Ly thuyet va trac nghiem polime rat hay

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 15:37

CHƯƠNG IV: POLIME VẬT LIỆU POLIME A TÓM TẮT THUYẾT: I POLIME: 1.Khái niệm: Poli me hay hợp chất cao phân tử hợp chất có PTK lớn nhiều đơn vị sở gọi mắt xích liên kết với tạo nên Ví dụ: ( - CH2 – CH = CH – CH2 - )n với n: hệ số polime hóa ( độ polime hóa) Tính chất hóa học: Có phản ứng cắt mạch ; giữ nguyên mạch; tăng mạch Điều chế: - Phản ứng trùng hợp: trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ ( monome) giống hay tương tự thành phân tử lớn (polime) Đặc điểm cấu tạo monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội vòng - Phản ứng trùng ngưng: trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O) Đặc điểm cấu tạo monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có từ hai nhóm chức (có thể giống khác nhau) trở lên II VẬT LIỆU POLIME: Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo Vật liệu compozit gồm: Polime dẻo (thành phần bản), chất hóa dẻo, chất độn, chất phụ Ví dụ: XT ,t 1/ polietilen (PE): n CH2 = CH2 → ( - CH2 – CH2 - )n XT ,t 2/ Polivinyl clorua ( PVC ): n CH2 = CH  → ( - CH2 – CH - )n | | Cl Cl 3/ Polimetyl metacrylat: CH3 CH3 | | XT ,t n CH2 = C → ( - CH2 – C –) n | | COOCH3 COOCH3 4/ Nhựa phenolfomanđehit ( PPF ) Có dạng: novolac; rezol;rezit 2.Tơ polime hình sợi dài mảnh với độ bền định Có hai loại tơ: Tơ thiên nhiên ( có sẵn thiên nhiên tơ tằm, len, bơng) tơ hóa học (tơ nhân tạo tơ tổng hợp) Tơ nhân tạo sản xuất từ polime thiên nhiên chế biến thêm đường hóa học, ví dụ: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng – ammoniac Tơ tổng hợp sản xuất từ polime tổng hợp, ví dụ: tơ poliamit, tơ polieste ,t Tơ nilon – 6,6: n H2N-(CH2)6 – NH2 + n HCOOC – (CH2)4 – COOH XT  → ( - HN – (CH2)6 – NH – C – (CH2)4 – C - )n + 2n H2O || || O O xt ,t Tơ nilon tổng hợp: n CH2 = CH( CN)  → ( - CH2 – CH(CN) - )n 3.Cao su loại vật liệu polime có tính đàn hồi Cao su thiên nhiên: ( - CH2 – C(CH3) = CH – CH2 - )n Cao su tổng hợp: ( - CH2 – CH = CH – CH2 - )n Keo dán loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn VD: Nhựa xăm, keo dán epoxi keo dán ure – fomanđehit BÀI TẬP POLIME Polime sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Poli vinyl clorua B Poli saccarit C Protein D Nilon – 6;6 Poli ( metyl metacrylat) nilon – tạo thành từ monome tương ứng là: A CH3 – COO – CH = CH2 H2N – (CH2)5 – COOH B CH2 = C(CH3) – COOCH3 H2N – (CH2)6 – COOH C CH2 = C(CH3) – COOCH3 H2N – (CH2)5 – COOH D CH2 = CH – COOCH3 H2N – (CH2)6 – COOH.( Trích “ TSĐH A – 2009” ) Phát biểu sau đúng? ( Trích “ TSĐH B – 2009” ) A Tơ visco tơ tổng hợp B Trùng ngưng buta – 1,3 – đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna – N C Trùng hợp stiren thu poli(phenol – fomanđehit) D Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: ( Trích “ TSĐH B – 2009” ) A stiren; clobenzen; isoprene; but – – en B 1,2 – điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta – 1,3 – đien; cumen; etilen; trans – but – – en D 1,1,2,2 – tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua Polime khơng có nhiệt độ nóng chảy cố định A có lẫn tạp chất B có liên kết cộng hóa trị khơng phân cực C tập hợp nhiều loại phân tử, có cấu tạo mắt xích số lượng mắt xích phân tử khác D có khối lượng phân tử lớn cấu trúc phân tử phức tạp Tơ nilon thuộc loại: A tơ nhân tạo B tơ thiên nhiên C tơ polieste D tơ poliamit Nhận định sau không đúng? A Tơ tằm, bông, cao su, tinh bột polime thiên nhiên B Tơ capron, tơ enang, tơ clorin nilon -6,6 tơ tổng hợp C Tơ capron, tơ enang, tơ clorin nilon -6,6 bị phân hủy môi trường axit bazơ D Chất dẻo vật liệu bị biến dạng tác dụng nhiệt độ, áp suất giữ nguyên biến dạng tác dụng Chất không tham gia phản ứng trùng hợp? A axetilen B isopren C stiren D xilen Nhận định là: A Cao su polime thiên nhiên isoprene B Sợi xenlulozơ bị đepolime hóa bị đun nóng C Monome mắt xích phân tử polime D Polime hợp chất có phân tử khối lớn, nhiều đơn vị nhỏ (mắt xích) liên kết với tạo nên 10 Tơ nilon -6,6 giống loại tơ thuộc loại poliamit khác, sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực đời sống chúng có đặc tính bền A mặt học B axit C kiềm D nhiệt 11 Chất khơng có khả tham gia phản ứng trùng ngưng là: A glyxin B axit terephtalic C axit axetic D etylen glycol 12 Nhựa phenol fomanđehit tổng hợp phương pháp đun nóng phenol với: A CH3COOH môi trường axit B HCHO môi trường axit C HCOOH môi trường axit D CH3CHO mơi trường axit 13 Polime có cấu trúc mạng khơng gian ( mạng lưới) là: ( Trích “ TSĐH B – 2008” ) A nhựa baketit B amilopectin C PVC D PE 14 Trong số loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là: ( Trích “ TSĐH A – 2007” ) A tơ tằm tơ enang B tơ visco tơ nilon -6,6 C tơ nilon -6,6 tơ capron D tơ visco tơ axetat 15 Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna – S là: ( Trích “ TSĐH B – 2007” ) A CH2 = C(CH3) – CH = CH2 , C6H5CH = CH2.B CH2 =CH – CH = CH2 , C6H5 CH = CH2 C CH2 = CH – CH = CH2 , lưu huỳnh D CH2 = CH – CH = CH2 , CH3 – CH = CH2 16 Poli (vinyl axetat) polime điều chế phản ứng trùng hợp: ( Trích “ TSĐH A – 2007” ) A C2H5COO – CH = CH2 B CH2 = CH – COO – C2H5 C CH3COO – CH = CH2 D CH2 = CH – COO – CH3 17 Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu (Plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp: A CH2 = C (CH3)COOCH3 B CH2 = CHCOOCH3 C C6H5CH = CH2 D CH3COOCH = CH2 ( Trích “ TSĐH A – 2007” ) → → → 18 Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 C2H2 C2H3 Cl PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên ( đktc) Giá trị V ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%)A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224.0 19 Clo hóa PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k là: A B.4 B D 20 Một đoạn mạch polime có khối lượng 8,4 mg Số mắt xích etilen ( - CH2 - CH2 - ) có đoạn mạch là: A 1,626.1023 B 1,807.1023 C 1,626.1020 D 1,807.1020 21 Khi trùng ngưng phenol (C6H5OH) với metanal (HCHO) dư môi trường kiềm, tạo polime có cấu trúc: A Dạng mạch không phân nhánh B Dạng mạch không gian C Dạng mạch phân nhánh D Dạng mạch thẳng 22 Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 u đoạn mạch tơ capron 17176 u Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 114 C 121 152 D 121 114 23 Một loại polime có cấu tạo khơng phân nhánh sau -CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2- CH2 Công thức mắt xích polime A -CH2- B -CH2-CH2-CH2- C - CH2-CH2- D -CH2-CH2-CH2-CH2- 24 Trong số polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenol-fomanđehit, poliisopren, len lông cừu, poli (vinyl axetat) Số chất không bền, bị cắt mạch polime tiếp xúc với dung dịch kiềm A B C D 25 Trong polime có số mắt xích sau đây, polime có khối lượng phân tử lớn nhất? A Poli (vinyl axetat) B Tơ capron C Thuỷ tinh hữu D Polistiren CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 5: Trong Polime: PVC, PE, amilopectin tinh bột, cao su lưu hố Số polime có cấu trúc mạng không gian làA B C D Câu 6: Tên gọi polime có cơng thức (-CH2-CH2-)n A polivinyl clorua B polietilen C polimetyl metacrylat D polistiren Câu 7: Từ monome sau điều chế poli(vinyl ancol)? A CH2=CH-COOCH3 B CH2=CH-OCOCH3 C CH2=CH-COOC2H5 D CH2=CH-CH2OH Câu 8: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH2-Cl B CH3-CH3 C CH2=CH-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 9: Monome dùng để điều chế polietilen A CH2=CH-CH3 B CH2=CH2 C CH≡CH D CH2=CH-CH=CH2 Câu 10: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 11: Cho polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH C CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH D CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH Câu 12: Cho dãy chất: CH 2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp làA B C D Câu 13: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng A nilon-6,6 B poli(metyl metacrylat) C poli(vinyl clorua) D polietilen Câu 14: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A Bông B Tơ visco C Tơ nilon-6,6 D Tơ tằm Câu 15: Cho chất stiren(I), vinyl axetilen(II), buta-1,3-đien(III), 2-phenyletan-1-ol(IV) Hai chất cã thĨ dïng ®Ĩ ®iỊu chÕ cao su Buna-S b»ng phản ứng A (I) (III) B (I) vµ (II) C (III) vµ (IV) D (II) vµ (IV) Cõu 16: Trong số chất: etylen, axetilen, stiren, buta-1,3-đien, caprolactam, metyletilenoxit, sè chÊt cã tham gia ph¶n øng trïng hợp là: A.3 chất B.4 chất C.5 chất D.6 chất Cõu 17: Đun nóng dung dịch fomalin với phenol (d) có axit làm xúc tác thu dợc polime có cấu trúc: A Mạch thẳng B Dạng phân nhánh C Mạng lới không gian D Các phơng án sai Cõu 18: Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna A, B, C chất ? A CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO B C6H12O6(glucozơ), C2H5OH, CH2=CH− CH=CH2 C C6H12O6(glucozơ), CH3COOH, HCOOH D CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH Câu 19: X hợp chất thơm có CTPT C8H10O Đồng phân X thỏa mãn dãy biến hóa sau: H 2O X − → X’ trunghop  → polime A C6H5CH2CH2OH B C6H5CH(OH)CH3 C CH3C6H4CH2OH D C6H5CH2CH2OH C6H5CH(OH)CH3 Câu 20: Cho dãy chuyển hóa : Tinh bét +H2O H+ A men r ỵ u B ZnO, MgO 5000C D t,p,xt E E chất chất sau ? A Cao su buna B butađien-1,3 (buta-1,3-đien) C axit axetic D polietilen Câu 21: Polime sau nguyên liệu để sản xuất tơ visco ? A xenlulozơ B caprolactam C axit terephtalic etilenglicol D vinyl axetat Câu 22: Polime số polime sau không bị thủy phân môi trường kiềm ? A cao su buna B tơ enan C tơ nilon-6,6 D poli(vinyl axetat) Câu 23: Phenol nguyên liệu để điều chế : A thủy tinh hữu B nhựa bakelit C 2,4-D 2,4,5-T D axit picric Câu 24: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) A poli ( metyl acrylat) B poli( metyl metacrylat) C poli (phenol – fomanđehit) D poli (metyl axetat) Câu 25:Tơ không thuộc loại tơ poliamit tơ A nilon-6,6 B tằm C nilon-7 D nitron Câu 26: Tơ lapsan thuộc loại tơ: A poliamit B polieste C poliete D vinylic Câu 27: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 Câu 28: Khi clo hóa PVC, tính trung bình k mắt xích mạch PVC phản ứng với phân tử clo Sau clo hóa, thu polime chứa 63,96% clo khối lượng Giá trị k A 3B C D Câu 29: Trong số polime:tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ A Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6 B Sợi bông, len, nilon-6,6 C Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat D Sợi bông, tơ axetat, tơ visco Câu 30: Tơ nilon – 6,6 có cơng thức A NH[CH2]5CO n B NH[CH2]6CO n C NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n D NHCH(CH3)CO n Câu 31: Nhãm vật liệu đuợc chế tạo từ polime thiên nhiên: A T¬ visco B t¬ t»m C tơ enang D nhùa lμm phim ¶nh Câu 32: Giải trùng hợp polime (CH2–CH(CH3)–CH(C6H5)–CH2 )n ta monome sau ? A 2-metyl–3–phenylbut-2-en B 2–metyl–3–phenylbutan C Propilen stiren D Isopren toluen Câu 33: Để giặt áo len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất sau ? A Xà phòng có tính bazơ B Xà phòng có tính axit C Xà phòng trung tính D Loại Câu 34: Hai chất tham gia phản ứng trùng ngưng với tạo tơ nilon- 6,6 A Axit ađipic etylen glicol B Axit picric hexametylenđiamin C Axit ađipic hexametylenđiamin D Axit glutamic hexaetylenđiamin Câu 35: Polime sau có tên gọi "tơ nilon" hay "olon" dùng dệt may quần áo ấm? A Poli(metylmetacrylat) B Poliacrilonitrin C Poli(vinylclorua) D Poli(phenol-fomanđehit) Câu 36: Clo hoá PVC loại tơ clorin chứa 63,96% clo Trung bình phân tử Cl tác dụng với: A mắt xích PVC B mắt xích PVC C mắt xích PVC D mắt xích PVC Câu 37: Đem trùng hợp 10,8 gam buta-1,3-đien thu sản phẩm gồm caosu buna buta-1,3-đien dư Lấy 1/2 sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy 10,2 g Br2 phản ứng.Vậy hiệu suất phản ứng A 40% B 80% C.60% D.79% Câu 38: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0,125M, khuấy cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol Br2 Khối lượng polime sinh A 4,16 gam B 5,20 gam C 1,02 gam D 2,08 gam Câu 39: Polime trùng hợp từ etilen Hỏi 280g polietilen trùng hợp từ tối thiểu phân tử etilen?A 3,01.1024 B 6,02.1024 C 6,02.1023 D 10 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn lượng polietilen, sản phẩm cháy cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy xuất 10 gam kết tủa Khối lượng bình thay đổi nào? A Tăng 4,4g B Tăng 6,2g C Giảm 3,8g D Giảm 5,6g Câu 41: Sản phẩm trùng hợp buta-1,3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thơng thường: A Cao su B Cao su buna C Cao su buna –N D Cao su buna –S Câu 42: Dùng poli(vinylaxetat) làm vật liệu sau đây? A Chất dẻo B Polime C Tơ D Cao su Câu 43: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? A Polipropilen B Tinh bột C Polistiren (PS) D Polivinyl clorua (PVC) Câu 44: Cho sản phẩm trùng hợp mol etilen điều kiện thích hợp tác dụng vừa đủ 16g Brom Hiệu suất phản ứng trùng hợp khối lượng PE thu A 80%; 22,4 g B 90%; 25,2 g C 20%; 25,2 g D 10%; 28 g Câu 45: PVC điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau: CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC Nếu hiệu suất tồn q trình điều chế 20% thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế PVC (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan thể tích): A 1792 m3 B 2915 m3 C 3584 m3 D 896 m3 Câu 46: Polime X phân tử chứa C, H có O Hệ số trùng hợp phân tử X 1800, phân tử khối 122400 X A Cao su isopren B PE (polietilen) C PVA (poli(vinyl axetat)) D PVC (poli (vinyl clorua)) Câu 47: Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 lỗng nóng là: A tơ capron; nilon-6,6; polietilen B nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren C poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna D polietilen; cao su buna; polistiren Câu 48: Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 49: Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (1), (2), (3) C (1), (3), (5) D (3), (4), (5) Câu 50: Cho sơ đồ chuyển hóa sau H , t , Pd , PbCO3 Z , ( t , xt , p ) ,t C2H2 xt  → X +   → Y +  → Cao su buna – N Các chất X, Y, Z là: A benzen; xiclohexan; amoniac B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C vilynaxetilen; buta-1,3-đien; stiren D vilynaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin Câu 4.1 Hợp chất đầu hợp chất trung gian trình điều chế cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6) Hãy xếp chất theo thứ tự xảy trình điều chế A →6 →2 →4 →5 →1 B →4 →2 →5 →3 →1 C →6 →3 →4 →5 →1 D →6 →3 →2 →5 →1 Câu 4.2 Tơ nilon – 6,6 có cơng thức A NH[CH2]5CO n B NH[CH2]6CO n C NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n D NHCH(CH3)CO n Câu 4.3 Khơng nên ủi (là) q nóng quần áo nilon; len; tơ tằm, vì: A Len, tơ tằm, tơ nilon bền với nhiệt B Len, tơ tằm, tơ nilon có nhóm (- CO - NH -) phân tử bền với nhiệt C Len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại D Len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy Câu 4.4 Những phân tử sau tham gia phản ứng trùng hợp ? CH2=CH2(1); CH ≡ CH(2); CH2=CH–Cl(3); CH3–CH3(4) A (1), (3) B (3), (2) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 4.5 Khi H2SO4 đậm đặc rơi vào quần áo vải sợi bơng, chỗ vải bị đen lại có sản phẩm tạo thành A cacbon B S C PbS D H 2S Câu 4.6 Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → cao su buna Tên gọi X , Y , Z sơ đồ A Axetilen, etanol, butađien B Anđehit axetic, etanol, butađien C Axetilen, vinylaxetilen, butađien D Etilen, vinylaxetilen, butađien Câu 4.7 Cao su buna – S có cơng thức A CH2 CH CH CH2 n C CH2 CH CH CH2 CH CH2 C6H5 CH2 B C(COOCH3) CH3 n D CH CH2 n n C6H5 Câu 4.8 Cao su buna - S điều chế : A Phản ứng trùng hợp B Phản ứng đồng trùng hợp C Phản ứng trùng ngưng D Phản ứng đồng trùng ngưng Câu 4.9 Thuỷ tinh plexiglas polime sau đây? A Polimetyl metacrylat (PMM) B Polivinyl axetat (PVA) C Polimetyl acrylat (PMA) D Tất sai Câu 4.10 Tên polime có công thức sau OH CH2 n A nhựa phenol-fomanđehit B nhựa bakelít C nhựa dẻo D polistiren Câu 4.11 Tơ enang thuộc loại A tơ axetat B tơ poliamit C tơ polieste Câu 4.12 Phản ứng sau tạo sản phẩm cao su buna – S? A nCH2 CH CH CH2 B nCH2 CH C CH2 Cl C nCH2 CH C CH2 to, p, xt to, p, xt to, p, xt CH2 CH CH CH2 CH C CH2 CH C Cl CH3 D nCH2 CH CH CH2 n CH2 n CH2 CH3 CH2 + mCH CH2 to, p, xt D tơ tằm n CH2 CH CH CH2 C6H5 n CH CH2 m CH2 m C6H5 Câu 4.13 Phản ứng sau tạo sản phẩm cao su isopren? A nCH2 CH CH CH2 B nCH2 CH C CH2 to, p, xt to, p, xt CH2 CH CH CH2 n CH2 CH C Cl C nCH2 CH C CH2 CH3 D nCH2 to, p, xt Cl CH2 CH C CH2 n CH2 CH3 o CH CH CH2 + mCH CH2 t , p, xt n CH2 CH CH CH2 C6H5 n CH C6H5 Câu 4.14 Phản ứng sau tạo sản phẩm cao su cloropren? A nCH2 CH CH CH2 B nCH2 CH C C nCH2 CH C CH2 to, p, xt to, p, xt CH2 CH CH CH2 n CH2 CH C CH2 n Cl CH C CH2 n CH3 Cl CH2 to, p, xt CH3 D nCH2 CH CH CH2 + mCH C6H5 CH2 o CH2 t , p, xt CH2 CH CH CH2 n CH CH2 C6H5 m Câu 4.15 Hiđro hoá hợp chất hữu X isopentan X tham gia phản ứng trùng hợp loại cao su Công thức cấu tạo thu gọn X A.CH3 CH2 C.CH2 C C CH CH CH2 B.CH3 C C CH2 D.CH2 CH3 CH CH CH2 CH3 Câu 4.16 Để điều chế nilon - 6,6 người ta dùng axit để trùng ngưng với hexametylen điamin ? A axit axetic B axit oxalic C axit stearic D axit ađipic Câu 4.17 Phản ứng sau tạo sản phẩm cao su buna – N? A nCH2 B nCH2 CH C CH2 CH3 CH C CH2 to, p, xt CH2 CH CH2 n CH3 to, p, xt CH2 CH C Cl C nCH2 CH C CH2 Cl CH CH2 + nCH CH2 to, p, xt n CH2 CH CH CH2 CN D nCH2 o CH2 + mCH CH2 t , p, xt CH CH CH2 n CH CN CH2 CH CH CH2 C6H5 n CH CH2 C6H5 m Câu 4.18 Tên monome tạo polime có công thức CH3 C CH2 n COOH A axit acrylic B metyl acrylat C axit metacrylic D metyl metacrylat Câu 4.19 Sản phẩm phản ứng trùng hợp metyl metacrylat gọi A nhựa bakelít B nhựa PVC C chất dẻo D thuỷ tinh hữu Câu 4.20 Tơ capron điều chế từ monome sau ? A axit metacrylic B caprolactam C phenol D axit caproic Câu 4.21 Tơ enang điều chế cách A trùng hợp axit acrylic B trùng ngưng alanin C trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH D trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH Câu 4.22 Nhựa PS điều chế từ monome sau đây? A axit metacrylic B caprolactam C phenol D stiren Câu 4.23 Chất có khả trùng hợp thành cao su A.CH2 C CH C.CH3 CH3 CH2 CH2 C CH B CH3 C D.CH2 C CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 Câu 4.24 Từ monome sau điều chế poli(vinyl ancol) ? A.CH2 CH COOCH3 C.CH2 CH COOC2H5 B.CH2 CH OCOCH3 D.CH2 CH CH2 OH Câu 4.25 Tơ poliamit polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm A –CO–NH– phân tử B –CO– phân tử C –NH– phân tử D –CH(CN)– phân tử Câu 4.26 Một polime Y có cấu tạo mạch sau: … −CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2− … Cơng thức mắt xích polime Y A −CH2−CH2−CH2− B −CH2−CH2−CH2−CH2− C −CH2− D −CH2−CH2− Câu 4.27 Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu loại polime X dùng để điều chế tơ clorin Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng Vậy, trung bình có mắt xích PVC phản ứng với phân tử clo ? A B C D Câu 4.28 Tơ capron (nilon – 6) có cơng thức A NH[CH2]5CO n B NH[CH2]6CO n C NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n D NHCH(CH3)CO n Câu 4.29 Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp stiren buta – 1,3 – đien (butađien), thu polime X Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2 Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) loại polime A : B : C : D : Câu 4.30 Chọn câu phát biểu sai: A Các vật liệu polime thường chất rắn không bay B Hầu hết polime không tan nước dung môi thông thường C Polime chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với D Polietilen poli(vinyl clorua) polime thiên nhiên, tinh bột xenlulozơ loại polime tổng hợp → Y  xt , t o , p Câu 4.31 Cho sơ đồ phản ứng sau: X  − H 2O → polime X có cơng thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X, Y A C6H5CH(CH3)OH, C6H5COCH3 B C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO C C6H5CH2CH2OH, C6H5CH=CH2 D CH3-C6H4CH2OH , C6H5CH=CH2 Câu 4.32 Hệ số trùng hợp (số mắt xích) tơ nilon – 6,6 có phân tử khối (M = 2500) A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 4.33 Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1), chất đầu chất trung gian trình điều chế là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10) Chọn chất thích hợp cho sơ đồ A (1), (2), (8), (9), (3), (5), (6) B (1), (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5) C (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) D (1), (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4) Câu 4.34 Đun nóng poli (vinyl axetat) với kiềm điều kiện thích hợp ta thu sản phẩm có A ancol vinylic B ancol etylic C poli(vinyl ancol) D axeton Câu 4.35 Cho polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hố Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh A PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ B PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ C PE, PVC, cao su buna , amilozơ , amilopectin D PE, PVC,cao su buna, amilozơ, xenlulozơ =15% % % Câu 4.36 Chất dẻo PVC điều chế theo sơ đồ sau: CH H → A H= 95 → B H= 90 → PVC Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên, để điều chế PVC số m khí thiên nhiên (đktc) cần A 5883 m3 B 4576 m3 C 6235 m3 D 7225 m3 Câu 4.37 Đồng trùng hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu loại polime Đốt cháy hoàn toàn lượng polime này, thu hỗn hợp khí (CO 2, H2O, N2) có 57,69% CO2 thể tích Tỉ lệ x : y tham gia trùng hợp ? A x = y B x = y C x = y D x = y Câu 4.38 Cho chất sau: butan (1), etin (2), metan (3), etilen (4), vinyl clorua (5), nhựa PVC (6) Hãy cho biết sơ đồ chuyển hố sau dùng để điều chế poli(vinyl clorua) ? A (1) →(4) →(5) →(6) B (1) →(3) →(2) →(5) →(6) C (1) →(2) →(4) →(5) →(6) D A B Câu 4.39 Khi cho hai chất X Y trùng ngưng tạo polime Z có cơng thức O CH2 CH2 O C C6H4 C n O O Công thức X, Y A HO-CH2-CH2-OH; HOOC-C6H4-COOH B HO-CH2-COOH; HO-C6H4-COOH C HOOC-CH2CH2-COOH; HO-C6H4-OH D A, B, C Câu 4.40 Có thể phân biệt đồ dùng làm da thật da nhân tạo (PVC) cách sau đây? A So sánh khả thấm nước chúng, da thật dễ thấm nước B So sánh độ mềm mại chúng, da thật mềm mại da nhân tạo C Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, da nhân tạo không cho mùi khét D Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật vết cắt bị xơ, da nhân tạo nhẵn bóng Câu 4.41 Đun nóng vinyl axetat với kiềm điều kiện thích hợp, ta thu sản phẩm có: A ancol vinylic B ancol etylic C anđehit axetic D axeton Câu 4.42 Xét phản ứng sau đây, phản ứng thuộc loại phản ứng trùng ngưng ? (1) nH2N[CH2]6COOH xt, to, p HN[CH2]6CO n + nH2O (2) nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH xt, to, p xt, to, p + n Cl2 NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n + 2nH2O CH2 CH CH CH n + n2HCl Cl Cl Cl Cl Cl A phản ứng (1) B phản ứng (3) C hai phản ứng (1) (2) D hai phản ứng (2) (3) Câu 4.43 Để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco, tơ xenlulozơ axetat) tơ thiên nhiên (tơ tằm, len) người ta dùng cách sau đây? A So sánh độ bóng lụa, lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên có độ bóng cao lụa sản xuất từ tơ nhân tạo B So sánh độ mềm mại chúng, tơ thiên nhiên (tơ tằm, len), mềm mại tơ nhân tạo C Đốt hai mẫu lụa, mẫu lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên cho mùi khét, mẫu lụa sản xuất từ tơ nhân tạo không cho mùi khét D Dùng kim may (máy may) may thử vài đường lụa, lụa sản xuất từ tơ thiên nhiên dễ may lụa sản xuất từ tơ nhân tạo Câu 4.44 Polime X (chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp 560 phân tử khối 35.000 Cơng thức mắt xích X A – CH2 – CHCl – B – CH = CCl – C – CCl = CCl – D – CHCl – CHCl – Câu 4.45 Tơ lapsan thuộc loại A tơ axetat B tơ visco C tơ polieste D tơ poliamit Câu 4.46 Polime ( CH CH(OH) ) n sản phẩm phản ứng trùng hợp sau thuỷ phân mơi trường kiềm monome sau ? A CH2 = CH – COOCH3 B CH3COOCH = CH2 C C2H5COOCH2CH = CH2 D CH2 = CHCOOCH2CH = CH2 Câu 4.47 Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) khối lượng axit ancol tương ứng cần dùng ? Biết hiệu suất q trình este hố trùng hợp 60% 80% A 215kg 80kg B 171kg 82kg C 65kg 40kg D 175kg 70kg Câu 4.48 Cho polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon – 6,6; (7) tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ A (1), (2), (6) B (2), (3), (5), (7) C (2), (3), (6) D (5), (6), (7) Câu 4.49 Khi đốt cháy loại polime thu khí CO H2O với tỉ lệ n CO2 : n H2 O = 1:1 Vậy, polime thuộc loại số polime sau ? A poli(vinyl clorua) B polietilen C tinh bột D protein (3) CH2 CH CH2 CH n ... trùng ngưng Câu 4.9 Thuỷ tinh plexiglas polime sau đây? A Polimetyl metacrylat (PMM) B Polivinyl axetat (PVA) C Polimetyl acrylat (PMA) D Tất sai Câu 4.10 Tên polime có cơng thức sau OH CH2 n A nhựa... Trong Polime: PVC, PE, amilopectin tinh bột, cao su lưu hoá Số polime có cấu trúc mạng khơng gian làA B C D Câu 6: Tên gọi polime có cơng thức (-CH2-CH2-)n A polivinyl clorua B polietilen C polimetyl... isopren C stiren D xilen Nhận định là: A Cao su polime thiên nhiên isoprene B Sợi xenlulozơ bị đepolime hóa bị đun nóng C Monome mắt xích phân tử polime D Polime hợp chất có phân tử khối lớn, nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly thuyet va trac nghiem polime rat hay, Ly thuyet va trac nghiem polime rat hay, Câu 4.3 Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon; len; tơ tằm, vì:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay