DE THI HOA HK2 BINH THANH

1 72 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 16:51

QUẬN BÌNH THẠNH PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN: HĨA HỌC LỚP (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian giao đề) oo A Lý thuyết: (7 điểm) 1) Trong chất sau đây: K, Na2O, SO3, Fe, chất tác dụng với H2O nhiết độ thường Viết phương trình phản ứng minh họa (2 điểm) 2) Hồn thành phương trình sau: (2 điểm) a) H2 + O2  ? b) H2 + Fe2O3  ? + H2 O c) K2O + H2 O  ? d) Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + ? 3) Em gọi tên chất sau: (1.5 điểm) a) Axit: H2 S ; H3PO4 b) Bazơ: Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 c) Muối: K2SO4 ; NaHCO3 4) Hãy phân biệt khí sau: (1.5 điểm) H2; O2; CO2 B Bài toán: (3 điểm) Cho 5.6 g Fe tác dụng với dung dịch HCl, sản phẩm tạo thành muối FeCl2 khí H2 a) Viết chương trình phản ứng (1 điểm) b) Tính thể tích khí H2 sinh (đktc) (1 điểm) c) Sau phản ứng thể tích dung dịch FeCl2 thu 400 mk Tính nồng độ mol dung dịch FeCl2 (0.5 điểm) ( biết Fe : 56 ; Cl : 35.5 ; H : 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOA HK2 BINH THANH, DE THI HOA HK2 BINH THANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay