Tổng hợp bài tập KTLUD

26 37 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 18:01

z TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH  MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH LỚP D04 BÀI TẬP NHĨM: 27 Giảng viên: Đỗ Hồng Oanh TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2016 MỤC LỤC BÀI TẬP 1: CÂU HỎI GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU TÊN BIẾN XÂY DỰNG MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM 1.1 Ước lượng mơ hình 1.2 Ước lượng khoảng biến EXPO (Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu) với mức ý nghĩa 10% 1.3 Các biến mô hình có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế với mức ý nghĩa 10% MƠ HÌNH HỒI QUY BỎ HAI BIẾN GFIGDP VÀ GCAP 11 1.5 Kiểm định đa cộng tuyến: 12 1.6 Kiểm định tượng phương sai thay đổi, α = 10% 13 1.7 Kiểm định tự tương quan α=10% 14 1.8 Phần dư theo phân phối chuẩn α=10% 15 BÀI TẬP 17 CÂU HỎI 17 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 18 GIỚI THIỆU TÊN BIẾN 18 Câu 1: Sử dụng phương pháp Pool regression viết mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy 19 Câu 2: Các biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng đến Y khơng, với anpha =5% 20 Câu 3: Phương pháp Pooled OLS regression khuyết điểm gì? 20 Câu 4: Sử dụng phương pháp LSDV viết mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy.20 Câu 5: Các biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng đến Y không? α = 10% 22 Câu 6: Phương pháp LSDV có khuyết điểm gì? 23 Câu 7: Ước lượng mối quan hệ với phương pháp FEM 23 Thành viên nhóm STT HỌ VÀ TÊN Ngơ Thị Thủy Chung 64 Nguyễn Đắc Thuật 80 Lê Thị Kim Tuyến SĐT 0937.166.745 0162.896.5830 0167.947.5677 BАI TẬP 1: CÂU HỎI Chạy mơ hình hồi quy nêu rõ ý nghĩa hệ số hồi quy Ước lượng khoảng biến EXPO với ý nghĩa 10% Các biến mô hình có quan hệ dến tăng trưởng kinh tế với α= 10% Nêu mức độ giải thích mơ hình Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định phương sai thay đổi với α= 10% Kiểm định tự tương quan α=10% Phần dự theo phân phối chuẩn d=10% GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Nợ công tổng giá trị khoản tiền mà phủ thuộ cấp từ trung ương đến địa phương vay Việc vay này, nhằm tài trợ cho khoản thâm hụt ngân sách phận khơng thể thiếu cấu trúc tài quốc gia kinh tế muốn tăng trưởng phải dùng vốn tài trợ Mặc dù vậy, sử dụng mức nguồn khiến cho anh ninh tài trở nguy hiểm, có mượn mà khơng thể trả Vì mơ hình nghiên cứu sau giúp hiểu rõ phần tác động nợ công đến tăng trưởng nên kinh tế GIỚI THIỆU TÊN BIẾN Ký hiệu Biến DEBGDP X1 DSERGDP X2 EXPO X3 GCAP X4 GFIGDP X5 GDP Y Ý nghĩa Quy mơ nợ nước ngồi GDP thực Tỷ lệ toán nợ GDP thực Tỷ lệ tăng trưởng Xuất Tỷ lệ tăng trưởng vốn Tỷ lệ đầu tư GDP thực Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực hàng năm Năm Y EXPO 1991 0.2917 -0.1330 1992 0.5685 0.3330 1993 0.2365 0.0231 1994 0.2489 0.3581 1995 0.2863 0.3865 1996 0.1742 0.3276 1997 0.0457 0.2708 1998 0.0187 -0.0187 1999 0.0969 0.2401 2000 0.0673 0.2549 2001 0.0486 0.0374 2002 0.0901 0.1120 2003 0.1272 0.2058 2004 0.1564 0.3147 2005 0.1630 0.2251 2006 0.1509 0.2274 2007 0.1696 0.2193 2008 0.2324 0.2908 2009 0.0567 -0.1162 BẢNG DỮ LIỆU 1: GCAP 0.9097 0.6946 0.7448 0.3369 0.3660 0.2305 0.1609 0.1816 0.0537 0.1834 0.1473 0.1863 0.2217 0.1667 0.1768 0.2013 0.3755 0.1955 0.0722 DSERGDP 0.0225 0.0220 0.0221 0.0185 0.0170 0.0158 0.0333 0.0389 0.0485 0.0422 0.0368 0.0324 0.0187 0.0157 0.0170 0.0151 0.0172 0.0149 0.0134 DEBGDP 243.3594 246.5984 183.3525 152.2703 122.6254 106.4792 81.1233 82.5372 80.9183 41.1426 38.5046 38.0558 41.1437 39.7518 36.1982 33.6358 34.6671 28.7545 39.0000 GFIGDP 0.0232 0.0330 0.0249 0.0232 0.0649 0.0857 0.0982 0.0870 0.0643 0.0495 0.0427 0.0407 0.0402 0.0370 0.0355 0.0358 0.0381 0.0918 0.1061 Nguồn: Asian Development Bank (C9) Lâm Xiêm Dung, Tác động công nợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, chương trang 66 - Đây liệu dạng thời gian - Gồm 19 quan sát (từ 1991 đến 2009) XÂY DỰNG MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM 1.1 Ước lượng mơ hình  Mơ hình hồi quy tổng quát PRM Y i = β1+ β2 DEBGDPi+ β3 DSERGDPi+ β4 EXPOi+β5 GCAPi+ β6 GFIGDPi + ui  Hàm hồi quy tổng thể PRF E(Yi| DEBGDPi , DSERGDPi , EXPOi , GCAPi , GFIGDPi) = β1+ β2 DEBGDPi+ β3 DSERGDPi+ β4 EXPOi+β5 GCAPi+ β6 GFIGDPi - Bài viết sử dụng 19 quan sát (1991-2001) quan sát thứ i có giá trị ứng với tỷ lệ tăng trưởng thực năm (Yi) tỷ lệ tăng trưởng xuất khảu (EXPOi), tỷ lệ tăng trưởng vốn (GCAPi), tỷ lệ toán nợ GDP thực (DSERGDPi), tỷ lệ đầu tư GDP thực (GFIGDPi), hàm hồi quy mẫu SRF xây dựng từ 19 quan sát có dạng: Hàm hồi quy mẫu SRF: Y= + DEBGDPi + DSERGDPi + EXPOi + GCAPi + GFIGDPi + ei Hình 1: Mơ hình hồi quy tuyến tính liệu Việt Nam (1991-2009) Theo kết trên, mơ hình hồi quy tuyến tính liệu bảng ta có hàm hồi quy mẫu cụ thể ước lượng tác động công nợ Việt Nam đến tăng trưởng kinh tế Việ Nam có dạng: Ŷ= 0.070558+0.000856*DEBGDPi+(-3.021699*DSERGDPi) + 0.314066*EXPOi + 0/169426*GCAPi + -0.207973*GFIGDPi Ý nghĩa: =0.07055: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi; tỷ lệ tăng trưởng xuất (EXPO), tỷ lệ vốn đầu từ nội địa (GCAP), tỷ lệ toán nợ GDP thực (DSERGDP), Quy mơ nợ nước ngồi GDP thực (DEBGDP), tỷ lệ đầu tư GDP thực (GFIGDP) thìtỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình (Y) tăng =7.0558% =0.000856: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, quy mơ nợ nước ngồi GDP thực tăng 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (Y) trung bình tăng 0.0856% = (-3.021699): Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ tăng toán nợ GDP thực (DSERGDP) tăng 1% đơn vị tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (Y) trung bình giảm 302.1699% = 0.314066: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ tăng trưởng xuất tăng 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (Y) trung bình tăng 31.4066% =0.169426: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ tăng trưởng vốn tăng 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (Y) trung bình tăng 16.9426% =(-0.207973) Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ lệ đầu tư GDP thực tằn 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (Y) trung bình giảm 20.7973 % 1.2 Ước lượng khoảng biến EXPO (Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu) với mức ý nghĩa 10% Se ( ) = 0.169426 n- k = 13 α=0,05 = 1.771 Như khoảng tin cậy ( * Se ( )) nằm khoảng: ( -0.24684, 0.353264 ) Ý nghĩa: Vậy với mức ý nghĩa 10% giá trị tỷ lệ tăng trưởng GDP không đổi Tăng trưởng xuất (EXPO) tăng lên 1% tỷ lệ tăng trưởng GDP trung bình giảm khoảng ( 24.684; 0) phần trăm tăng trung bình khoảng (0; 35.3264) phần trăm 1.3 Các biến mơ hình có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế với mức ý nghĩa 10% a Biến DEBGPD Kiểm định giả thuyết : = khơng ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 0.1074 > = 0.1 Suy ra, Chấp nhận , Bác bỏ Như vậy, với mức ý nghĩa 10% biến DEBGPD khơng có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế b Biến DSERGPD Kiểm định giả thuyết : = không ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 0.0754 < = 0.1 Suy ra, Bác bỏ , Chấp nhận Như vậy, với mức ý nghĩa 10% biến DSERGDP có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế c Biến EXPO Kiểm định giả thuyết : = không ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 0.0116 < = 0.1 Suy ra, Bác bỏ , Chấp nhận Như vậy, với mức ý nghĩa 10% biến EXPO có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế d Biến GCAP Kiểm định giả thuyết : = không ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 3594 > = 0.1 Suy ra, Chấp nhận , Bác bỏ Như vậy, với mức ý nghĩa 10% biến GCAP khơng có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế e Biến GIFGDP Kiểm định giả thuyết : = khơng ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 7722 > = 0.1 Suy ra, Chấp nhận , Bác bỏ Như vậy, với mức ý nghĩa 10% biến GIFGDP khơng có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 10 384.53% điều kiện yếu tố khác không đổi = 0.001356 >0 cho biết quy mơ nợ nước ngồi GDP thực tăng (hay giảm) 1% tốc độ tăng trưởng kinh tế thực Việt Nam tăng (hay giảm) lượng 0.1356% điều kiện yếu tố khác không đổi Nhân xét - Ở mơ hình hồi quy điều chỉnh, ta thấy hệ số xác định R =0.806023 cho biết mơ hình giải thích 80.6% biến động tỷ lệ tăng trưởng thực năm thay đổi ba biến mô hình (EXPOi-tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu, DSEGDPi-tỷ lệ tốn nợ GDP thực, DEBGDPi-quy mơ nợ nước ngồi GDP thực) 19.4% yếu tố khác ngẫu nhiên khác giải thích - So sánh kết hai mơ hình hồi quy trước điều chỉnh sau điều chỉnh ta thấy sau điều chỉnh mơ hình hệ số xác đinh R2 từ 0.8323 (mơ hình trước điều chỉnh giảm xuống 0.8060 mơ hình sau điều chỉnh) điều naỳ nói lên rằng, với hai biến (GCAPi – tỷ lệ tăng trưởng vốn; GIFGDPi- tỷ lệ đầu tư GDP thực) bỏ bớt giải thích 0.8323-0.8060=0.0263 tức 2.63% biến động tỷ lệ tăng trưởng thực năm Suy ra, chọn mơ hình chưa hiệu chỉnh 1.5 Kiểm định đa cộng tuyến: -Xét ma trận hệ số tương quan biến: DEBGDP, DSERGDP, EXPO, GCAP , GFIGDP Eviews, ta có bảng kết sau: Hình -Từ kết bảng trên, ta nhận thấy hệ số tương quan cặp hai biến độc lập GCAP DEBGDP có giá trị (0.868025) > 0.8 (mặc định lớn 0.8 cao) => Các hệ số tương quan cặp GCAP DEBGDP cao Kết luận: Mơ hình có tượng đa cộng tuyến -Để khắc phục tượng đa cộng tuyến mơ hình ta tiến hành loại bỏ biến GCAP khỏi mơ hình Xét ma trận hệ số tương quan biến lại ta có bẳng kết sau: 12 Hình Từ kết ta nhận thấy hệ số tương quan cặp biến độc lập có giá trị khơng cao < 0.8 => Các hệ số tương quan cặp thấp Mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến 1.6 Kiểm định tượng phương sai thay đổi, α = 10% -Ta chạy lại mơ hình hồi quy mẫu với biến độc lập: DEBGDP, DSERGDP, EXPO, GFIGDP, loại bỏ biến GCAP Eviews, ta bảng sau: Hình -Ta có hàm hồi quy gốc là: Yi = 0.131393 + 0.001279*DEBGDP + (3.742866* DSERGDP) + 0.265119*EXPO + (0.603240*GFIGDP) 13 -Từ hàm hồi quy trên, dùng kiểm định White ta có kết sau: Hình -Kiểm định cặp giả thuyết sau:  Ho: Mơ hình gốc có phương sai nhiễu khơng thay đổi  H1: Mơ hình gốc có phương sai nhiễu thay đổi Theo kết bảng ta có: P-value = 0.1684 > α=10%  Chấp nhận Ho, bác bỏ H1 Vậy mơ hình gốc có phương sai nhiễu khơng thay đổi 1.7 Kiểm định tự tương quan, Ta chạy mơ hình hồi quy mẫu với biến độc lập DEBGDP, DSERGDP, EXPO, GFIGDP, loại bỏ biến GCAP Eviews, sau ta dùng kiểm định Breusch-Godfrey ta có kết sau: 14 Hình Kiểm định giả thuyết: Ho: Mơ hình khơng có tự tương quan H1: Mơ hình có tự tương quan Theo kết trên, ta thấy Obs*R-squared= 0882710 có xác suất P- value= 0.6432> α = 10%  Chấp nhận giả thuyết Ho, bác bỏ H1 Vậy mô hình khơng có tượng tự tương quan 1.8 Phần dư theo phân phối chuẩn, Dùng mơ hình hồi quy mẫu với biến độc lập DEBGDP, DSERGDP, EXPO, GFIGDP, loại bỏ biến GCAP Eviews, sau ta dùng kiểm định Jarque-Bera ta kết quả: 15 Hình Kiểm định giả thuyết: Ho: Phần dư không theo phân phối chuẩn H1: Phần dư có theo phân phối chuẩn Quan sát kết trên, ta thấy P-value= 0,344811 >  Chấp nhận giả thuyết Ho, bác bỏ H1 Vậy phần dư khơng theo phân phối chuẩn Mơ hình tối ưu theo phân phối chuẩn 16 BАI TẬP CÂU HỎI 1.Sử dụng phương pháp Pool regression viết mô hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy 2.Các biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng đến Y không, với anpha =5% 3.Phương pháp Pooled OLS regression khuyết điểm gì? 4.Sử dụng LSDV viết mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy 5.Các biến độc lập mô hình có ảnh hưởng đến Y khơng, với anpha =5% 6.LSDV khuyết điểm gì? 7.Ước lượng mơ hình hồi quy với phương pháp FEM 17 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Hiện nay, kinh tế nước ta giai đoạn phát triện nhanh chóng, nhu cầu đầu tư doanh to lớn đem đến khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp Nhưng trước tiên, doanh nghiệp cần vạch mức độ chấp nhận rủi ro, họ phải xác định rõ nguồn lực mà doanh nghiệp nắm Thì mơ hình này, tìm hiểu ảnh hưởng giá trị thực công ty giá trị tài sản thực ảnh hưởng đến tổng đầu tư cảu doanh nghiệp GIỚI THIỆU TÊN BIẾN Ký hiệu Biến Ý nghĩa I Y Tổng đầu tư CAP X2 Giá trị thực công ty PL X3 Giá trị tài sản thưc 18 Câu 1: Sử dụng phương pháp Pool regression viết mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy Mơ hình vố đầu tư Grunfeld có dạng: Yit = β1 + β2 X2it + β3 X3it + uit Trong đó: Y tổng đầu tư thực (I) X2 giá trị thực công ty (CAP) X3 giá trị tài sản thực (PL) -Giả thuyết 1: β1, β2, β3 không đổi theo đơn vị chéo theo thời gian Hình 1: Mơ hình hồi quy theo phương pháp Pool regression Theo kết trên, ta mơ hình hồi quy mô tả mối quan hệ mối quan hệ kinh tế: Y=(-63,30414)+0,110096X2+0,303393X3 Ý nghĩa hệ số hồi quy: β1=-63,304140 cho biết giá trị thực tăng 1% điều kiện giá trị tài sản thực khơng đổi tổng đầu tư thực tăng trung bình 11,0096% β3=0,303393> cho biết tổng giá trị tài sản thực tăng 1% điều kiện giá trị thực khơng đổi tổng đầu tư thực tăng trung bình 30,3393% 19 Câu 2: Các biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng đến Y không, với anpha =5% a Biến X2 giá trị thực công ty (CAP) Kiểm định giả thuyết : = khơng ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 0.000 < = 0.05 Suy ra, bác bỏ , Chấp nhận Như vậy, với mức ý nghĩa 5% thìbiến giá trị thực (CAP) có ảnh hưởng đến tổng đầu tư thực b Biến X3 giá trị tài sản thực (PL) Kiểm định giả thuyết : = không ảnh hưởng đến mơ hình : # có ảnh hưởng đến mơ hình Ta có p- value = 0.000< = 0.05 Suy ra, Bác bỏ , Chấp nhận Như vậy, với mức ý nghĩa 5% biến giá trị tài sản thực (PL) có ảnh hưởng đến tổng đầu tư thực Câu 3: Phương pháp Pooled OLS regression khuyết điểm gì? Trong mơ hình hồi quy ta thấy: R2 =0.756528 > Durbin – Wastion Tổng đầu tư (Y) có quan hệ đồng biến với Giá trị cơng ty(X2), giá trị tài sản(X3), R2 cao Durbin-Watson Do đó, mơ hình bị tự tương quan Câu 4: Sử dụng phương pháp LSDV viết mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy -Ta viết hàm đầu tư Grunfeld sau: Yit = β1 + β2 X2it + β3 X3it + uit (1) i = 1, 2, 3, t = 1, 2, …, 20 Trong đó: i tiêu biểu cho đơn vị thứ i (cá nhân thứ i) t tiêu biểu cho thời đoạn thứ t Theo qui ước, ta chọn i ký hiệu đơn vị theo không gian t ký hiệu theo thời gian Ta giả định có số lượng tối đa N đơn vị chéo số lượng tối đa T thời đoạn -Ta có kết hồi qui OLS sau: 20 Ŷ= -63.3041 + 0.1101 X2 + 0.3034 X3 (1) R = 0.7565 Durbin Watson = 0.2187 - Sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu có biến giả (Least Squares Dummy Variable, LSDV) (là ước lượng OLS liệu gộp có N biến giả phản ánh đặc trưng đối tượng, mơ hình khơng có hệ số chặn Do vậy, LSDV có thêm N tham số ước lượng biến giả.) Ta viết: Yit = α1 + α2 D2i + α3 D3i + α4 D4i + β2 X2it + β3 X3it + uit (4) Trong D2i =1 quan sát thuộc GM trường hợp khác; D3i = quan sát thuộc US trường hợp khác; D4i = quan sát thuộc WEST trường hợp khác Vì ta có cơng ty, ta sử dụng ba biến giả để tránh rơi vào bẫy biến giả (nghĩa tình đa cộng tuyến hồn hảo) Ở khơng có biến giả cho cơng ty Genercal Electric (GE) Nói cách khác, α1 tiêu biểu cho tung độ gốc công ty GE α2, α3, α4 hệ số tung độ gốc khác biệt cho ta biết tung độ gốc công ty General Motor (GM), US Steel (US,) Westinghouse (WEST) khác biệt so với tung độ gốc GE Nói vắn tắt, GE trở thành cơng ty so sánh, tự chọn công ty làm cơng ty so sánh Chạy mơ hình hồi quy với thêm biến giả d2, d3, d4 ta bảng kết sau: Hình 2: Mơ hình hồi quy theo LSDV Ŷit = -245.7924 + 161.5722 D2i + 339.6328 D3i + 186.5666 D4i + 0.1079 X2i 21 + 0.3461 X3i (2) se = (35.8112) (46.4563) (23.9863) (31.5068) (0.0175) (0.0266) t = (-6.8635) (3.4779) (14.1594) (5.9214) (6.1653) (12.9821) R = 0.9345 Durbin-Watson = 0.8071 So sánh hồi qui với (1) Trong (2), tất hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê cao cách riêng lẻ, trị thống kê p hệ số t ước lượng nhỏ Giá trị tung độ gốc bốn công ty khác mặt thống kê: tung độ gốc GE - 245.7924; GM -84.220 (= 245.7924 + 161.5722); US 93.8774 (= -245.7924 + 339.6328); WEST -59.2258 (= -245.7924 + 186.5666) Sự khác biệt tung độ gốc đặc điểm riêng công ty, khác biệt phong cách quản lý hay tài quản lý Ý nghĩa: α1=-245.7924: Tổng đầu tư ban đầu, đầu tư vào nhà máy, thiết bị, bảo trì sửa chữa sau loại số giảm phát giá trị công ty(X2), giá trị tài sản(X3), quan sát không thuộc công ty General Motor (GM), US Steel (US), Westinghouse (WEST) α2=161.5722 Trong điều kiện yếu tố khác không đổi: Giá trị công ty(X2), giá trị tài sản(X3) Nếu quan sát thuộc công ty General Motor (GM), không thuộc công ty US Steel (US), Westinghouse (WEST) tổng đầu tư 84,220 triệu USD α3=339.6328 Trong điều kiện yếu tố khác không đổi: Giá trị công ty(X2), giá trị tài sản(X3) Nếu quan sát thuộc công ty US Steel (US), không thuộc công ty General Motor (GM), Westinghouse (WEST) tổng đầu tư 93.8774 triệu USD α4= Trong điều kiện yếu tố khác không đổi: Giá trị công ty(X2), giá trị tài sản(X3) Nếu quan sát thuộc công ty Westinghouse (WEST), không thuộc công ty US Steel (US), General Motor (GM) tổng đầu tư -59.2258 triệu USD α5=0.1079 Trong điều kiện giá trị tài sản (X3) không đổi Quan sát không thuộc công ty General Motor (GM), US Steel (US), Westinghouse (WEST) Khi giá trị cơng ty (X2) tăng lên đơn vị tổng đầu tư giảm 245.6845 triệu USD α6=0.3461 Trong điều kiện giá trị công ty (X2) không đổi Quan sát không thuộc công ty General Motor (GM), US Steel (US), Westinghouse (WEST) Khi giá trị tài sản (X3) tăng lên đơn vị tổng đầu tư giảm 245.4463 triệu USD Câu 5: Các biến độc lập mô hình có ảnh hưởng đến Y khơng? α = 10%  Kiểm định giả thiết: 22 Ho: α5=0 giá trị công ty không ảnh hưởng đến tổng đầu tư H1: α5≠0 giá trị công ty ảnh hưởng đến tổng đầu tư Ta có: p-value=0.0000 < α=10%: Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Vậy biến Giá trị công ty (X2) ảnh hưởng đến tổng đầu tư  Kiểm định giả thiết: Ho: α6=0 giá trị tài sản không ảnh hưởng đến tổng đầu tư H1: α6≠0 giá trị tài sản ảnh hưởng đến tổng đầu tư Ta có: p-value=0.0000 < α=10%: Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Vậy biến Giá trị tài sản (X3) ảnh hưởng đến tổng đầu tư Câu 6: Phương pháp LSDV có khuyết điểm gì? Từ mơ hình hồi quy, ta có: R2= 0.9345 > Durbin-Watson = 0.8071 Xem xét mơ hình ta thấy: Tổng đầu tư (Y) có quan hệ đồng biến với Giá trị công ty(X2), giá trị tài sản(X3), R2 cao cách hợp lý cao R2 mô hình chạy theo phương pháp Pool R2 cao Durbin-Watson Suy ra, mơ hình bị tự tương quan Câu 7: Ước lượng mối quan hệ với phương pháp FEM 23 Hình 3: Kết ước lượng FEM Kết Hình chó thấy rằng, hệ số ước lượng tác động biến số đến tổng đầutư (Y) giống với công ty Cụ thể, = 0.129307 phản ánh giá trị công ty tăng (hoặc giảm) triệu USD tổng đầu tư trung bình tăng (hoặc giảm) 0.129307 triệu USD, = 0,367249 phản ánh giá trị tài sản công ty tăng (hoặc giảm) triệu USD thìtổng đầu tư trung bình tăng (hoặc giảm) 0,367249 triệu USD Để thấy tác động cố định theo đối tượng theo thời gian, ta có Hình sau: Hình Với kết này, hệ số chặn cơng ty tính cách lấy hệ số chặn 24 chung cộng với giá trị hệ số chặn tương ứng công ty Chẳng hạn, hệ số chặn GE β1 = -0.129 phản ánh gia trị công ty giá trị tài sản triệu USD tổng đầu tư trung bình -0.129 triệu USD β(GE) = (129.0277) + (-166.6676) = -245.6953 Tuy nhiên, thực tế giải thích ý nghĩa hệ số chặn với biến X2 X3 có giá trị 25 26 ... biết tổng đầu tư thực (I), giá trị thực công ty giá trị tài sản thực tổng đầu tư thực trung bình -63,30414 β2=0,110096>0 cho biết giá trị thực tăng 1% điều kiện giá trị tài sản thực không đổi tổng. .. X3it + uit (4) Trong D2i =1 quan sát thuộc GM trường hợp khác; D3i = quan sát thuộc US trường hợp khác; D4i = quan sát thuộc WEST trường hợp khác Vì ta có cơng ty, ta sử dụng ba biến giả để tránh... hưởng đến tổng đầu tư H1: α6≠0 giá trị tài sản ảnh hưởng đến tổng đầu tư Ta có: p-value=0.0000 < α=10%: Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Vậy biến Giá trị tài sản (X3) ảnh hưởng đến tổng đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài tập KTLUD, Tổng hợp bài tập KTLUD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay