HOA 10 LAN 2 20172018

3 65 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 15:47

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN - LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 MƠN THI: HĨA HỌC (Thời gian làm 90 phút; không kể thời gian giao đề) Họ tên thí sinh:……………………………… ……Lớp:………….SBD:……………………… Chú ý: Học sinh kẻ bảng vào tờ giấy thi, chọn đáp án đúng, trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu : Câu 10 11 12 Đáp án A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Cho nguyên tố K(Z=19); Mg(Z=12); Si(Z=14); N(Z=7) Dãy gồm nguyên tố xếp theo tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A K, Mg, Si, N B N, Si, Mg, K C K, Mg, N, Si D Mg, K, Si, N Câu 2: Tổng hoá trị oxit cao hợp chất khí với hiđro S A B C D Câu 3: Trường hợp tạo chất kết tủa trộn dung dịch sau? A dung dịch NaCl dung dịch AgNO3 B dung dịch Na2SO4 dung dịch AlCl3 C dung dịch Na2CO3 dung dịch HCl D Dung dịch ZnSO4 dung dịch CuCl2 Câu 4: Cho 5,85g kim loại X hóa trị I tác dụng hết với dung dịch HCl sinh 1,68 lít H (đktc) X là: A Kali B Natri C Bạc D Magiê Câu 5: Nung 50 gam CaCO3, hiệu suất phản ứng đạt 80% thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 32,4 gam B 40,0 gam C 22,4 gam D 28,0 gam Câu 6: Phân tử XY2 có tổng số hạt proton 32 Trong phân tử XY2, X chiếm 62,5% khối lượng Xác định số hiệu nguyên tử X biết nguyên tử X Y có số hạt proton số hạt nơtron A B 16 C 20 D Câu 7: Có nguyên tố bảng hệ thống tuần hồn mà ngun tử có cấu hình electron phân lớp ngồi 4s1 ? A B C D Câu 8: Kim loại sau tan hết nước dư nhiệt độ thường A Na B Mg C Fe D Al Câu 9: Hòa tan 8g NaOH nước thành 800 ml dung dịch Dung dịch có nồng độ mol/lit là: A 10M B 0,25 M C 2,5M D 3,5 M Câu 10: Dung dịch axit clohidric phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Câu 11: Hòa tan hồn tồn 11 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe dung dịch H 2SO4 loãng, thu 8,96 lít H2(đktc) % khối lượng Al hỗn hợp X là: A 73,64% B 49,09% C 61,36% D 24,55% Câu 12: Kim loại sau không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A Al B Na C Mg D Cu Trang 1/2 B PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm): Cân phương trình sau phương pháp thăng electron: t a) Cl2 + NaOH đặc  → NaClO3 + NaCl + H2O o b) Fe + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + H2O o t c) Cu + H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O t d) MnO2 + HCl  → MnCl2 + Cl2 + H2O o o t e) CuFeS2 + O2  → CuO + Fe2O3 + SO2 f) FeCl2 + KMnO4 + H2SO4  → Fe2(SO4)3 + Cl2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Câu (1,0 điểm): Nguyên tử Au có bán kính khối lượng mol 1,44A 197g/mol Biết khối lượng riêng vàng kim loại 19,36g/cm Hỏi nguyên tử vàng chiếm % thể tích tinh thể ? (cho NA = 6,022.1023 Vhình cầu = π R ) Câu (1,0 điểm): Hòa tan hồn tồn 10,2 gam oxit kim loại M (có hóa trị không đổi) cần vừa đủ 331,8 gam dung dịch H2SO4 Sau phản ứng thu dung dịch D có nồng độ 10% a) Xác định tên kim loại M b) Tính C% dung dịch axit H2SO4 Câu (1,0 điểm): Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R có cơng thức RH3 Trong phân tử oxit (cao nhất) R R chiếm 43,662% khối lượng a) Xác định nguyên tố R? Gọi tên b) Viết CTPT hidroxit mà R tạo Câu (1,0 điểm): Hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp Cu, Fe dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu 5,6 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử S+6) dung dich X a) Dung dich X gồm chất nào? b) Tính % khối lượng Cu, Fe hỗn hợp đầu c) Dung dịch X hòa tan tối đa 6,4 gam Cu, thu sản phẩm khử S +6 khí SO2 Tính số mol H2SO4 dư dung dịch X Thí sinh khơng sử dụng Bảng tuần hồn ngun tố hóa học HẾT Trang 2/2 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ  (Đáp án gồm 01 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHUN ĐỀ LẦN MƠN: HĨA HỌC – KHỐI 10 NĂM HỌC: 2017 - 2018  A PHẦN TRẮC NGHIỆM: B C A A A C D A B 10 11 12 C B D B PHẦN TỰ LUẬN: Câu Nội dung Mỗi phương trình cho 0,5đ 197 = 10,1756(cm3 ) - Thể tích mol tinh thể nguyên tử Au là: V2 = 19,36 3 - Thể tích thực mol nguyên tử Au là: V1 = N A π R = 7,5321(cm ) Điểm 3,0 đ 1,0 đ Vậy độ đặc khít Au là: ρ= 7,5321 100% = 74% 10,1756 a) Ta có phương trình hóa học: M2O3 + 3H2SO4 → M2(SO4)3 + 3H2O Theo ĐLBTKL: mdd = 10,2 + 331,8 = 342 (g) Suy ra: m muối = 34,2 (g) Ta có phương trình: 1,0 đ 2M + 16.3 2M + 96.3 = ⇒ M = 27 10, 34, Vậy M Al b) Số mol H2SO4 = 3.n Al2O3 = 0,1.3 = 0,3 (mol) 98.0,3 100% = 8,86% 331,8 a) Oxit cao R R2O5 2R 43, 662 = ⇒ R = 31( P ) Do đó: % R = R + 16.5 100 b) Các hidroxit có R H3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O7, HPO3 a) Dung dịch X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 dư b) Gọi x, y số mol Cu, Fe ban đầu 64 x + 56 y = 12  x = 0,1 %Cu = 53,33% ⇒ ⇒ Ta có:   x + y = 0, 25.2  y = 0,1 % Fe = 46, 67% c) Bảo toàn e => Số mol H2SO4 dư = 0,1 mol C% H2SO4 = 1,0 đ 1,0 đ * Học sinh giải cách khác, lập luận chặt chẽ cho điểm tuyệt đối Trang 3/2
- Xem thêm -

Xem thêm: HOA 10 LAN 2 20172018, HOA 10 LAN 2 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay