội đồng tự đánh giá Hội đồng tự đánh giá có vai trò định triển khai tự đánh giá, Hội đồng có chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo tự đánh giá Vì vậy, tham gia hội đồng tự đánh giá phải cán chủ chốt nhà trường, nắm hoạt động nhà trường theo tiêu chuẩn kiểm định có lực phân tích, đánh giá hoạt động nhà trường Do vậy, Hội đồng thành lập đảm bảo số lượng cấu theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo Hội đồng tự đánh giá Trường có 07 người, Hiệu trưởng làm Chủ tịch, Phó Hiệu trưởng kiêm chủ tịch Cơng đồn làm Phó Chủ tịch 05 thành viên khác gồm tổ trưởng chun mơn, văn phòng, đại diện đoàn thể, thành viên nắm rõ hoạt động Nhà trường, có lực phân tích đánh giá DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Thị Hải Yến Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ Hà Thị Thủy Phó HT- CT cơng đồn P Chủ tịch HĐ Nguyễn Thị Thúy Thư ký HĐ- TT CM MG Thư ký HĐ Phạm Thị Mai Tổ trưởng chuyên môn NT Uỷ viên HĐ Bùi Thị Bích Tổ phó tổ chun mơn Uỷ viên HĐ Trịnh Thị Phượng Kế tốn( TT tổ văn phòng) Uỷ viên HĐ Phạm Thị Dung Tổ phó chuyên mơn nhà trẻ Uỷ viên HĐ Ngồi việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, Nhà trường thành lập nhóm thư kí, nhóm thư kí giúp Hội đồng tự đánh giá tổng hợp tài liệu, thu thập minh chứng, tổng hợp báo cáo thành viên Nhóm thư kí có vai trò quan trọng thu thập chuẩn bị tài liệu cho giai đoạn tự đánh giá: thu thập minh chứng, thẩm định báo cáo tiêu chí, hồn thiện báo cáo tự đánh giá, thẩm định báo cáo tự đánh giá Chọn người vào nhóm thư kí khơng người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình mà phải có lực tổ chức lực soạn thảo văn Có thể phân công người phụ trách tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn (có tiêu chuẩn chia cho người) cử người phụ trách tổng hợp chung cho tồn dự thảo báo cáo trình Hội đồng tự đánh giá thẩm định DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ T T Họ tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Trịnh Thị Phượng Kế toán( TT tổ VP) Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 1, Bùi Thị Bích Tổ phó tổ CMNT Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn 2, Nguyễn Thị Thúy TTCM, Thư ký HĐ Tổng hợp báo cáo tiêu chuẩn tổng hợp báo cáo 3.2 Xây dựng kế hoạch tự đánh giá Như ta biết, kế hoạch tập hợp hoạt động xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định mục tiêu cụ thể xác định biện pháp tốt nhất… để thực mục tiêu cuối đề Khi ta lập kế hoạch tư quản lí ta có hệ thống để tiên liệu tình xảy ra; phối hợp nguồn lực cá nhân, tổ chức để tạo nên sức mạnh tổng hợp, giữ vững “mũi tiến cơng” vào mục tiêu cuối muốn hướng đến Bên cạnh đó, giúp ta dễ dàng kiểm tra, giám sát hiệu thực dự án Có thể nói, tự đánh giá trình liên tục thực theo kế hoạch, giành nhiều công sức, thời gian, có tham gia tổ chức cá nhân nhà trường Kế hoạch tự đánh giá chủ tịch hội đồng tự đánh giá phê duyệt bao gồm nội dung: mục đích phạm vi tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cho thành viên; dự kiến nguồn lực thời điểm cần huy động; công cụ đánh giá; dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập cho tiêu chí; thời gian biểu cho hoạt động (bao gồm thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá lịch trình thực hoạt động cụ thể) Dựa vào điều kiện thực tế Nhà trường, Hiệu trường xây dựng kế hoạch Hội đồng tự đánh giá cụ thể cho giai đoạn, thời gian công việc tuần Kế hoạch tự đánh giá phân công cụ thể cho thành viên, dự kiến nguồn lực cần huy động vào thời điểm, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập Qua giai đoạn, tổ chức rà soát số lượng tiến độ công việc Thực tiễn điều kiện chủ quan khách quan, có công việc không đáp ứng kế 10 hoạch, thân tham mưu Hội đồng tự đánh giá điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nhà trường Do công việc mới, Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch cụ thể thời gian mời lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo trường để tư vấn, giúp đỡ Nội dung hướng dẫn cách tìm thơng tin minh chứng, cách xếp thơng tin minh chứng cho hợp lí, khoa học; hướng dẫn cách viết báo cáo, sửa báo cáo trước lúc hồn thiện đề nghị Phòng Sở Giáo dục Đào tạo đến đánh giá 3.3 Thu thập, xử lí phân tích thơng tin minh chứng Dựa vào Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 02 tháng 12 năm 2014 việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non, Hội đồng tự đánh giá lập danh mục phân cơng nhóm tìm minh chứng cho phù hợp, phân cơng nhóm tìm minh chứng gắn với cơng việc người Các thông tin minh chứng liệt kê không thiết cần phải thu thập hết theo hướng dẫn, phần mơ tả minh chứng đạt yêu cầu Điều cần lưu ý, lúc lựa chọn thơng tin minh chứng lựa chọn thơng tin minh chứng có đủ tính pháp lí độ tin cậy cao Mỗi nhóm phụ trách tiêu chuẩn số tiêu chí, việc phân công thu thập thông tin minh chứng xếp theo tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chí phụ trách Trong q trình thu thập thơng tin minh chứng, có điều khó khăn đòi hỏi việc thu thập thông tin minh chứng đủ năm trở lại đây, lúc có nhiều thơng tin minh chứng Nhà trường mặt lưu trữ khơng đầy đủ, mặt khác việc lưu trữ chưa có tính khoa học, cần phải tổ chức hệ thống số liệu khoa học, xác, đồng thời xếp thông tin minh chứng theo cặp, hộp để dễ tìm Đối với minh chứng cần lưu giữ theo quy định lưu trữ cẩn thận vào hộp, cặp; thông tin minh chứng sử dụng như: hồ sơ, kế hoạch cán quản lí, giáo án giáo viên sử dụng không cần phải đưa vào hộp 11 mà bảo quản nơi sử dụng; minh chứng cồng kềnh có hệ thống lưu trữ riêng theo quy định hồ sơ tài chính, tài sản, sở vật chất không thiết để chung vào hộp thơng tin minh chứng mã hóa tạo đường dẫn để dễ tìm kiếm 3.4 Đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí Các nhóm viết phiếu đánh giá sở thông tin minh chứng lựa chọn phù hợp với nội hàm số tiêu chí Việc phân cơng viết báo cáo tiêu chí cần phải phù hợp với đối tượng, gắn với công việc ngày thành viên có hiệu qua kinh nghiệm thấy rằng: Một số điểm cần lưu ý viết báo cáo tiêu chí: - Bám vào cấu trúc theo quy định hướng dẫn tự đánh giá, đảm bảo văn phong, cách dùng từ, tả ; - Phần mơ tả trạng đảm bảo tính trung thực, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, minh chứng kèm theo việc mô tả phải phù hợp; - Trên sở mô tả để khái quát điểm mạnh, so sánh nội dung tiêu chí so với chuẩn quy định mặt chung huyện; - Điểm yếu cần xác định nguyên nhân; - Hướng cải tiến chất lượng đảm bảo tính khả thi, thực tiễn, gắn với nhân lực, vật lực điều kiện có thể; - Việc đánh giá số đạt hay không đạt cần đảm bảo tính xác thực, khơng thành tích, khơng mang tính chủ quan Để đảm bảo tính khách quan chất lượng báo cáo, thành viên nhóm thảo luận, thống trước lúc gửi hội đồng tự đánh giá 3.5 Viết báo cáo tự đánh giá Sau nhóm viết báo cáo theo tiêu chí, thân với nhóm thư kí sốt xét, xem xét tổng hợp để xây dựng báo cáo hồn chỉnh 12 Báo cáo cần rõ ràng, xác, ngắn gọn, đầy đủ hoạt động giáo dục có liên quan đến tiêu chí Về ngun tắc, việc xây dựng báo cáo tự đánh giá tổng hợp từ nhóm; nhiên, thân tơi người trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung, chất lượng Báo cáo tự đánh giá Trong trình triển khai tự đánh giá, thực tiễn nhóm viết có số tiêu chí chưa đạt u cầu, phần mô tả chưa làm rõ tranh Nhà trường, nhiều tiêu chí sa vào liệt kê, kể lể, mơ tả minh chứng không khớp nhau, minh chứng bảng mã; điểm mạnh chưa khái quát thành tích bật, có lúc nhầm lẫn thuận lợi điểm mạnh; xác định điểm yếu chưa cụ thể, nhầm lẫn khó khăn điểm yếu; số tiêu chí viết theo cảm nhận chủ quan, không bám vào minh chứng, mô tả nhiều chỗ khơng nội hàm số, tiêu chí, lỗi tả, văn phong; kế hoạch cải tiến chất lượng nhiều nhóm chung chung, kế hoạch khắc phục chưa cụ thể, có lúc nhầm lẫn mâu thuẫn với điểm mạnh, điểm yếu Do vậy, q trình triển khai, tơi thường xun kiểm tra, rà sốt, hướng dẫn để Báo cáo đảm bảo quy trình, có chất lượng Để có báo cáo đạt yêu cầu, thân bám sát văn hướng dẫn, đọc nhiều lần, thâm nhập kĩ nội dung để chỉnh sửa đảm bảo tính trung thực, khách quan, nội hàm, minh chứng kèm theo phù hợp, xếp mã hóa thơng tin minh chứng khoa học Để Báo cáo hồn chỉnh có chất lượng, tơi phải nhiều thời gian, sửa nhiều lần Báo cáo khơng đòi hỏi mơ tả, mà đòi hỏi phân tích, bình luận, thể rõ quán số liệu, cấu trúc nội dung Giữa tiêu chí, tiêu chuẩn có tính độc lập tương đối có tính thống với nhau, làm bật đặc trưng tranh toàn diện Nhà trường, giúp người đọc thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu, đồng thời tâm cao đội ngũ việc cải tiến chất lượng Những vấn đề mô tả Báo cáo, đặc biệt kế hoạch cải tiến chất lượng liên quan chặt chẽ đến việc xây dựng chiến lược phát triển nhà trường thời gian tới 13 Trong trình viết báo cáo, chúng tơi thường xun tranh thủ ý kiến góp ý lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo, nhờ góp ý, chỉnh sửa, tư vấn, giúp đỡ để Báo cáo có chất lượng 3.6 Cơng bố báo cáo tự đánh giá Báo cáo tự đánh giá hình thành, thân tơi tổ chức phiên họp để công bố lấy ý kiến góp ý: - Họp Hội đồng tự đánh giá - Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên Do điều kiện giáo viên trường dạy hết buổi tuần, khơng có thời gian để họp, chúng tơi gửi Báo cáo đến thành viên để nghiên cứu cho ý kiến - Công khai theo quy định Sau hồn thành bước theo quy trình tự đánh giá, Báo cáo hồn chỉnh, chúng tơi có tờ trình gửi Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị đánh giá Như nói, viết báo cáo tự đánh đề tài nghiên cứu khoa học: có kế hoạch triển khai, có nghiên cứu tổng kết, có thẩm định nghiệm thu có hành văn giống báo cáo khoa học, có tài liệu tham khảo minh chứng Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Để thể tâm cao cầu tiến Nhà trường, phù hợp định hướng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ vào năm 2016, phấn đấu Nhà trường thành trường có chất lượng cao huyện, địa tin cậy cha mẹ cháu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoàn thành Báo cáo tự đánh giá Kế hoạch cải tiến dựa sở điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá số, tiêu chí đạt hay không đạt Báo cáo tự đánh giá để xây dựng 14 Để thực tốt kế hoạch cải tiến kế hoạch có tính khả thi, chúng tơi xác định thời gian cụ thể, nguồn lực, nhân lực, phân cơng người phụ trách, dự kiến thời gian hồn thành, sản phẩm số, tiêu chí IV KIỂM NGHIỆM Qua thời gian đạo, triển khai thực công tác tự đánh giá tạo chuyển biến quan trọng nhận thức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Mỗi cá nhân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trước nhiệm vụ giao Nhà trường xây dựng kế hoạch thực kế hoạch tiến độ theo đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, hoàn thành Báo cáo tự đánh giá, Báo cáo mô tả đầy đủ hoạt động, phân tích điểm mạnh, điểm yếu phù hợp thực tiễn Nhà trường Kết cụ thể mà Nhà trường đạt qua trình tự đánh giá chất lượng giáo dục sau: Nội dung đánh giá Kết đánh giá Kết đánh giá năm học 2013-2014 năm học: 2014- 2015 Việc triển khai Việc triển khai văn Việc triển khai văn văn đến kiểm định chất lượng trường kiểm định chất lượng trường mầm cán mầm non chưa kịp thời, đơi non kịp thời giáo viên mang tính chiếu lệ Nhận thức Chưa hiểu rõ quy trình kĩ Đã nắm rõ quy trình kĩ Hội đồng tự thuật tự đánh giá, cách thức xây thuật tự đánh giá, cách thức xây đánh giá dựng báo cáo tự đánh giá Việc xây dựng kế hoạch Còn chung chung, thời gian tự đánh giá chưa hợp lí, đánh giá Việc tìm minh dựng báo cáo tự đánh giá Đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực kế hoạch tiến độ theo đạo Phòng GD&ĐT Cách tìm, xếp thơng tin Cách tìm, xếp thơng tin chứng, xếp minh chưa khoa học, thành khoa học, thành viên Hội minh chứng viên Hội đồng tự đánh giá chưa đồng tự đánh giá bước đầu có viết phiếu đánh có kĩ phân tích, đánh giá, kĩ phân tích, đánh giá, lựa 15 giá lựa chọn minh chứng cốt lõi Nội dung báo cáo Báo cáo chung chung chưa chọn minh chứng cốt lõi Báo cáo nêu rõ điểm nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu mạnh, điểm yếu kế hoạch cải kế hoạch cải tiến chất lượng tiến chất lượng Qua kết đối chiếu năm học, công tác Tự đánh giá năm học 20142015 có chuyển biến rõ rệt Thơng qua công tác tự đánh giá, nhà trường xác định thực trạng chất lượng giáo dục trường từ đề biện pháp cải tiến chất lượng, đáp ứng với yêu cầu Chuẩn chất lượng giáo dục mầm non quy định Đặc biệt, chất lượng Báo cáo hồ sơ minh chứng Phòng Giáo dục Đào tạo đánh giá cao, có chất lượng, xếp khoa học Qua kết kiểm tra Phòng Giáo dục Đào tạo, Nhà trường làm hồ sơ để đề nghị đánh giá vào thời điểm tháng 5/2015 Năm học 2014-2015 kết thúc, năm học tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, đoàn thể, phụ huynh học sinh tiếp tục đoàn kết, phát huy mặt mạnh thuận lợi vốn có đơn vị Hội đồng Tự đánh giá hoạt động bước vào chiều sâu nên chất lượng giáo dục đơn vị tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Bài học kinh nghiệm Để đạo thực tốt công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non: 16 Hiệu trưởng cần phải xác định nhận thức mục đích, tầm quan trọng việc kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai thực kịp thời Phải triển khai tập huấn đồng cho toàn thể cán giáo viên, nhân viên nhà trường thấm nhuần nhận thức tác dụng việc tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, tiền đề, điều kiện để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường phù hợp với giai đoạn Là yếu tố tạo đồng thuận tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để đánh giá cách khách quan, trung thực việc thực thời gian qua hướng tới kế hoạch cải tiến Hội đồng tự đánh giá phân công công việc phù hợp với khả năng, thành viên; xếp công việc khoa học; xây dựng thời gian biểu cụ thể cho giai đoạn thực nghiêm túc kế hoạch triển khai Chủ tịch Hội đồng Phó chủ tịch Hội đồng kiểm tra đánh giá mức độ hồn thành nhóm theo kế hoạch; động viên khen thưởng kịp thời nhóm hồn thành tốt; góp ý, bổ sung tư vấn nhóm hồn thành chất lượng chưa cao Tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm cơng tác làm việc Cần phải đầu tư sở vật chất, đầu tư kinh phí mức cho cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục Trên số kinh nghiệm thực công tác kiểm định chất lượng giáo dục mà làm đạt hiệu đáng khả quan Có kết nhờ đạo đồng lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo Ngọc Lặc, say sưa, nhiệt tình, trách nhiệm đội ngũ cán quản lí giáo viên, nhân viên nhà trường Mặc dù vậy, cần phải học hỏi đơn vị bạn nhiều nữa, để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với công đổi giai đoạn Ý kiến đề xuất Qua kinh nghiệm triển khai tự đánh giá nhà trường, xin nêu kiến nghị sau: 17 Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn kĩ cho lãnh đạo trường, cán chủ chốt nhà trường công tác kiểm định chất lượng giáo dục lần tập huấn hè Trên sở trường có kế hoạch tập huấn cho nhóm chuyên trách kĩ thuật thu thập thơng tin minh chứng, mã hóa phân tích minh chứng, cách viết báo cáo tự đánh giá Phòng Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo cần giới thiệu số chuyên gia có kinh nghiệm để trường hợp đồng tư vấn hỗ trợ hoạt động tự đánh giá Trên sáng kiến kinh nghiệm thân nghiên cứu “Một số kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá Trường Mầm non Phúc Thịnh” Tơi hy vọng kinh nghiệm nêu giúp cho trường tham khảo, vận dụng để thực cơng tác tự đánh giá trường tốt , nhằm thực bước quy trình tiến hành viết báo cáo có chất lượng./ Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ …………………………………………… Phúc Thịnh, ngày 08 tháng năm 2015 …………………………………………… Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác …………………………………………… Người viết …………………………………………… Thị Hải Yến 18 19 ... nhóm chuyên trách thi u kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn việc xác định mức độ phù hợp minh chứng với nội hàm tiêu chí Thi u mơ hình điểm địa bàn huyện tỉnh để tham quan học tập Thi u chuyên gia... vị Hiệu trưởng nhà trường, nhận thấy cần thi t phải triển khai làm công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục Nhà trường II.THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH... khả thi, thực tiễn, gắn với nhân lực, vật lực điều kiện có thể; - Việc đánh giá số đạt hay không đạt cần đảm bảo tính xác thực, khơng thành tích, khơng mang tính chủ quan Để đảm bảo tính khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan ly MN le thi hai yen MN phuc thinh ngoc lac, Quan ly MN le thi hai yen MN phuc thinh ngoc lac

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay