Dedap an hoa 8 HKII tan binh

2 49 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 16:54

Google: thcs nguyen van troi q2 – để xem đề thi hay PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN HĨA HỌC - LỚP NĂM HỌC 2013 – 2014 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2điểm) Bổ túc, cân phương trình hóa học sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào? a) P2O5 + b) ? c) ? d) ? H2O + H2O NaOH �� � K2MnO4 t �� � + ? �� � ? + + MnO2 H2  + O2  K2O �� � Câu 2: (3điểm).Cho chất KClO3; CaO; Fe; SO3; Cu; Fe2O3 Hãy viết phương trình hóa học a) Chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh b) Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh khí Hiđro c) Chất bị nhiệt phân hủy Gọi tên chất sản phẩm Câu 3: (2 điểm) Hãy trình bày cách nhận biết khí: Cacbon đioxit (CO2 ); Oxi (O2); Hiđrơ (H2) Câu 4: (3 điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe 3O4 cách dùng oxi oxi hóa sắt nhiệt độ cao a) Tính thể tích khí Oxi (đkc) cần dùng để điều chế 46,4g oxit sắt từ b) Tính số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để có lượng oxi dùng cho phản ứng (cho biết Fe = 56 ; K = 39 ; O = 16; Mn = 55) HẾT -PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH TỔ PHỔ THÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN HĨA HỌC LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1: (2điểm) � a) P2O5 + 3H2O �� 2H3PO4 Phản ứng hóa hợp b) 2Na + 2H2O �� � 2NaOH + H2  Phản ứng t c) 2KMnO4 �� � K2MnO4 + MnO2 + O2  Phản ứng phân hủy �� � d) 4K + O2 2K2O Phản ứng hóa hợp Câu 2: (3điểm) a) Chất tác dụng với nước tạo dd làm quỳ tím hóa xanh � Ca(OH)2 CaO + H2O �� Canxi hiđroxit b) Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh khí Hiđro Fe + 2HCl �� � FeCl2 + H2  Sắt (II) clorua c) Chất bị nhiệt phân hủy t 2KClO3 �� � 2KCl + 3O2  0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ Kali clorua 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 2 4 Mỗi PTHH xác định loại phản ứng 0,25đ ; điền cân 0,25đ 0,5đ Câu 3: (2điểm) - tàn đóm bùng cháy  khí O2 - tắt que đóm cháy  khí CO2 - cháy với lửa màu xanh nhạt, có tiếng nổ nhẹ  khí H2 t 2H2 + O2 �� � 2H2O Câu 4: (3 điểm) Tính nFe O  0, 2( mol ) t PTHH: 3Fe + 2O2 �� Fe3O4 � Tính nO  0, 4(mol ) a) Tính VO  0, 22,  8,96 (lít) t PTHH: 2KMnO4 �� � K2MnO4 + MnO2 + O2  Tính nKMnO  0,8(mol ) b) Tính mKMnO  0,8 158  126, (g) GHI CHÚ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ Viết phương trinh 0,5đ; cân 0,25đ; gọi tên 0,25đ ... VO  0, 22,  8, 96 (lít) t PTHH: 2KMnO4 �� � K2MnO4 + MnO2 + O2  Tính nKMnO  0 ,8( mol ) b) Tính mKMnO  0 ,8 1 58  126, (g) GHI CHÚ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ Viết phương trinh 0,5đ;... với lửa màu xanh nhạt, có tiếng nổ nhẹ  khí H2 t 2H2 + O2 �� � 2H2O Câu 4: (3 điểm) Tính nFe O  0, 2( mol ) t PTHH: 3Fe + 2O2 �� Fe3O4 � Tính nO  0, 4(mol ) a) Tính VO  0, 22,  8, 96 (lít)... Phản ứng hóa hợp Câu 2: (3điểm) a) Chất tác dụng với nước tạo dd làm quỳ tím hóa xanh � Ca(OH)2 CaO + H2O �� Canxi hiđroxit b) Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh khí Hiđro Fe + 2HCl �� � FeCl2
- Xem thêm -

Xem thêm: Dedap an hoa 8 HKII tan binh, Dedap an hoa 8 HKII tan binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay