Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

125 46 1
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 15:18

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) THÁI NGUYÊN - 2018 8.34.01.02 THÁI NGUYÊN - 2018 i xin cam trung th c ch a t cho vi th c hi n l lu n v n ã g an r ng, s li u k t qu nghiên c s d ng v n ã b lu n v n v m t h c v s giúp thơng tin trích d n ghi rõ ngu n g c Tác gi lu n v n ii L Trong t sâu C gian xin bày giáo - , ng tr c trình h giúp g -2017 Tôi xin cung c hành thu s giúp thơng tin giúp tơi hồn thành lu n Xin chân thành c m n! Tác gi lu n v n iii L i L I C M N ii M C L C iii DANH M C T VI T T T vi DANH M C CÁC B NG S U M Tính c p thi t c a tài M c tiêu nghiên c u c it tài .2 ng ph m vi nghiên c u c cc a K t c u c a lu Ch vii ng 1: C tài tài S LÝ LU N TH C TI N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P .4 1.1 C s lý lu n v ngu n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c .7 20 1.2 C s th c ti n v phát tri n ngu n nhân l c 23 23 29 Ch ng 2: PH NG PHÁP NGHIÊN C U .32 2.1 Câu h i nghiên c u 32 2.2 Ph ng pháp nghiên c u 32 2.2.1 Ph 32 2.2.2 Ph 35 2.3 H th ng ch tiêu nghiên c u .37 iv 37 .39 Ch ng 3: TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N XÂY D NG S N XU T V T LI U THÁI NGUYÊN 42 3.1 Gi i thi u v công ty c ph n xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên .42 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a công ty c ph n xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên 42 3.1.2 Mô hình t ch c c c u phòng ban công ty 43 3.1.3 Ch m v c a công ty .45 3.1.4 Th c tr ng ho ng kinh doanh c a công ty 46 3.2 Th c tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c t i công ty c ph n Xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên 48 48 51 62 3.3 Các y u t nh h n s phát tri n ngu n nhân l c t i công ty c ph n Xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên .75 75 78 th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i công ty c ph n xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên 82 3.4.1 K t qu c .82 3.4.2 T n t i, h n ch nguyên nhân 84 Ch TY C ng 4: GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG PH N XÂY D NG S N XU T V T LI U THÁI NGUYÊN .89 m m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c a công ty .89 m phát tri n ngu n nhân l c c a công ty 89 4.1.2 M c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c a công ty 89 4.2 M t s gi i pháp c b n nh m phát tri n ngu n nhân l c 90 4.2.1 Gi i pháp phát tri n trí l c c a ngu n nhân l c 90 v 4.2.2 Gi i pháp phát tri n tâm l c c a ngu n nhân l c 95 4.2.3 Gi i pháp phát tri n th l c c a ngu n nhân l c 101 4.2.4 M t s gi i pháp khác 101 4.3 M t s ki n ngh .107 4.3.1 Ki n ngh v i nhà n c .107 4.3.2 Ki n ngh v ng .107 a ph 4.3.3 Ki n ngh v i CTCP Xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên .107 K T LU N 108 TÀI LI U THAM KH O 109 PH L C .111 vi STT Ngu CBNV CBCNV CMKT CNH CTCP DN DNNN NNL 10 11 12 PTNNL 13 SX 14 SXKD 15 TNHH vii CÁC B ng 3.1: K t qu ho Likert .34 ng kinh doanh c a CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014-2016 46 CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014 -2016 48 CTCP Xây d ng s n xu t v t li u n 2014-2016 49 li 3.5: Trình s n xu t v t li 3.6: T d ng s n xu t v t li CTCP Xây d ng s n xu t v t n 2014-2016 50 CTCP Xây d ng n 2014-2016 .51 CTCP Xây n 2014-2016 52 P Xây - 2016 .53 -2016 54 - 2016 .55 - 2016 56 CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014-2016 57 3.12: lu CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014 - 2016 .58 3.13: Tình hình c lao CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014-2016 .59 3.14: cho lao CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014-2016 60 3.15: CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014 - 2016 61 viii CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014 - 2016 62 65 B ng 3.17 CTCP Xây d ng B ng 3.18: B ng s n xu t v t li n 2014 2016 66 t B ng 3.19: B ng s n xu t v t li CTCP Xây d ng n 2014 - 2016 67 CTCP Xây d ng s n xu t v t li u Thái n 2014 - 2016 .68 s n xu t v t li li CTCP Xây d ng n 2014-2016 69 CTCP Xây d ng s n xu t v t n 2014-2016 71 CTCP Xây d ng s n xu t v t li n 2014-2016 .72 CTCP Xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên g n 2014-2016 .73 CTCP Xây d ng s n xu t v t li u Thái n 2014 - 2016 74 CTCP Xây d ng s n xu t v t li u n 2014 2016 75 li u CTCP Xây d ng s n xu t v t n 2014 2016 78 .43 101 nguyê 4.2.4 102 - - 103 - 104 ty hi - - 105 v - - - - - - 106 - ho 107 sau: - - - n - 108 tác Thái Nguyên Công ty ng 109 Báo cáo tài - - Nhà 10 11 12 13 Qu n lý ngu n nhân l c m t t ch c, Thanh Nhàn (2015), 110 14 15 ngày 26 tháng 16 , 17 18 - 19 20 Armstrong (1999), A Handbook of Human Resource Management Practice London: Kogan Page 21 Cherrington (1995), The Management of Human Resources New Jersey: Prentice Hall 22 Dessler (1997), Human Resource Management London: Prentice Hall International 23 Holton, Swanson and eds (2001), Foundations of Human Resource Development San Francisco: Berrett - Koehler Pulishers 24 Nick Moore (1980), Manpower planning in libraries, Library Association, London 25 World Bank (2000), World Development Indicators, Oxford, London 111 - : Nam : : Websi 30-45 Trên 45 Khác Khác 112 Xin v Trung bình Khá Trung bình Khá C công ty cho 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 lao 113 n 5 1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 Xin 114 - Xin chân thành Nam 30-45 Trên 45 Khác 1 công ty cơng ty Trung bình Khá 5 115 Không công ty 5 5 5 5 5 công ty ... nguyên nhân 84 Ch TY C ng 4: GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG PH N XÂY D NG VÀ S N XU T V T LI U THÁI NGUYÊN .89 m m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c a công ty .89 m phát. .. nhân l c t i công ty c ph n Xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên .75 75 78 th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i công ty c ph n xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên. .. ng 3: TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ S N XU T V T LI U THÁI NGUYÊN 42 3.1 Gi i thi u v công ty c ph n xây d ng s n xu t v t li u Thái Nguyên .42 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay