TRUYỀN NHIỆT đối lưu

26 34 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:09

TRUYỀN NHIỆT ĐỐI LƯU Q  F t (6.16) Trong đó: Q – lượng nhiệt truyền đơn vị thời gian (W) kcal/h); F – diện tích bề mặt tuyền nhiệt (m2); t – hiệu nhiệt độ nhiệt độ chất lỏng nhiệt độ bề mặt cấp nhiệt (độ);  - hệ số cấp nhiệt (W/m2độ), (kcal/m2hđộ) Để tính hệ số cấp nhiệt  sử dụng phương trình chuẩn Những phương trình thiết lập sở thuyết tương đương Dạng tổng quát để xác định hệ số cấp nhiệt từ chất lỏng đến thành ống có dạng sau: Nuf (Re,Pr, Gr, L , L , ) L L 1 0 (6.17) Trong phương trình (6.17): Nu   L - Đây chuẩn số Nuselte – Nó đặc trưng  mối quan hệ lượng nhiệt truyền đối lưu lượng nhiệt tuyền dẫn nhiệt, đồng thời đặc trưng cho cường độ trao đổi nhiệt  - hệ số cấp nhiệt (W/m2độ), (kcal/m2hđộ);  - hệ số dẫn nhiệt (W/mđộ), (kcal/mhđộ) L – chiều dài đường ống hay đường kính ống chất lỏng chuyển động ống (m) Re  .L - Chuẩn số Reynolt – Đặc trưng cho chế độ  chuyển động môi trường nơi xảy trình cấp nhiệt  - vận tốc chất lỏng (môi trường) (m/s);  - độ nhớt động học môi trường (m2/s); L – chiều dài đường ống hay đường kính ống nơi xảy q trình cấp nhiệt (m) Pr   C - Chuẩn số Prand, đặc trưng cho  tính chất vật lý mơi trường nơi xảy trình cấp nhiệt  - độ nhớt động lực chất lỏng (N.s/m2); C – nhiệt dung riêng chất lỏng (kcal/kgđộ) Gr  g.L   t - Chuẩn số Gragov, đặc trưng cho  chuyển động môi trường đối lưu tự g – gia tốc rơi tự (m/s2); L – chiều dài đường ống hay đường kính ống (m);  - khối lượng riêng chất lỏng (kg/m3);  - hệ số dãn thể tích chất lỏng (1/độ); t – hiệu số nhiệt độ thành ống chất lỏng (độ); L , L , - tỷ số đặc trưng kích thước dài, L L 0 gọi đặc trưng hình học NHỮNG CƠNG THỨC TÍNH HỆ SỐ CẤP NHIỆT Để tính hệ số cấp nhiệt cần phải chọn phương trình kết hợp với điều kiện làm việc cụ thể Khi giải phương trình giá trị thơng số vật lý có phương trình phải lấy từ sổ tay tra cứu tính tốn, ngồi giá trị nhiệt độ dùng tính tốn thường lấy giá trị nhiệt độ trung bình chất lỏng thành ống nhiệt độ trung bình chất lỏng I Cấp nhiệt chuyển động cưỡng chất lỏng Chế độ chuyển động thẳng dọc theo tường phẳng Re  .L < 100 000  Nu 0,664 Re Pr Ở đây: Nu  (6.18)  L   - vận tốc chất lỏng (m/s);  - độ nhớt động học môi trường (m2/s); L – chiều dài tường theo hướng chuyển động chất lỏng (m)  - hệ số dẫn nhiệt (W/mđộ), (kcal/mhđộ) Những giá trị thông số vật lý lấy theo nhiệt độ trung bình: ,  t tb  (t lt  t t ,, ) tlt – nhiệt độ tường; t’ t’’ – nhiệt độ đầu nhiệt độ cuối chất lỏng Chế độ chuyển động rối dọc theo tường phẳng (6.19) Re  .L > 500 000  , 78 Nu 0,057 (Re Pr) (6.20) Chuyển động thẳng ống dẫn Re  .L < 320  0,06688 ,14  ) ( ) Phương trình Hanxen: Nu (3,65   cT 10,045.B Ở đây: (6.21)  d  Re Pr d B L Nu   = Q/S - vận tốc trung bình chất lỏng (m/s); Q – lưu lượng thể tích chất lỏng (m3/s); S – diện tích thiết diện ngang dòng chảy (m2); d – đường kính ống dẫn (m); L = chiều dài đường ống (m); cT – độ nhớt động lực chất lỏng nhiệt độ thành ống (N.s/m2);  – độ nhớt động lực chất lỏng tra theo nhiệt độ chất lỏng (N.s/m2) Chú ý: (/cT)0,14 ảnh hưởng đến kết tính toán khác nhiệt độ chất lỏng nhiệt độ thành ống lớn độ nhớt chất lỏng thay đổi mạnh theo nhiệt độ, thường nhận giá trị (/cT)0,14 = Phương trình (6.21) sử dụng chất khí chất lỏng khoảng 10-1 < B < 104 Những giá trị thông số vật lý (trừ cT) tra theo nhiệt độ trung bình chất lỏng: t tb t , t ,, (6.22) t’ t’’ – nhiệt độ đầu nhiệt độ cuối chất lỏng Đối với cT tra theo nhiệt độ thành ống Chuyển động rối ống dẫn Re  .L > 10 000  ,8 Nu 0,023 Re Pr Ở đây: n = 0,4 – trường hợp đun nóng; n = 0,3 – trường hợp làm lạnh n (6.23) Phương trình (6.23) dùng cho chất khí chất lỏng, thông số vật lý tra theo nhiệt độ trung bình tính theo (6.22) a Chuyển động rối chất lỏng ống dẫn giới hạn 7000 < Re < 106 < Pr < 500 sử dụng phương trình sa: 2     d  3  (6.24) Nu 0,24 1   Re Pr     L    CT    Các thông số vật lý dùng để tính tốn theo phương trình (6.24) lấy tương tự phương trình (6.21) b Chuyển động rối giới hạn 7000 < Re < 10 0,7 < Pr < 10 chất khí nhiệt đường ống dùng phương trình sau: ,14 ,8 ,33 2  d  3 Nu 0,24 1   Re Pr   L    , 786 , 45 (6.25) Ngồi nhiệt đọ trung bình dùng để tra thơng số vật lý tính theo phương trình (6.19) c Đối với chuyển dịch nước ống dẫn sử dụng phương trình sau để tính hệ số cấp nhiệt:   1,545   0,,156.ttb   0,8 � w �  VI 26  � � d 0,2 �m � tb t tính theo (VI.22) ω vận tốc dòng nước (m/s) D đường kính ống dẫn d Trong chế độ chuyển động chất lỏng vùng giao chuyển động dòng chuyển động rối 2300
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUYỀN NHIỆT đối lưu, TRUYỀN NHIỆT đối lưu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay