Bài 40. ANCOL tiết 2 thảo chiu

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 14:34

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ Ngày soạn:20/3/2018 Ngày dạy: 30/3/2018 Tiết Lớp: 11/10 Phòng: C206 BÀI 40: ANCOL (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức Sau học, học sinh phải:  Kiến thức : Hs biết được + Tính chất hố học đặc trưng ancol ( phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng oxi hóa ancol) + Các phương pháp điều chế ancol + Các ứng dụng ancol đặc biệt là etanol và metanol đời sống sinh hoạt và sản xuất  Vận dụng: Phát triển lực tự học, tư duy, viết phương trình hóa học và giải bài toán liên quan Kỹ - Quan sát mơ hình phân tử, rút dự đốn về tính chất hóa học - Vận dụng tính chất hóa học ancol để viết PTPƯ, phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức - Biết cách quan sát, nhận xét và rút kết luận về tượng thí nghiệm Thái độ - Kích thích sự hứng thú tìm hiểu, phát huy khả tư duy,chủ động học tập Phát triển lực - Năng lực tự học - Năng lực giải qút vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực ngơn ngữ hóa học, quan sát và giao tiếp - Năng lực vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống - Năng lực hệ thống, khái quát hóa kiến thức hóa học II TRỌNG TÂM: - Tính chất hố học ancol - Phương pháp điều chế ancol Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ III TÍCH HỢP: - Các phương pháp điều chế ancol Kiến thức  HS biết: - Phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức (poly ancol có nhóm-OH cạnh phân tử), dấu hiệu nhận biết - Tính chất hố học ancol phản ứng thế, phản ưng tách, phản ứng oxi hóa - Cách xác định nhóm chức ancol no - Kỹ thuật tiến hành thí nghiệm tính chất hóa học ancol và phương pháp để điều chế ancol thường gặp Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu tính chất hóa học ancol, vận dụng để có phương pháp giải bài tập tính tốn liên quan, sự biến đởi chất môi trương tự nhiên III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề  Tích hợp: V.Điều chê IV CHUẨN BỊ:  Giáo viên - Sách giáo khoa lớp 11 + Hoá chất: - Etanol - Dung dịch CuSO4 5% - Glixerol - Dung dịch NaOH 10% - Na kim loại + Dụng cụ: - Ồng nghiệm, kẹp gỡ, giá thí nghiệm - Hệ thớng câu hỏi và bài tập ôn tập  Học sinh - Sách giáo khoa, ghi bài - Ôn tập kiến thức bài ancol (tiết 1), đọc trước bài mới Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1’) kiểm tra sĩ số Nội dung a,Vào bài: Tiết học trước chúng ta tìm hiểu xong phần I và II về định nghĩa, phân loại, đờng phân, danh pháp, tính chất vật lý ancol, sau cô xin nhắc lại số kiến thức e cần nắm Ancol là gì? CTTQ Ancol? Tại Ancol tan tốt nước và ancol có nhiệt độ sơi, nhiệt độ nóng chảy cao chất hữa có cùng phân tử khối?  Hôm chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp phần IV Tính chất hóa học Ancol và phương pháp điều chế cũng ứng dụng ancol b.Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC * Hoạt động 1: Phản ứng H của nhóm OH IV TÍNH CHẤT HÓA HỌC - GV: Đầu tiên em nhận xét - Vì có sự phân cực liên kết C – O và liên kết O – H CTTQ Ancol VD:  ancol có khả thay thế H nhóm - OH, và thay thế O – OH R H Các em đưa vài tính chất hóa học ? - HS: nghiên cứu câu hỏi, SGK để dự đốn tính chất hóa học ancol - HS: Nghiên cứu trả lời, ghi bài vào - GV: làm thí nghiệm: Cho rượu etylic tác dụng với natri dư và yêu cầu HS nhận xét tượng và viết PTPƯ ? - HS: quan sát tượng, nêu nhận xét, viết phương trình phản ứng xảy - GV cho ví dụ: etylen glicol tác dụng với Na, yêu cầu HS viết ptr nhận xét về số chức pư với tỉ lệ etylen glicol và Na khác thì Phản ứng H của nhóm OH a) Tính chất chung của ancol • Tác dụng với kim loại kiềm - Hiện tượng: Mẫu Na tan ra, sủi bọt khí →Na phản ứng với etanol giải phóng khí H2 TN1: 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2↑ ( Natri etylat ) - Hiện tượng: Mẫu Na tan ra, sủi bọt khí →Na phản ứng với glixerol giải phóng khí H2 Vd: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thu được sản phẩm khác nhau, từ u cầu HS viết PTPƯ với tỉ lệ tới đa? - GV: Như ancol no mạch hở (đơn chức,đa chức) đều có khả tác dụng với Na tức là khả thay thế H nhóm -OH với Na - GV viết PTTQ ancol với Na Hóa 11- Cơ PTTQ: R(OH)x +2x Na2 R(ONa)x+ x H2↑ (x≥1) ( Natri ancolat ) - GV tiến hành thí nghiệm b,Tính chất đặc trưng glixerol Cu(OH)2 với rượu etylic và glixerol - TN 2: (quy trình SGK), yêu cầu HS quan Đầu tiên: sát tượng TN và nhận xét, đưa CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 dự đốn ( Đờng(II) hidroxit) - HS nhận xét: +TN1: Khơng có tượng + TN2: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch màu xanh lam + HS dự đốn có pư xảy PT: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 →[C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O Cu(OH)2 với glixerol đờng(II) glixerat(dd màu xanh lam) - GV: giải thích và đưa phản ứng hay: glixerol và Cu(OH)2 2C3H8O3 +Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu +2 H2O + Do sự tương tác nhóm dd màu xanh lam OH liền kề nhau, phản ứng tạo  pư để phân biệt ancol đa chức có nhóm - OH phức chất tan có màu lam đậm liền kề với ancol đơn chức * Lưu y: là pư để phân biệt ancol đa chức có nhóm - OH liền kề với ancol đơn chức * Hoạt động 2: Phản ứng nhóm OH - GV yêu cầu HS viết ptpư metalnol tác dụng với HCl? Viết PTTQ ancol với axit HA - HS: Viết phản ứng Phản ứng nhóm OH VD: CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O Metylclorua PTTQ: R – OH + HX →R – X +H2O -GV: hướng dẫn cách tạo sản phẩm * Hoạt động 3: Phản ứng tách nước Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ Phản ứng tách nước - GV hướng dẫn HS viết ptpư đun hỗ hợp ancol metylic và ancol etytlic -HS: lên bảng hoàn thành phản ứng - GV nhấn mạnh cho HS về điều kiện pư:so sánh đk pư tách cho HS (nhiệt độ) + Tại nhiệt độ khác thì sản phẩm tạo thành khác • VD1: H2SO4 đ C2H5 –OH + H–O –C2H5 140 oC C2H5 – O – C2H5 + H2 đietyl ete * PTTQ: ancol khác H2SO4 đ ROH + R’OH 140oC • -Gv: cho ví dụ tách nước ancol etylic nhiệt độ 170o C Tạo ete (ete hóa) (H2SO4 , 140oC) ROR’ + H2O (ete) Tạo anken (H2SO4đ, 170o C) H2SO4đ CH2 – CH2 170o C H CH2 = CH2 + H2O etilen OH - Trong phản ứng tách nước thì nhóm OH ưu tiên tách cùng H C có bậc cao - GV yêu cầu HS xác định sp tách butan- 2-ol, dự đốn sản phẩm và sản phẩm phụ - GV lưu ý cho HS phản ứng tách nước thì nhóm OH ưu tiên tách cùng H C có bậc cao VD2: bậc1 bậc2 CH3 – CH – CH2 – CH3 OH CH3 – CH= CH– CH3+ H2O H2SO4,đ but-2-en (sp chính) 1700C CH2=CH–CH2–CH3 +H2O but-1-en (sp phụ) PTTQ: - GV viết PTTQ pư tách nước tạo anken ancol - Hs: lắng nghe và ghi chép H2SO4,đ CnH2n+1OH CnH2n + H2O 170oC (n≥2) Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ * Hoạt động 4: Phản ứng oxi hóa Phản ứng oxi hóa - GV: ancol có bậc khác bị oxi hố khơng hoàn toàn sẽ cho sản phẩm khác a PƯ oxi hố khơng hồn tồn( CuO, to) * Ancol bậc I → anđehit - VD1: to CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O đen (Anđehit axetic) đỏ - PTTQ: to RCH2OH + CuO RCHO + Cu + H2O [O] * Ancol bậc II → xeton - VD2: to - GV hướng dẫn viết sp, và nói sp tạo thành thuộc loại sản phẩm nào - HS: chú ý lắng nghe và ghi chép CH3CH(OH)CH3 + CuO CH3CCH3 + Cu + H2O O ( Axeton) - PTTQ: to R-CH-R’ + CuO R-C-R’ + Cu + H2O OH O (R,R’- gốc hidrocacbon) * Ancol bậc III khó bị oxi hoá mà bị gãy mạch cacbon  nhiều sp khác b) PƯ oxi hố hồn tồn TQ: to nCO2+ (n+1)H2O - GV yêu cầu HS viết phản ứng đốt CnH2n+1OH + 3n/2O2 cháy tổng quát ancol no, đơn - Nhận xét: nH2O > nCO2 → Ancol no chức * Chú y: + đốt cháy ancol mà có n H2O > nCO2  là ancol no, mạch hở CnH2n+2 – x (OH)x - Nhận xét tỉ lệ nCO2 và n H2O hay CnH2n+2Ox (đk: n ≥x≥1) + nAncol = n H2O – nCO2 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ nCO2 + số nguyên tử C ancol = nAncol * Hoạt động Điều chế V ĐIỀU CHẾ - GV hỏi HS em có biết cách Lên men tinh bột, glucozo: nấu rượu truyền thống thế nào (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 (glucozơ) không? enzim - GV giới thiệu cách nấu rượu C H O 2C2H5OH +2CO2 12 đời sống, dẫn dắt phản ứng lên men tinh bột , từ HS sẽ thấy được Thủy phân dẫn xuất Halogen( tìm hiểu thêm) phản ứng điều chế gần gũi hơn, dễ R-Cl + NaOH → R-OH + NaCl nhớ Hidrat hóa Anken: -GV yêu cầu HS về nhà viết ptpư minh họa cho phương pháp CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+) Hidro hóa Andehit hoặc Xeton: RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, t0) RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, t0) Thủy phân este (tìm hiểu thêm) RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH * Ghi nhớ phương pháp thường gặp để điều chế Ancol * Hoạt động Ứng dụng - GV cho HS xem hình ảnh SGK và hỏi ứng dụng etenol? - GV nói thêm về ứng dụng dược phẩm - Ảnh hưởng etanol đến sức khỏe người VI ỨNG DỤNG a Ứng dụng của etanol - Nhiên liệu động - Dung môi - Rượu uống - Mỹ phẩm, phẩm nhuộm - Dược phẩm Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ * Etanol - Dược Phẩm Và Thuốc b Ứng dụng của metanol - Làm dung mơi độc - Làm ngun liệu tởng hợp Etanol có tác động đến thần kinh trung ương Tác dụng ( ́ng) giớng chất gây tê thần kinh Khi hàm lượng etanol máu là 0,1 – 0,3 % thì khả phối hợp hoạt động người bị ảnh hưởng gây nên sự thăng bằng, nói líu nhíu và hay qn Khi làm lượng cao lên 0,3 – 0,4 % sẽ có tượng nôn và tỉnh táo.Nếu hàm lượng đến 0,6 % thì sự điều hòa tim bị ảnh hưởng có thể dẫn đến tử vong Trong thể người, etanol đến quan nội tạng, dạ dày kích thích q trình sinh axit, gây đau dạ dày Với người nghiện rượu, etanol phá hủy gan gan, làm hỏng trình trao đổi chất 3.CỦNG CỐ: Câu 1.Chất nào sau có thể phản ứng được với Cu(OH)2 A C2H5OH B CH3OH C CH2-CH2 D CH2-CH2-CH2 OH OH OH OH Câu 2.Phản ứng nào sau không xảy A C2H5OH + HBr →C2H5Br + H2O B C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O C C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2 D C2H5OH + CuO →CH3CHO + Cu + H2O Câu Sản phẩm phản ứng tách nước ancol CH 3CH2CH(CH3)OHCH3 là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa 11- Cơ A CH2=CHC(CH3)2 B CH3CH=C (CH3)2 C CH3CH2C(CH3)=CH2 D Kết khác Câu 4: Đun nóng ancol no, đơn chức A với H2SO4 đặc điều kiện thích hợp thu được chất B có tỉ khới so với A là 0,7 CTPT A là: A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH V DẶN DÒ - Học bài cũ - Làm bài tập củng cố, bài tập SGK - Tìm hiểu lợi ích và tác hại ancol gây đời sống VI RÚT KINH NGHIỆM Giáo sinh thực tập Giáo viên hướng dẫn Vi Thị Thảo Lê Thị Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 40. ANCOL tiết 2 thảo chiu, Bài 40. ANCOL tiết 2 thảo chiu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay