Bài tập lớn vi điều khiển đại học công nghiệp Hà Nội Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng xung PWM dùng 8051(word+code+mô phỏng)

64 92 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 16:47

include Khoi tao bien va cac gia tri gansbit RS_LCD = P25;sbit RW_LCD = P26;sbit E_LCD = P27;sbit qn = P32;sbit qt = P33;sbit tt = P34;sbit gt = P35;sbit stop = P36;sbit start = P37; unsigned char M = {0,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x08};unsigned int v,vt,d1,d0;unsigned char a,i,n,j,xungdelay,h; ham tre khoang thoi gian ngan void delay_short(){unsigned int x;for(x=0;x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn vi điều khiển đại học công nghiệp Hà Nội Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng xung PWM dùng 8051(word+code+mô phỏng), Bài tập lớn vi điều khiển đại học công nghiệp Hà Nội Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng xung PWM dùng 8051(word+code+mô phỏng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay