QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI

16 38 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:16

Q TRÌNH CHUYỂN KHỐI Cơ sở q trình chuyển khối Trong chương chủ yếu xét sở trình chuyển khối hệ sau: Hệ khí - lỏng Hệ - lỏng Hệ lỏng - lỏng A Sự cân pha Trạng thái cân hệ dị thể áp suất nhiệt độ đặc trưng tỉ số xác định nồng độ cấu tử pha Sự cân hệ khí - lỏng I Trong hệ khí - lỏng tỉ lệ định lượng thành phần pha biểu thị định luật Henry: Pi = Hi xi (VIII.1) Ở đây: Pi áp suất riêng phần cấu tử i pha khí trạng thái cân với pha lỏng; xi thành phần mol cấu tử i pha lỏng; Hi số Henry cấu tử i có thứ nguyên thứ nguyên áp suất Theo định luật Danton: Pi = P yi (VIII.2) Trong đó: yi phần mol cấu tử i pha khí; P áp suất tổng hỗn hợp khí Kết hợp (VIII.1) (VIII.2) ta có: Hi.xi = yi.P yi* = xi => yi* = k.xi ( VIII.3) Trong đó: yi* phần mol cấu tử i pha khí cân với pha lỏng P – áp suất tổng cộng hỗn hợp khí k= số không thứ nguyên cấu tử i Nồng độ phần mol tương đối X Y liên qua với nồng độ x y theo biểu thức sau: Y= X = (VIII.4) Đặt biểu thức (VIII.) vào (VIII.4) ta biểu thức tính nồng độ phần mol tương đối: Y* = (VIII.5) Ở X Y tỉ số số mol cấu tử i phân bố pha tương ứng với số mol chất tan khí trơ Định luật Henry áp dụng hệ lý tưởng áp suất nồng độ không lớn, điều kiện biểu thức (VIII.3) (VIII.5) dùng để xây dựng đường cân sử dụng tính tốn tháp hấp thụ Nếu phương trình Henry khơng áp dụng tức H # const nên k # const phương trình (VIII.3) (VIII.5) bị ý nghĩa Khi đường cân phải xây dựng sở số liệu thực nghiệm Khơng trường hợp đường cân mơ tả phương trình sau: y* = A.xb (VIII.6) Sau log biểu thức lấy vi phân biểu thức ta góc nghiêng đường cân bằng: m = k (VIII.7) Ở : y* phần mol cấu tử hấp thụ pha khí cân bằng; Hằng số k xác định theo đường cân k = điểm ta xác định góc nghiêng m II Sự cân hệ - lỏng Tương quan định lượng thành phần pha biểu thị định luật Rauolt (RAUN): pi = Pi xi (VIII.8) Ở đây: pi áp suất riêng phần cấu tử i; Pi áp suất cấu tử i nhiệt độ sôi hỗn hợp; Đối với hỗn hợp lý tưởng cấu tử viết tương quan rút từ định luật Raun sau: y1* = x1 = xi (VIII.9) (VIII.10) y1* = = x1 (VIII.11) Ở đây: x1 phần mol cấu tử dễ bay pha lỏng cân y1* phần mol cấu tử dễ bay pha khí cân với pha lỏng P1 P2 áp suất cấu tử P tổng áp suất hệ Nhờ có phương trình (VIII.10) (VIII.11) xây dựng đường cân hỗn hợp cấu tử biết giá trị áp suất P 1, P2 khoảng nhiệt độ sôi hai cấu tử tinh khiết Khi thiếu số liệu thực nghiệm áp suất hơi, xác định áp suất theo phương trình: lgP = A - (VIII.12) Ở A ,B, C số Hoạt độ tương đối cấu tử biểu thị biểu thức sau: α= (VIII.13) Nếu khoảng nhiệt độ tương ứng mà α = const xây dựng đường cân theo phương trình Fens: y1* = (VIII.14) Đối với với hỗn hợp khơng lý tuởng định luật Raun khơng thỏa mãn cần phải có thêm hệ số γ gọi hệ số hoạt độ phương trình (VIII.10) (VIII.11) có dạng sau: x1 = y1* = = (VIII.15) xi (VIII.16) Để xác định hệ số hoạt độ ta sử dụng phương trình Vanloa: ln γ1 = (VIII.17) ln γ2 = (VIII.18) Ở : γ1, γ2 hệ số hoạt độ cấu tử 2; A, B số đặc trưng cho cấu tử hỗn hợp; T nhiệt độ sôi hỗn hợp (K) tương ứng với thành phần x1,x2 Thường biểu thức (VIII.17), (VIII.18) viết dạng đơn giản hơn: lg γ1 = (VIII.17b) lg γ2 = (VIII.18b) Nếu biết giá trị γ1 γ2 giá trị A B xác định theo biểu thức sau: A = lg γ (1 + x2 lg γ 2 ) x1 lg γ B = lg γ (1 + x1 lg γ ) x2 lg γ (VIII.19) (VIII.20) Nếu biết nhiều giá trị γ1, γ2 giá trị A B xác định xác dựng đồ thị từ pt (VIII.17) và( VIII.18) theo dạng sau: (T ln γ ) (T ln γ ) = A = B + + A x1 (VIII 21) B x2 B x2 (VIII 22) A x1 Đối với hỗn hợp nhiều cấu tử định luật Raun có dạng sau: yi = pi xi ⇔ yi = ki xi (VIII 23) P Ngoài ra, nhiệt độ bắt đầu ngưng tụ hỗn hợp xác định từ điều kiện sau: ∑x =∑ i P yi y = ∑ i = 1(VIII 24) pi ki Còn nhiệt độ bắt đầu sôi xác định từ điều kiện sau: ∑y =∑ i Pi xi = ∑ ki xi = 1(VIII 25) P Những giá trị số cân (k i) phương trình (VIII.23) hiđrocacbon tìm theo giản đồ đồ thị Nếu giá trị số cân chất khơng có giản đồ đồ thị xác định theo tỉ số độ sau: f i' ki = '' (VIII 26) fi Ở đây: fi’ – hoạt độ cấu tử i lỏng; fi’’ – hoạt độ cấu tử i khí III Hệ lỏng - lỏng Xét trường hợp đơn giản hệ gồm cấu tử A, B ρ cấu tử A rr không pha trộn vào thể lỏng Vậy điều kiện cân biểu tương quan sau: y *B = k B xB (VIII 27) Ở đây: xB kB nồng độ cấu tử tử B phân bố pha lỏng tính theo % khối lượng; kB hệ số phân bố Nếu cấu tử A S không pha trộn vào nồng độ biểu diễn dạng tương đối sau: x'B = xB (VIII 28) 100 − xB y 'B = yB (VIII 29) 100 − yB Phương trình (VIII.27) dùng để xây dựng đường cân trình chưng cất chất lỏng với điều kiện thực tế A S khơng hồn tồn pha trộn vào Chúng ta xét cụ thể trường hợp trình chưng luyện phần XII 388 Xem giản độ VIII.1,VIII.2 thoát độ hỉđocacbon để tra số liệu cần thiết B Hệ số khuếch tán Phụ thuộc vào chế chuyển khối mà có khác khuếch tán phân tử khuếch tán đối lưu • Khuếch tán phân tử xảy trình xáo trộn phân tử lớp bất động lớp chuyển động thẳng theo hướng vng góc với dòng chuyển động • Khuếch tán đối lưu q trình thủy lực xảy xáo trộn thể tích lớn chất lỏng xuất dòng đối lưu, nguyên nhân chủ yếu xuất bọt chuyển động dòng đối lưu Sự dịch chuyển vật chất khuếch tán phân tử pha sang pha xảy bề mặt chia pha, tạo thành vị trí tiếp xúc pha Sự chuyển động chất lỏng lớp bề mặt phân chia pha chế độ chuyển động thẳng, tốc độ chuyển động tăng dần tăng khoảng cách khỏi bề mặt phân chia pha Sự chuyển động khí lỏng chuyển động mang đặc tính chuyển động rối, q trình khuếch tán đối lưu Phương trình để tính tốn q trình dịch chuyển vật chất khuếch tán hỗn hợp khí có dạng sau: N A = −D C.dy A + y A ( N A + N B )(VIII 29) dx Phụ thuộc vào điều kiện chuyển chất mà giá trị tổng (N A+NB) có giá trị khác thường có hai trường hợp sau: a Khuếch tán phân tử ngược dòng Trong trường hợp NA = -NB C.dyA=dCA Sau lấy tích phân (VIII.29) ta có NA = D D (C A − C A2 ) = ( PA − PA ) x xRT (VIII.30) b Khuếch tán qua lớp khí trơ NB = trường hợp pt (VIII.29) có dạng sau: NA = dy C dC D A = − D A (1 − y A ) dC C − CA dx (VIII.30a) Sau tích phân biểu thức ta có NA = P − PA2 D P ln x RT P − PA1 (VIII.31) Đặt giá trị PB vào vị trí (P-PA) đưa dạng lực chuyển động trung bình ta có: PBTB = PB2 − PB1 PB ln PB1 (VIII.32) Từ ta có: NA = D P PA1 − PA2 x RT PBTB ( ) (VIII.33) Ở đây: NA, NB lượng chất khuếch tán qua đơn vị bề mặt đơn vị thời gian; yA phần mol cấu tử A; CA,CB nồng độ mol/l cấu tử A B; PA, PB - áp suất riêng phần A B; P= PA+PB - tổng áp suất; R – số khí; T - nhiệt độ; x - bề dày lớp xảy trình khuếch tán; D - hệ số khuếch tán; (1) , (2) kí hiệu ám hướng khuếch tán từ đến Việc xác định hệ số khuếch tán D thực nghiệm tương đối phức tạp, tính tốn q trình chuyển khối ta tính D theo cơng thức sau: * Cơng thức khuếch tán khí - Công thức (Makcberra): D = 0, 043  1  +  ÷  M A MB  T2   P  VA3 + VB3 ÷   (VIII.34) - Cơng thức Andrucol: ( 0, 0007927 ) D = 0, 043 1,78  13  P  VA + VB3 ÷     1   +  + ÷  M A M B  M A M B   (VIII.35) * Công thức tính hệ số khuếch tán lỏng T D = 7,7.10  (VIII.36) µ V + V  Để tính tốn xác ta sử dụng cơng thức Uylky Tranga: −10 A B (Η.M )1/ T D = 7, 4.10 µ VA0,6 −10 (VIII.37) Ở đây: D hệ số khuếch tán (cm2/s); T nhiết độ K; P áp suất tổng (atm); V thể tích mol nhiệt độ sơi với áp suất atm (cm3/mol); M phân tử lượng dung mơi; µ độ nhớt động lực; H đặc tính đặc trưng cho độ phân ly chất lỏng; V0 số đặc trưng cho chất lỏng V0 0,8 14,9 22,8 Nước Metanol Benzen Etanol H 2,6 1,9 1,5 Với chất lỏng không phân li H = Để biểu thị hệ số khuếch tán D thứ nguyên m 2/h ta lấy giá trị theo (VIII.34), (VIII.37) nhân với 0,36 Sự thay đổi giá trị hệ số khuếch tán nhiệt độ áp suất khác biểu thị qua quan hệ sau: * Đối với khuếch tán khí: 1,5 P T  D = D0  ÷ (VIII 38) P  T0  * Đối với khuếch tán lỏng: D = D20 1 + b ( t − 20 )  (VIII 39) b = 0, µ (VIII 40) γ Ở đây: µ độ nhớt động lực chất lỏng; γ trọng lượng riêng ( kgP ) m3 Khi khuếch tán cấu tử A vào hệ gồm cấu tử trơ B, C, D hệ số khuếch tán xác đinh theo biểu thức sau: DA = yB DAB − yA (VIII 41) yC yD + DAC DAD Ở đây: yA yB yC yD phần mol cấu tử A, B, C; DAB, DAC, DAD hệ số khuếch tán cấu tử A B, C, D; C Xác định hệ số trao đổi chất Dạng tổng quát để xác định hệ số trao đổi chất giải hàm biến số chuẩn số sau: L L f(Fr, Re, Sb, Sc, H0, Fo’, L , L ) = 0(VIII 42) 0 Khi H = F0’=0 hàm chuyển dạng sau: L L f(Fr, Re, Sb, Sc, L , L ) = 0(VIII 43) 0 Nhưng thường sử dụng hàm sau: Sb = f(Re, Ga, Sc) (VIII.44) Đặt biểu thức chuẩn số vào giá trị biểu thức (VIII.42), (VIII.44) ta hàm để xác định hế số truyền chất: K l D µ Sc = ρ D Sh = F0 = D.3 L2 T Ở đây: T thời gian; L chiều dài thiết bị; K hệ số trao đổi chất; I Xác định hệ số trao đổi chất hệ khí - lỏng Phương trình chuyển chất hai pha: na = k.F.Δc (VIII.45) Trong đó: na - lượng chất chuyển khối đơn vị thời gian (kmol/h); k - hệ số chuyển chất; F - diện tích bề mặt tiếp xúc pha.; ΔC - mát nồng độ chất chuyển khối tính từ tâm dòng khuếch tán đến bề mặt phân chia pha; Phụ thuộc vào cách biểu thị nồng độ thứ nguyên tương ứng với thứ nguyên hệ số chuyển khối kmol P m =  ÷(VIII 47) −3 m h.atm Pbcp 82, 06.10 T  h     ÷  kmol ÷ = T ( m )(VIII 48)  m h.∆y ÷ 22, 273 h  ÷    kmol  P  ÷= −3  m h.mmhg  PBCB H 0.082.10 T  kmol  P  ÷=  m h.∆x  M Thường hệ số chuyển khối có thứ nguyên (m/h) Để chuyển thứ nguyên khác ta sử dụng tương qua sau: kmol P = m h.atm Pbcp 82, 06.10−3.T m  ÷(VIII 47) h    ÷  kmol ÷ = T ( m )(VIII 48)  m h.∆y ÷ 22, 273 h  ÷    kmol  P ( VIII 49 )  ÷= −3  m h.mmhg  PBCB H 0.082.10 T  kmol  ρ B (m / h) ( VIII 50 )  ÷=  m h.∆x  µ B Trong đó: T nhiệt độ (K) trình; P áp suất tổng; PB.cp áp suất trung bình cấu tử trơ(atm); µB khối lượng trung bình 1kg chất lỏng; ρB khối lượng riêng của chất lỏng Dưới cơng thức đê tính tốn hệ số chuyển khối số loại thiết bị khác nhau: Tháp với xối thành Hệ số chuyển khối pha khí tìm từ phương trình sau: a Đối với trình chuyển động thẳng d Re.Sc ≤ 4,5 Nếu h Sh = 0, Re.Sc d ( VIII 51) h Neu Re.Sc d ≥ 1, h thi ` d Sh = 1, 62 Re1/ Sc1/ ( )1/ ( VIII 52 ) h b Đối với trình chuyển động rối khí Sh = 0, 023.Re0,83 Sc 0,44 (VIII 53) Ở đây: kt d chuẩn số Sevua; D ωd ρ Re = µ chuẩn số Renol chuẩn số Smid; µ Sc = ρ D Sh = Ở đây: kt hệ số chuyển khối pha khí(m3/h); d đường kính tháp; ω vận tốc khí tháp rỗng (m/s); ρ khối lượng riêng khí(kg/m3); D hệ số khuếch tán khí(m3/s); µ độ nhớt động lực khí(Ns/m2); h chiều cao tháp Đối với tháp có đường kính nhỏ d=25mm sử dụng phương trình Morin Genson: 0,56  293  kt = 36,1.C.ρ A ω 0,75 P 0,75  ÷  T  (VIII 53a) Ở đây: kt hệ số chuyển khố pha khí(m3/h); ω= ωt+ ωk tốc độ tương đối khí lỏng(m/s); ωt tốc độ khí tháp rỗng; ωk tốc độ màng lỏng; ρ khối lượng riêng khí hấp thụ 200C(kg/m3); P áp suất tổng(atm); T nhiết độ tuyệt đối qúa trình; C số với số khí sau Khí C SO2 0,54 N2 0,72 Cl2 0,54 CO2 0,61 NH3 0,72 Để xác định hệ số cấp khối pha lỏng sử dụng phương trình sau: Sh = 0, 725 Re0,33 Sc 0,5 ( L0 0,5 ) ( VIII 54 ) D Ở đây: Re = 4.Γ chuẩn số mô hình Renol; µ L0 chiều dày lớp màng chất lỏng; Γ mật độ dài khối lượng sôi; Tháp đệm 2.1 Xác định hệ số cấp khối pha khí: Hệ số kΓ xác định theo phương trình Van-krelev Hotzenơ Sh = c.Re0,8 Sc 0,33 (VIII 55) 4.Γ Re = µ C = 0,1-0,2 nên dùng C=0,11 hệ số không thứ nguyên; qΓ tốc độ cố định khí; δ diện tích bề mặt riêng lớp đệm(m2+/m3) Đối với tháp đệm mà lớp đệm làm gỗ ta sử dụng phương trình sau: Sh = 0, 04.C.Re 0,8 Sc 0,33 (VIII 56) C = 0,875 + 4.L2 Re dtd h Trong đó; Dtd đường kính tương đương tháp đệm Dtd = 2.t; t khoảng cách chắn; h chiều cao chắn; L bề dày chắn lớp đệm 2.2 Xác định hệ số chuyển khối pha lỏng ta sử dụng phương trình sau: Sh=c.Rem.Scn (VIII.57) Ở đây: c, m, n lần hệ số phụ thuộc vào đặc tính lớp đệm (tra sổ tay) Để xác định kích thước chuẩn phương trình Sevua ta xác định L theo phương trình sau: 1/  µ2  L0 =  ÷  ρ g  Trong biểu thức tính chuẩn số Renol đường kính tương đương xác định theo phương trình sau: Dtd = 1/δ δ diện tích bề mặt riêng lớp đệm (m2/m3) Thường ta sử dụng phương trình Van Krevel sau để xác định hệ số chuyển khối pha lỏng: Sh = 0, 015.Re0,66 Sc 0,33 (VIII 58) chuẩn số Renol chất lỏng q Re = * δ Μ q* - mật đôi khối (kg/m2.s) Có thể sử dụng phương trình sau để xác định hệ số chuyển khối pha lỏng: kct = 147.C* L0,7 f (t ) (VIII 59) k* = kct R* (VIII 60) 0,2 ρ C* =  ÷ D 0,5 Μ 0,5  T  µΗ ,200 c f ( t) =  ÷ ΜΗ  293  L mật độ xối thẳng (m3/m.h); R* hệ số đặc trưng loại đệm; Hằng số C* hấp thụ nước 200C có giá trị sau; C*= 0,11 N2, NH3, C2H2, CO; C*= 0,01 SO2 ,CO2 H2S Tháp đĩa a Xác định hệ số cấp khối pha khí Để xác định hệ số cấp khối pha khí ωΓ ≥ 0,15m / s, ω* ≥ 0, 01m / s ta sử dụng phương trình sau: k0,Γ V G −2 = 4,10.Sc ω*0,25 ( VIII 61) Ở đây: k0,Γ hệ số chuyển khối khí thể tích chất lỏng đĩa; V = S.H thể tích bọt đĩa(m3); S diện tích mặt cắt ngang tháp; H chiểu cao bọt đĩa ω* vận tóc chất lỏng đĩa G lưu lượn khí Có thể sử dụng phương trình: Sh = 0, 69.Sc 0,5 Re 0,72 Ga 0,24 ( VIII 62 ) Sh = 8.104.k 0,5 Sc 0,5 Γ c ( VIII 63) Với phương trình (VIII.62) Ga = L= g L3 chuẩn số galilê với pha khí; γ2 ∆pct chiều cao lớp chất lỏng đĩa; ρ* g ∆pct áp suất thủy lực lớp lớp bọt đĩa (N/m2); ρ* khối lượng riêng chất lỏng(kg/m3) Với kích thước xác định chuẩn số Sh, Re,Ga,tìm trị số L Với phương trình (VIII.63) thì: ΓC = PCT chuẩn số đặc trưng cho sức cản hệ L.g.ρ Re = ω.L.ρ chuẩn số Renol ε Μ ε thành phần khí lớp hạt b Xác định hệ số cấp khối pha lỏng Ta sử dụng phương trình sau: Sh = 0, 23.Sc 0,5 Re1,1 Ga 0,24 Γ −1 (VIII 64) Γ= hct hình học simplec hr Hct chiều cao tĩnh lớp chất lỏng đĩa (m); Hr chiều cao lớp bọt đĩa (m) Có thể sử dụng cơng thức (VIII.63) để tính, nhiên giá trị Re tính theo công thức sau: Re = ω.L.ρ ( − ε ) Μ Trong phương trình (VIII.62) (VIII.64) hệ số chuyển khối tính cho tồn diện tích làm việc đĩa Còn (VIII.63) hệ số chuyển khối tính cho thiết diện tự đĩa Phương trình (VIII.62) (VIII.64) thu sở số liệu thực nghiệm với giả thiết dịch chuyển chất lỏng đĩa lý tưởng, phương trinh (VIII.63) có kể đến thay đổi nồng độ thực chất lỏng dọc theo đĩa c Công thức xác định hệ số chuyển khối hệ khí - lỏng Qúa trình hấp thụ SO2 nước tháp đệm mô tả phương trình sau: kΓ δ = 0, 0994.qΓ0,7 q*0,25 (VIII 65) k* δ = b.q*0,83 (VIII 66) Quá trình hấp thụ NH3 sử dụng phương trình sau: kΓ δ = 0,04.qΓ0,72 q*0,38 (VIII 67) k* δ = 0,027.q*0,78 (VIII 67a)  kmol  ÷;  m h.atm  Ở đây: kΓ hệ số hấp thụ pha khí  k hệ số chuyển khối pha lỏng(m/h); qΓ, q* tốc độ khối cố định khí lỏng; b số khí phụ thuộc vào nhiệt độ theo bảng sau: T B 10 0,0093 20 0,0116 30 0,0143 Công thức (VIII.67) ,(VIII.67a) áp dụng nhiệt độ 30 0C loại đệm vòng Rainger có đường kính d=38mm Sự hấp thụ SO2 nước đươc mơ tả phương trình sau: k* δ = 2,57.ω*0,96 ( VIII 68 ) II Xác định hệ số cấp khối cho hệ - lỏng Khi thiếu số liệu để tính tốn ta sử dụng phương trình dùng cho hệ khí - lỏng Tháp đệm Sử dụng phương trình sau: Ở đây: G kΓ = Re −0,25 Sc −0,67 ( VIII 69 ) ε S P  kmol  k hệ số chuyển khối  ÷  m h.atm  Re chuẩn số Renol S diện tích thiết diện ngang tháp (m2)  kmol  G lưu lượng  ÷  h  P áp suất tháp(at) Tháp đĩa Đối với pha Sh = 0, 79 Re+ 1,1.10 −4 ( VIII 70 ) Sh = ( 1,1 ) Re0,9 Sc 0,25 ( VIII 71) Đối với pha lỏng Sh = 3,8.10−4.Sc 0,62 ( VIII 72 ) Phương trình (VIII.70) ,(VIII.72) sử dụng kích thước dài 1m, cơng thức, (VIII.71) L tính theo cơng thức sau: 0,5  2.δ  L= *÷  ρ g  ( VIII 73) sức căng bề mặt(N/m); Phương trình (VIII.70), (VIII.71), (VIII.72), (VIII.73) sử dụng để tính hệ số δ* chuyển khối ứng với tồn diện tích bề mặt làm việc đĩa III Xác định hệ số cấp khối cho hệ lỏng - lỏng Đối với giọt rơi qua lớp nước với Re = 50-500 ta sử dụng công thức sau Sh = −1, 78 + 3, 62.Re 0,5 Sc 0,5 ( VIII 74 ) Ở chuẩn số Renol tính theo tốc độ rơi giọt chất lỏng đường kính tương đương Xác định hệ số trao đổi chất Hệ số trao đổi chất hệ số cấp khối có liên hệ với qua tương quan sau: KΓ = K* = ( VIII 75) m + kΓ k* ( VIII 76 ) 1 + m.kΓ k* Ở : K Γ , K* hệ số trao đổi chất tính mơ tả lực chuyển khối qua nồng độ pha khí lỏng; m độ nghiêng đường cân biểu diễn đơn vị hệ số cấp khối kΓ , k* Độ nghiêng đường cân xác định đồ thị phương trình (VIII.7) Nếu độ tương đối khơng đổi m xác định vi phân (VIII.14) đặt giá trị tuơng ứng biến số x, y ... ( − ε ) Μ Trong phương trình (VIII.62) (VIII.64) hệ số chuyển khối tính cho tồn diện tích làm việc đĩa Còn (VIII.63) hệ số chuyển khối tính cho thiết diện tự đĩa Phương trình (VIII.62) (VIII.64)... xúc pha Sự chuyển động chất lỏng lớp bề mặt phân chia pha chế độ chuyển động thẳng, tốc độ chuyển động tăng dần tăng khoảng cách khỏi bề mặt phân chia pha Sự chuyển động khí lỏng chuyển động... chia pha Sự chuyển động khí lỏng chuyển động mang đặc tính chuyển động rối, trình khuếch tán đối lưu Phương trình để tính tốn q trình dịch chuyển vật chất khuếch tán hỗn hợp khí có dạng sau: N A
- Xem thêm -

Xem thêm: QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI, QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay