HOA 11 LAN 1 20172018

4 62 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 15:51

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN - LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 MƠN THI: HĨA HỌC (Thời gian làm 90 phút; không kể thời gian giao đề) Họ tên thí sinh:……………………………… ……Lớp:………….SBD:……………………… Chú ý: Học sinh kẻ bảng vào tờ giấy thi, chọn đáp án đúng, trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu : Câu 10 11 12 Đáp án A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Dung dịch có chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) ion là: A NO3- (0,03 mol) B CO32- (0,015 mol) C SO42- (0,01 mol) D NH4+ (0,01 mol) Câu 2: Dung dịch sau không làm quỳ tím hóa xanh A NaOH B K2S C CuSO4 D NH3 Câu 3: Cho 1,8 lít H2O vào 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lit thu được lít dung dịch có pH = 13 Giá trị của a A B 0,5 C 1,2 D 1,6 Câu 4: Cho dung dịch có cùng nờng độ, dãy dung dịch sau được xếp theo chiều tăng dần độ pH: A HNO3 , H2S , NaCl , KOH B HNO3 , KOH , NaCl , H2S C KOH , NaCl , H2S , HNO3 D H2S , NaCl , HNO3 , KOH Câu 5: Cho quỳ tím vào dung dịch có pH = 7,4, chuyển màu A xanh B đỏ C tím D hồng Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,15M với 300 ml dung dịch NaOH 0,12M, sau thêm phenolphtalein vào dung dịch có màu: A hồng B tím C không màu D đỏ Câu 7: Dung dịch H2SO4 có pH = 2, nờng độ mol của H2SO4 là: A 10-2M B 2.10-2M C 5.10-2M D 5.10-3M Câu 8: Những chất dãy sau chất điện li mạnh A Mg(OH)2 , FeCl3 , H2SO4 B NaOH , CH3COOH , Fe2(SO4)3 C Na2SO4 , CH3COONa , Fe(OH)3 D HCl , CH3COONH4 , NaCl Câu 9: Có dung dịch NaOH, Ba(OH)2 , NH3, Na2CO3 có cùng nờng độ Dung dịch có pH lớn nhất là: A NaOH B Ba(OH)2 C NH3 D Na2CO3 Trang 1/2 Câu 10: Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch Ba(HCO 3)2 Phương trình ion rút gọn của phản ứng 2+ 2A Ba + 2OH + 2HCO3 � BaCO3 + CO3 + 2H 2O 2+ B Ba + OH + HCO3 � BaCO3 + H 2O 2C OH + HCO3 � CO + H 2O + D H + OH � 2H 2O Câu 11: Chọn cặp chất sau không bị thuỷ phân? A AlCl3, NaCl B Cu(NO3)2, K2CO3 C KCl, NaNO3 D KBr, K2S Câu 12: Các ion dãy sau cùng tồn tại dung dịch 2+ 2+ A SO2-4 , Cl- , Na + , Fe3+ B SO3 , Cl , K , Ba 22+ + C CO3 , Ca , Na , Cl D SO 2-4 , Cu 2+ , Na + , OH - B PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13 (1,0 điểm): Cho 100 ml dung dịch A gồm H 2SO4 0,1M HCl 0,3M tác dụng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được dung dịch X có pH = 13 Tính a Câu 14 (1,0 điểm): Một dung dịch có chứa 0,1 mol Fe 3+, 0,2 mol Na+ , x mol Br- 2x mol SO 2-4 Cô cạn dung dịch thu được gam muối khan? Câu 15 (1,0 điểm): Trộn dung dịch HCl 0,3M ; H2SO4 0,2M H3PO4 0,1M với thể tích thu được dung dịch X Dung dịch Y gờm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Để trung hồ 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y Tính giá trị của V Câu 16 (2,0 điểm): Hồn thành phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử ion rút gọn: a) KOH + HNO3 → b) CaCO3 + HCl → c) NH4NO3 + NaOH → d) NaHCO3 + KOH → Câu 17 (1,0 điểm): Khơng dùng thêm th́c thử, hãy trình bày cách phân biệt dung dịch sau: NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3 Câu 18 (1,0 điểm): Cho 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gờm NaNO3 0,45M H2SO4 0,9M Đun nóng cho phản ứng xảy hoàn toàn thu được dung dịch Y 3,584 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Dung dịch Y hòa tan tới đa m1 gam bột Cu thu  được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất của NO ) a) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của m1 V Thí sinh sử dụng Bảng tuần hồn ngun tố hóa học HẾT -Trang 2/2 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ  (Đáp án gồm 02 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHUN ĐỀ MƠN: HĨA HỌC – KHỐI 11 NĂM HỌC: 2017 - 2018  A PHẦN TRẮC NGHIỆM: A C A A C B PHẦN TỰ LUẬN: Câu Nội dung 13 nH 2SO4 0,1.0,1 0,01mol nHCl 0,3.01 0,03mol A D D B 10 11 12 A C A Điểm 1đ  n H  0,02.2  0,03 0,05mol nBa (OH )2  0,3.a  0,3a (mol ) � nOH   0, 6a( mol ) *) Dung dịch sau phản ứng có pH = 13 → mơi trường kiềm, [OH-] = 10  14 10  =0,1M  13 10  nOH  du 0,1.0,4 0,04mol *) Theo (1): nOH  pu n H  0,05mol 0.09 0,15M 0,6 Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có: 0,1.3 + 0,2.1 = x.1 + 2x.2 → x = 0,1 mol Áp dụng định luật bảo toàn khới lượng ta có: mḿi= 0,1.56 + 0,2.23 + 0,1.80 + 0,2.96 = 37,4 gam - Do dung dịch axit được lấy với thể tích nên 300 ml dung dịch X có 100 ml axit ban đầu  nOH   nOH  du  nOH  pu 0,04  0,05 0,09mol 0,6a  a  14 15 1đ 1đ n H2SO4 0,02mol   n HCl 0,03mol   nH  0,1mol n H3PO4 0,01mol  16 17 n Ba(OH)2 0,2Vmol   nOH  0,5Vmol n NaOH 0,1Vmol  → 0,5V = 0,1 → V = 0,2 lít = 200 ml Mỗi pt cho 0,5đ - Cho cặp mẫu thử lần lượt tác dụng với ta thu được tượng sau : NaCl NaOH NaHSO4 Ba(OH)2 Na2CO3 - - - - - - - NaCl NaOH - NaHSO4 - - Ba(OH)2 - - �trắng Na2CO3 - - �không màu *Chú thích : - không tượng ; *Suy luận kết :  �trắng 2đ 1đ �không màu �trắng �trắng � : có kết tủa ; � : có khí 1đ Mẫu thử tạo kết tủa với mẫu khác Ba(OH)2 Trang 3/2  mẫu tạo kết tủa với Ba(OH)2 Na2CO3, NaHSO4 (nhóm I) Na2CO3 + Ba(OH)2 � BaCO3 � + NaOH 2NaHSO4 + Ba(OH)2 � BaSO4 �+ Na2SO4 + 2H2O mẫu khơng tạo kết tủa với Ba(OH)2 NaOH, NaCl (nhóm II) - Lọc kết tủa lần lượt cho vào mẫu nhóm I : mẫu có sủi bọt khí  NaHSO4, mẫu khơng sinh khí Na2CO3 2NaHSO4 + BaCO3 � BaSO4 � + Na2SO4 + CO2 � + H2O - Thêm ít giọt dung dịch NaHSO4 vào hai mẫu (dư) nhóm II, sau cho tiếp kết tủa thu được (BaCO3) vào Nếu xuất khí mẫu NaCl, lại NaOH không xuất khí NaOH + NaHSO4 � Na2SO4 + H2O 18 Do NaOH dư nên =>NaHSO4 hết nên không tạo khí với BaCO3 Số mol NaNO3 = 0,36 mol; số mol H2SO4 = 0,72 mol => sớ mol H+ = 1,44 mol Ta có bán phản ứng: NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O (1) (mol): 0,16 ← 0,64 ← 0,48 ← 0,16 Số mol NO = 0,16 mol => H+ NO3- dư, kim loại phản ứng hết Số mol NO3- phản ứng = 0,16 mol; số mol H+ phản ứng = 0,64 mol Fe → Fe3+ + 3e (1) Zn → Zn2+ + 2e (2) Gọi số mol Fe x mol, số mol Zn y mol Theo khối lượng hỗn hợp ban đầu ta có phương trình 56 x + 65 y = 10,62 (I) Theo định luật bảo tồn electron ta có phương trình 3x + 2y = 0,16.3 (II) Giải hệ phương trình (I), (II) ta có: x = 0,12 y = 0,06 mol mFe = 0,12.56 = 6,72 g => % mFe = 63,28%  % mZn =100% - 63,28 % = 36,72 % Dung dịch Y có 0,2 mol NO3-; 0,8 mol H+; 0,12 mol Fe3+; 0,06 mol Zn2+, thêm bột Cu vào dung dịch Y: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + H2O (3) (mol): 0,3 ← 0,8 ← 0,2 → 0,2 3+ 2+ 2+ 2Fe + Cu → 2Fe + Cu (4) 0,12 → 0,06 Từ phản ứng (3), (4) có tổng sớ mol Cu = 0,36 mol m1 = 0,36.64 = 23,04 gam ; VNO = 4,48 lít * Học sinh giải cách khác, lập luận chặt chẽ cho điểm tuyệt đối Trang 4/2 ... – KHỐI 11 NĂM HỌC: 2 017 - 2 018  A PHẦN TRẮC NGHIỆM: A C A A C B PHẦN TỰ LUẬN: Câu Nội dung 13 nH 2SO4 0 ,1. 0 ,1 0,01mol nHCl 0,3. 01 0,03mol A D D B 10 11 12 A C A Điểm 1  n... = 13 → mơi trường kiềm, [OH-] = 10  14 10  =0,1M  13 10  nOH  du 0 ,1. 0,4 0,04mol *) Theo (1) : nOH  pu n H  0,05mol 0.09 0 ,15 M 0,6 Áp dụng định luật bảo tồn điện tích ta có: 0 ,1. 3... dịch X có 10 0 ml axit ban đầu  nOH   nOH  du  nOH  pu 0,04  0,05 0,09mol 0,6a  a  14 15 1 1 n H2SO4 0,02mol   n HCl 0,03mol   nH  0,1mol n H3PO4 0,01mol  16 17 n Ba(OH)2
- Xem thêm -

Xem thêm: HOA 11 LAN 1 20172018, HOA 11 LAN 1 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay