Tổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và Ophenantrolin (luận văn thạc sĩ)

60 38 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 13:09

Tổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và OphenantrolinTổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và OphenantrolinTổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và Ophenantrolin ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ THỊ MAI HƢƠNG TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU, THĂM HOẠT TÍNH SINH HỌC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L- TRYPTOPHAN O-PHENANTROLIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ THỊ MAI HƢƠNG TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU, THĂM DỊ HOẠT TÍNH SINH HỌC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L- TRYPTOPHAN O-PHENANTROLIN Chun ngành: Hóa vơ Mã số: 60 44 0113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HỮU THIỀNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa có cơng bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Thị Mai Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - PGS.TS Lê Hữu Thiềng - Người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Hóa Học, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ; Trung tâm học liệu ĐHSP Thái Nguyên; Viện Khoa học Sự sống- Đại học Thái Nguyên ; Phòng máy quang phổ IR; Phòng Hóa sinh ứng dụng Viện Hóa học; Phòng phân tích nhiệt Viện Vật liệu - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH, bạn bè, đồng nghiệp trường THPT ng Bí, người thân u gia đình ln giúp đỡ, quan tâm, động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp em h ồn thành tốt khóa học Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Vũ Thị Mai Hương Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN ii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Sơ lược nguyên tố đất hợp chất chúng 1.1.1 Đặc điểm cấu tạo tính chất chung nguyên tố đất (NTĐH) 1.1.2 Một số hợp chất nguyên tố đất 1.2 lược aminoaxit, L-tryptophan 1.2.1 Giới thiệu aminoaxit 1.2.2 Giới thiệu L-tryptophan 10 1.3 lược o-phenantrolin 12 1.4 Khả tạo phức NTĐH 13 1.5 Hoạt tính sinh học phức chất NTĐH 20 1.6 Một số phương pháp nghiên cứu phức chất rắn 22 1.6.1 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 22 1.6.2 Phương pháp phân tích nhiệt 25 1.7 Giới thiệu chủng vi sinh vật kiểm định 26 Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 2.1 Thiết bị hoá chất 28 2.1.1 Thiết bị 28 2.1.2 Hóa chất 28 2.2 Chuẩn bị hóa chất 28 2.2.1 Dung dịch DTPA 10-3 M 28 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.2 Dung dịch asenazo (III) 0,1% 29 2.2.3 Dung dịch LnCl3 10-2 M (Ln: La, Nd, Sm, Gd) 29 2.3 Tổng hợp phức chất đất 29 2.4 Nghiên cứu phức chất 30 2.4.1 Xác định thành phần phức chất 30 2.4.2 Đo độ dẫn điện dung dịch phức chất 32 2.4.3 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 33 2.6 Nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt 38 2.7 Thăm tính kháng khuẩn, kháng nấm số phức tổng hợp 43 KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt DMSO DTA Chữ viết đầy đủ : Đimetyl sunphoxit : Differential thermal analysis (phân tích nhiệt vi phân) DTPA : đietylen triamin pentaaxetic EDTA : Etylen điamin tetraaxetic IC50 : 50% inhibitor concentration (nồng độ ức chế 50%) IMDA : Iminođiaxetic IR : Infared (hồng ngoại) Leu : L-Lơxin Ln3+ : Ion lantanit NTA : Axit nitrylotriaxetic NTĐH : Nguyên tố đất Phen : O-phenantrolin TGA Trp : Thermogravimetry or Thermogravimetry analysis (phân tích trọng lượng nhiệt) : L- Tryptophan Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết phân tích thành phần (%) nguyên tố (Ln, C, N, Cl) phức chất .31 Bảng 2.2 Kết đo độ dẫn điện dung dịch phức chất .32 Bảng 2.3 Các số sóng hấp thụ đặc trưng phổ hấp thụ hồng ngoại phối tử phức chất (cm-1) 36 Bảng 2.4 Kết phân tích nhiệt phức chất 41 Bảng 2.5: Kết thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm mẫu thử 44 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Phổ IR O-phenantrolin 33 Hình 2.2 Phổ IR L-tryptophan 34 Hình 2.3 Phổ IR phức La (Trp)3PhenCl3.3H2O 34 Hình 2.4 Phổ IR phức Nd (Trp)3PhenCl3.3H2O 35 Hình 2.5 Phổ IR phức Sm (Trp)3PhenCl3.3H2O 35 Hình 2.6 Phổ IR phức Gd (Trp)3PhenCl3.3H2O 36 Hình 2.7 Giản đồ phân tích nhiệt phức La (Trp)3PhenCl3.3H2O 38 Hình 2.8 Giản đồ phân tích nhiệt phức Nd (Trp)3PhenCl3.3H2O 39 Hình 2.9 Giản đồ phân tích nhiệt phức Sm (Trp)3PhenCl3.3H2O 40 Hình 2.10 Giản đồ phân tích nhiệt phức Gd (Trp)3PhenCl3.3H2O 40 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Đất hiế m loại khoáng sản đặc biệt, ứng dụng nhiều lĩnh vực kỹ thuật cao nước tiên tiến giới Nguyên tử NTĐH có nhiều obitan trống, độ âm điện điện tích lớn nên chúng có khả tạo phức hỗn hợp với nhiều phối tử vô hữu Các aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử có hai nhóm chức: nhóm amin nhóm cacboxyl, chúng có khả tạo phức với nhiều kim loại, có NTĐH L-tryptophan aminoaxit có hoạt tính sinh học vai trò quan trọng sống O-phenantrolin có hoạt sinh học cao, có khả kháng vi sinh vật kiểm định Các NTĐH có hoạt tính sinh học Với hàm lượng thích hợp, chúng có khả kích thích ức chế phát triển trồng, kháng vi sinh vật kiểm định Ở Việt Nam nguồn tài nguyên đất đánh giá có trữ lượng 11 triệu dự báo 22 triệu tấn, phân bố chủ yếu miền Tây Bắc, gồm vùng Nậm Xe, Đông Pao (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai) Yên Bái Vì vậy, việc tổng hợp, nghiên cứu phức chất số NTĐH với aminoaxit thăm hoạt tính sinh học chúng tạo sở khoa học cho việc sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên Việt Nam có ý nghĩa khoa học thực tiễn Trong nước giới có nhiều cơng trình nghiên cứu phức chất NTĐH với phối tử khác Tuy nhiên số cơng trình nghiên cứu phức chất NTĐH với hỗn hợp phối tử aminoaxit ophenanthrolin ít, đặc biệt hoạt tính sinh học chúng Trên sở đó, tơi lựa chọn đề tài: “Tổng hợp, nghiên cứu, thăm hoạt tính sinh học phức chất số nguyên tố đất với hỗn hợp phối tử L-tryptophan O-phenantrolin” Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong phổ hấp thụ hồng ngoại o -phenantrolin, dải hấp thụ tần số 1642,38 cm-1; 1584,00 cm-1 quy kết cho dao động hóa trị C= C C = N Dải hấp thụ tần số 3399,29 cm-1 quy kết cho dao động hóa trị nhóm OH- phân tử H2O Phổ hấp thụ hồng ngoại phức chất khác với phổ phối tử tự hình dạng vị trí dải hấp thụ đặc trưng Điều cho biết tạo phức xảy ion Ln3+ với L-tryptophan O- phenantrolin Trong phổ IR phức xuất dải hấp thụ mạnh vùng 3376,54 ( 3413,42 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị nhóm OH - ) nước Điều chứng tỏ phức chất có chứa nước hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt phần sau So sánh phổ hồng ngoại phức chất với phổ hồng ngoại L-Tryptophan trạng thái tự cho thấy dải hấp thụ 3084,12 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị nhóm NH phổ L-Tryptophan tự dịch chuyển vùng tần số thấp từ 2918,72 2937,28 cm-1 Điều chứng tỏ L-Tryptophan phối trí với ion Ln3+ qua nguyên tử N nhóm NH Còn dải hấp thụ 1598,00 cm ; 1414,72 cm đặc trưng cho dao động -1 hóa trị bất đối xứng ( COO as ) đối xứng ( -1 COO s ) nhóm COO - L- tryptophan dịch chuyển tương ứng vùng tần số thấp từ 1505,44 1508,53 cm-1 1339,11 1344,32 cm-1 phức chất, chứng tỏ L- tryptophan phối trí với ion Ln 3+ qua nguyên tử oxi nhóm COOH So sánh phổ hồng ngoại phức chất với hồng ngoại O-phenantrolin trạng thái tự cho thấy dải hấp thụ 1642,38 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị C = C ( xuống vùng tần số thấp 1612,60 ) phổ O-phenantrolin chuyển 1620,56 cm-1 Còn dải hấp thụ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 37 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1584,01 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị C = N ( vùng tần số thấp 1554,73 C N ) chuyển 1556,90 cm-1 phức chất Điều chứng tỏ O-phenantrolin phối trí với Ln 3+ qua hai nguyên tử nitơ vị trí số 10 dị vòng 2.6 Nghiên cứu phức chất phƣơng pháp phân tích nhiệt Giản đồ phân tích nhiệt phức chất Ln (Ln = La, Nd, Sm, Gd) với o -phenantrolin L-Tryptophan ghi máy phân tích nhiệt Labsys Evo Pháp (Viện Vật liệu - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) Tốc độ gia nhiệt oC/phút mơi trường khơng khí, khoảng nhiệt độ từ nhiêt độ phòng đến 900 oC Giản đồ phân tích nhiệt phức chất đưa hình từ 2.7 ÷ 2.10 Kết tóm tắt bảng 2.4 Hình 2.7 Giản đồ phân tích nhiệt phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 38 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 2.8 Giản đồ phân tích nhiệt phức Nd(Trp)3PhenCl3.3H2O Hình 2.9 Giản đồ phân tích nhiệt phức Sm(Trp)3PhenCl3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 39 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 2.10 Giản đồ phân tích nhiệt phức Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 40 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 2.4 Kết phân tích nhiệt phức chất Độ giảm khối lƣợng, % Nhiệt Phức chất độ hiệu Hiệu ứng ứng nhiệt LT TN phân hủy 5,358 - 14,428 - 24,754 Cháy 523 - 39,735 phân hủy > 650 16,586 15,725 4,437 3,643 - 4,389 - 31,671 Cháy - 46,047 phân hủy 15,38 14,25 4,413 4,708 - 2,534 - 33,106 Cháy - 44,133 phân hủy 15,851 15,519 4,385 5,228 - 3,833 - 31,615 Cháy - 40,936 phân hủy 16,375 18,388 339,75 114,73 230,98 Nd(Trp)3PhenCl3.3H2O 323,67 493,82 Thu nhiệt Tỏa nhiệt Thu nhiệt Tỏa nhiệt > 600 94,1 190,93 Sm(Trp)3PhenCl3.3H2O 327,51 512,96 Thu nhiệt Tỏa nhiệt > 600 89,81 183,1 Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O 4,902 284,19 La(Trp)3PhenCl3.3H2O cấu tử tách (0C) 107,62 Dự đoán 332,18 504,62 Thu nhiệt Tỏa nhiệt > 600 Dự đoán sản phẩm cuối H2O La2O3 H2O Nd2O3 H2O Sm2O3 H2O Gd2O3 (-) Không xác định Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 41 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Các giản đồ phân tích nhiệt phức chất có dạng giống nhau, chứng tỏ chúng có cấu trúc tương tự Trên gi ản đồ phân tích nhiệt phức chất, nhận thấy: - Phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O (Hình 3.7) có hiệu ứng, có hiệu ứng thu nhiệt 107,62oC; 284,19oC hiệu ứng tỏa nhiệt 339,75oC; 523oC - Phức Nd(Trp)3PhenCl3.3H2O (Hình 3.8) có hiệu ứng, có hiệu ứng thu nhiệt 114,73oC; 230,98oC hiệu ứng tỏa nhiệt 323,67oC; 493,82oC - Phức Sm(Trp)3PhenCl3.3H2O (Hình 3.9) có có hiệu ứng, có hiệu ứng thu nhiệt 94,1oC; 190,93oC hiệu ứng tỏa nhiệt 327,51oC; 531,96oC - Phức Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O (Hình 3.10) có có hiệu ứng, có hiệu ứng thu nhiệt 89,81oC; 183,1oC hiệu ứng tỏa nhiệt 332,18oC; 504,62oC Khi tính tốn độ giảm khối lượng đường TG thấy rằng: hiệu ứng thu nhiệt thứ có xấp xỉ phân tử nước tách phức chất Nhiệt độ tách nước phức chất (từ 89,81oC đến 114,73oC) thuộc khoảng tách nước kết tinh hợp chất Từ kết luận rằng, phân tử nước phức chất nước kết tinh[4], [5] Ở hiệu ứng thu nhiệt thứ hai (từ 183,1oC đến 230,98oC) hai hiệu ứng tỏa nhiệt (hiệu ứng tỏa nhiệt thứ nằm khoảng nhiệt độ từ 323,67oC đến 339,75oC hiệu ứng tỏa nhiệt thứ nằm khoảng nhiệt độ từ 493,82oC đến 523,00oC) ứng với trình cháy phân hủy thành phần phức chất Ở nhiệt độ cao nhiệt độ hiệu ứng tỏa nhiệt thứ hai độ giảm khối lượng phức chất khơng đáng kể, giả thiết có hình thành sản phẩm cuối (Ln O ) phân hủy phức chất Kết phân tích giản đồ nhiệt phức chất cho thấy nhiệt độ phân hủy thành phần phức chất không cao nên cho phức chất tổng hợp bền nhiệt Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 42 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.7 Thăm tính kháng khuẩn, kháng nấm số phức rắn tổng hợp Thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm phối tử, muối phức chất thực phòng thử hoạt tính sinh học Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam * Kết thử hoạt tính sinh học: Kết thử hoạt tính sinh học mẫu gồm: mẫu phối tử (axit L- Tryptophan, o-phenantrolin), mẫu muối kim loại (LaCl GdCl3) mẫu phức chất: La(Trp)3PhenCl3.3H2O Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O dòng vi khuẩn gram (+); dòng vi khuẩn gram ( -) dòng nấm trình bày bảng 2.5 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 43 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ * Từ giá trị IC50 g / ml bảng 2.5 nhận xét: Các dung dịch axit L -tryptophan muối LaCl 3, EuCl3 có nồng độ gây chết 50% (IC 50) vượt nồng độ thử cực đại nên coi khơng có khả kháng khuẩn kháng nấm O-phenantrolin có khả kháng khuẩn kháng nấm Phức chất La(Trp)3PhenCl3.3H2O có hoạt tính với loại vi khuẩn Staphylococcus aureus (IC50 = 22,46 g / ml ), Bacillus subtilis (IC50 = 58,94 g / ml ), Lactobacillus fermentum (IC50 = 90,11 g / ml ), Salmonella enterica (IC50 = 36,57 g / ml ), vi khuẩn Escherichia coli (IC50 = 16,62 g / ml ) nấm Candida albican (IC50 = 20,70 g / ml ) Hoạt tính phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O vi khuẩn Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella enterica nấm Candida albican thấp so với o-phenantrolin Nhưng hoạt tính phức với vi khuẩn Lactobacillus fermentum, Escherichia coli lại cao O-phenantrolin Phức chất Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O có hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn Staphylococcus aureus (IC50 = 84,46 g / ml ), Bacillus subtilis (IC50 = 76,27 g / ml ), Salmonella enterica (IC50 = 53,58 g / ml ), vi khuẩn Escherichia coli (IC50 = 20,00 g / ml ) nấm Candida albican (IC50 = 23,89 g / ml ) Phức chất Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm thấp O-phenantrolin Hoạt tính phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O cao phức Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 45 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Từ kết nhiên cứu, rút kết luận sau: Đã tổng hợp phức rắn NTĐH (La, Nd, Sm, Gd) với hỗn hợp phối tử L-tryptophan O-phenantrolin Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt xác định phức chất có thành phần là: Ln(Trp)3PhenCl3.3H2O (Ln: La, Nd, Sm, Gd) Đo độ dẫn điện dung dịch phức chất cho thấy nồng độ thực nghiệm, phức chất tan nước, tạo dung dịch điện li Độ dẫn điện mol dung dịch phức chất xấp xỉ nên cho phức chất có kiểu phân li Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Kết cho thấy ion đất phối trí với L-tryptophan qua ngun tử N nhóm amin (-NH2) qua nguyên tử O nhóm cacboxyl (COOH); phối trí với O-phenantrolin qua hai nguyên tử N vị trí số 10 dị vòng Đã nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt Kết cho thấy nước có thành phần phức chất nước kết tinh, phức chất bền nhiệt Đã tiến hành thử hoạt tính kháng khuẩn phức chất La(Trp)3PhenCl3.3H2O; Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O; phối tử L-tryptophan O-phenantrolin dung dịch muối LnCl (Ln3+: La3+, Gd3+) với loại vi khuẩn nấm Kết cho thấy phức chất thể hoạt tính kháng khuẩn nồng độ kiểm định Phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O có hoạt tính với chủng vi khuẩn chủng nấm Hoạt tính phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O khuẩn Lactobacillus fermentum, Escherichia coli cao O-phenantrolin Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 46 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phức chất Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O có hoạt tính với chủng vi khuẩn 1chủng nấm Hoạt tính Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O với chủng thấp so với O-phenantrolin Hoạt tính phức La(Trp)3PhenCl3.3H2O cao phức Gd(Trp)3PhenCl3.3H2O Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 47 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Nguyễn Trọng Biểu, Từ Văn Mạc (1978), Thuốc thử hữu cơ, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng (1998), Hóa sinh học, NXB Giáo dục Nguyễn Lân Dũng (2001), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học, tập III, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội PGS, TS Trần Thị Đà (chủ biên) - GS, TS Nguyễn Hữu Đĩnh (2007), Phức chất Phương pháp tổng hợp nghiên cứu cấu trúc, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội Lê Chí Kiên (2007), Hóa học phức chất, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Hiền Lan, Nghiêm Thị Hương (2014), “Tổng hợp nghiên cứu khả phát quang phức chất hỗn hợp phối tử Salixylat O-Phenantrolin với số nguyên tố đất nặng”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học – Tập 19, số 1, Tr.50-55 Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2014), “Tổng hợp nghiên cứu phức chất hỗn hợp số đất với Naphthoyltrifloaxeton Bis-pyridin”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học – Tập 19, số 2, Tr.3-8 Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan (2008), “Tổng hợp khảo sát khả thăng hoa số phức chất nguyên tố đất với axit cacboxylic”, Tạp chí Hóa học, T.46(5), Tr.583-587 Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan (2008), “Tổng hợp nghiên cứu tính chất 2-Metylbutyrat số nguyên tố đất phức chất hỗn hợp chúng với O-Phenantrolin”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học – Tập 13, Số 1, Tr 83-87 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 48 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan (2008),“Tổng hợp nghiên cứu tính chất Axetat số nguyên tố đất phức chất hỗn hợp chúng với O-Phenatrolin”,Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học Tập 13,số 2,Tr.61-65 11 Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan (2011), -Phenantrolin", Tạp chí hóa học, T 49, Số 3A, Tr 348-350 12 Hồng Nhâm (2001), Hóa học vơ tập 3, NXB Giáo dục 13 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phong (2009), Hóa học hữu tập III, NXB Giáo dục Việt Nam 14 Nguyễn Văn Ri (2011), Giáo trình thực tập Hóa phân tích, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 15 Lê Hữu Thiềng (2013), Giáo trình nguyên tố hiếm, NXB Giáo dục Việt Nam 16 Lê Hữu Thiềng (2002), Nghiên cứu tạo phức số nguyên tố đất với L_phenylalanin thăm hoạt tính sinh học chúng, Luận án tiến sĩ Hóa học, Hà Nội 17 Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Hồi Ánh, Ngơ Thị Hoa (2013), “Tổng hợp, nghiên cứu, thăm hoạt tính sinh học phức chất Lantan với axit L-Glutamic O-Phenantrolin”, Tạp chí hóa học, T.51(3AB), Tr 554558 18 Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Hồi Ánh, Ngơ Thị Hoa (2013), “Tổng hợp, nghiên cứu, thăm hoạt tính sinh học phức chất hỗn hợp europi, axit L-Glutamic, O-Phenantrolin”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học ,Tập 19, số 2, Tr.33-39 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 49 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 19 Lê hữu Thiềng, Nguyễn Văn Đoàn (2008), “Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức đa nhân Lantan với axit L-Glutamic”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học – Tập 13, số 1, Tr.87-90 20 Lê Bá Thuận, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Trọng Hùng, Lưu Xuân Đĩnh (2007), “Nghiên cứu chế tạo màng chuyển hóa ánh sáng polietylen có chứa chất Bis(1,10-phenantrolin) europi(III)nitrat” Tạp chí Hóa học – T45, số 4, Tr 432-437 21 Lê Minh Tuấn, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Trọng Uyển (2007), “Tổng hợp nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất (La, Pr, Nd, Sm) với L -Isolơxin”, Tạp chí khoa học cơng nghệ - Tập 45, số , Tr.67-91 22 Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thúy Hằng (2008), “Tổng hợp, thăm hoạt tính sinh học phức chất Europi(III) với L Tryptophan” Tạp chí Hóa học – T46, số 4, Tr 421-425 Nguyễn Đức Vượng (2011), “Nghiên cứu trồng cải xanh nhà 23 màng chuyển hóa ánh sáng chứa phức chấ t (phen)2Eu1-xYx(NO3)3 vụ Đông Xuân 2009-2011 Quảng Bình” Kỉ yếu HT tồn quốc Hóa VƠ CƠ_ĐẤT HIẾM_PHÂN BÓN, TPHCM, Tr.621-627 24 Nguyễn Đức Vượng cộng (2011), “Nghiên cứu trồng cà chua nhà màng chuyển hóa ánh sáng chứa xYx(NO3)3 phức chất (phen)2Eu1- vụ Đơng Xn 2009 -2011 Quảng Bình” Tạp chí Khoa học, No 3, Tr 115-123 25 Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Mậu Thành (2012), “Tổng hợp nghiên cứu tính chất huỳnh quang phức chất 1,10 - phenantrolin tecbi(III)nitrat”.Tạp chí Hóa học, T50(1), Tr.101-104 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 50 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ II Tài liệu tiếng Anh 26 J.Torres, C Kremer, E Kremer, H.Pardo, L Suescun, A Mombru, S Dominguez, A Mederos, R Herbst-Irmer, J M Arrieta (2002), “Sm(III) complexation with amino acids Crystal structures of [Sm2(Pro)6(H2O)6](ClO4)6 and [Sm(Asp)(H2O)4]Cl2”, J.Chem Soc., Dalton Trans., issue 21, pp 4035-4041 27 He Qizhuang, Yang Jing, Min Hui, Li Hexing (2006), “Studies on the spectra and antibacterial properties of rare earth dinuclear complexes with L-phenylalanine and o-phenanthroline”, Materials letters, vol 60, issue 3, pp 317 – 320 28 Ceslia R Carubelli, Ana M G Massabni, and Sergio R De A Leite * (1997), “Study of the binding of Eu 3+ and Tb3+ to L-phenylalanine and L-tryptophan”, Chem.soc., Vol 8,No 6, 597-602 29 Yechen*, Wei-Min Cai (2005), “Synthesis and fluorescence properties of rare earth (Eu3+ and Gd3+) complexes with α-naphthylacetic acid and 1,10-phenanthroline”, Spectrochimica Acta Part A 62, 863-868 30 Yu Hui, He Qizhuang, Yang Jing, Zheng Wenjie (2006), “Synthesis, Characterization and Antibacterial properties of rare earth (Ce 3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Er3+) complexes with L-Aspartic acid and o-phenanthroline”, Journal of rare earths, vol 24, issue 1, pp 4-8 31 Z H Zhang1,2, Z J Ku2, H R Li1, Y Liu1* and S S Qu1 (2005), “Calorimetric and thermal decomposition kinetic study of Tb(Tyr)(Gly)3- Cl3.3H2O”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol 79, 169-173 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 51 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ THỊ MAI HƢƠNG TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU, THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L- TRYPTOPHAN VÀ O-PHENANTROLIN. .. sở đó, lựa chọn đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất số nguyên tố đất với hỗn hợp phối tử L-tryptophan O-phenantrolin Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/... hành thăm dò hoạt tính sinh học phức chất số NTĐH với L-tryptophan O-phenantrolin tổng hợp đến số vi khuẩn kiểm định 1.6 Một số phƣơng pháp nghiên cứu phức chất rắn Có nhiều phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và Ophenantrolin (luận văn thạc sĩ), Tổng hợp, nghiên cứu, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử Ltryptophan và Ophenantrolin (luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay