chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng

12 41 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:39

Giúp bạn hiểu rõ hơn về quản lý dự án đầu tư xây dựng...những nội dung cơ bản trong quản lý dự án đầu tư xây dưng..nguyên tắc trong quản lý đầu tư xây dựng ..và những bất cập của quản lý dự án đầu tư ... MỤC LỤC I.Giới thiệu tổng quan quản dự án đầu xây dựng ………… ……………….1 1.1 Khái niệm quản dự án .1 1.2 Đối tượng phạm vi điều chỉnh 1.3 Nguyên tắc QLDA ĐTXD 1.4 Phân loại DA ĐTXD 1.5 Các chủ thể tham gia II Nội dung công việc quản dự án đầu xây dựng 2.1 Quản dự án xây dựng .4 2.2 Quản triển khai trình thi công III Các giai đoạn quản dự án đầu xây dựng .4 3.1 Vòng đời dự án .4 3.2 Các giai đoạn quản dự án 3.3 Ban quản dự án .6 IV.Quản dự án đưa vào khai thác sử dụng .9 4.1 Nghiệm thu đưa cơng trình vào khai thác sử dụng .9 4.2 Kết thúc xây dựng cơng trình .9 4.3 Vận hành công trình xây dựng, dự án đầu xây dựng .9 V.Kết luận kiến nghị .10 5.1 Kết luận 10 5.2.Kiến nghị 11 Danh sách tài liệu tham khảo…………………………………………………….…12 SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 I.Giới thiệu tổng quan quản dự án đầu xây dựng (QLDA ĐTXD) 1.1 Khái niệm quản dự án[1] Quản dự án (Project Management – PM) q trình phức tạp, bao gồm cơng tác hoạch định, theo dõi kiểm sốt tất khía cạnh dự án kích thích thành phần tham gia vào dự án nhằm đạt mục tiêu dự án thời hạn với chi phí, chất lượng khả thực chuyên biệt Nói cách khác, Quản dự án (QLDA) công việc áp dụng chức hoạt động quản vào suốt vòng đời Dự án nhằm đạt mục tiêu đặt 1.2 Đối tượng phạm vi điều chỉnh[2] - Đối tượng: tổ chức cá nhân nước nước Phạm vi điều chỉnh: dự án đầu xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn, nâng cấp thuộc nguồn vốn 1.3 Nguyên tắc QLDA ĐTXD[2] Dự án đầu xây dựng quản thực theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014 phù hợp với quy định pháp luật có liên quan - Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan quản nhà nước, người định đầu tư, chủ đầu tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hoạt động đầu xây dựng dự án Quản thực dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu xây dựng: + Dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước quản chặt chẽ, tồn diện, theo trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí đạt hiệu dự án; + Dự án đầu theo hình thức đối tác công PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng quản dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách theo quy định Nghị định quy định khác pháp luật có liên quan; + Dự án đầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách Nhà nước quản chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, tác động dự án đến cảnh quan, mơi trường, an tồn cộng đồng, quốc phòng, an ninh hiệu dự án Chủ đầu tự chịu trách nhiệm quản thực dự án theo quy định Nghị định quy định khác pháp luật có liên quan; + Dự án đầu xây dựng sử dụng vốn khác Nhà nước quản mục tiêu, quy mô đầu tác động dự án đến cảnh quan, mơi trường, an tồn cộng đồng quốc phòng, an ninh Quản hoạt động đầu xây dựng dự án theo nguyên tắc quy định Điều Luật Xây dựng năm 2014 SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 1.4 Phân loại DA ĐTXD - Dự án đầu xây dựng phân loại theo quy mơ, tính chất, loại cơng trình dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B dự án nhóm C theo tiêu chí quy định pháp luật đầu công quy định chi tiết Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định - Dự án đầu xây dựng cơng trình cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu xây dựng gồm: + Cơng trình xây dựng sử dụng cho mục đích tơn giáo; + Cơng trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu 15 tỷ đồng (khơng bao gồm tiền sử dụng đất) - Dự án đầu xây dựng phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách dự án sử dụng vốn khác 1.5 Các chủ thể tham gia  Chủ đầu tư:[1] Chủ đầu người định đầu định trước lập dự án phê duyệt dự án Tuỳ thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu xác định cụ thể sau: + Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn nhà nước ngân sách, chủ đầu quan, tổ chức người định đầu giao quản lý, sử dụng vốn để đầu xây dựng; + Đối với dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu quan, tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu xây dựng; + Đối với dự án thực theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư, chủ đầu doanh nghiệp dự án nhà đầu thỏa thuận thành lập theo quy định pháp luật; + Dự án không thuộc đối tượng quy định điểm a, b c khoản tổ chức, cá nhân sở hữu vốn làm chủ đầu Căn điều kiện cụ thể dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người định đầu dự án giao cho Ban quản dự án đầu xây dựng chuyên ngành, Ban quản dự án đầu xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp khơng có Ban quản dự án người định đầu lựa chọn quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu Chủ đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật người định đầu phạm vi quyền nghĩa vụ theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan  Ban quản dự án [2] Ban quản dự án đầu xây dựng dự án tổ chức nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, có cách pháp nhân độc lập, sử dụng dấu riêng, mở tài khoản kho bạc nhà nước ngân hàng thương mại theo quy định để thực SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 nhiệm vụ quản dự án chủ đầu giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ đầu hoạt động quản dự án Ban quản dự án đầu xây dựng dự án phải có đủ điều kiện lực theo quy định Khoản Điều 64 Nghị định này, phép thuê tổ chức, cá nhân vấn có đủ điều kiện lực để thực số công việc thuộc nhiệm vụ quản dự án  Nhà thầu Nhà thầu hoạt động xây dựng (sau gọi tắt nhà thầu xây dựng) nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà thầu xây dựng tổ chức, cá nhân có đủ lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng tham gia quan hệ hợp đồng hoạt động xây dựng Gồm loại nhà thầu sau: Tổng thầu xây dựng nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu xây dựng cơng trình để nhận thầu tồn loại cơng việc tồn cơng việc dự án đầu xây dựng cơng trình Tổng thầu xây dụng bao gồm hình thức chủ yếu sau: tổng thầu thiết kế; tổng thầu thi cơng xây dựng cơng trình; tổng thầu thiết kế thi cơng xây dụng cơng trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi cơng xây dụng cơng trình; tống thầu lập dự án đầu xây dựng cơng trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dụng công trình Nhà thầu hoạt động xây dựng nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu xây dựng cơng trình để thực phần việc loại cơng việc dự án đầu xây dụng cơng trình Nhà thầu nhà thầu chịu trách nhiệm việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết thực hợp đồng lựa chọn Nhà thầu tham gia đấu thầu cách độc lập gọi nhà thầu độc lập Nhà thầu với nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu đơn dự thầu gọi nhà thầu liên danh Nhà thầu phụ hoạt động xây dựng nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu tổng thầu xây dụng để thực phần công việc cúa nhà thầu tổng thầu xây dựng Nhà thầu phụ thực phần công việc gói thầu sở thoả thuận hợp đồng ký với nhà thầu Nhà thầu phụ khơng phải nhà thầu chịu trách nhiệm việc tham gia đấu thầu SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 II Nội dung công việc quản dự án đầu xây dựng - II.1 Quản dự án xây dựng[1] Quản tích hợp, lập kế hoạch điều phối dự án - Quản quy mô, phạm vi dự án; Quản chí phí ngân sách dự án; Quản thời gian, tiến độ dự án; Quản chất lượng dự án; Quản nguồn lực dự án; Quản tài liệu, truyền thông dự án; Quản đầu thầu, hợp đồng dự án; Quản rủi ro dự án; Quản khiếu kiện, thủ tục pháp dự án; Quản ATLD & Môi trường dự án; - 2.2 Quản triển khai q trình thi cơng[3] Thay mặt Chủ đầu làm việc với bên liên quan; Kiểm tra thủ tục pháp trước triển khai thi công; Phối hợp điều phối bên tham gia thi cơng; Chủ trì giải vấn đề nảy sinh q trình thi cơng; Lập kế hoạch ứng phó trước rủi ro q trình thi cơng; Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, tốn, tốn dự án; Chủ trì vận hành thử bàn giao dự án; III Các giai đoạn quản dự án đầu xây dựng[4] 3.1 Vòng đời dự án Mỗi dự án đầu xây dựng có thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc rõ ràng Thơng thường, vòng đời dự án (Project life cycle) gồm giai đoạn: hình thành, phát triển, thực – quản kết thúc dự án (hình 1) a Giai đoạn hình thành dự án có cơng việc như: Xây dựng ý tưởng ban đầu, xác định quy mô mục tiêu, đánh giá khả năng, tính khả thi dự án, xác định nhân tố sở thực dự án; b Giai đoạn phát triển: Xây dựng dự án, kế hoạch thực chuẩn bị nguồn nhân lực, kế hoạch tài khả kêu gọi đầu tư, xác định yêu cầu chất lượng, phê duyệt dự án; c Giai đoạn thực (hay giai đoạn triển khai): Thông tin tuyên truyền, thiết kế quy hoạch kiến trúc, phê duyệt phương án thiết kế, đấu thầu xây dựng tổ chức thi công xây dựng, quản kiểm soát; SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 d Giai đoạn kết thúc: Hồn thành cơng việc xây dựng, hồ sơ hồn cơng, vận hành thử cơng trình, giải thể nhân viên, kiểm toán tất toán Các thành phần tham gia dự án cá nhân tổ chức có liên quan, người hưởng lợi hay bị xâm hại dự án thành công, bao gồm: Chủ đầu tư, Nhà tài trợ người cung cấp tài chính, Ban quản dự án, Khách hàng, Nhà thầu nhà thầu phụ, Các nhà cung ứng, Cơ quan quản nhà nước, Nhân dân địa phương, Nhà bảo hiểm,… 3.2 Các giai đoạn quản dự án Hiện nay, công tác QLDA ngày trọng mang tính chuyên nghiệp hơn, tỷ lệ thuận với quy mơ, chất lượng cơng trình lực tham vọng Chủ đầu Kinh nghiệm cho thấy cơng trình có u cầu cao chất lượng, cơng trình thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, liên kết với đơn vị vấn quốc tế,… đòi hỏi ban quản dự án có lực thực sự, làm việc với cường độ cao, chuyên nghiệp hiệu Đây lĩnh vực mẻ nhiều tiềm Việt Nam Các giai đoạn quản dự án tương ứng với giai đoạn vòng đời dự án: a Quản dự án giai đoạn hình thành phát triển: - Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật: - Đánh giá hiệu dự án xác định tổng mức đầu tư; - Xây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; - Xây dựng biên soạn tồn cơng việc công tác quản dự án xây dựng theo giai đoạn quản đầu xây dựng công trình b Quản DA giai đoạn tiền thi công: - Điều hành quản chung dự án; - vấn, tuyển chọn nhà thầu thiết kế nhà vấn phụ; - Quản hợp đồng vấn (soạn thảo hợp đồng, phương thức toán); - Triển khai công tác thiết kế, thủ tục xin phê duyệt Quy hoạch); - Chuẩn bị cho giai đoạn thi công xây dựng; - Xác định dự tốn, tổng dự tốn cơng trình; - Thẩm định dự toán, tổng dự toán; - Lập hồ sơ mời thầu hồ sơ đấu thầu c Quản DA giai đoạn thi công xây dựng: SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 - Quản giám sát chất lượng; - Lập quản tiến độ thi cơng; - Quản chi phí dự án (tổng mức đầu tư, dự toán, tạm ứng, toán vốn); - Quản hợp đồng (soạn hợp đồng, phương thức toán) d Quản DA giai đoạn kết thúc: - Nghiệm thu bàn giao cơng trình; - Lập hồ sơ tốn cơng trình; - Bảo hành, bảo trì bảo hiểm cơng trình 3.3 Ban quản dự án Ban quản dự án thành phần quan trọng dự án xây dựng, cá nhân tổ chức Chủ đầu thành lập, có nhiệm vụ điều hành, quản dự án suốt trình thực dự án Các thành phần Ban QLDA thay đổi theo giai đoạn dự án, như: a Giai đoạn Lập báo cáo dự án: - Đại diện Chủ đầu tư: trình bày rõ mục đích đầu sử dụng cơng trình, nguồn vốn đầu tư, đối tác tham gia dự án; - Giám đốc điều hành dự án: điều hành quản chung, lập kế hoạch tổng thể dự án, tổ chức nhân sự, chuẩn bị trình Chủ đầu Báo cáo dự án - Các trợ chuyên môn, thư ký giúp việc chuyên gia KTS, kỹ sư kết cấu, điện, nước,… b Giai đoạn Thiết kế đấu thầu: - Giám đốc điều hành dự án: chuẩn bị nhiệm vụ thiết kế cho cơng trình, mời thi tuyển đơn vị vấn thiết kế, công bố kết & ký hợp đồng với đơn vị tuyển chọn, điều phối hoạt động vấn thiết kế theo trình tự, thời gian, nội dung Bản nhiệm vụ thiết kế đề ra, Chủ đầu xem xét phê duyệt nội dung thiết kế dự toán cuối - Các trợ chuyên môn, thư ký giúp việc cho Giám đốc dự án, dự án hợp tác với đối tác nước cần thiết phải có thêm phận biên/phiên dịch; - Kiến trúc sư (nếu Giám đốc dự án KTS khơng cần thêm người này): chuẩn bị thuyết trình cho Chủ đầu hiểu phương án thiết kế sơ đơn vị vấn thiết kế đưa Nêu yêu cầu sửa chữa, bổ sung để vấn thiết kế triển khai PA chi tiết - Chun gia tính dự tốn: ước tính & kiểm tra giá thành, dự tốn cơng trình theo vẽ thiết kế thi công Đơn vị vấn thiết kế cung cấp, hỗ trợ việc lập hồ sơ mời thầu & đấu thầu - Nhà thầu: tham gia ý kiến vật liệu xây dựng, phương pháp tổ chức thi công SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 Nhà điều hành quản Chủ đầu Chủ đầu Ban quản Phương án Thiết kế Đơn vị vấn Hình Ban QLDA làm việc với đối tác trình thiết kế cơng trình c Giai đoạn Thi cơng xây dựng: - Giám đốc điều hành dự án; trợ chuyên môn, thư ký giúp việc; - Kiến trúc sư trường; Chun gia tính tốn; Các nhà vấn kỹ thuật; - Nhà thầu d Giai đoạn Nghiệm thu cơng trình: - Chủ đầu tư; Giám đốc dự án; Các trợ chuyên môn, thư ký giúp việc; - Người sử dụng cơng trình (Ví dụ: cơng trình Khách sạn quốc tế người sử dụng nhà quản điều hành khách sạn); - Các nhà thầu vấn thiết kế, xây dựng Trong Ban quản dự án, vị trí quan trọng Giám đốc điều hành dự án (Project Manager) Đây người có trình độ kinh nghiệm quản lý; có lĩnh, kỹ lãnh đạo làm việc theo nhóm, biết ngoại ngữ Dự án hợp tác với nước Giám đốc dự án hiểu rõ chủ trương, ý đồ Chủ đầu khía cạnh dự án, để truyền đạt lại cho thành viên khác phải đưa định xác, hợp khách quan trình quản lý, nhằm đạt mục tiêu dự án đề Giám đốc dự án hoạt động liên tục suốt trình dự án, từ nghiên cứu lập báo cáo dự án đến giai đoạn thiết kế, giai đoạn đấu thầu, giai đoạn thi công xây dựng cuối giai đoạn nghiệm thu bàn giao cơng trình Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc dự án : SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 - Thay mặt Chủ đầu làm việc với đối tác quan hữu quan suốt trình thực dự án Chẳng hạn, trường hợp Dự án xây dựng khách sạn quốc tế mà Chủ đầu ký hợp tác với Nhà quản khách sạn chuyên nghiệp công trình đưa vào sử dụng, ban QLDA thay mặt Chủ đầu làm việc với Nhà quản khách sạn đơn vị vấn thiết kế theo sơ đồ làm việc ba cực (hình 2); - Làm việc với Chủ đầu bên hỗ trợ kỹ thuật Nhà quản để xây dựng Bản thuyết minh/Nhiệm vụ thiết kế cho dự án; - Thiết lập mối quan hệ bên tham gia vào dự án, đồng thời điều phối tất thông tin bên đảm bảo trình tự quán; - Sắp xếp, tổ chức nguồn lực để thực dự án xây dựng nhiệm vụ cho phận; - Xây dựng kế hoạch thực dự án, có tham khảo từ Kỹ sư định giá cơng trình (QS-Quantity Surveyors); - Thiết lập kiểm soát định kỳ nguồn vốn ngân sách cho dự án; - Lập báo cáo định kỳ, cáo cáo tổng kết cho Chủ đầu tư; - Trợ giúp Chủ đầu bên vấn việc chuẩn bị hồ sơ xin thẩm định phê duyệt địa phương; - vấn cho Chủ đầu lựa chọn nhà vấn, nắm bắt thông tin viết báo cáo nội dung cho bên tham dự họp; - Làm hợp đồng, hợp đồng toán cho bên vấn (nếu có) - Kiểm tra định kỳ kế hoạch thi cơng xây dựng; - Sẵn sàng có mặt trường q trình thi cơng cơng trình; - Sắp xếp, phối hợp với Nhà quản tiếp cận vào cơng trình giai đoạn hồn thành khai trương cơng trình Trong trường hợp dự án có qui mơ lớn, chức sử dụng phức tạp hay dự án có yêu cầu cao chất lượng, kỹ thuật (ví dụ dự án xây dựng bệnh viện, khách sạn, khu liên hợp thể thao hay cơng trình hạ tầng kỹ thuật,…) cần thiết phải huy động dịch vụ vấn quản dự án chuyên nghiệp Cần phải lưu ý rằng, chủ yếu việc thất bại, chậm trễ hay vượt ngân sách dự án bất động sản yếu thiếu kinh nghiệm Quản dự án IV Quản dự án đưa vào khai thác sử dụng[2] 4.1 Nghiệm thu đưa cơng trình vào khai thác sử dụng Cơng trình xây dựng đưa vào khai thác sử dụng xây dựng hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt, vận hành yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 Tùy theo điều kiện cụ thể công trình, q trình xây dựng tiến hành bàn giao phần cơng trình, hạng mục cơng trình hoàn thành thuộc dự án dự án thành phần để khai thác theo yêu cầu chủ đầu Biên nghiệm thu bàn giao phần công trình, hạng mục cơng trình, tồn cơng trình hồn thành văn pháp để chủ đầu đưa cơng trình vào khai thác sử dụng tốn vốn đầu Hồ sơ bàn giao cơng trình gồm: Hồ sơ hồn thành cơng trình; tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành; quy định bảo trì cơng trình Hồ sơ xây dựng cơng trình phải nộp lưu trữ theo quy định pháp luật lưu trữ nhà nước 4.2 Kết thúc xây dựng cơng trình Kết thúc xây dựng cơng trình chủ đầu nhận bàn giao tồn cơng trình cơng trình hết thời gian bảo hành theo quy định Trước bàn giao cơng trình, nhà thầu xây dựng phải di chuyển hết tài sản khỏi khu vực công trường xây dựng 4.3 Vận hành công trình xây dựng, dự án đầu xây dựng Sau nhận bàn giao cơng trình xây dựng, dự án đầu xây dựng chủ đầu tổ chức giao quản sử dụng cơng trình xây dựng có trách nhiệm vận hành, khai thác đảm bảo hiệu cơng trình, dự án theo mục đích tiêu kinh tế - kỹ thuật phê duyệt Chủ đầu tổ chức giao quản sử dụng cơng trình xây dựng có trách nhiệm thực tu, bảo dưỡng, bảo trì cơng trình theo quy định V.Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận Quản dự án đầu xây dựng cần có kết hợp chặt chẽ hoạt động lại sau: a Thiết lập dự án Quá trình thiết lập dự án gồm hoạt động chính: Xây dựng tuyên bố vấn quản dự án: tài liệu thể mục tiêu dự án, ràng buộc, tổ chức dự án, quyền hạn, vai trò trách nhiệm vị trí quan trọng, SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 10 giả định, rủi ro mức độ tổng quát Bản tuyên bố dự án đóng vai trò quan trọng cho tồn q trình dự án Đó mục tiêu cần đạt được, định hướng hoạt động, sở để công nhận kết cuối dự án Tất dự án phải có tuyên bố dự án Xác định người liên quan: nhằm thu thập đầy đủ yêu cầu, ràng buộc, giả định, rủi ro, mục tiêu, tác động khác liên quan đến dự án Mục tiêu cuối quản dự án thỏa mãn mong đợi xác định thống bên liên quan Việc xác định đầy đủ đánh giá mức độ ảnh hưởng bên liên quan giúp tăng khả hoàn thành mục tiêu dự án b Lập kế hoạch dự án Xây dựng kế hoạch dự án cụ thể phương diện: yêu cầu, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân sự, truyền thông, rủi ro, mua sắm/đấu thầu, tích hợp Kế hoạch giúp hướng dẫn thực thi kiểm soát dự án Một kế hoạch tốt phải hội đủ yếu tố: có tham gia đầy đủ bên (bought-into), thể thức văn đầy đủ tất phương diện trên, phê duyệt, khả thi thực tế (realistic) c Thực thi dự án Thực dự án theo kế hoạch chi tiết vạch Giai đoạn thực hoàn thành công việc xác định phần lập kế hoạch để đảm bảo yêu cầu dịch vụ thi cơng xây dựng d Kiểm sốt dự án Đối chiếu kế hoạch thực tế thực hiện, đồng thời điều chỉnh cần thiết Tại q trình kiểm sốt, thay đổi xảy Việc thay đổi dẫn đến q trình thực thi, phải lập kế hoạch lại, quay lại giai đoạn thiết lập dự án Thay đổi thường tránh khỏi dự án Thay đổi thông thường tác động xấu đến thời gian chi phí dự án Vì tổ chức nên có quy trình phân chia vai trò cụ thể để quản thay đổi Thay đổi giai đoạn thực quản dự án đa phần mang tích chất tiêu cực, thể việc tổ chức chưa đánh giá hết hiểu rõ mục tiêu, công việc, làm phát sinh yêu cầu không lường trước trình triển khai dự án Thay đổi nhiều chứng tỏ quy trình quản rủi ro chưa áp dụng tốt e Kết thúc dự án Việc kết thúc dự án cần phải thực cách đầy đủ Cần phải bàn giao sản phẩm, đánh giá hài lòng khách hàng, lưu hồ sơ,… cuối kết thúc dự án Việc kết thúc khơng theo trình tự dễ dẫn đến phát sinh nhiều việc rắc rối phải giải sau dự án hoàn thành kiện tụng hợp đồng, trách nhiệm nhân sự, pháp lý,… Việc kết thúc mà khơng lưu dịch vụ hồn cơng xây dựng dẫn đến tài sản vô giá trị tổ chức tài liệu lịch sử SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 11 5.2.Kiến nghị Hoàn thiện hành lang pháp + Cần tiếp tục nghiên cứu đồng hóa hệ thống pháp luật phân cấp, quản đầu xây dựng cơng trình Phân quyền, phân cấp quản kèm với phân cấp trách nhiệm cần phải đẩy mạnh Đặc biệt, Luật Xây dựng cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu quản dự án, có sai phạm phải bị xử nghiêm theo quy định pháp luật + Các bộ, ngành liên quan cần rà sốt để hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu xây dựng nhằm đảm bảo thống nhất, dễ áp dụng, tạo điều kiện cho chủ thể tham gia trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình - Đảm bảo quy hoạch đầu tư: + Quy hoạch đầu nội dung quan trọng, nhằm xác định lĩnh vực cần đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư…; đảm bảo mối liên kết dự án đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia + Thiết lập khung khổ cho việc chuẩn bị, thực giám sát dự án đầu - Nâng cao trách nhiệm quan quản + Nghiên cứu, xây dựng mơ hình quản sau đầu cách hiệu quả, bền vững, phù hợp với loại cơng trình + Giám sát chặt chẽ nhà thầu, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Ban hành quy định trách nhiệm chế tài xử vi phạm cụ thể cho chủ đầu tư, ban quản dự án, nhà thầu công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, dự toán, thiết kế vẽ thi công, tổ chức đấu thầu thi công Danh sách tài liệu tham khảo [1] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 [2] Nghị định 59/2015/NĐ-CP, quy định quản dự án đầu xây dựng [3] Nghị định 46/2015/NĐ-CP, quy định quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [4] TC Xây dựng, số 6-2008 SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 1451080015 ... đầu tư xây dựng dự án theo nguyên tắc quy định Điều Luật Xây dựng năm 2 014 SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 14 510 80 015 1. 4 Phân loại DA ĐTXD - Dự án đầu tư xây dựng phân loại theo quy mơ, tính... gia đấu thầu SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 14 510 80 015 II Nội dung công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng - II .1 Quản lý dự án xây dựng [1] Quản lý tích hợp, lập kế hoạch điều phối dự án... dẫn đến tài sản vơ giá trị tổ chức tài liệu lịch sử SVTH: Nguyễn Văn Cường Mã sinh viện: 14 510 80 015 11 5.2.Kiến nghị Hoàn thiện hành lang pháp lý + Cần tiếp tục nghiên cứu đồng hóa hệ thống pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng, chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay