Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy(luận văn thạc sĩ)

67 39 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 13:15

Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy ƯỜ ĐẠ Ọ ĐẠ Ọ Ỹ Ậ Ệ Ă Ề Ứ Ấ ƯƠ Ằ Ẩ Ậ Ă ỹ ĐỀ Ủ Ấ Ạ Ỹ Ỹ ậ đề ể Ể Ố Ứ ĐỘ Ổ ĐỊ Ậ ự độĐỘ ƯỜ ĐẠ Ọ ĐẠ Ọ Ỹ Ậ Ệ Ă Ề Ứ Ấ ƯƠ Ằ Ẩ ĐỀ Ủ ỹ Ậ ố Ấ ậ đề Ă Ạ ể Ĩ Ỹ ƯỜ ƯỞ Ể Ố Ứ ĐỘ Ổ ĐỊ ự độ Ậ ƯỚ Ẫ Ễ Ả Đ Ạ Ợ ĐỘ ĐẠ Ọ Ọ Ă Đ ă ă ọ ọ ệ đ Đ đạ ọ ỹ ậ ệ đ ợ ườ ề ấ ễ ả đề ậ ă ứ ằ ứ độ ổ đị ă ướ ươ ố ẫ ấ ứ đề độ ẩ ủ ể ủ ấ ầ ấ ả ệ ứ ă ọ ă ố Ơ ứ đỡ ủ ươ độ ẩ ầ đề ủ ệ ấ ễ ể ố ỏ ầ ướ ậ đượ ậ ề ế ẫ ấ ă ự ướ ẫ đề ậ ứ ằ ứ độ ổ đị ầ ộ ố đồ ệ đ ắ ễ ă ố ắ ả ả ậ đượ ă đ ậ ườ đ Đạ ế ứ ả đượ ệ ậ ả ệ ả ố ể ế ủ ỹ đỡ đề ựđ ă ọ đỡ ă đề ậ ỉ ẫ độ ậ ự ế ủ ệ ă ợ ọ ậ để đồ ươ đ đượ ả ặ ẩ ủ ỏ ệ ế ậ ầ ệ ơ ă ả ă Ụ Ờ Ờ Ụ Đ Ả Ơ Ụ Ờ Ữ Ế Ắ ĐẦ ươ Ớ Ấ ổ Ệ ĐỀ ề ụ ă ấ đề ế ệ ủ ệ ấ ă ả ầ ả ấ ả độ ổ đị ệ Ấ Ấ ấ ượ đề Ả ƯỢ Ă ượ ấ ượ ể ủ ấ ấ ấ ầ ướ ầ ướ ấ ố độ ủ ả ế Ụ ả ấ đề ố Ề ậ ế ủ đề ươ ươ Đ Ề Ể Ấ Ơ Ấ ấ ủ ệ ố ướ đề ệ ậ ậ ệ ỉ ậ Đề ệ đề ấ đ ể độ ẩ ố ủ ướ ộ ủ ượ ỉ đề ấ ơ ấ ấ ấ ấ ấ ể ấ ụ ệ ỉ ố ấ ươ ậ ộ ấ ộđề ể ủ ắ ụ ệ ụ đề ấ Đề ế ượ ể ể ậ ấ đề ỉ ấ ấ đề ụ ượ ể ổ đị ả độ ẩ ươ ươ Đ Ề ủ ầ ấ độ ọ ủ ệ ố Ể ĐỘ Ẩ Ấ ấ ủ ấ Ủ Ấ đ Ầ ấ ổ ươ Đề ế ể ổ đị ế ế ả ế ậ đề Ế ệ ậ ề ệ ệ ố ể Ả ố ế ậ ể độ ẩ ươ ủ ậ Ả Ự Ệ đư ấ ủ ệ ảđề Ệ ủ ươ ế ậ ụ ỏ ươ ế độ ẩ ă ố Ạ Ấ Ụ ế ắ Ữ Ế Ắ ế ế ệ ộ ộ để ự ộ để để ộ để Đề ể ự ộ ổ ă ầ ụ ướ ướ ấ ủ ọ ộđề ể ộđề ể ự Ờ ấ ế ủ đề ấ đ ộ ầ ấ ế ả ệ ấ ả đầ ổ đị ấ ấ ậ ấ đ ấ ể ể đế độ ẩ ủ Đố ự ộ ệ ệ ữ ấ ấ ợ đế đế ố đặ ệ ặ ả ề đổ ề đ ụ ấ ụ ẽ ị ẽ ẽ ộ ấ đề ệ ố ế ũ ả ấ ấ ượ ểả ưở ấ độ ẩ ủ ấ đế ả ấ ượ đượ đ ỏ ế độ ẩ ủ độ ẩ ấ ượ độ ổ đị ưở ấ ậ ấ ệ ế ỉ ượ ấ ổ đị ượ đ ă để ả Đề đ ấ ấ ậ ấ ướ ấ ề ả ể đượ ố ấ ấ ả ễ ộ đị ố ữ ấ ộ ố ự ả ầ đượ ụ ấ ả ế ề đ đổ độ ẩ đ ấ đề ẽ ả ũ ấ ố ấ đượ đặ ả ấ ế ệ độ ẩ ệ ấ ầ ả ộ ủ đ độ ẩ ọ ấ ấ đượ ệ ả ấ ấ để đạ độ ẩ ả ụ đ ể ố ườ ấ để ọ ộ ủ đổ ỏ ứ ọ ẩ ự ướ ươ ĐẦ ấ ằ ổ đị ị ấ ũ ỏ ă ẽ đượ ă ượ ấ ề ệ ả đề ỉ ề ể ự đ đổ độ ẩ ấ ấ ẽ ẫ ẽ ậ ệ ả ể độ độđộ ẩ ủ ổ đị ộ ấ ẫ ũ ố ượ ẽ ổ đị ẽ ổ đị đ ấ đượ ố ượ Độ ẩ ủ ấ ổ đị ẽ ế ộ ệ ấ độ độ ẩ ố ă đượ ấ ệ đượ ả ấ ấ ố độ ủ ầ ổ đị ỉ ổ đị ố ộ ố ă ấ ằ ộ ọ đượ ụ đề ể đ đề ộ độ ẩ ưở ủ đồ ấ ấ ẩ ộ ụ ế ế ố ể ự ă ũ để ầ đượ ấ ă ấ ủ ả ủ ả ệ ấ ụ đặ đ ể ụ độ ẩ ể ụ ộđề ấ ả ế ế ấ ướ ấ ậ ả ấ ẽ ấ đượ ể ữ đượ ấ ệ đạ đ ỉ ấ ấ ữ ươ ộ ấ ủ ẽ ứ ụ ể ổ đị ự ể đế ả ỗ ă ế đề ụ ộ ụ ể ụ ộ đề ể độ ẩ ố ệ ể ươ ế ẽ đẩ ể ổ đị đề ự đ ế đề ể ụ đổ ấ đượ ườ ố độ đề ệ để đ ề ả ệ ả độđộ ẩ ụ ề ươ ế ấ ầ ẽ đề ấ ẽ ế ố ượ ệ ấ ệ đề ủ ủ ể ổ đị độ ệ ệ ả ủ ế ấ đ Đề ể ổ đị ệ ỏ ầ đượ ă đề ằ ụ đ ấ ằ ỗ ă ể ế ố độ đ ấ ệ độ độ ữ ộ ổ đị ệ độ ủ ệ ệ ấ đề ươ đề đ ấ đ ệ ộ ệ ầ ụ ễ ấ ế ủ ườ ằ ằ ủ ự ủ đề ổ đị ệ độ ẩ ấ ậ ệ đả ả ấ ế ấ ệ ằ ộ ủ ệ ấ đ ự ế ấ ậ ữ ệ ượ đ ề đề đ ấ ấ ố ươ ấ ụ ủ ầ ệ ụ ủ ầ độ ự ẩ ấ độ ẩ ứ ấ ộ ấ ề ấ ụ ổ đị ợ ự ệ độ ấ ố ề đ ầ ợ ủ ủ ỉ ể đị ẩ ệ ấ ụ ấ ấ ấ ệ ụ ế ấ ượ ủ ấ ượ ưđ ể ể ố độ ổ đị ủ đề ũ ệ ề ươ ấ ấ ấ đượ đ ề ườ độ ẩ ủ ổ đị ệ độđộ ấ ộ ộ ượ ấ ẫ ứ ố ữ đ ệ đố đổ ố ủ ấ ế độ ẩ ệ đầ ấ ượ ộ đườ ấ ượ ọ ự ệ ẽ ả đ ả ề đả ổ độ ẩ ấ để đạ đượ độ ẩ ấ đặ ầ ể ổ đị ể ề ượ ấ ă ấ đề đ ề độ ẩ ấ ả ấ ấ ấ đ ấ ấ ướ ự ộ để ủ ậ độ ệ ể để đ ề ể ộ ố ợ ả ấ đặ ể ổ đị đề độ ể ả ưở ề ủ ủ ễ ộ ổ đị ể đượ ễ đị H f (s )P +(s ) C (s ) = − H f (s )P + (s )P (s ) P (s ) ộ ọ H f (s ) ề ị P + (s ) ấ ủ ệ ố ể đị P1(s ) = − ế ừđ đả đạ ĩ ứ ự ế ủ đượ đị ụ ệ đế ố đế độ 0.2548s + 0.04887 −10s e 617.3s + 35.66s + Đ ứ ướ ả ủ ẩ ủ ề ấ độ ệ Đ ứ ướ ả ủ ề P2 (s ) = − độ P1(s ) ế ọ ộđề đượ ể ấ đặ đế độ ẩ ủ ấ 0.1365 −40s e 61.5s + ễ ự ắ ộ P2 (s ) Đố H f (s ) ố ế H f 1(s ) ọ H f 1(s ) =   1 + τ1 s   ω  τ =1 đế ố ọ độ ậ ấ để ệ ằ ự để để để ự ự ủ ự ệ để đế độ ẩ ủ ự ế ọ τ = 1, ω = 0.7 ả đ ứ ộ để ộ ợ ự đ ẽ τ >1 ự H f 1(s ) ệ để H f 1(s ) ả ấ ậ ả ộđề ể ấ ụ ệ ụ ườ ệ H f 1(s ) ả ộ ọ ợ ể C 1(s ) độ ậ ẽ H f 1(s ) = + 1.4286s −617.3s − 35.66s − 0.2548s + 0.04887 + 1.4286s C 1(s ) = e −10s 1− + 1.4286s ộ ưở ộđề ấ đề ề ị ấ ỉ ể đượ đ ề ỉ ể ộ đạ ượ đ ố ả ụ đ ộ ọ H f (s ) đượ ưở đế đ ỉ ậ ệ ằ để đ ề ọ H f (s ) =   1 + τ2 s   ω  τ2 đượ đề ọ ấ ể đế ề ọ τ = 10, ω = 0.7 ầ τ1 ầ ụ đ ă ố ộđề H f (s ) ể C (s ) H f (s ) = + 14.2s −61.5s − 0.1365 + 14.2s C (s ) = e −40s 1− + 14.2s ộ ế ả ỏ ẽ ể độ ẩ ế ủ đư ấ đ ấ ể ế ế ấ đề ả ượ đ ề ượ đ ề ể ượ ề ế ứ độ ượ đ ề ủ ủ ấ độ ẩ ấ đư ự ấ ấ ố ả ệ ậ ể ố ượ đ ề ấ ủ ế ợ ả đề ầ ế đứ ể đ ượ đ ề ả ố ỉ ơ đườ ế ộ ệ ủ đề τ1 = 1, τ2 = 10 đườ ế ệ ể ả ấ ượ ể đ đổ ệ ế ể ữ đượ ầ đ ị τ1, τ ả ấ đượ độ ẩ ầ ứ độ ổ đị ầ ủ ấ ấ ươ ươ ộ ủ ằ ầ τ1 = 1.2, τ2 = 10 ấ ế đ đề ả độ ể đư ấ ế ữ ể ươ đườ ỏ ủ ậ ă đ ứ ứ ủ ấ đề ả ỉ ầ ấ ấ đ đ ấ ề ề ệ ệ ỏ ứ ấ để ậ ă đề ấ ụ ể ổ đị độ ẩ ủ ỉ ấ ướ ấ ấ ỏ đượ ổ đị ấ đư ự ấ ọ ế ứ độ ấ ướ ố ể độ ả ầ ố τ 1, τ ấ ượ ỉ ổ đị ượ ằ độ ẩ ể đồ ứ ể đề ượ đ ề ũ đề đề đ ấ đề ố ươ ấ để ả ề đế ấ ổ đ ấ ấ ằ đề ỉ đề ằ ượ ổ độ ẩ ủ ế ủ ấ ế ấ ả độ ẩ ượ đ ề ể ệ ế ể ỉ ằ ươ Ế Ả Ự Ệ Ạ ấ ố độ Ấ ệ ệ ố ả ệ ả Đ ế ố ủ ấ độ ệ ố ủ ấ ệ ă ề ệ ẩ ệ ố đượ ị độ ả ấ ă ấ ă ả ẩ ề ũ ẽ ủ Để đ ề ể độ ẩ ủ đư ầ đề đượ ệ ượ ố ấ ộ ể ượ ố ệ ủ ố ủ đư ố độ ố đị ự ệ đề ấ ệ ỉ ầ ể ố Để đ độ ẩ ệ ướ ủđề ể ự ệ ế để đư ế đượ ế ả đầ ấ ủ đ độ ẩ ủ đượ ấ ể ẩ ẩ đượ đư ủđề ằ ượ ấ ộ ươ độ ẩ ể ị ệ đượ đề ế ố ệ ố ố độ ủ ươ ự ộ ấ đượ ệ độ ẩ ể độ ẩ ố ủđề ể ế ố ấ ầ ấ độ ẩ ự ệ ế để đư ấ ệ đọ ấ ề ả ủđề ố ậ ệ ủ ấ ấ ố ể độ ẩ ủ độ ẩ đị ệ ố đư ượ ủ ấ ế ả 0.00168 97.22s + e −1.0s G1(s ) = s 7.27s + ấ ấ ấ 0.00350 44.69s + e −1.0s G2 (s ) = s 2.61s + ấ 0.00158 121.49s + e −1.0s G2 (s ) = s 6.26s + ấ 0.00345 44.98s + e −1.0s G2 (s ) = s 3.70s + ấ 0.00112 55.6s + e −2.0s G2 (s ) = s 14.01s + ấ 0.00228 90.10s + e −1.0s G2 (s ) = s 14.93s + ự ệ đượ đ ề ỉ ố ấ ẽ ụ ả ấ ầ ề ứ ủ ệ ị 0.0023 75.705s + e −1.1667s GN (s ) = s 8.2467s + ế ế ộ đề ể ậ ự ầ đượ e −1.1667s + 90.5s + 8.2467s s Mu = + 90.5s 0.0023 + 75.705s My = đề ưở ủ ễ ả ệ ễ ể độ ưở để đế độ ẩ ề đế ệ đầ ố đặ ễ ướ đượ ả ướ ế ảđề ể độ ẩ ưđ ủ độ ẩ đề ươ ụ ỉ đồ để ủ ế ả ủ ượ đề ố đượ đặ đề ườ ượ ậ đề ể đề ậ ộ ă ậ ế ộđề ệ ỉ ự ộ độ ổ đị ẽ để ế ả ủ độ ể ộ ệ ệ ấ ể đồ ệ ỉ ộđề ủ độ ẩ ởđ để ể ể ộ ầ ứ ỉ ầ ủ để ỉ ự ệ ệ ấ đế độ ổ đị ự ả ệ ự ưđ ấ độ ẩ ự ậ ỉ ệ đượ ố ượ ả ệ ươ ấ ằ ỉ ự ự ưđ ủ ũ ố ỉ ế ộ ể ệ ệ ũ độ ổ đị đề ụ đ ả đ ấ ấ ă ể ấ đư ể ậ độ ỉ ấ ệ độ ẩ đặ để ướ đế ứ độ độ ế độ ẩ ậ đ để ệ ả ể ủ ấ ế ấ ố ấ đề ả ự ệ ươ ủ ệ ầ ể ậ ế ảđ ả ởđ để ế độ ẩ ả ố ả ủ ẽ đị ể ằ ộđề ấ đư ệ đ ươ ể ủ ộ ấ ệ ỉ ầ ộ ố ộ ằ ệ ấ ệ đặ ể ự ự đị ể độ ủ ủ đ ộ đề ể ộđề ế ố ể ậ ỉ ế ể độ ẩ đề ộđề ươ ươ đề ỉ ệ ế ấ ệ ủ ộ ươ ỉ độ ổ ế ậ ề ă ấ ữ đ ấ đề ệ ấ ả ỉ ổ đị độ ẩ ụ đ ể ủ ự độ ằ đề ề ệ ệ đề ỉ ấ đề ể độ ẩ ố ễ ủ ướ ế ướ ế ằ đị ươ ậ ộđề ể đố ụ ụ ộđề ẳ để ả đề đ ỏ ệ ả ủ đề ộ ề ấ đ ề ấ đượ ủ ươ ụ đượ ộ ọ ủ ấ ụ ươ ũ ự ế ữ ệ đ đ ậ đ ứ ướ ố ủ ể ấ ượ đ ể độ đư ệ đư ộ ả ươ ượ ủ đ đề ươ đư ố ầ ứ ấ ươ ấ đ ệ ấ đư ấ ấ ụ ượ ệ đượ ấ ă ỉ ấ ấ ă đề ầ đầ đ ệ ế ấ ươ ủ ể ụ ỉ ấ ươ ệ ấ ướ ấ ấ ợ ả đ ố ự ắ ả ể đ ề đ ủ đề ấ ộ ượ ượ ế đề ủ ổ ụ ă ề ă đư ươ ươ ươ ă độ ẩ đượ ề ậ ứ ứ độ ổ đị ươ đề ủ đề ằ ộ ế ậ ượ đ ể độ đề ỉ ắ ụ ượ ề ứ ụ ộđề ể ả ươ ậ ă đ ể ứ ấ ề ệ ỏ ấ ủ ấ ủ đề ề đế ả ầ ỉ ấ ấ ấ đ ộ đ ứ ề ệ ấ ổ ứ ấ để đ ậ ổ đị ă độ ẩ ấ ụ ủ ấ ấ đề ướ ế ượ đ ề đặ ộ ượ độ ẩ ể đề ố ằ ủ ằ ể đồ ấ ỉ đề ỉ ấ ể đề ằ ượ ổ độ ẩ ủ ấ ế ả độ ẩ ể ỉ ế ả đượ ươ để ự ố đề đ ỏ ổ đị ướ ươ ấ để đề ể ộđề ể ưđ ủ ộ ằ ệ ầ ộ ướ ứ độ ổ đị ủ ấ ộđề ỉ ự ệ ể ậ ộđề ể ỉ ấ ế ứ đư ự ố ươ ữ độ ổ đị ủ ấ ọ ự ế ủ ố ủ ệ ố ấ ằ ... đề đề ố ủ ế đị ấ ể độ ẩ ấ ự Độ ẩ ự ấ ể độ ẩ ể ổ đị độ ẩ ủ ố độ đổ Độ ầ ủ ấ ọ ượ ấ ấ độ ố ậ Độ ẩ ệ ố độ ủ đ độ ẩ đượ ộđề ể đồ độ ạ ấ đồ ấ đặ ộđề ể độ ẩ ế ạ ố ấ ấ ấ ặ ấ đặ độ ẩ Độ ẩ ứ ự ủ ặ kn =... ầ ắ ọ ệ độ ằ ố ụ ộ ầ ệ ă ấ ướ ấ ự ế ấ đố ấ ấ ệ ự ướ ấ đượ ự ă ế ấ ặ ấ ộ ề ấ ậ ặ ấ ệ ằ ố ấ đượ độ ề ố độ ủ ă ă độ ề ấ ẫ ộ ố độ ẫ độ ủ ẽ đượ ệ ỉ ự độ ă ấ ộ ậ ộ ậ ả độ đồ đề ấ ậ ấ đượ ế độ ủ ộ ữ... đố đổ ủ độ ẩ ủ độ ẩ ủ ủ ố ượ ế đề ả ố ượ ỹ đạ ả ế ặ ấ ượ ướ ấ ẽ đượ Để đ đạ ượ ấ ủ đạ ượ ể độ ẩ độ ẩ ố ượ ấ ụ ộ đ đề ấ ườ đị để ă đ ỉ ọ độ ị đặ ể ủ ả ự để ủ ượ ủ ầ đề ặ độ ệ ệ đổ ố độ ể độ đ đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy(luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấy(luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay