thuc trang kien thuc thai do thuc hanh trong phong benh rang mieng cua hoc sinh tieu hoc nguoi mong tinh yen bai 35439 (Luận văn thạc sĩ)

6 51 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 14:36

thuctrangkienthucthaidothuchanhtrongphongbenhrangmiengcuahocsinhtieuhocnguoimongtinhyenbai35439thuctrangkienthucthaidothuchanhtrongphongbenhrangmiengcuahocsinhtieuhocnguoimongtinhyenbai35439thuctrangkienthucthaidothuchanhtrongphongbenhrangmiengcuahocsinhtieuhocnguoimongtinhyenbai35439 Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 115(01): 163 - 168 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC -THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH TRONG PHÕNG BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC NGƢỜI MÔNG TỈNH YÊN BÁI Nguyễn Ngọc Nghĩa1, Trịnh Đình Hải2 CS Sở Y tế Yên Bái, Bệnh viện Răng -Hàm - Mặt Trung ương TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định kiến thức, thái độ thực hành vệ sinh miệng học sinh tiểu học ngƣời Mơng phòng bệnh miệng (BRM) tỉnh Yên Bái năm 20 11 Đối tƣợng phƣơng pháp: Theo phƣơng pháp mô tả cắt ngang vấn trực tiếp 1370 em học sinh tiểu học ngƣời Mông từ -11 tuổi trƣờng: Nậm Có, Púng Lng (huyện Mù Căng Chải) , Bản Công, Xà hồ (huyện Trạm Tấu) tỉnh Yên Bái năm 2011 Kết quả: Tỷ lệ học sinh tiểu học ngƣời Mơngkiến thức tốt phòng BRM chiếm 38,10%, trung bình chiếm 42,26%, yếu chiếm 19,64% Tỷ lệ học sinhthái độ tốt phòng BRM chiếm 52,48%, trung bình chiếm 34,08%, thái độ yếu chiếm 13,44% Tỷ lệ học sinh thực hành tốt phòng BRM chiếm 28,62%, trung bình chiếm 37,88%, thực hành yếu chiếm 33,50% Kết luận: Kiến thức, thái độ thực hành phòng chống bệnh miệng học sinh tiểu học ngƣời Mơng thấp Các em học sinh nơi không thƣờng xuyên đƣợc quan tâm, hỗ trợ giáo dục, truyền thông, hƣớng dẫn phƣơng pháp thực hành vệ sinh miệng nên phần ảnh hƣởng sức khỏe học sinh Cần tăng cƣờng chƣơng trình phối hợp y tế giáo dục sức khỏe miệng để nâng cao kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc miệng cho học sinh Từ khóa: Bệnh miệng, kiến thức, thái độ, thực hành ĐẶT VẤN ĐỀ* Bệnh miệng (BRM) bệnh phổ biến gặp lứa tuổi đặc biệt trẻ em độ tuổi bắt đầu đến trƣờng Trên giới, bệnh miệng học sinh tiểu học chiếm khoảng 60-75%[6], Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh miệng khoảng 85% [1] Hiện công tác điều trị phòng BRM cộng đồng gặp nhiều khó khăn, bên cạnh hiểu biết ngƣời dân y tế hạn chế Đặc biệt vấn đề kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh miệng hàng ngày học sinh thấp nên ảnh hƣởng đến kết phòng bệnh chăm sóc sức khỏe miệng cho học sinh[3] Yên Bái tỉnh miền núi nằm phía Tây Bắc Những năm qua Ngành Y tế Yên Bái có quan tâm đến cơng tác phòng BRM cho học sinh tiểu học, nhƣng tỷ lệ BRM cao, đặc biệt học sinh ngƣời Mơng trƣờng tiểu học vùng cao chiếm 70% [4],[5] Nguyên nhân chủ yếu * Tel: học sinh ngƣời Mơng chƣa có kiến thức vệ sinh miệng, thái độ thực hành phòng chống BRM nhiều hạn chế, quan tâm phụ huynh, giáo viên đến bệnh miệng em chƣa cao Việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe bệnh miệng nhà trƣờng chƣa đƣợc thƣờng xuyên, cán y tế chƣa phối hợp tốt với nhà trƣờng để khám sức khỏe định kỳ[2]…Để bƣớc giải vấn đề trả lời câu hỏi thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống BRM em học sinh tiểu học ngƣời Mông Yên Bái nhƣ nào, tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Xác định kiến thức, thái độ thực hành phòng bệnh miệng học tiểu học người Mông tỉnh Yên Bái năm 2011 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP Đối tƣợng nghiên cứu - Học sinh tiểu học ngƣời Mông trƣờng tiểu học: Nậm Có, Púng Lng thuộc huyện Mù Cang Chải Bản Công, Xà Hồ 163 Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ thuộc huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái độ tuổi từ 7-11 tuổi học từ lớp đến lớp Phƣơng pháp nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu : Mô tả cắt ngang - Cỡ mẫu: theo cơng thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả cắt ngang: n = 330, cỡ mẫu tối thiểu cho trƣờng 330 học sinh, 04 trƣờng 1320 - Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn chủ đích 02 huyện ( Trạm Tấu Mù Cang Chải) huyện có 95% ngƣời Mơng sinh sống Lập danh sách trƣờng tiểu học có 100% học sinh ngƣời Mông học, bốc thăm ngẫu nhiên đƣợc trƣờng tiểu học: Bản Công, Xà Hồ (huyện Trạm Tấu), trƣờng Nậm Có, Púng Lng (huyện Mù Căng Chải), trƣờng có số học sinh đơng so với cỡ mẫu tính đƣợc nên số học sinh đƣợc đƣa vào điều tra hết 1370 115(01): 163 - 168 - Các số nghiên cứu: Tỷ lệ mức độ kiến thức, thái độ thực hành (KAP) phòng BRM học sinh - Phƣơng pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp học sinh theo câu hỏi bảng kiểm lập sẵn KAP Học sinh trả lời đƣợc từ 70% trở lên số câu hỏi bảng hỏi xác định đạt loại tốt, từ 50-69% xếp loại trung bình dƣới 50% xếp loại yếu - Xử lý số liệu: Bằng phần mền Epi Info 6.04 Biểu đồ 1: Phân loại mức độ kiến thức phòng chống BRM học sinh KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng Tỷ lệ kiến thức phòng chống BRM học sinh (n=1370) Nội dung Các biểu mắc bệnh sâu Các dấu hiệu để phát bệnh miệng Nguyên nhân bệnh sâu Lứa tuổi hay mắc bệnh miệng Cần làm mắc bệnh miệng Cách phòng bệnh miệng Những ảnh hƣởng bệnh miệng đến sức khỏ e Kết trả lời Số lƣợng 529 625 489 537 616 591 474 Tỷ lệ % 38.61 45.62 35.69 39.20 44.96 43.14 34.60 Nhận xét: Tỷ lệ trả lời kiến thức phòng chống BRM học sinh thấp, trả lời nguyên nhân bệnh đạt 35,69%, dấu hiệu phát BRM chiếm 45,62%, cách phòng BRM chiếm 43,14% Học sinhkiến thức tốt phòng chống BRM chiếm 38,10%, trung bình chiếm 42,26%, yếu chiếm 19,64% Bảng Tỷ lệ thái độ phòng BRM học sinh (n=1370) Nội dung Bệnh miệng ảnh hƣởng đến sức khỏe Sự cần thiết phải khám chữa bệnh định kỳ Sự cần thiết phải phòng bệnh sâu Sự cần thiết phải chải hàng ngày Cần tuyên truyền phòng chống bệnh miệng Cần phát sớm điều trị kịp thời Cần phải hƣớng dẫn vệ sinh miệng lớp 164 Kết trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % 684 49.93 742 54.16 652 47.59 671 48.98 765 55.84 687 50.15 715 52.19 Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 115(01): 163 - 168 Nhận xét: Học sinh trả lời thái độ phòng chống BRM chiếm tỷ lệ trung bình, cần thiết phải khám chữa BRM định kỳ chiếm 54,16, chải hàng ngày chiếm 48,98%, phát sớm điều trị kịp thời chiếm 50,15% Bảng Tỷ lệ thực hành phòng BRM học sinh (n=1370) Nội dung Kết trả lời Số lƣợng Tỷ lệ % Chải hàng ngày 352 25.69 Xúc miệng hàng ngày 638 46.57 Nơi khám chữa bệnh miệng 543 39.64 Thời điểm chải ngày 419 30.58 Số lần chải ngày 527 38.47 Ăn vặt hàng ngày ảnh hƣởng đến miệng 495 36.13 Chải cách 329 24.01 Nhận xét: Học sinh trả lời thực hành phòng BRM chiếm tỷ lệ thấp, thực hành chải hàng ngày chiếm 25,69%, thời điểm chải chiếm 30,58%, chải cách chiếm 24,01% 13.44% Tốt Trung bình Yếu 52.48% 34.08% Biểu đồ 2: Phân loại mức độ thái độ phòng BRM học sinh Học sinhthái độ tốt phòng chống BRM chiếm 52,48%, trung bình chiếm 34,08%, thái độ yếu chiếm 13,44% 28.62% 33.50% 37.88% Tốt Trung bình Yếu Biểu đồ 3: Phân loại mức độ thực hành phòng BRM học sinh Học sinhthực hành tốt phòng BRM chiếm 28,62%, trung bình chiếm 37,88%, thái độ yếu chiếm 33,50% 165 Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ BÀN LUẬN Thực trạng kiến thức phòng chống BRM học sinh tiểu học người Mơng Qua nghiên cứu, phân tích thực trạng kiến thức, thái độ thực hành bệnh miệng 1370 học sinh tiểu học Ngƣời Mông trƣờng 02 huyện Trạm Tấu Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái cho thấy tỷ lệ học sinhkiến thức phòng chống bệnh miệng thấp, trả lời nguyên nhân bệnh đạt 35,69%, dấu hiệu phát BRM chiếm 45,62%, cách phòng BRM chiếm 43,14% Học sinh 100% ngƣời Mơng lại vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái, có nhiều chƣơng trình y tế đƣợc triển khai nhƣng học sinh đƣợc tiếp cận với kiến thức phòng chống bệnh miệng Giáo viên trƣờng đa số ngƣời địa phƣơng hiểu biết chăm sóc sức khỏe nhiều hạn chế… Kết nghiên cứu tƣơng đƣơng với nghiên cứu Đào Thị Ngọc Lan (2002) nghiên cứu thực trạng bệnh miệng học sinh tiểu học dân tộc tỉnh Yên Bái ( kiến thức phòng chống bệnh miệng học sinh ngƣời Mông 44,81%)[4] Trong nghiên cứu học sinh có mức độ kiến thức tốt phòng BRM chiếm 38,10%, trung bình chiếm 42,26%, yếu chiếm 19,64% Kết tƣơng đƣơng với đánh giá Nguyễn Thái Hồng nghiên cứu thực trạng bệnh miệng học sinh tiểu học tỉnh Bắc Cạn năm 2011, kiến thức tốt chiếm 38,72%[2] Ở Yên Bái kiến thức phòng chống bệnh miệng học sinh tiểu học ngƣời Mông tƣơng đƣơng với dân tộc khác nhƣ Dao, Nùng, Tày… ( theo nghiên cứu Đào Thị Ngọc Lan)[4] Thực trạng thái độ phòng BRM học sinh tiểu học người Mông So với kiến thức thái độ phòng chống BRM em học sinh có tỷ lệ cao hơn: cần thiết phải khám chữa BRM định kỳ chiếm 54,16, chải hàng ngày chiếm 166 115(01): 163 - 168 48,98%, phát sớm điều trị kịp thời chiếm 50,15% Theo phân loại mức độ học sinhthái độ tốt phòng chống BRM chiếm 52,48%, trung bình chiếm 34,08%, thái độ yếu chiếm 13,44% Điều với thực tế em học sinh có suy nghĩ hiểu biết đặc biệt em học sinh lớp đến lớp Kết cao nghiên cứu Nguyễn Ngọc Nghĩa (2009) Kiến thức, thái độ thực hành học sinh tiểu học chăm sóc sức khỏe miệng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tỷ lệ học sinhthái độ tốt phòng chống BRM chiếm 48,03%, trung bình chiếm 31,15%, thái độ yếu chiếm 20,82%[5] Tỷ lệ thái độ phòng bệnh em học sinh nghiên cứu tƣơng đƣơng với đánh giá báo cáo Sở Y tế Yên Bái năm 2011[7] Thực trạng thực hành phòng BRM học sinh tiểu học người Mông Học sinh trả lời thực hành phòng BRM chiếm tỷ lệ thấp, thực hành chải hàng ngày chiếm 25,69%, thời điểm chải chiếm 30,58%, chải cách chiếm 24,01% Trong phân loại mức độ thực hành học sinhthực hành tốt phòng BRM chiếm 28,62%, trung bình chiếm 37,88%, thái độ yếu chiếm 33,50% Mức độ tỷ lệ thực hành vệ sinh miệng học sinh thấp so với thái độ Chúng ta thấy thái độ tốt chiếm tỷ lệ cao nhƣng thực hành tốt chiếm tỷ lệ thấp đặc biệt thực hành chải hàng ngày Ngƣời Mơngphong tục, tập qn khơng chải hàng ngày, trẻ em từ sinh học tiểu học không đƣợc chải tỷ lệ mắc bệnh sâu học sinh ngƣời Mơng cao ( 69,64%)[5] Thực hành vệ sinh miệng học sinh yếu tố quan trọng có liên quan trực tiếp đến bệnh miệng Tƣơng đƣơng với báo cáo thống kê y tế trƣờng học Sở Y tế Yên Bái (2011)[7], tỷ lệ học sinh thực hành tốt chiếm 43%[7], thấp Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ với nghiên cứu Nguyễn Ngọc Nghĩa (2009) 53,5%[5] Thấp với kết báo cáo Trịnh Đình Hải bệnh viện Răng hàm mặt trung ƣơng Hội nghị Nha khoa Châu Á lần thứ VI (2011) đánh giá thực hành chăm sóc miệng học sinh trƣờng tiểu học 51,5%[1], tỷ lệ thực hành tốt học sinh thành thị đạt 54,3%[1] Nhƣ vậy, tỷ lệ học sinh tiểu họcthực hành tốt phòng bệnh miệng thấp nhƣng điều tƣơng đối phù hợp học sinh trƣờng tiểu học đặc biệt trƣờng xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa Do can thiệp chƣơng trình y tế, quan tâm cấp ủy đảng quyền địa phƣơng cộng đồng vào phòng BRM cho học sinh nhiều hạn chế KẾT LUẬN - Tỷ lệ học sinh tiểu học ngƣời Mơngkiến thức tốt phòng chống BRM chiếm 38,10%, trung bình chiếm 42,26%, yếu chiếm 19,64% - Tỷ lệ học sinh tiểu học ngƣời Mơngthái độ tốt phòng chống BRM chiếm 52,48%, trung bình chiếm 34,08%, thái độ yếu chiếm 13,44% - Tỷ lệ học sinh tiểu học ngƣời Mơng thực hành tốt phòng chống BRM chiếm 28,62%, trung bình chiếm 37,88%, thực hành yếu chiếm 33,50% KHUYẾN NGHỊ Ngành Y tế Yên Bái cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhà trƣờng cộng đồng phòng chống bệnh miệng cho em học sinh độ tuổi đến trƣờng 115(01): 163 - 168 Bên cạnh cần phải tăng cƣờng hƣớng dẫn, giảng dậy học lớp bệnh miệng cho học sinh nhằm nâng cao kiến thức, thái độ kỹ thực hành vệ sinh miệng hàng ngày để giảm tỷ lệ mắc bệnh sâu răng, viêm lợi cho học sinh tiểu học ngƣời Mơng nói riêng học sinh dân tộc vùng cao nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Đình Hải (2011)― Báo cáo tóm tắt kết điều tra chương trình chăm sóc sức khỏe miệng học sinh tiểu học Việt Nam năm 2011‖ Hội nghị Châu Á –Thái Bình Dƣơng lần thứ sức khỏe miệng cho học sinh trƣờng phổ thông năm 2011 Việt Nam, tr 96 Nguyễn Thái Hồng (2011) ― Nghiên cứu thực trạng áp dụng biện pháp can thiệp phòng chống bệnh miệng học sinh tiểu học tỉnh Bắc Cạn năm 2011” Đề tài cấp tỉnh năm 2011 Nguyễ n Thị Thu Hƣơ ng (2003), Nghiên cứu kiến thức- thái độ-thực hành chăm sóc sức khoẻ miệng học sinh số trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, Luậ n vă n thạc sỹ y học, trƣờng Đạ i học Y khoa Thái Nguyên Đào Thị Ngọc Lan (2002)―Nghiên cứu thực trạng bệnh miệng học sinh tiểu học dân tộc tỉnh Yên Bái số biện pháp can thiệp, Luận án tiến sỹ Y học Đại học y Hà Nội năm 2002 Nguyên Ngọc Nghĩa (2009): ―Kiến thức, thái độ thực hành học sinh tiểu học chăm sóc sức khỏe miệng huyện Văn Chấn –tỉnh Yên Bái, năm 2009”: Luận văn thạc sỹ Y học, trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên Cynthia Pine (2010) " School programmes as effective vehicles for changing oral hygiene behaviour" the 6th Asian Conference of Oral health Promotion for school children 2011, University of Salford, England, p109 Sở Y tế Yên Bái (2011): ―Báo cáo công tác y tế trường học năm 2011” báo cáo hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2011 167 Nguyễn Ngọc Nghĩa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 115(01): 163 - 168 SUMMARY STATUS ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE FOR ORAL HEALTH CARE OF MONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN YEN BAI PROVINCE 2011 Nguyen Ngoc Nghia1*, Trinh Dinh Hai2 et al Yen Bai Health Care Department, 2National Hospital of Odonto - Stomatology Objectives: To determine the level of knowledge, attitude, practice for dental and oral health care of Mong primary schools children in Yen Bai provice Methods: Cross-sectional study with interview 1370 Mong school children in 04 primary schools: Ban Cong, Xa Ho (Tram Tau district).Nam Co, Pung Luong (Mu Cang Chai district), Results: The level of good knowledge in preventing dental and oral diseases of Mong school children is 38,10%, medium is 42,26%, poor is 19,64% The level of good attitude in preventing dental and oral diseases of Mong school children is 52,48%, medium is 34,08%, poor is 13,44% The level of good practice in preventing dental and oral diseases of Mong school children is 28,62%, medium is 37,88%, poor is 33,50% Conclusions: The level of knowledge, attitude, practice of preventing dental and oral diseases in Mong primary school children is low The Mong school children in here is not interested in, education supporting, communication on practice dental and oral hygiene therefore it was affected to their health We have some health and educaton programs in oral health to enhance the knowledge, attitude and practice on prevention dental and oral disease for primary school children Key word: dental and oral disease, knowledge, attitude, practice Ngày nhận bài:31/12/2013; Ngày phản biện:12/01/2014; Ngày duyệt đăng: 07/02/2014 Phản biện khoa học: TS Lê Thị Thu Hằng – Trường Đại học Y Dược - ĐHTN * Tel: 168
- Xem thêm -

Xem thêm: thuc trang kien thuc thai do thuc hanh trong phong benh rang mieng cua hoc sinh tieu hoc nguoi mong tinh yen bai 35439 (Luận văn thạc sĩ), thuc trang kien thuc thai do thuc hanh trong phong benh rang mieng cua hoc sinh tieu hoc nguoi mong tinh yen bai 35439 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay