Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)

68 41 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 18:12

Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Nguyễn Việt Tiệp XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN THEO CHUẨN QTI DỰA TRÊN HỆ THỐNG LIMESURVEY Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Ngun - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Nguyễn Việt Tiệp XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN THEO CHUẨN QTI DỰA TRÊN HỆ THỐNG LIMESURVEY Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Việt Anh Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tên Nguyễn Việt Tiệp, học viên cao học khóa K10, chuyên ngành Khoa học máy tính Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyển theo chuẩn QTI dựa hệ thống Limesurvey” công trình nghiên cứu tơi thực dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Việt Anh Mọi tham khảo dùng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Học viên Nguyễn Việt Tiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN 12 1.1 Hệ thống điều tra khảo sát trực tuyến 12 1.2 Tổng quan hệ thống Limesurvey 13 1.2.1 Giới thiệu Limesurvey 13 1.2.2 Ứng dụng Limesurvey 14 1.2.3 Vì chọn lựa hệ thống mã nguồn mở khảo sát trực tuyến Limesurvey 15 1.2.4 Hạn chế hệ thống Limesurvey 16 1.2.5 Các chức Limesurvey hỗ trợ 16 CHƢƠNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG BỔ SUNG CHO HỆ THỐNG 22 KHẢO SÁT LIMESURVEY 22 2.1 Công cụ chuẩn hóa liệu câu hỏi 22 2.1.1 Tìm hiểu sơ lƣợc đặc tả QTI 22 2.1.2 Các đối tƣợng đƣợc đặc tả chuẩn QTI 26 2.1.3 Ví dụ minh họa theo chuẩn QTI 27 2.2 Chức khảo sát tích điểm thƣởng 30 2.3 Chức xác thực ngƣời dùng qua LDAP 31 2.3.1 Tìm hiểu phƣơng thức hoạt động LDAP 32 2.3.2 Các thao tác giao thức LDAP 33 2.3.3 Mơ hình LDAP 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.4 Xác thực ngƣời dùng LDAP 37 CHƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 38 3.1 Phân tích thiết kế 38 3.1.1 Quy trình tạo cơng cụ chuẩn hóa liệu câu hỏi theo chuẩn QTI 38 3.1.2 Chức khảo sát tích điểm thƣởng 51 3.2 Cài đặt 52 3.2.1 Cơng cụ chuẩn hóa liệu câu hỏi theo chuẩn QTI 52 3.2.2 Giao diện hệ thống khảo sát trực tuyến 55 KẾT LUẬN 57 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Viết đầy đủ Ý nghĩa Institute of Electrical and Electron Engineers Instructional Management System Global 01 IEEE 02 IMS Global 03 LDAP LightWeight Directory Access Protocol 04 LOM Learning Object MetaData 05 QTI Question and Test Interoperability 06 07 08 W3C WYSIWYG HTML XML toàn cầu Giao thức truy cập cấu trúc thƣ mục liệu Chuẩn đặc tả câu hỏi trắc nghiệm Là tổ chức công nghiệp quốc tế đƣợc thành lập năm Consortium 1994 để phát triển WWW What You See Is What Markup Language Hệ thống quản lý giáo dục Học tập đối tƣợng siêu World Wide Web You Get HyperText Viện kỹ sƣ điện điện tử Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn trực quan eXtensible Markup Ngôn ngữ đánh dấu mở Language rộng W3C tạo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng Tên bảng Số trang Các đặc tả tổ chức IMS đề xuất Số hóa Trung tâm Học liệu 21 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Ví dụ câu hỏi đơn lựa chọn 27 Hình 2.2 Câu hỏi đa lựa chọn 29 Hình 2.3 Mơ hình kết nối client/server 32 Hình 2.4: Đối với 01 thơng điệp u cầu tìm kiếm từ LDAP client 33 Hình 2.5: Những thơng điệp LDAP client gửi tới LDAP server 33 Hình 2.6 Một thƣ mục với entry thành phần 34 Hình 2.7 Một entry với thuộc tính 34 Hình 2.8 Một thƣ mục LDAP 35 Hình 2.9 Một phần thƣ mục LDAP với entry chứa thơng tin 35 Hình 3.1 Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm 52 Hình 3.2 Soạn thảo câu hỏi khảo sát công cụ 54 Hình 3.3 Giao diện hệ thống khảo sát 55 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1) Đặt vấn đề Trong năm gần với phát triển mạnh mẽ không ngừng công nghệ thông tin, hệ thống mạng Internet làm thay đổi nhiều mặt sống Theo thống kê http://www.internetworldstats.com, tính đến 30 tháng 12 năm 2012 Châu Á chiếm khoảng 44,8% lƣợng ngƣời sử dụng Internet toàn giới Trong đó, Việt nam xếp thứ bảy số quốc gia sử dụng Internet nhiều với lƣợng ngƣời sử dụng năm 2012 chiếm 33,9% dân số, với 31 triệu ngƣời (năm 2011 có 26,8 triệu ngƣời sử dụng Internet) Với tốc độ phát triển Internet nhanh chóng nhƣ loại hình khảo sát trực tuyến ngày phát triển, website đƣợc thành lập để khảo sát trực tuyến ngày tăng lên Khảo sát trực tuyến đƣợc sử dụng cho hình thức thu thập liệu, thơng tin nhiều lĩnh vực nhƣ khảo sát thị trƣờng, khảo sát tâm lý, khảo sát hài lòng khách hàng sản phẩm, cửa hàng (công ty), khảo sát mẫu sản phẩm nhận xét giảng trực tuyến… Ở Việt Nam hoạt động khảo sát trực tuyến phục vụ chủ yếu cho công ty đa quốc gia, doanh nghiệp, công ty, tổ chức có quy mơ lớn Nhu cầu khảo sát trực tuyến nhằm đánh giá sản phẩm, nghiên cứu thị hiếu ngƣời dùng chƣa đƣợc trọng nhiều Với kinh tế thị trƣờng phát triển mạnh mẽ nhƣ ngƣời sử dụng đa dạng hóa chọn lựa sản phẩm, phát triển mạnh mẽ Internet giúp cho hoạt động khảo sát trực tuyến với ƣu điểm nhƣ không giới hạn quy mô khảo sát, số lƣợng ngƣời tham gia khảo sát, chi phí thấp, dễ thực ngày đƣợc quan tâm, sử dụng rộng rãi, linh hoạt Nhận thức đƣợc cần thiết, tiện lợi xu phát triển nhu cầu khảo sát trực tuyến tổ chức khảo sát trực tuyến Thay sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 ngơn ngữ lập trình để lập trình lại hệ thống, tơi mạnh dạn dựa hệ mã nguồn mở hệ thống khảo sát trực tuyến Limesurvey để "Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa hệ thống Limesurvey" 2) Mục đích đề tài - Xây dựng cơng cụ cho phép chuẩn hóa liệu câu hỏi từ định dạng văn sang định dạng khác cho phép cập nhật nhiều loại câu hỏi, câu hỏi từ định dạng văn vào hệ thống Limesurvey thay cập nhật câu hỏi hệ thống - Sử dụng LDAP làm phƣơng tiện chứa liệu đăng nhập ngƣời dùng Việc tìm kiếm thơng tin đăng nhập ngƣời dùng qua LDAP nhanh, linh hoạt, hiệu quả, đơn giản việc truy vấn tài khoản CSDL - Tích hợp thêm module khảo sát tích điểm thƣởng vào hệ thống nhằm mục đích: vào số lƣợng câu điều tra, khảo sát ngƣời dùng thực mà hệ thống tính điểm cho ngƣời dùng Dựa vào điểm thƣởng này, ngƣời tổ chức điều tra, khảo sát trả phí đƣa quyền lợi khác cho ngƣời dùng nhằm khuyến khích ngƣời dùng thực đầy đủ, xác, góp phần nâng cao chất lƣợng điều tra, khảo sát 3) Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Tìm hiểu khảo sát trực tuyến ứng dụng khảo sát trực tuyến, hệ thống khảo sát trực tuyến Limesurvey chức hệ thống - Mục tiêu 2: Tìm hiểu đặc tả QTI, chuẩn hóa liệu theo chuẩn QTI - Mục tiêu 3: Tìm hiểu khảo sát tích điểm thƣởng vào hệ thống khảo sát trực tuyến mới, tìm hiểu chức xác thực ngƣời dùng LDAP - Mục tiêu 4: Triển khai lên mạng Internet để sử dụng kết nghiên cứu đề tài đề xuất hƣớng phát triển hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... mã nguồn mở hệ thống khảo sát trực tuyến Limesurvey để "Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa hệ thống Limesurvey" 2) Mục đích đề tài - Xây dựng công cụ cho phép chuẩn hóa liệu... khảo sát trực tuyến ứng dụng khảo sát trực tuyến, hệ thống khảo sát trực tuyến Limesurvey chức hệ thống - Mục tiêu 2: Tìm hiểu đặc tả QTI, chuẩn hóa liệu theo chuẩn QTI - Mục tiêu 3: Tìm hiểu khảo. .. NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG Nguyễn Việt Tiệp XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN THEO CHUẨN QTI DỰA TRÊN HỆ THỐNG LIMESURVEY Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên hệ thống Limesurvey (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay