các văn bản mẫu cho thảo luận

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 13:32

đây là tập hợp các mẫu văn bản cần dùng trong các bài thảo luận của sinh viên. các bạn có thể tham khảo và góp ý bổ sung. chúng tôi sẽ tôi sẽ thường xuyên cập nhật dựa trên góp ý của các bạn để tài liệu được hoàn thiệncảm ơn những ý kiến góp ý của các bạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN Nhóm……… Lớp………… Thời gian: Địa điểm: Thành phần: Tồn thành viên nhóm…… học phần mơn Có mặt: Vắng mặt: ……Trong đó: Vắng có phép: Vắng khơng phép: Nội dung họp: Kết luận Cuộc họp kết thúc vào lúc …… …… phút ngày Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20… Nhóm trưởng Thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) BIÊN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Mơn: ………………………… Nhóm nhận xét: ………………… Lớp học phần: ………………… Nhóm trình bày: ………………… Tiêu chí nhận xét Nội dung: Cấu trúc Điểm mạnh Điểm cần cải thiện Mở đầu Thân Kết luận Cử phi ngôn ngữ: Giọng nói Dáng điệu, cử Mặt Mắt Tay Trang phục Slide Phối hợp nhóm Sự tham gia người nghe Quản lý thời gian Trả lời câu hỏi: Nhận xét khác: Điểm kết luận: (Tính theo thang điểm 10): - Slide: /10 - Nội dung thuyết trình: /10 - Phong cách thuyết trình trả lời câu hỏi: /10 Ngày tháng năm T/M nhóm… Thư ký Nhóm trưởng PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CÁC THÀNH VIÊN Nhóm…… Mơn……………………………… Lớp học phần: ……… STT Họ tên sinh viên Mã SV Lớp HC Số buổi tham gia họp nhóm Điểm cá nhân tự nhận Chữ ký Hà nợi, ngày Xác nhận của thư ký Điểm nhóm chấm tháng năm 200 Xác nhận của nhóm trưởng Ghi HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THÀNH VIÊN TRONG NHĨM Các nhóm đánh giá điểm thành viên nhóm theo cách thức cộng trừ điểm thành viên vào mức điểm chung nhóm (mức điểm chung giáo viên chấm) vào mức độ tham gia chất lượng cơng việc mà cá nhân thực Ví dụ, cá nhân đánh giá + 0,5 có nghĩa điểm chung nhóm giáo viên chấm cá nhân 8,5 điểm Theo mẫu đánh giá điểm, điểm thành viên đánh giá qua bước Bước thành viên tự nhận điểm, bước 2, nhóm họp thống điểm cho thành viên điền điểm vào bảng tổng hợp điểm Tuy nhiên, nhóm lưu ý cho điểm phải đảm bảo tổng số điểm cộng điểm trừ phải tương đương (tối đa phép lệch 0,5 điểm) để mức điểm trung bình tất thành viên nhóm phải tương đương với mức điểm thảo luận chung nhóm Nhóm đánh giá khơng xác bị trừ điểm vào mức điểm chung Ví dụ, với nhóm người, thành viên đánh giá + 1,0; thành viên đánh giá thành viên lại phải đánh giá – 1,0 (hoặc mức trừ tối thiểu cho phép -0,5) Còn với nhóm người, thành viên đánh giá + 1,0 hai thành viên lại lại đánh giá + 0,5 không chấp nhận ... Bước thành viên tự nhận điểm, bước 2, nhóm họp thống điểm cho thành viên điền điểm vào bảng tởng hợp điểm Tuy nhiên, nhóm lưu ý cho điểm phải đảm bảo tổng số điểm cộng điểm trừ phải tương... đánh giá + 1,0; thành viên đánh giá thành viên lại phải đánh giá – 1,0 (hoặc mức trừ tối thiểu cho phép -0,5) Còn với nhóm người, thành viên đánh giá + 1,0 hai thành viên lại lại đánh giá + 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: các văn bản mẫu cho thảo luận, các văn bản mẫu cho thảo luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay