Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch vững mạnh và vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay

7 46 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:52

A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hồ Chí Minh nói rằng: “Cách mạng muốn thành cơng trước hết phải có Đảng cách mạng” Qua ta thấy Bác khẳng định muốn làm cách mạng trước hết phải có đẳng cách mạng Cách mạng muốn thành công trước hết phải xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Những điều dặn tâm huyết bác ln có ý nghĩa đảng viên cán việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng Trong 87 năm qua, Đảng ta không ngừng hoàn thiện phát triển, lãnh đạo Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, đồng tâm đồng lòng chung sức vượt qua mn ngàn khó khăn, thách thức Với tư cách đảng cách mạng chân chính, dày dặn kinh nghiệm, ln gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh to lớn toàn dân tộc, giành nhiều thắng lợi vĩ đại nghiệp cách mạng Cụ thể cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam với lãnh đạo sáng suốt Đảng Cộng Sản Việt Nam giải phóng dân tộc khỏi gông xiềng nô lệ, đưa đất nước ta từ đất nước thuộc địa nửa phong kiến thành nước độc lập, người dân Việt Nam từ người nô lệ lên địa vị người tự do, người làm chủ Tiếp đó, Đảng lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống đất nước Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam người lãnh đạo thành công nghiệp đổi đất nước với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta vững bước đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế Theo đó, đất nước có bước tiến vượt bậc mặt, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trọng đạt kết quan trọng Vị uy tín quốc tế nước ta tiếp tục nâng cao Đất nước đứng trước thời vận hội thách thức Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đảng cầm quyền, hoàn thành sứ mệnh mà nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang suốt 87 năm qua, đòi hởi đảng ta phải tiếp tục rèn luyện để có đủ lĩnh , lực trí tuệ tín nhiệm lãnh đạo cách mạng lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển “sánh vai với nước năm châu” Nhận thấy, sinh viên công dân Việt Nam Với lòng tin vào đảng, phấn đấu vào hàng ngũ đảng, việc hiểu vận dụng nội dung đường lối sách đảng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh vấn đề quan trọng góp phần xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh phát triển tồn diện Vì tơi chọn đề tài: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh Đối tượng nghiên cứu đề tài Do thời gian, điều kiện, yêu cầu tiểu luận tiểu luận tập trung nghiên cứu chủ đề: “Tư tưởng hồ chí minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam nay” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ số quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam nay, giúp ta hiểu sâu vai trò Đảng tính cấp bách việc xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh 3.2 Nhiệm vụ: Để đạt mục đích nghiên cứu trên, tiểu luận thực nhiệm vụ sau đây: tìm hiểu phân tích tư tưởng quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh Đề phương hướng công dân cần làm để góp phần xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh Phương pháp nghiên cứu Bài tiểu luận thực sở tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh Trong sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Có phương pháp cụ thể sau: - Phân tích tổng hợp - Lôgic lịch sử Kết nghiên cứu đề tài Bài tiểu luận trình bày có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh vấn đề xây dựng Đảng nước ta Giúp hiểu rõ đường lối sách Đảng, để ta dễ dàng tiếp nhận, tham gia phấn đấu thành người đảng viên ưu tú, góp phần vào việc xây dựng ý thức cá nhân, lòng yêu thương tin tưởng tuyệt đối vào Đảng B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh 1.1 Xây dựng Đảng - quy luật tồn phát triển Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đảng vững mạnh chiếm vị đặc biệt quan trọng toàn di sản tư tưởng Người Đối với người, việc xây dựng đảng việc làm thường xuyên, lâu dài mang tính cấp bách Người liên tục đề cập vấn đề xây dựng Đảng hình thành luận điểm mang tính qn để đảng ta hồn thành vai trò chiến sỹ tiên phong trước giai cấp dân tộc Xây dựng Đảng làm cho cán đảng viên hiểu rõ, hiểu thực hành tốt quan điểm, đường lối, sách Đảng, mặt khác giúp cho cán đảng viên nhìn lại, phát huy mặt tốt loại bỏ mặt xấu vốn có người Với người, xây dựng đảng nhiệm vụ quan trọng, mang tính tất yếu, thường xuyên, cấp bách lâu dài để đảng hoàn thành vai trò người chiến sỹ tiên phong trước giai cấp dân tộc Tính chất khách quan cơng tác xây dựng Đảng Hồ Chí Minh lý giải theo sau đây: “Xây dựng đảng bị chế định trình phát triển liên tục nghiệp cách mạng lãnh đạo” [1,146] Đảng lãnh đạo giai cấp nhân dân đánh đỗ đế quốc phong kiến xây dựng chế độ dân chủ tạo điều kiện tiến dần lên chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người Sinh thời, cách mạng chuyển giai đoạn, bắt đầu truyển khai nhiệm vụ Hồ Chí Minh bao giời chủ trương trước hết phải xây dựng đảng Chủ trương vừa khẳng định vị trí vai trò lãnh đạo đảng, vừa thể khả nhạy bén, làm chủ thời người đứng đầu tổ chức đảng Trong suy nghĩ nhận thưc Hồ Chí Minh, đảng ta lớn lên trưởng thành gắn liền với phát triển đất nước dân tộc, thật thể sống ln hồn thiện vươn lên “Đối với tồn đảng, Hồ Chí Minh rõ: đảng sống xã hội phận hợp thành cấu xã hội, cán đảng viên chịu ảnh hưởng tác động môi trường xã hội, quan hệ xã hội tốt xấu, tích cực tiến tiêu cực lạc hậu.” [1, 146] Vì vậy, việc chỉnh đốn làm cho đảng viên thật vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức, làm cho đơi ngũ cán đảng viên không ngừng cao phẩm chất lực trước yêu cầu cách mạng quan trọng Xây dựng đảng hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó, đặc biệt giữ phẩm chất cách mạng tiêu biểu Theo Hồ Chí Minh, “ điều kiện khó khăn, mà số đông cán đảng viên chưa huấn luyện hẳn hoi tư tưởng trình độ thấp lạc hậu Điều tỏ khuyết điểm như: khơng nắm vữngchính sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cách sinh, không phân biệt rõ bạn địch, bệnh quan liêu, công thần tham hủ hóa nặng,v.v” [1,147] Qua ta thấy Bác rõ hạn chế cán đảng vên, đảng viên cần phải hiểu rõ, hiểu thực hành tốt quan điểm, đường lối, sách đảng Hồ Chí Minh nêu lên luận điểm: “Một dân tộc, đảng người ngày hôm qua, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi lòng khơng sáng nữa, xa vào chủ nghĩa cá nhân.”[10] Vì vậy, nhận thấy rõ việc cần phải đón sửa chữa sai lầm việc cấp bách để xây dựng đảng vững mạnh Theo người, đảng viên thần thánh, họ người Đã người có hai mặt tốt xấu, thiện ác thường xuyên đấu tranh với Trong điều kiện môi trường tốt, cán đảng viên nỗ lực tu dưỡng phấn đấu rèn luyện mặt tốt mặt thiện lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu ngược lại Vì thế, việc giúp đỡ, kiểm sốt, quản lý từ phía đảng nguồn sức mạnh chủ đạo để cán đảng viên giữ trộn phẩm chất tốt đẹp mình, giác ngộ lý tưởng cách mạng, vững vàng mặt điều kiện, môi trường xã hội khác Ngày nay, đảng trở thành đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh coi việc xây dựng chỉnh đốn công việc thường xuyên đảng Người nhận thấy hai mặt quyền lực: mặt quyền lực có sực mạnh cải tạo xã hội biết sử dụng quyền lực Mặt khác, có sức phá hoại ví người thối hóa biến chất vào tham vọng quyền lực dẫn đến lạm quyền, đặc quyền, đặc lợi Vì vậy, đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn đẩy lùi tệ nạn thối hóa biến chất Trong di chúc người dặn toàn đảng: “việc cần phải làm chỉnh đốn lại đảng phải làm cho đảng viên làm tròn nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó, tồn tâm tồn ý phục vụ nhân dân” 1.2 Nội dung công tác xây dựng đảng 1.2.1 Xây dựng đảng tư tưởng lý luận Mục tiêu cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh toàn đảng lãnh đạo nhân dân ta phấn đấu để dạt tới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Trên đường để đạt mục tiêu đó, Hồ Chí Minh rõ, đảng phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin Nhiệm vụ chủ yếu đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo toàn thể nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Học thuyết Mác-Lênin chủ nghĩa khoa học định hướng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hồ Chí Minh ln ln nhân mạnh việc Đảng Cộng Sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Người xem chủ nghĩa Mác-Lênin trí khơn người Bác cho rằng: “cách mạng phải có đảng, đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân nhất, cách mạng thời đại chủ nghĩa Mác-Lênin.” [9,43] Tư tưởng Hồ Chí Minh thể từ sớm Trong đường cách mệnh, người viết: ““Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy”, “Đảng mà chủ nghĩa giống người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam” người khẳng định: “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều chủ nghĩa chân chủ nghĩa Lênin”” [6, 268] Chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh khẳng định học thuyết khoa học cách mạng giới quan phương pháp luận, kim nan cho giai cấp công nhân lực lượng đứng lên làm cách mạng, giải phóng giai cấp, giải phóng người Khi khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động, cần phải ý: “Một là, việc học tập, nghiên cứu tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với đối tượng.” [1,151] thật vậy, đối tượng, hoàn cảnh, cá nhân có cách tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin khác Chúng ta không nên rập khung theo lối mồn q trình học tập nghiên cứu Cần có cách thức tiếp cận phù hợp với bạn thân để hiểu sau nội dung tư tưởng đừng sai lệch ý nghĩa tư tưởng đường lối chủ nghĩa Mác-Lênin “Hai là,việc học tập vận dụng tư tưởng Mác-Lênin phải ln ln phù hợp với hồn cảnh.” [1,151] Khi vận dụng phải sáng tạo, tránh giáo điều, đồng thời phải tránh xa rời nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin, đấu tranh chống khuynh hướng hội, xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng phản động khác “Ba là, trình hoạt động, đảng ta phải ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt đảng cộng sản khác, đồng thời đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm để bổ sung vào chủ nghĩa Mác-Lênin.” [1,151] Trong trình hoạt động đảng ta cần ý tới việc kế thừa phát huy kinh nghiệp tốt đảng cộng sản khác Tìm tòi, học hỏi, tổng kết kinh nghiệm đảng cộng sản, nước anh em, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin “Bốn là, đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin” [1,152] Để giữ vững sáng chủ nghĩa Mác-Lênin trước hết đảng ta phải giữ vững tư tưởng đảng Tránh cán dỗ lực thù đich làm tha hóa đảng Tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin việc cấp bách Sự nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi đảng ta phải kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa vào điều kiện cụ thể Việt Nam Mọi biểu từ bỏ học thuyết cách mạng khoa học dẫn đến thất bại nghiệp cách mạng nước ta làm cho đảng biến chất, khơng đảng cộng sản 1.2.2 Xây dựng đảng trị Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đảng trị gồm nhiều nội dung như: xây dựng bảo vệ đường lối trị, xây dựng thực nghị quyết, cố lập trường trị, cao lĩnh trị… theo người đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển đảng Đảng có vai trò định hướng phát triển cho tồn xã hội Và để thể vai trò chủ yếu mình, đảng đề cương lĩnh, đường lối chiến lược đắn, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, sách lược quy định mục tiêu phát triển xã hội theo hướng lâu dài giai đoạn Cương lĩnh, đường lối phải xây dựng sở lý luận chủ nghãi Mác-Lênin, vận dụng vào hồn cảnh cụ thể xã hội Việt Nam thời kỳ Trong xây dựng đường lối trị, phải thường xuyên học tập kinh nghiệm đảng cộng sản anh em Có đường lối trị chưa đủ, đảng phải đội ngũ tiên phong dũng cảm tham mưa sáng suốt giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Như thế, đảng phải có đường lối, nghị với giai đoạn cách mạng, tổ chức thắng lợi nghị đảng đề ra, bảo vệ tốt trị nội đảng 1.2.3 Xây dựng đảng tổ chứ, máy công tác cán Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức chặt chẽ cao giai cấp cơng nhân Vì vậy, đảng phải tn thủ nguyên tác tổ chức sinh hoạt định mà vi phạm đảng bị suy yếu tan rã Trong cơng tác xây dựng đảng nói chung, xây dựng điều kiện đảng cầm quyền nói riêng, Hồ Chí Minh đề cập nhiều ngun tắc Những nguyên tác xuất phát từ học thuyết Mác-Lênin xây dựng đảng kiểu giai cấp vô sản Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng: Tập trung dân chủ Hồ Chí Minh viết mối quan hệ sau: ““ tập trung tảng dân chủ, dân chủ đạo tập trung” Hoặc Người viết: “chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự Tự nào? Đối với vấn đề, người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Đó quyền lợi, mà nghĩa vụ người Khi người phát biểu ý kiến, tìm thấy chân lý, lúc quyền tự tư tưởng hóa quyền phục tùng chân lý”” [1,154] Như vậy, không tách rời không đối lập hai vế nguyên tắc, coi “ tập trung” “dân chủ” lửa với nước số lời tuyên truyền thành phần chống phá nghiệp cách mạng nước ta rêu rao Tập trung dân chủ nguyên tắc sinh hoạt đảng Hồ Chí Minh xác định dân chủ tạo điều kiện cho tất đảng viên bày tỏ kiến để đóng góp cho đảng Người nhấn mạnh: “phải thật mở rộng dân chủ để tất nhân viên bày tỏ kiến mình, phải gom góp ý kiến đảng viên để giúp đỡ trung ương chuẩn bị đại hội đảng cho thật tốt” [7, 118] Tập trung đảng phải sở bảo đảm dân chủ, nghĩa dân chủ tốt tập trung Hồ Chí Minh quan niệm tập trung tổ chức sinh hoạt đảng theo nguyên lý xây dựng Lênin Tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Hồ Chí Minh giải thích tập thể lãnh đạo sau: “vì phải có tập thể lãnh đạo? Vì người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, thấy, xem xét nhiều mặt vấn đề, thấy xem xét tất măt vấn đề Vì vậy, cần phải có nhiều người Nhiều người nhiều kinh nghiệm Người thấy rõ mặt này, người thấy rõ mặt khác vấn đề Góp kinh nghiệm xem xét nhiều người, vấn đề thấy rõ khắp mặt Mà thấy rõ khắp mặt, vấn đề giải chu đáo, khỏi sai lầm.” [6, 504-505] Hồ Chí Minh giải thích cá nhân phụ trách sau: “vì cần phải có cá nhân phụ trách? Việc đơng người bàn bạc ky lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, cần phải giao cho người nhóm người phụ trách theo kế hoạch mà thi hành Như có chun trách, cơng việc chạy Nếu khơng có cá nhân phụ trách, sinh tệ người ủy cho người kia, người ủy cho người nọ, không thi hành Như việc khơng xong.” [6, 504-505] Hồ Chí Minh nhấn mạnh tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phải gắn chặt với Theo người, công tác xây dựng đảng, không phép cá nhân phụ trách để lấn át tập thể việc nhỏ nhặt, vụn vặt, người lần giải đưa bàn Tự phê bình phê bình Là nguyên tắc sinh hoạt qua trọng đảng, quy luật phát triển đảng Tại đảng lại phỉa thường xuyên tự phê bình phê bình? Phải thực nguyên tắc đảng ta bao gồm đủ tầng lớp xã hội, có nhiều tính cách trung thành, kiên quyết, vĩ đại, song đảng ta không tránh khỏi tập tục, tính nét, khuyết điểm xã hội bên lây ngắm vào đảng Đảng ta gồm người có đức có tài Phần đông người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước nhất, kiên nhất, dũng cảm đảng ta Mặc dù vậy, tất tốt người có thiện ác lòng khơng khơng có lúc mắc khuyết điểm sai lầm nên việc làm thiết thực để sửa chữa sai lầm phê bình tự phê bình Do vậy, mục đích tự phê bình phê bình để làm cho phần tốt người nảy nở hoa, phần xấu bị dần tức nói đến vươn tới chân, thiện, mỹ Người viết: “ “mỗi người có thiện ác lòng Ta phải biết làm cho phần tốt người nảy nỡ hoa mùa xuân phần xấu bị dần đi, thái độ người cách mạng” “mục đích phê bình cốt để giúp sửa chữa, giúp tiến Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, Cốt đoàn kết thống nội bộ.” ” [6, 232] Với thái độ tự phê bình phê bình vậy, cán bộ, đảng viên tổ chức đảng luôn vững mạnh Kỷ luật nghiêm minh tự giác Sức mạnh tổ chức, cán đảng viên phải dựa tính kỷ luật nghiêm minh tự giác.Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề nghiêm minh tự giác đảng, coi sức mạnh vơ địch đảng Tính nghiêm minh kỷ luật đảng đòi hỏi tất mội tổ chức đảng, tất đảng viên phải bình đẳng trước điều lệ đảng, trước pháp luật nhà nước, trước định đảng Uy tín đảng bắt đầu tự gương mẫu đảng viên tự giác tuân thủ kỷ luật đảng, nhà nước toàn thể nhân dân Cán bộ, công tác cán đảng Cán người có lực tổ chức triển khai thực đường lối, chủ trương, nghị quyết, sách đảng nhà nước Hồ Chí Minh coi người cán dây chuyền máy Đường lối, chủ trương, nghị đảng nhà nước cũngnhư đồn thể trị xã hội không biến thành thực hiện, nằm giấy khơng có nhữngcán có lực tổ chức triển khai thực Cán phải người tuyệt đối trung thành với đảng, với nghiệp cách mạng Điều thiết yếu cán trước hết phải có đức Phải vừa có đức vừa có tài đức làm gốc Đức tổng hợp nhiều yếu tố, điều quan trọng người cán không vi phạm khuyết điểm tham ơ, lãng phí, quan liêu Hồ Chí Minh cho rằng, công tác cán công tác gốc đảng Nội dung bao hàm khâu liên hồn, có quan hệ chặt chẽ với nhau: tuyển chọn cán bộ, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, thực sách cán 1.2.4 Xây dựng đảng đạo đức Đảng Cộng Sản Việt Nam phải đạo đức, văn minh tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự lương tâm dân tộc Đảng phải thường xuyên tự đổi điều kiện đảng cầm quyền cần ý: - Đảng ln ln vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức xứng đáng người lãnh đạo nhân dân - cán đảng viên phải ln tồn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, có đức, có tài - ý khắc phục tiêu cực, ln giữ gìn đảng sạch, vững mạnh - đảng phải vươn lên đáp ứng nhu cầu, tình hình nhiệm vụ Hồ Chí Minh khẳng định đảng chân cách mạng phải có đạo đức Vì có đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh đảng, giúp cho đảng có đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân Xét chất đạo đức mà đảng ta chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng đạo đức mang chất giai cấp cơng nhân có nội dung cốt lõi chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Hồ chí minh nhấn mạnh đảng ta đảng cầm quyền đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng thất người có đủ yếu tố cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư Có đạo đức sáng đảng lãnh đạo nhân dân chiên đấu giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc độc lập, đồng bào ấm no hạnh phúc CHƯƠNG 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh việc đẩy mạnh công đổi nước ta 2.1 Xây dựng đảng tư tưởng lý luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát triển trình mài mò nghiên cứu Người, qua thời gian dài nghiên cứu bác vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam, tìm phương hướng đường phù hợp với đất nước ta Người lãnh đạo đảng nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội Từ tư tưởng người trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tốt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII( tháng 6-1991), sở nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, lần Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: “Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh” [4, 29] Không ngừng kế thừa phát triển, đại hội IX, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) nêu định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh: “tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa vấn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi” [5,88] Và đại hội IX đảng tiếp tục khẳng định: nhiệm vụ then chốt hoàn cảnh xây dựng, đốn đảng nhiệm vụ trung tâm quan trọng phát triển kinh tế Qua ta thấy đảng ta khơng ngườn hồn thiện phát triển thời kỳ lịch sử Có phương pháp hướng phù hợp với giai đoạn hoàn cảnh Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam tài sản vô giá đất nước có ý nghĩa lớn nghiệp cách mạng nước ta Những quan điểm quý giá tư tưởng Người nguyên giá trị nghiệp đổi nói chung, xây dựng chỉnh đốn đảng nói riêng nước ta Để vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần phải hiểu rõ ý nghĩa nội dung tư tưởng ấy, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tốt khả thân việc hiểu phải thể việc xây dựng đảng trị Đường lối đảng phải dựa sở quan điểm chủ nghĩa mác-lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề quan trọng nghiệp đổi đất nước ta chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh phải nhận thức sâu sắc để vận dụng cách sáng tạo tư tưởng cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể nước ta Nhất chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi đảng ta phải ln ln sáng suốt, vận dụng tốt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh việc tổng kết để hoạch định đường lối cách đắn không sai lầm đáng tiết Chỉ cần mắc phải sai lầm đường lối sai lầm nghiêm trọng vô nguy hiểm đảng cầm quyền Ngồi ra, sức mạnh trị Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền thể lĩnh vự tư tưởng Vì vậy, việc xây dựng đảng tư tưởng luôn vấn đề quan trọng cấp thiết đặt Muốn xây dựng đảng thật vững mạnh mặt tư tưởng trước hết Đảng ta phải khối thống tư tưởng hành động, toàn đảng phải lập trường vững vàng mặt, không dễ dàng hoang mang, dao động trước tác động xấu từ bên ngồi, phải kiên trì mục đích lý tưởng sống vững chắt đảng Hiện nay, đất nước ta đường hội nhập đứng trước thời thách thức mới, đảng ta cần tiếp tục có ý chí kiên định giữ vững sáng suốt phát huy lập trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo đất nước thực thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm đáp ứng khơng phụ lòng mong mỏi chủ tịch Hồ Chí Minh Trong nghị trung ương khóa XI xây dựng đảng nhìn cách tổng thể, suốt trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lãnh đạo cách mạng, đảng ta khơng ngừng hồn thiện phát triển, 86 năm qua đảng ta có bước chuyển lớn, đảng ln giữ vững lĩnh trị, tinh thần trách nhiệm với nghiệp cách mạng thời buổi đại ngày Đã có thành cơng lớn công đổi đất nước, chất cách mạng khoa học;ln giữ vững vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; đảng ta không ngừng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn ngày lớn mạnh Dưới lãnh đạo đắn, sáng suốt đảng, nhân dân ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác, lập nên kỳ tích kỷ XX Trong thời kỳ đổi mới, đảng đề phương hướng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc;đảng ta trọng việc giữ vững ổn định trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị nước ta trường quốc tế; củng cố niềm tin nhân dân đảng Đảng ta xứng đáng lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội Đất nước ta chưa có đồ vị ngày Đó kết nỗ lực phấn đấu không ngừng tồn đảng, tồn dân, tồn qn, có hy sinh qn đóng góp quan trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên Chúng ta cơng dân việt nam có quyền tự hào chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng lịch sử vẻ vang đảng ta - đảng chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu dân tộc Việt Nam anh hùng Việc thực tốt nghị trung ương khóa XI vấn đề xây dựng đảng tạo chuyển biến tích cực hệ thống trị 2.2 Xây dựng đảng trị Xây dựng đảng trị nhiệm vụ cấp bách đảng ta Sau năm triển khai thực nghị quyết, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đảng tổng kết đánh giá: nhìn chung, cấp ủy, tổ chức đảng từ trung ương đến sở tập trung lãnh đạo, đạo tổ chức thực nghị trung ương với tâm trị cao đạt kết bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực hệ thống trị, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm Trong hội nghị trung ương 6, khóa XII: tiếp tục đổi mới, cao hiệu lực, hiệu máy hệ thống trị Đảng ta đưa số quan điểm cụ thể Trong đảng ta cần phải tăng cường lãnh đạo đảng cách hiệu lực, hiệu trình quản lý nhà nước, phát huy vai trò mật trận tổ quốc đồn thể trị đại hội, cần phải bám sát cương lĩnh, hiến pháp, điều lệ văn kiện đảng, để đáp ướng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế sâu rộng Muốn đảng vững mạnh hệ thống trị, đảng ta cần phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thơng, kết hợp hài hòa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, thực thường xuyên liên tục đáp ứng yêu cần trước mắt lâu dài Đảng yêu cầu cách sáng tạo quản lý máy quyền Khơng thiết tất quan, đơn vị, địa phương phải có mơ hình quy mô tổ chức máy giống hệt mà phải dựa vào hồn cảnh quy mơ nơi, điều kiện cụ thể Cơ bản, không trì tổ trung gian Cần phải có cách thức xếp, tinh gọn tổ chức máy hệ thống trị, đầu mối bên gắn liền với việc giảm biên chế cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài việc cần thiết đảng ta lúc Đồng thời đảng ta cần phải có chế, sách phù hợp người bị tác động trực tiếp trình xếp Để làm điều đòi hỏi đảng ta phải có tâm trị phải cao, nỗ lực mình, hành động phải liệt hiệu quả, đồng thời phải kiên trì, bền bỉ, cứng rắn có lộ trình phù hợp, đường lối rõ ràng, việc hiểu rõ, cần phải đưa vào thực thực thực ngay, việc chưa có tiền lệ chưa quy định thực tiễn đòi hỏi, phải mạnh dạn đạo thực thí điểm, đưa phương hướng cụ thể, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bước hồn thiện, khơng cầu tồn, khơng nóng vội Để xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam vững mạnh đòi hỏi đảng ta cần phải giữ vững nguyên tắc tổ chức hoạt động đảng, đề cao kỹ cương, kỷ luật đảng pháp luật nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cấp ngành, xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân, người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời biểu dương, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh Làm tốt cơng tác trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo thống đảng đồng thuận xã hội, không để lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội Với quan điểm cụ thể đòi hỏi đảng ta phải có mục tiêu phương hướng cụ thể để xây dựng máy trị cỉua đảng ngày hồn thiện Theo đó, mục tiêu đặc sau: Mục tiêu tổng quát cần phải tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu để góp phần xây dựng nhà nướcpháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò lãnh đạo đảng, cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước chất lượng mật trận tổ quốc, đồn thể trị xã hội Tinh giảm biên chế gắn với cấu lại, cao chất lượng, sử dụng hiệu đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên, cải cách chế độ tiền lương Đảng ta nêu mục tiêu cụ thể sau: “Đến năm 2021: sửa đổi, bổ sung số quy định cần thiết liên quan đến tổ chức máy hoàn thành viện kiện toàn, xếp đầu mối bên tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó Thực thí điểm sơ kết, tổng kết số mơ hình tổ chức máy để tinh gọn đầu mối, góp phần làm rõ lý luận thực Tiến hành xếp lại đơn vị hành cấp xã khơng đạt 50% tiêu chuẩn quy mơ dân số, diện tích tự nhien theo quy định xếp hợp lý thôn, tổ dân phố Từ năm 2021 năm tiêp theo: tiếp tục thể chế hóa số chủ trương đảng liên quan đến đổi mới, xếp tổ chức máy thành quy định đảngvà sách pháp luật nhà nước để thực Phân tích rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị Tiếp tục xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã tơn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định, phấn đấu tới năm 2025 hoàn thành việc xếp xấp xã, thôn, tổ dân phố” [11] Trong năm qua, đảng, nhà nước ta có nhiều chủ trương nghị quyết, sách, chế xây dựng tổ chức máy hệ thống trị đạo thực Nhờ đó, tổ chức đảng, nhà nước, mật trận tổ quốc đồn thể trị - xã hội bước xếp kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức hệ thống trị phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bảo đảm vai trò lãnh đạo đảng, quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân , góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử công đổi bảo vệ tổ quốc 2.3 Xây dựng đảng tổ chức máy, công tác cán Trong công tác lý luận đảng ta chủ động nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công đổi mới, diễn biến tình hình giới; giá trị khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đảng tập trung vào tổng kết bổ sung, phát triển cương lĩnh, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 văn kiện khác trình đại hội XI Đảng Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn công tác cán thể chế hoá, cụ thể hoá thành quy chế, quy định Đảng triển khai tương đối đồng khâu: quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng thực sách cán bộ, cơng tác quy hoạch, đào tạo luân chuyển cán có chuyển biến tích cực Tăng cường phân cấp cơng tác cán Đội ngũ cán bổ sung số lượng, trọng nâng cao chất lượng Việc củng cố, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt số kết quả; trọng xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng vùng, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn Chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức sở đảng xác định phù hợp Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên quan tâm đạo Số lượng đảng viên kết nạp năm tăng; tỉ lệ đảng viên kết nạp độ tuổi niên, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức tăng khoá trước Sau hai năm triển khai thực quy định số 15-QĐ/TW ngày 28-8-2006 ban chấp hành trung ương đảng (khóa x) đảng viên làm kinh tế tư nhân, có nhiều đảng viên trước công tác quan Đảng, nhà nước, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, tham gia phát triển kinh tế tư nhân để làm giàu đáng cho thân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Cơng tác bảo vệ trị nội cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm đạo; tiếp tục giải vấn đề lịch sử trị, đồng thời trọng nắm giải vấn đề trị Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát đảng coi trọng, chất lượng, hiệu nâng lên Cấp uỷ đảng cấp đạo thực có kết việc kiểm tra thực nghị quyết, thị đảng; chương trình, dự án; quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng bản; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm công tác cán bộ; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy thực nhiệm vụ trị Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức máy, điều kiện hoạt động uỷ ban kiểm tra quan uỷ ban kiểm tra cấp tiếp tục làm rõ Các phương thức lãnh đạo đảng tiếp tục đổi mới, vừa bảo đảm lãnh đạo đảng, vừa phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo tổ chức hệ thống trị Việc mở rộng, phát huy dân chủ đảng trọng; thí điểm chủ trương đại hội đảng bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Phong cách, lề lối làm việc quan lãnh đạo đảng từ trung ương đến sở tiếp tục cải tiến theo hướng sâu sát sở, gần gũi nhân dân, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát Và quan kiểm điểm, tự phê bình phê bình theo nghị trung ương cấp bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi số biểu tiêu cực, suy thoái đảng; khắc phục số khuyết điểm công tác cán thực nguyên tắc tổ chức đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đạo tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật, cán bộ, đảng viên nhân dân đồng tình, đánh giá cao Lịch sử 80 năm đấu tranh cách mạng đảng khẳng định, có đường lối trị đắn yếu tố định thành bại cách mạng công tác tổ chức máy công tác cán Mục tiêu, lý tưởng đảng không thay đổi, nhiệm vụ thời kỳ lại khác nhau, công tác tổ chức, cán phải luôn đổi để đáp ứng yêu cần gia đoạn lịch sử Theo đó, đảng ta tiêp tục đề biện pháp nhằm cao hoàn thiện Về tổ chức, máy đảng Đảng ta cần phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức tổ chức hệ thống trị Sớm tổng kết việc thực sáp nhập số ban, bộ, ngành trung ương để có chủ trương phù hợp Kiện toàn, nâng cao chất lượng quan tham mưu, đội ngũ cán làm công tác tham mưu, cấp chiến lược Tổng kết, đánh giá thực trạng, đề giải pháp củng cố đổi mơ hình tổ chức, phương thức hoạt động tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán đảng Tập trung đạo, củng cố tổ chức đảng yếu kém; kịp thời kiện toàn cấp uỷ tăng cường cán nơi có nhiều khó khăn, nội đoàn kết Coi trọng đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng tự phê bình, phê bình sinh hoạt đảng Thật phát huy dân chủ sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ sở đến sinh hoạt ban bí thư, trị, ban chấp hành trung ương; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật đảng Thực nguyên tắc tập trung dân chủ Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ Về công tác cán bộ,cần đổi mạnh mẽ, đồng công tác cán Thực tốt chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố; đổi tư duy, cách làm, khắc phục yếu khâu công tác cán Xây dựng thực nghiêm chế, sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng người có đức, có tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khắc phục tình trạng chạy theo cấp Làm tốt cơng tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, ý cán trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, chuyên gia lĩnh vực; xây dựng quy hoạch cán cấp chiến lược Đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, quy trình bổ sung, hồn thiện, lấy hiệu cơng tác thực tế tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu Không bổ nhiệm cán không đủ đức, đủ tài, hội chủ nghĩa Thực nghiêm quy chế chức, miễn nhiệm, từ chức cán lãnh đạo, quản lý Kịp thời thay cán yếu phẩm chất, lực, không hồn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút Có chế tài xử lý nghiêm trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy cấp, chạy huân chương Thực luân chuyển cán lãnh đạo quản lý theo quy hoạch ngành, cấp; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán Chú trọng xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành Đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, kết hợp độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa phát triển 2.4 Xây dựng đảng đạo đức Từ lâu nay, làm việc bác xem trọng đến đạo đức người bác có nhiều phẩm chất đạo đức mặt đời sống xã hội Đặc biệt, đảng, bác luôn quan tâm nhắc nhở đảng viên giữ vững đạo đức nhân, không ngừng hoàn phát triển đảng Người đảng viên muốn tốt trước tiên phải có đạo đức Ngày nay, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức đảng tầng lớp nhân dân Đặc biệt cá nhân cán bộ, đảng viên nói riêng tồn thể đảng nói chung cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực gương phẩm chất đạo đức, lối sống Các cán cấp cần phải người đầu trình phát triển đạo đức đảng Phải gương mẫu trước cán cấp dưới, đảng viên nhân dân khơng có hành vi lợi dụng chức quyền để làm việc xấu ăn hối lộ làm tha hóa đạo đức đảng Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tổ quốc, trước đảng nhân dân, hết lòng, phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân Các tổ chức đảng tạo điều kiện để đảng viên cơng tác, lao động có suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào phát triển chung đất nước Đặc biệt, tronmg đảng phải đẩy mạnh tự phê bình phê bình thực tốt kỹ luật đảng viên vi phạm đạo đức sinh hoạt đảng Sử dụng biện pháp đê nhằm ngăn chặc hành vi làm tha hóa đạo đức đảng Đảng có vững mạnh lãnh đạo nhân dân q trình cơng nghiệp hóa đại hóa “Theo thị số 05-CT/TW trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Đảng ta tiếp tục trọng cơng tác hồn thiện đạo đức đảng có phương hướng cụ thể đặt với yêu cầu thực tốt mục tiêu đề như: toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động đảng, hệ thống trị nhân dân, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành cơng việc tự giác, thường xuyên cấp uỷ, tổ chức đảng, quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng cơng tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; góp phần xây dựng đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Tiếp tục làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” [3] Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng, vấn đề mang tính chất thường xuyên, liên tục đảng ta có hệ thống nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tồn đảng, tồn dân tồn qn Đó hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng nhà nước dân, dân, dân; quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, phát triển kinh tế văn hố, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng; chăm lo, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng đảng, Đó quan điểm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích đảng, đất nước, dân tộc lên tất cả; hết lòng, phục vụ tổ quốc, phụng nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng u thương đồng bào, đồng chí, u thương người; cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, thật công bộc nhân dân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, hội, Đó phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức người thể vô sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hố kỳ diệu hoạt động, ứng xử ngày Đó là: phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lòng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, Đảng đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực nghị đại hội XII đảng, nghị cấp uỷ nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng phát triển văn hoá, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế Lấy kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm Lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc triển khai thực theo phương châm trước, sau; trước, sau; học đôi với làm theo, trọng việc làm theo hành động việc làm cụ thể Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp "xây" với "chống" Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường cơng tác kiểm tra, đôn đốc việc thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm nhiệm kỳ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực đánh giá việc thực hiện" Hồn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ C KẾT LUẬN Tóm lại, 80 năm qua, lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn Những thành tựu tiên đề quan trọng để dân tộc Việt Nam đến tự do, hạnh phúc Để thực hoài bão chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, đồng thời hồi bão chung dân tộc ta điều kiện quan trọng đảng phải giữ vững quyền lãnh đạo, phải thường xuyên tự chỉnh đón cao phẩm chất trị, lực lãnh đạo, đưa nghiệp đổi đến toàn thắng Ngày nay, việc xây dựng đảng trị trước hết đòi hỏi đảng ta phải đề đường lối cách mạng đắn, đồng thời tổ chức thực thắng lợi đường lối tất cấp, ngành Xây dựng đảng đòi hỏi phải giáo dục rèn luyện, đảng viên kiên định lập trường tư tưởng, kiên định đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không hoang mang dao động trước diễn biến phức tạp, theo đường mà Hồ Chí Minh chọn lựa Đồng thời, xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cấp uỷ, tổ chức đảng, quyền, đồn thể cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết năm tồn khố trình ban bí thư ban hành; đạo quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn biểu lệch lạc, cách làm hình thức, hiệu Để quan điểm, nghị đảng sớm vào sống, đòi hỏi đảng ta phải ln kiện tồn tổ chức làm cho đảng có sức mạnh vơ địch Đảng mạnh tổ chức đảng từ trung ương đến sở phải vững mạnh Cán đảng viên ln trao dồi đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, chống chủ nghĩa nhân, chống tham nhũng tiêu cực khác Đồng thời, cần thể chế hóa, thực hóa sách, chế, nguồn lực nhà nước, vào liệt, chủ động, gương mẫu hệ thống trị, đồng tình hưởng ứng cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân, sức đoàn kết, phấn đấu thực thắng lợi nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng đảng hệ thống trị vững mạnh, tất dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo (2014) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh NXB Chính trị quốc gia- thật Hà Nội Chỉ thị 03 Chỉ thị số 05-CT/TW trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam (2007): Văn kiện đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 51 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011): Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc thứ XI, Nxb trị quốc gia- thật, Hà Nội Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh tồn tập, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội, tập Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh tồn tập, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội, tập 10 Nghị trung ương khóa 11,12 Nguyễn Thị Mỹ Lang Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Mỹ Lang slide giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh 11 Thế Nguyễn “ hội nghị trung ương 6, khóa XII: tiếp tục đổi mới, cao hiệu lực, hiệu máy hệ thống trị” ... thể lĩnh vự tư tưởng Vì vậy, việc xây dựng đảng tư tưởng luôn vấn đề quan trọng cấp thiết đặt Muốn xây dựng đảng thật vững mạnh mặt tư tưởng trước hết Đảng ta phải khối thống tư tưởng hành động,... chỉnh đốn đảng nói riêng nước ta Để vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần phải hiểu rõ ý nghĩa nội dung tư tưởng ấy, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tốt khả thân việc hiểu... chủ nghĩa mác-lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề quan trọng nghiệp đổi đất nước ta chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh phải nhận thức sâu sắc để vận dụng cách sáng tạo tư tưởng cách mạng vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch vững mạnh và vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch vững mạnh và vấn đề xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay