Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)

71 33 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 18:02

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ) -i- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - ii - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐỖ TRUNG TUẤN Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - iii - Lời cảm ơn Để hồn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, em nhận đƣợc giúp đỡ đóng góp nhiệt tình thầy trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin Truyền Thông, Đại học Thái Nguyên Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn thầy phận Đào tạo sau đại học, Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông, trƣờng Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt năm học qua Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới PGS TS Đỗ Trung Tuấn dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn, bảo em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, động viên vật chất lẫn tinh thần thời gian học tập nghiên cứu Trong trình thực luận văn, cố gắng nhƣng khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc cảm thơng tận tình bảo thầy bạn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - iv - Lời cam đoan Luận văn thạc sỹ nghiên cứu thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Đỗ Trung Tuấn Để hoàn thành luận văn này, tài liệu liệt kê, cam đoan không chép cơng trình đồ án tốt nghiệp ngƣời khác Tác giả NGUYỄN THỊ LAN ANH Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -v- MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan iv MỤC LỤC v Danh mục hình vẽ vii Danh mục từ viết tắt viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu tập trung 1.2 sở liệu phân tán 1.2.1 Khái niệm sở liệu phân tán 1.2.3 Các hình thức tổ chức hệ thống phân tán 1.2.4 Ƣu nhƣợc điểm hệ phân tán 1.2.5 Kiến trúc CSDL phân tán 1.3 So sánh sở liệu phân tán sở liệu tập trung 1.4 Sự cần thiết sở liệu phân tán 12 1.5 Kết luận chƣơng 14 CHƢƠNG 15 THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 15 2.1 Các vấn đề phân mảnh liệu 15 2.1.1 Lý phân mảnh 15 2.1.2 Các kiểu phân mảnh 16 2.1.3 Mức độ phân mảnh 16 2.1.4 Các quy tắc phân mảnh 17 2.1.5 Các kiểu cấp phát 17 2.1.6 Các yêu cầu thông tin 18 2.2 Các phƣơng pháp phân mảnh 19 2.2.1 Phân mảnh liệu ngang 19 2.2.2 Phân mảnh dọc 24 2.2.3 Phân mảnh hỗn hợp 27 2.3 Cấp phát 27 2.3.1 Bài toán cấp phát 27 2.3.2 Yêu cầu thông tin 28 2.3.3 Mơ hình cấp phát 29 2.4 Truy vấn sở liệu phân tán 31 2.4.1 Mục đích xử lý truy vấn 31 2.4.2 Các tầng trình xử lý truy vấn 32 2.5 Kĩ thuật thực phép nối phép hợp đại số quan hệ 33 2.5.1 Phép chọn 35 2.5.2 Phép nối 36 2.5.3 Phân mảnh 38 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - vi - 2.7 Kết luận chƣơng 43 CHƢƠNG 44 THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC CUNG ĐƢỜNG THÁI NGUYÊN 44 3.1 Phát biểu toán 44 3.2 Thiết kế sở liệu phân tán cung đƣờng 45 3.2.1 Thiết kế lƣợc đồ quan hệ tổng thể 45 3.2.2 Thiết kế phân mảnh 52 3.2.3 Thiết kế định vị 54 3.2.4 Thiết kế đồ ánh xạ địa phƣơng 54 3.2.5 Thiết kế hệ thống mạng cho hệ thống 55 3.3 Cài đặt ứng dụng 56 3.3.1 Cấu hình Server 56 3.3.2 Môi trƣờng hoạt động 57 3.3.3 Công nghệ sử dụng 57 3.4 Giới thiệu chƣơng trình 59 3.4.1 Mục tiêu mà hệ thống đạt đƣợc 59 3.4.2.Cấu trúc chƣơng trình 59 3.4.3 Một số giao diện 60 3.5 Kết luận chƣơng 61 KẾT LUẬN 62 Kết đạt đƣợc 62 Hƣớng nghiên cứu tiếp 62 Tài liệu tham khảo 63 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - vii - Danh mục hình vẽ Hình 1.1 Mơ hình CSDL phân tán Hình 1.2 Mơ hình Peer-to-peer Hình 1.3 Mơ hình File Server Hình 1.4 Mơ hình Client Server Hình 1.5 Kiến trúc CSDL phân tán Hình 1.6 Các phân mảnh mơ hình vật lý cho quan hệ tồn cục Hình 2.1 So sánh phƣơng pháp nhân 18 Hình 2.1 Lƣợc đồ phân tầng tổng quát để xử lý truy vấn phân tán 33 Hình 2.2 Rút gọn phân mảnh ngang với phép chọn 35 Hình 2.3a Cây đại số quan hệ truy vấn gốc 37 Hình 2.3b Rút gọn phân mảnh ngang với phép kết nối 38 Hình 2.5 Rút gọn cho phân mảnh gián tiếp 42 Hình 2.6 Rút gọn phân mảnh hỗn hợp 43 Hình 3.1 Tỉnh Thái Nguyên 44 Hình 3.2 Cần thiết an tồn giao thơng 45 Bảng Cấu trúc bảng HUYEN 46 Bảng Cấu trúc bảng DUONG 47 Bảng Cấu trúc bảng LOAIMADUONG 47 Bảng Cấu trúc bảng KIEUDUONG 48 Bảng Cấu trúc bảng TOCHUCGIAOTHONG 48 Bảng Cấu trúc bảng MUCDOHUHONG 49 Bảng Cấu trúc bảng LOAIBAOTRI 49 Bảng Cấu trúc bảng DONVITHICONG 50 Bảng Cấu trúc bảng THONGTINBAOTRI 51 Hình 3.3 đồ mối quan hệ 51 Hình 3.3 đồ định vị mảnh vị trí 54 Hình 3.3 Các mảnh hình ảnh vật lý quan hệ tổng thể 55 Hình 3.3 Mơ hình mạng hệ thống quản lí cung đƣờng 56 Hình 3.7 Giao diện form quản lý thông tin cung đƣờng 60 Hình 3.8 Giao diện form quản lý thơng tin bảo trì 61 Hình 3.9 Giao diện form tìm kiếm cung đƣờng 61 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - viii - Danh mục từ viết tắt DBMS Database Management System ADSL C# Đƣờng truyền bất đối xứng Asymmetric Digital Subscriber Line Ngơn ngữ lập trình CPU Central Processing Unit CSDL sở liệu CSDLPT sở liệu phân tán DB2 Hệ quản trị sở liệu DB2 IBM DHM ER Highway Development and Management System Entity-Relationship ETL Extract Transform Load IMS Information Management System LAN Local Area Network Mainframe Máy tính mainframe MDX Multidimensional eXpressions MSIL MicroSoft Intermediate Language MSSQL Microsoft SQL Server NT Network Technology ORACLE Hệ quản trị sở liệu ORACLE Partition Phân đoạn PC Máy vi tính, máy cá nhân SQL Structured Query Language XML Extensible Markup Language Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -1- MỞ ĐẦU Trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng việc tạo điều kiện lại thuận lợi cho nhân dân, giao thƣơng hàng hóa, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giảm nhẹ thiên tai, phòng thủ quốc phòng, cải thiện đời sống cho nhân dân, phải ƣu tiên phát triển Nhiều cung đƣờng liên tỉnh, liên huyện, liên xã đƣợc bảo trì, nâng cấp, nhiều cung đƣờng đƣợc mở rộng Vì khối lƣợng thơng tin giao thơng ngày lớn, phong phú đa dạng, cần phải quản lý thông tin cách khoa học Hiện tại, Sở Giao thông Thái Nguyên quản lý thông tin theo cách thức sau: đơn vị quản lý giao thơng cung đƣờng thƣờng xun báo cáo Sở giao thông nhƣ: lƣu lƣợng tham gia giao thông, số vụ tai nạn xảy ra, chất lƣợng cung đƣờng, công tác bảo dƣỡng tu, giám sát cung đƣờng, Với cách thức tổ chức tốn thời gian liệu khơng đồng Để khắc phục nhƣợc điểm cần áp dụng công nghệ thông tin vào q trình quản lý Vì tơi chọn đề tài “Thiết kế sở liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin giao thông” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài gồm: Nghiên cứu CSDL phân tán, thiết kế CSDL phân tán nhƣ: vấn đề thiết kế phân tán, phƣơng pháp thiết kế phân tán, phƣơng pháp phân mảnh, cấp phát cho mảnh, … tìm hiểu Các thơng tin giao thơng Ứng dụng lý thuyết thiết kế CSDL phân tán vào hệ thống Ứng dụng khả quản trị CSDL phân tán SQL Server Visual Studio vào hệ thống Trong phạm vi thực đề tài phân tích, thiết kế sở liệu cung đƣờng địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -2- Hƣớng nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu ứng dụng CSDL phân tán, tìm hiểu, thu thập thông tin giao thông Từ thơng tin thu thập đƣợc phân tích, thiết kế CSDL phân tán để quản lý thơng tin Phƣơng pháp nghiên cứu : Để thực đƣợc mục tiêu nhiệm vụ đặt đề tài, áp dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu là: phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Đối với phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: tiến hành nghiên cứu thu thập tài liệu liên quan đến CSDL phân tán, thiết kế CSDL phân tán, cơng cụ triển khai quản trị CSDL phân tán Tiếp đến thu thập tài liệu liên quan đến thông tin hệ thống cung đƣờng Đối với phƣơng pháp thực nghiệm: phân tích yêu cầu thực tế hệ thống để xác định đƣợc chức năng, quy trình hoạt động hệ thống Tiếp theo vận dụng sở lý thuyết liên quan nhƣ CSDL phân tán, thiết kế CSDL phân tán vào thiết kế hệ thống, sử dụng công cụ SQL Server Visual Studio để quản trị CSDL phân tán công cụ thiết kế giao diện cuối đánh giá kết đạt đƣợc Ý nghĩa khoa học đề tài : Việc ứng dụng CSDL phân tán để quản lý liệu cung đƣờng vấn đề quan trọng cần thiết cho ngƣời làm công tác quản lý giao thơng vận tải nhìn xác, đƣa định kịp thời Bố cục luận văn Luận văn chia thành chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan sở liệu phân tán Chƣơng 2: Thiết kế sở liệu phân tán Chƣơng 3: Thiết kế, xây dựng sở liệu cung đƣờng Thái Nguyên Cuối luận văn phần kết luận tài liệu tham khảo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 Cơ sở liệu tập trung 1.2 Cơ sở liệu phân tán 1.2.1 Khái niệm sở liệu phân tán 1.2.3 Các hình thức tổ chức hệ thống phân. .. khơng đồng Để khắc phục nhƣợc điểm cần áp dụng công nghệ thơng tin vào q trình quản lý Vì chọn đề tài Thiết kế sở liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin giao thông làm đề tài luận văn tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ), Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông(Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay