CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 08

31 45 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 16:40

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Slide PowerPoint Slide PowerPoint TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 GVHD: PGS.TS Hà Xuân Thạch NHÓM TRẦN THỊ VÂN NGỌC NGUYỄN THỊ PHÚC ÁI LOGO HỒNG DIỆP PHƯƠNG GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY LOGO NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHUẨN MỰC KẾ TỐN 07: KẾ TỐN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CƠNG TY LIÊN KẾT CHUẨN MỰC KẾ TỐN 08: THƠNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GĨP VỐN LIÊN DOANH BÀI TẬP NHĨM VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH LOGO  Đầu tư tài chính: là hình thức đầu tư chủ yếu thơng qua hình thức mua chứng khoán (chứng khoán vốn – cổ phiếu chứng khoán nợ – trái phiếu) , vàng, ngoại tệ cơng cụ tài khác ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH LOGO  Các hình thức đầu tư tài chính:  Góp vốn (mua cổ phần) thành lập doanh nghiệp lần đầu  Mua/bán chứng khoán , vàng, ngoại tệ  Mua lại cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp  Các tổ chức đầu tư tài chính:  Các ngân hàng đầu tư  Các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán  Các cá nhân, tổ chức kinh doanh chứng khốn, ngoại hối CHUẨN MỰC KẾ TỐN 07 LOGO Đối tượng sử dụng: áp dụng cho kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể cơng ty liên kết  Công ty liên kết: Là công ty nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể công ty công ty liên doanh nhà đầu tư  Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể: Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp gián tiếp thông qua công ty 20% quyền biểu bên nhận đầu tư gọi nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ có quy định thoả thuận khác CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO Phương pháp vốn chủ sở hữu  Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư ghi nhận ban đầu theo giá gốc  Sau đó, giá trị ghi sổ khoản đầu tư điều chỉnh tăng giảm tương ứng với phần sở hữu nhà đầu tư lãi lỗ bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư  Khoản phân chia từ bên nhận đầu tư phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ khoản đầu tư CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO Phương pháp vốn chủ sở hữu  Việc điều chỉnh giá trị ghi sổ phải thực lợi ích nhà đầu tư thay đổi có thay đổi vốn chủ sở hữu bên nhận đầu tư không phản ánh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh  Những thay đổi vốn chủ sở hữu bên nhận đầu tư bao gồm khoản phát sinh từ việc đánh giá lại TSCĐ khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá quy đổi ngoại tệ điều chỉnh chênh lệch phát sinh hợp kinh doanh CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO Phương pháp giá gốc  Nhà đầu tư ghi nhận ban đầu khoản đầu tư theo giá gốc  Nhà đầu tư hạch toán vào thu nhập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khoản chia từ lợi nhuận luỹ kế bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư  Các khoản khác mà nhà đầu tư nhận lợi nhuận chia coi phần thu hồi khoản đầu tư ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu tư CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 Phương pháp giá gốc LOGO  Nhà đầu tư ghi nhận ban đầu khoản đầu tư theo giá gốc  Nhà đầu tư hạch toán vào thu nhập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khoản chia từ lợi nhuận luỹ kế bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư  Các khoản khác mà nhà đầu tư nhận lợi nhuận chia coi phần thu hồi khoản đầu tư ghi nhận khoản giảm trừ giá gốc đầu tư CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO Phương pháp giá gốc  Báo cáo tài riêng nhà đầu tư: Trong báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào cơng ty liên kết kế tốn theo phương pháp giá gốc  Báo cáo tài hợp nhất: Trong báo cáo tài hợp nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết kế toán  theo phương pháp vốn chủ sở hữu, trừ khi: 10 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO  Trình bày báo cáo tài  Danh sách công ty liên kết kèm theo thông tin phần sở hữu tỷ lệ(%) quyền biểu quyết, tỷ lệ khác với  phần sở hữu;  Các phương pháp sử dụng để kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết  Các khoản đầu tư vào công ty liên kết hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu phải phân loại tài sản dài hạn phản ánh thành khoản mục riêng biệt Bảng cân đối kế toán hợp Phần sở hữu nhà đầu tư lãi lỗ khoản đầu tư phải trình bày thành khoản mục riêng biệt Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất.  17 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Mục đích chuẩn mực: quy định hướng dẫn ngun tắc và phương pháp kế tốn về khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài riêng báo cáo tài hợp bên góp vốn liên doanh làm sở cho việc ghi sổ kế toán lập báo cáo tài bên góp vốn liên doanh  Chuẩn mực áp dụng cho kế toán khoản vốn góp liên doanh, gồm:  Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát;  Tài sản đồng kiểm soát;  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 18 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO Các thuật ngữ  Liên doanh: Là thỏa thuận hợp đồng hai nhiều bên để thực hoạt động kinh tế, mà hoạt động đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh  Các hình thức liên doanh quy định chuẩn mực gồm:  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát;  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát;  Hợp đồng liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt 19 CHUẨN MỰC KẾ TỐN 08 LOGO Các thuật ngữ  Kiểm soát: Là quyền chi phối sách tài hoạt động hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu lợi ích từ hoạt động kinh tế  Đồng kiểm sốt: Là quyền chi phối bên góp vốn liên doanh sách tài hoạt động hoạt động kinh tế sở thỏa thuận hợp đồng 20 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO Các thuật ngữ  Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền tham gia vào việc đưa định sách tài hoạt động hoạt động kinh tế quyền kiểm sốt hay quyền đồng kiểm sốt sách  Bên góp vốn liên doanh: Là bên tham gia vào liên doanh có quyền đồng kiểm sốt liên doanh  Nhà đầu tư liên doanh: Là bên tham gia vào liên doanh khơng có quyền đồng kiểm sốt liên doanh 21 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TỐN 08 LOGO Các hình thức liên doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh (hoạt động đồng kiểm soát) Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh (tài sản đồng kiểm soát) Hợp đồng liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh (cơ sở đồng kiểm soát) 22 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh:  Là hoạt động số liên doanh thực cách sử dụng tài sản nguồn lực khác bên góp vốn liên doanh mà không thành lập sở kinh doanh  Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý sử dụng tài sản chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài chi phí phát sinh q trình hoạt động 23 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh: Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoạt động kinh doanh đồng kiểm sốt báo cáo tài mình, gồm: (a) Tài sản bên góp vốn liên doanh kiểm soát khoản nợ phải trả mà họ phải gánh chịu; (b) Chi phí phải gánh chịu doanh thu chia từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ liên doanh 24 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh:  Một số liên doanh thực việc đồng kiểm soát thường đồng sở hữu tài sản góp mua bên góp vốn liên doanh sử dụng cho mục đích liên doanh  Các tài sản sử dụng để mang lại lợi ích cho bên góp vốn liên doanh  Mỗi bên góp vốn liên doanh nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản chịu phần chi phí phát sinh theo thoả thuận hợp đồng khơng đòi hỏi phải thành lập sở kinh doanh 25 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh: Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản đồng kiểm sốt báo cáo tài mình, gồm: (a) Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm sốt, phân loại theo tính chất tài sản; (b) Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng bên góp vốn liên doanh; (c) Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu với bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động liên doanh; (d) Các khoản thu nhập từ việc bán sử dụng phần sản phẩm chia từ liên doanh với phần chi phí phát sinh phân chia từ hoạt động liên doanh; (e) Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh 26 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm soát bên góp vốn liên doanh  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh (cơ sở đồng kiểm sốt) đòi hỏi phải có thành lập sở kinh doanh  Hoạt động sở giống hoạt động doanh nghiệp khác, khác thỏa thuận hợp đồng bên góp vốn liên doanh quy định quyền đồng kiểm soát họ hoạt động kinh tế sở 27 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  Hợp đồng liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, khoản nợ phải trả, thu nhập chi phí phát sinh đơn vị  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm sốt phải tổ chức cơng tác kế toán riêng doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật hành kế toán  Các bên góp vốn liên doanh góp vốn tiền tài sản khác vào liên doanh Phần vốn góp phải ghi sổ kế tốn bên góp vốn liên doanh phải phản ánh báo cáo tài khoản mục đầu tư vào sở kinh doanh đồng kiểm soát 28 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  THỎA THUẬN BẰNG HỢP ĐỒNG  Thỏa thuận hợp đồng phân biệt quyền đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh với lợi ích khoản đầu tư cơng ty liên kết mà nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể  Thoả thuận hợp đồng thực nhiều cách, như: Nêu hợp đồng biên thoả thuận bên góp vốn liên doanh; nêu điều khoản hay quy chế khác liên doanh  Thỏa thuận hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát liên doanh để đảm bảo khơng bên góp vốn liên doanh có quyền đơn phương kiểm soát hoạt động liên doanh  Thỏa thuận hợp đồng định rõ bên góp vốn liên doanh đảm nhiệm việc điều hành quản lý liên doanh 29 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 08 LOGO  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Báo cáo tài riêng bên góp vốn liên doanh Bên góp vốn liên doanh lập trình bày khoản vốn góp liên doanh báo cáo tài riêng theo phương pháp giá gốc   Báo cáo tài hợp bên góp vốn liên doanh Nếu bên góp vốn liên doanh lập báo cáo tài hợp báo cáo tài hợp phải báo cáo phần vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát theo phương pháp vốn chủ sở hữu 30 CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃwww.themegallery.com CHÚ Ý LẮNG NGHE! LOGO 31 ... sở kinh doanh đồng kiểm soát theo phương pháp vốn chủ sở hữu 30 CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃwww.themegallery.com CHÚ Ý LẮNG NGHE! LOGO 31 ... doanh tự quản lý sử dụng tài sản chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài chi phí phát sinh trình hoạt động 23 NỘI DUNG-CHUẨN MỰC KẾ TỐN 08 LOGO  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động... hữu  Trường hợp nhà đầu tư không thực điều chỉnh phải giải trình Bản thuyết minh báo cáo tài 13 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 LOGO  Áp dụng phương pháp VCSH:  Nếu cơng ty liên kết có cổ phiếu ưu đãi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 08, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 07 08

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay