Tăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang(luận văn thạc sĩ)

102 36 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 13:03

Tăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên QuangTăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên QuangTăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên QuangTăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên QuangTăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang VŨ HỒNG DIỆP TĂNG CƢỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ VŨ HỒNG DIỆP TĂNG CƢỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BÙI ĐỨC THỌ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i Thái Nguyên 10 năm 2014 Vũ Hồng Diệp Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii Tăng cường cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang” & Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Bùi Đức Thọ - Giảng viên trường Đại T học Kinh tế Quốc dân - nghi ! , 10 năm 2014 Vũ Hồng Diệp Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC i ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ 1.1 cải cách hành thuế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết cải cách hành thuế 1.1.3 Nội dung cải cách hành thuế 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách hành thuế 13 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Các câu hỏi đặt mà luận văn cần giải 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 16 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 16 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 16 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 19 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 19 3.2 Thực trạng cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 20 3.2.1 Thực cải cách thủ tục hành thuế 20 3.2.2 Về tổ chức máy thu thuế 51 3.2.3 Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 56 3.2.4 Cơng tác quản lý tài đại hố sở vật chất trang thiết bị làm việc 63 3.3 Đánh giá cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 65 3.3.1 Những kết đạt 65 3.3.2 Những tồn 65 3.3.3 Nguyên nhân tồn 68 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 64 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 69 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 69 4.1.1 Quan điểm, định hướng 69 4.1.2 Mục tiêu 70 4.2 Giải pháp cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 72 4.2.1 Tiếp tục cải cách thủ tục hành 72 4.2.2 Về tổ chức máy thu thuế 84 4.2.3 Về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 87 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 4.2.4 Xây dựng sở vật chất, điều kiện làm việc quan thuế đại, thực tốt chế độ cán công chức 89 4.3 Kiến nghị 90 4.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 90 4.3.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCHC Cải cách hành NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách Nhà nước TTHC Thủ tục hành UNT Uỷ nhiệm thu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thống kê nộp hồ sơ khai thuế 23 Bảng 3.2: Đánh giá NNT với thủ tục hành 28 Bảng 3.3: Tổng hợp công tác tuyên truyền Cục thuế Tuyên Quang 30 Bảng 3.4: Thống kê tình hình giải đáp sách thuế, TTHC thuế phận giao dịch “một cửa” 38 Bảng 3.5: Bảng thống kê việc giải hồ sơ thủ tục hành 40 Bảng 3.6: Các ứng dụng tin học triển khai Cục thuế Tuyên Quang 47 Bảng 3.7: Bảng phân tích nợ thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 53 Bảng 3.8: Bảng thống kê tra kiểm tra 54 Bảng 3.9: Thống kê chất lượng công chức 57 Bảng 3.10: Thống kê đào tạo bồi dưỡng 59 Bảng 3.11: Thống kê cán lãnh đạo cán quy hoạch (thời điểm tháng 12 hàng năm) 61 Bảng 3.12: Cơ cấu cán theo chức quản lý thuế 63 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn nghiên cứu Chính sách thuế nội dung quan trọng sách tài quốc gia, xuất phát từ vai trò quan trọng thuế việc điều tiết vĩ mô kinh tế, điều tiết hoạt động thành phần kinh tế, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân xã hội Mặt khác thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên ngày tăng Ngân sách nhà nước Trên sở nhận thức vai trò quan trọng thuế, năm qua, hệ thống thuế nước ta cải cách hồn thiện Thực cơng đổi theo tinh thần Nghị Đại hội Đảng VI (năm 1986), năm 1990, cải cách thuế giai đoạn I thực với nội dung ban hành hệ thống sách thuế áp dụng thống nước chung cho thành phần kinh tế Từ năm 1997, cải cách thuế giai đoạn II đưa hệ thống thuế nước ta có phù hợp với phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Nằm chương trình tổng thể cải cách hành quốc gia, cải cách hành thuế triển khai thực Thực tốt cải cách hành thuế góp phần tích cực vào việc hồn thành mục tiêu cải cách hành Nhà nước Cơng tác hành thuế tiến hành hợp lý tạo hiệu kinh tế - xã hội to lớn; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển Cơng tác cải cách hành (CCHC) nói chung cải cách hành thuế nói riêng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo công tác quản lý thực nhanh gọn, giảm chi phí, thời gian người nộp thuế (NNT), quan thuế xã hội Nếu không CCHC, cải cách thủ tục hành (TTHC) tốt dẫn đến việc thu hút đầu tư kém, phát triển kinh tế xã hội bị chậm lại, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 79 - Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ: + Trong trường hợp NNT nhận thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ Đồng thời hệ thống iHTKK tự động gửi “Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ” tới địa thư điện tử NNT đăng ký hồ sơ xin cấp phép CQT + NNT thực đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng chức “Đăng ký tờ khai” hệ thống iHTKK + NNT phải thực nộp tờ khai thuế đăng ký qua mạng ngừng sử dụng dịch vụ - Người nộp thuế trình thực hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, có thay đổi thơng tin loại tờ khai thuế nộp qua mạng (bổ sung, chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế) địa thư điện tử phải thực truy cập tài khoản iHTKK, đăng nhập tên mật để thực khai báo thông tin thay đổi bổ sung; Trong trường hợp NNT không muốn sử dụng dịch vụ, NNT thực đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Hệ thống tự động gửi thư thông báo xác nhận ngừng dịch vụ tới địa thư điện tử tới NNT, trường hợp NNT muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, NNT phải đến CQT quản lý trực tiếp đăng ký sử dụng lại dịch vụ - Định kỳ hàng tháng, quý, năm, NNT sử dụng phần mềm iHTKK Tổng cục thuế cung cấp miễn phí để thực lập hồ sơ khai thuế Sau hoàn tất việc kê khai, NNT kết xuất hồ sơ khai thuế dạng PDF chức kết xuất iHTKK phần mềm Hỗ trợ kê khai Đối với bảng kê lớn kết xuất từ ứng dụng HTKK, NNT dùng tệp excel theo mẫu quy định Sau NNT ký điện tử tờ khai, sau gửi tệp tờ khai tới quan thuế qua mạng internet Hồ sơ gốc lưu quan thuế dạng điện tử Dữ liệu kê khai tự động đưa vào hệ thống quản lý thuế (QLT) Cục thuế NNT hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet nhận thông báo nhận hồ sơ qua mạng Internet thông qua địa hòm thư điện tử NNT 80 Tuy nhiên triển khai kê khai thuế mạng xảy tượng nghẽn mạng nhiều truy cập xảy thời điểm đến hạn nộp hồ sơ khai thuế tâm lý NNT nộp sát hạn Điều đòi hỏi hệ thống iHTKK ngành thuế phải đủ lớn Đồng thời cần nâng cao trình độ tin học cán thuế Do việc kê khai thuế qua mạng với việc sử dụng chứng thư số (hay chữ ký điện tử) mẻ với NNT đòi hỏi NNT phải đầu tư sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị tin học đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán nhân viên Mặt khác phần lớn NNT có tâm lý ngại thay đổi, tiếp thu cơng nghệ đại, quan thuế cần phải tích cực tuyên truyền lợi ích kê khai thuế qua mạng hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế qua mạng Sau triển khai xong khai thuế qua mạng địa bàn toàn tỉnh, thực triển khai nộp thuế điện tử NNT doanh nghiệp lớn Cục Thuế quản lý 4.2.1.4 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Trong năm gần ngành thuế từ trung ương tới địa phương trọng thực tốt công tác tuyên truyền sách pháp luật thuế, góp phần tăng số thu cho NSNN, giảm thiểu trường hợp vi phạm sách thuế thiếu thơng tin, bước đưa sách thuế vào sống nâng cao tính tuân thủ đối tượng nộp thuế Cơ quan thuế T uyên Quang tổ chức tuyên truyền nhiều hình thức (trên phương tiện thơng tin đại chúng, phát hành tờ rơi, sách hỏi - đáp Đặc biệt tuyên truyền truyền hình ) đem lại tác dụng hiệu thiết thực, bước đầu đáp ứng nhu cầu tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác thuế từ có tác động khơng nhỏ đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng tổ chức, cá nhân nộp thuế toàn xã hội Tuy nhiên, thực tế dù việc tuyên truyền đẩy mạnh tăng cường thời kỳ song việc nhận 81 thức người dân sách pháp luật thuế hạn chế nhiều mặt Vì vậy, để tăng tính tn thủ tự nguyện ĐTNT, cơng tác tuyên truyền, phổ biến thuế cần phải thực công việc cụ thể sau: - Luôn đổi hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền hỗ trợ Nghiên cứu đổi phương thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NNT nhận thức đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm Phát triển đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền, trọng vào chiều sâu có tính giáo dục, thuyết phục cao như: thi tìm hiểu pháp luật thuế, phát hành ấn phẩm, hiệu, quảng bá thuế Cần triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến thuế nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí Trung ương địa phương theo chuyên mục thuế hình thức phong phú sinh động khác ), qua tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị- xã hộinghề nghiệp, tổ chức Đảng, đồn thể, quyền cấp Nội dung tuyên truyền hướng vào cộng đồng dân cư diện rộng chiều sâu - Biên soạn phát hành ấn phẩm tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm dạng tờ rơi nội dung luật Thuế, hướng dẫ n quy trình thủ tục thuế, theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu cung cấp miễn phí quan thuế, nơi làm thủ tục đăng ký kinh doanh chỗ tụ tập đông người chợ, siêu thị, Về lâu dài cần đưa sách thuế vào mơn học chương trình sách giáo khoa cấp học đường Việc giáo dục từ cấp tiểu học tạo cho người hiểu cần thiết phải nộp thuế, thấy trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế có ý thức tự giác thực nghĩa vụ với NSNN - Triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế nhiều hình thức: Phát triển mạnh hình thức hỗ trợ người nộp thuế qua thư điện tử hay trang thông tin điện tử ngành thuế để người dân dễ dàng tìm hiểu nội dung sách thuế, thủ tục thuế tài liệu 82 khác có liên quan Xây dựng Trung tâm hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại Xây dựng phát triển thêm hình thức hỗ trợ sau: + Hỗ trợ qua trung tâm hỗ trợ NNT: ngành Thuế xây dựng Trung tâm hỗ trợ NNT tồn quốc NNT có nhu cầu tìm hiểu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế Trung tâm hỗ trợ đáp ứng nhiều hình thức phong phú: giải đáp trực tiếp, giải đáp qua văn bản, qua điện thoại, qua internet, qua fax + Đổi nâng cao tiện ích thực TTHC thuế cho NNT như: cung cấp dịch vụ thuế điện tử; hỏi đáp qua trang web; cung cấp kê khai thuế qua web; Triển khai hình thức cung cấp, tra cứu trao đổi thơng tin tình hình thực nghĩa vụ thuế NNT qua cổng thông tin điện tử, qua mạng điện thoại di động, qua thiết bị điện tử khác hệ thống Kios thông tin thuế để hình thành kênh giao tiếp chủ động với NNT + Phát triển dịch vụ hỗ trợ NNT thông qua chế hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại, quan thuế cung cấp danh sách NNT, sổ thuế thuộc phạm vi quản lý chi tiết theo địa bàn, loại hình doanh nghiệp, mã số thuế, Mục lục ngân sách nhà nước, kỳ thuế, số thuế phải thu cho quan kho bach nhà nước ngân hàng thương mại Cơ quan thuế thực chủ trì phối hợp với quan kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người nộp thuế thực nộp thuế theo hình thức qua ngân hàng Đối với ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để NNT nộp tiền vào NSNN, tránh để xảy ùn tắc, gây phiền hà cho NNT; hướng dẫn cung cấp dịch vụ toán cho NNT việc nộp thuế đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng theo chế độ quy định - Lựa chọn, bố trí cán có chun mơn, có kinh nghiệm tâm huyết với nghề đề phục vụ phận tuyên truyền hỗ trợ NNT Về mặt quy mô, số lượng: phận tuyên truyền, hỗ trợ phải biên chế khoảng 25 -28% 83 tổng số cán tồn ngành thay chưa đến 8% Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán tuyên truyền hỗ trợ NNT: + Về kỹ chun mơn: Rà sốt, phân loại đối tượng cán cần tập huấn theo trình độ khác để có kế hoạch tập huấn, nâng cao trình độ + Về ý thức tư tưởng: Tổ chức phổ biến, thấm nhuần cho cán làm công tác tuyên truyền hỗ trợ ý thức phục vụ, đạo đức cán bộ, nhiệm vụ cải cách, đại hoá ngành nói chung lĩnh vực tuyên truyền hỗ trợ nói riêng + Về kỹ cơng tác: đào tạo kỹ giao tiếp, ứng xử, kỹ khai thác thơng tin, trình bày phục vụ cơng tác tun truyền hỗ trợ + Các hình thức đào tạo: xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tổ chức đào tạo thường xuyên, định kỳ nước, tổ chức khảo sát, học hỏi kinh nghiệm quan thuế nước - Đáp ứng điều kiện làm việc cán tuyên truyền hỗ trợ; xây dựng, bố trí nơi làm việc phù hợp, trang bị thiết bị khác thiết bị khác phục vụ công tác tuyên truyền như: máy quay phim, máy chụp hình, máy ghi âm để thu thập tin, ảnh, truyền tin; máy tính xách tay, máy/đèn chiếu phục vụ tổ chức hội nghị, tập huấn trang thiết bị cần thiết khác Bố trí trụ sở tiếp đón NNT địa điểm thuận tiện, trang bị đầy đủ điều kiện phục vụ, nơi tiếp đón lịch sự, phù hợp - Tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu NNT nhằm tiếp thu ý kiến NNT để nghiên cứu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu NNT Phân loại NNT để cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp theo đặc điểm yêu cầu nhóm đối tượng - Xây dựng sở liệu thuế mạng máy tính: sở liệu thuế tập hợp cách đầy đủ, khoa học giúp cho cán ngành thuế (không phận tuyên truyền hỗ trợ NNT mà phận khác có liên quan) có thông tin, tài liệu để nghiên cứu, tham khảo, 84 phân tích xử lý cơng việc Cơ sở liệu thuế tập hợp biên soạn thống bao gồm: Hệ thống văn pháp quy, văn hướng dẫn thuế; Hệ thống TTHC thuế; trường hợp xử lý thuế: biên soạn thành thông tin nghiệp vụ để hướng dẫn thực thống toàn ngành Thông tin NNT: thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế, loại hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực nghĩa vụ tài 4.2.2 Về tổ chức máy thu thuế - Xây dựng tổ chức máy quản lý thuế đại, hiệu lực, hiệu phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ quan thuế định hướng phát triển kinh tế- xã hội đất nước đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đại theo nguyên tắc tập trung thống Thực mơ hình quản lý theo chức kết hợp với quản lý theo đối tượng hợp lý, khoa học, hiệu - Bố trí xếp nguồn nhân lực phù hợp theo hướng tập trung nguồn nhân lực cho địa bàn trọng điểm, có số thu lớn, tập trung nhiều đối tượng nộp thuế lớn; tăng cường nguồn nhân lực cho chức quản l ý thuế chính, cán tra, kiểm tra thuế chiếm 30% tổng số cán - Cần thực công tác tuyển dụng, tăng tỷ lệ số người tốt nghiệp đại học quy, có trình độ chun mơn đạt loại trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế gắn với nhiệm vụ quản lý tài chính, thuế; Nâng dần điều kiện ngoại ngữ, tin học để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc thời kỳ hội nhập kinh tế - Nâng cao nhận thức cải cách hành nói chung cải cách hành thuế nói riêng cho cán cơng chức đặc biệt cơng chức lãnh đạo, có cải cách hành thuế thực thực quan thuế Thực tiễn trình thực CCHC cho thấy, nguyên nhân khách quan văn pháp số lĩnh vực quản lý chưa đồng bộ, chưa 85 hoàn thiện, đầu tư nguồn lực người, sở vật chất, kinh phí cho cơng tác CCHC chưa nhiều nhận thức đội ngũ cán công chức đặc biệt công chức lãnh đạo có vai trò quan trọng, yếu tố để tạo nên thành công CCHC Ở đơn vị, địa phương người đứng đầu có trách nhiệm, thực tâm, đạo liệt, đội ngũ cán công chức làm việc tận tâm, có đạo đức nghề nghiệp kết cơng tác CCHC rõ nét, thiết thực, tạo nên guồng máy hành hoạt động hiệu quả, phá vỡ rào cản hướng đến xây dựng hànhtính chun nghiệp, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập Để thực thành công công cải cách hệ thống thuế, phải xác định người nhân tố quan trọng định đến thành công công cải cách Lãnh đạo số đơn vị ngành thuế nhận thức vai trò tầm quan trọng cải cách hành thuế chậm chuyển hố thành đạo cụ thể, thiếu biện pháp kiểm soát, đánh giá chất lượng triển khai cải cách hành thuế đơn vị “nói khơng đơi với làm” trình độ lực hạn chế nên có tâm lý “ngại” thực cải cách hành thuế Chính phải ý đề cao trách nhiệm người đứng đầu thực CCHC thuế Công tác CCHC thuế cần quan tâm đạo cấp uỷ đảng, lãnh đạo quan, phối hợp đồn thể quần chúng (Cơng đồn, đồn niên, Nữ cơng, Hội Cựu chiến binh quan) Cục thuế cần làm tốt công tác giáo dục trị tư tưởng cho cơng chức Qn triệt cho cán bộ, công chức nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Đảng Nhà nước, ngành thuế cải cách hành Nâng cao trách nhiệm cấp uỷ, tập trung lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao phối hợp, giám sát tổ chức quần chúng; nâng cao trách 86 nhiệm cán bộ, đảng viên việc thực cải cách hành chính, coi nhiệm vụ trọng tâm đơn vị Quy chế hoá quy định kỷ luật, công vụ, cán cách rõ ràng, minh bạch để thực thống nhất: Thực nghiêm túc 10 điều kỷ luật cán thuế; Quy chế kiểm tra kiến thức bắt buộc cán bộ, cơng chức thuế; Quy định tiêu chuẩn văn hố công sở đạo đức cán thuế thực tốt việc đánh giá cán công chức, gắn việc thực cải cách hành coi tiêu đánh giá cán công chức từ nhận thức đội ngũ cán bộ, cơng chức nâng lên, thái độ ý thức giải cơng việc cơng chức có chuyển biến, trách nhiệm hơn, hiệu công việc cao hơn; Cục Thuế cần phải tổ chức đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán cải cách hành thuế; tổ chức quán triệt, gửi văn quy định cơng tác cải cách hành hoạt động quan để cán công chức nhận thức nội dung cải cách hành chính, cải cách hành thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế từ nhận thức cải cách hành tất nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức cải cách tài cơng, đại hố hành nhà nước Nhìn chung, nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên, thái độ ý thức giải công việc nhiều cán bộ, cơng chức có chuyển biến, trách nhiệm hơn, hiệu công việc cao hơn; sở vật chất, trang thiết bị đầu tư tốt Xây dựng chương trình hành động cụ thể cải cách hành quan Tập trung đạo thực có trọng tâm, trọng điểm có sơ kết uốn nắn thời gian Bảo đảm cho công tác cải cách hành thật khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cấp uỷ quan thuế Việc thực cải 87 cách hành chính, cần xây dựng thành chương trình hành động gắn với nhiệm vụ trọng tâm ngành thuế Thành lập ban đạo cải cách hành ngành thuế Tun Quang xây có quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm thành viên; Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực cơng tác cải cách hành phòng, Chi cục thuế, gắn với cơng tác kiểm tra thực thi công vụ công chức thuế Như vậy, muốn cải cách hành thuế có hiệu quả, điều cần thay đổi nhận thức cơng chức thuế Cần hiểu hành khơng phải ban phát, người dân doanh nghiệp người xin Chính thế, cần phải đưa chế tài xử phạt nghiêm minh cán bộ, cơng chức cố tình vi phạm, gây gây ảnh hưởng đến q trình cải cách hành thuế - Thực tốt công tác quy hoạch, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuế lĩnh vực cơng tác, vị trí cơng việc xếp chuyển ngạch tra thuế để thực chức tra, kiểm tra theo quy định Luật quản lý thuế - Tăng cường công tác luân phiên, luân chuyển: xây dựng quy chế thực luân phiên, luân chuyển phải đảm bảo mục tiêu phát triển cán chuyên sâu theo chức quản lý thuế đảm bảo quyền lợi hợp pháp công chức thuế; Thực nghiêm túc quy định chuyển đổi vị trí cơng tác; vị trí cơng tác cần có nhiều kinh nghiệm, nắm vững, chuyên sâu nghiệp vụ cán làm công tác tra, kiểm tra thuế, trả lời sách thuế kéo dài thời hạn ln phiên vị trí cơng tác 4.2.3 Về cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: + Xây dựng tiêu chuẩn cán theo từng, chức danh, vị trí cơng việc để có kế hoạch đào tạo; đồng thời rà soát, đánh giá, phân loại cán theo trình 88 độ, độ tuổi, lực, sức khoẻ để xác định số cán bố trí vào tổ chức máy có kế hoạch đào tạo; thực tinh giản biên chế, cho việc cán lực, trình độ yếu kém; thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật sức khoẻ không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao để tuyển dụng cán có trình độ đại học thay + Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng: Xây dựng mơ hình chuẩn đào tạo cán thuế, qui định rõ cách thức đào tạo cho loại cán bộ, công chức: Đào tạo kiến thức thuế cho cán bộ, công chức vào ngành; Bồi dưỡng kiến thức cần thiết để công chức thực công việc quản lý thuế phân công; Bồi dưỡng theo chức quản lý cho cán thuế nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành, kỹ thành thạo kinh nghiệm xử lý vấn đề thuế thực tiễn; Đào tạo, bồi dưỡng có thay đổi sách, quy trình quản lý + Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chung, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận trị, tin học, ngoại ngữ kỹ giao tiếp ứng xử, văn hố cơng sở đạo đức công chức cho cán bộ, công chức thuế + Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán thuế việc kết hợp nhiều hình thức: đào tạo tập trung, cử cán công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng Tổng cục thuế tổ chức; đào tạo trực tuyến qua mạng E -Learning; + Phối hợp với Sở Nội Vụ, trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang mở lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên Cục Thuế phục vụ chuẩn hóa theo tiêu chuẩn cơng chức cử cơng chức học theo ngành dọc Tổng cục Thuế mở năm 3-5 tiêu lâu cử hết đội ngũ cơng chức có nhu cầu + Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thuế phù hợp với loại cơng chức, loại hình bồi dưỡng 89 + Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá cán bộ, công chức sở để xác định kỹ năng, kiến thức thiếu, yếu cơng chức, từ xác định nội dung bồi dưỡng cho phù hợp, hiệu + Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuế lĩnh vực công tác, vị trí cơng việc, bảo đảm tính chun nghiệp để có đánh giá, phân loại bồi dưỡng cán - Thực tốt việc đánh giá, phân loại cán công chức hàng năm, đảm bảo khách quan, thẳng thắn, cơng khai, minh bạch, tồn diện công tâm sở đánh giá cán theo lực hiệu công việc Việc đánh giá cán công chức gắn với tiêu chí thi đua, khen thưởng ngành thuế: gắn kết đánh giá, phân loại cơng chức, mức độ tín nhiệm với lựa chọn, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, luân phiên, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách cán Đánh giá cán dựa việc xây dựng tiêu chí chấm điểm cụ thể vị trí cơng việc tránh chung chung, hình thức Gắn cơng tác thi đua quan với thi đua đoàn thể; khống chế tỷ lệ giỏi, xuất sắc, trọng việc khen thưởng cán thừa hành, tránh tình trạng khen thưởng cán lãnh đạo nhằm động viên cán làm việc có chất lượng, trách nhiệm Bố trí phòng đào tạo, khoảng 30 máy tính chuyên đào tạo ứng dụng tin học ngành thuế 4.2.4 Xây dựng sở vật chất, điều kiện làm việc quan thuế đại, thực tốt chế độ cán công chức Rà soát lại sở vật chất quan thuế cấp có kế hoạch xây dựng, cải tạo lại trụ sở, trang thiết bị làm việc, xây dựng sở vật chất, điều kiện làm việc quan thuế khang trang, công quyền, đại 90 - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơng trình: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Thuế huyện Lâm Bình đảm bảo sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, chất lượng cơng trình, đảm bảo tiến độ - Đầu tư sở vật chất cho phận cửa, bố trí địa điểm phận cửa rộng rãi, khang trang thay địa điểm chật hẹp nay; hệ thống quầy, bàn giao dịch cán thuế NNT cần trí trang nhã lịch Đầu tư trang thiết bị đại tự động hoá phận cửa trang bị thêm máy fax, máy photocopy, máy in, máy tính, kios thơng tin, máy xếp hàng để đảm bảo phương tiện phục vụ NNT phận cửa - Nâng cao lực, trình độ chuyên môn cho cán làm công tác quản lý xây dựng bản; tăng cường, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu làm cản trở đến việc thực hiện đại hố cơng sở - Thực tốt quy định phân cấp uỷ quyền quản lý tài chính, tài sản đầu tư xây dựng mà Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế quy định Thực tốt chế độ sách cán cơng chức Thực tốt quy chế khốn chi, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng kịp thời, việc giải chế độ cho cơng chức kịp thời xác, chế độ không gây phiền hà cho công chức 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Tổng cục Thuế - Tiếp tục đề nghị với Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Tài Chính nghiên cứu sửa đổi văn sách cải cách thủ tục hành để giảm thời gian thực thủ tục hành thuế số nước khu vực Asean - Tăng cường đào tạo kỹ cho cán tiểu giáo viên Cục Thuế để thực công tác đào tạo Cục Thuế 91 - Xây dựng, phát triển, nâng cấp mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơng tác cải cách thủ tục hành - Đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơng trình Cục Thuế tỉnh Tun Quang, Chi cục Thuế huyện Lâm Bình 4.3.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh - Tạo điều kiện giúp đỡ ngành thuế thủ tục quy hoạch đất đai giúp đỡ phần kinh phí để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang xây dựng quan thuế cần xây dựng lại trụ sở khang trang đáp ứng điều kiện làm việc phục vụ tốt NNT (Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Thuế huyện Lâm Bình) - Ủy ban nhân dân đạo ngành liên quan: Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc nhà nước, Sở Tài nguyên môi trường, Sở tư pháp phối hợp tốt với ngành thuế thực tốt công tác quản lý thu thuế địa bàn, xay dựng quy chế phối hợp với ngành để phục vụ tốt NNT giảm thiếu thủ tục hành khơng cần thiết 92 KẾT LUẬN Trong thời gian qua việc thực CCHC thuế Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang góp phần quan trọng việc giải thủ tục phiền hà cho NNT, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho NNT, thu hút đầu tư cho tỉnh Tuyên Quang, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước cho tỉnh nhà Tuy nhiên thực CCHC thuế Cục Thuế Tuyên Quang số tồn nguyên nhân: Hệ thống sách thuế thường xuyên thay đổi, tính phức tạp cao nên NNT chưa cập nhật sách chưa kịp thời, nhiều sách khó hiểu; Kinh phí bố trí bố trí cho cho xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, kinh phí xây dựng sở vật chất trang thiết bị chưa Tổng cục Thuế bố trí kịp thời; Còn số cán có trách nhiệm chưa cao công việc, thực công việc chưa hết trách nhiệm, để công việc dây dưa tồn đọng Trên sở kết đạt tồn kể , luận văn đề xuất giải pháp giải sở nhận thức mục tiêu yêu cầu CCHC thuế thời gian tới Những giải pháp đề tài cho việc giải toán thực tiễn quan trọng CCHC thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực quyền nghĩa vụ thuế Luận văn khơng thể giải hết vấn đề liên quan đến công tác CCHC thuế địa bàn không trá nh khỏi thiếu sót, mong nhận xét, góp ý thầy cô giáo, nhà chuyên môn, c ác nhà nghiên cứu, đồng nghiệp để có điều kiện tiếp tục hoàn thiện luận văn thời gian tới Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Bùi Đức Thọ người giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành luận văn./ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2009), Quyết định số: 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 Bộ Tài Chính việc cơng bố thủ tục hành thuộc lĩnh vực thuế Bộ Tài (2011), Quyết định số: 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 Bộ Tài cơng bố thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước Bộ Tài Cục Thuế Tuyên Quang (2014), Báo cáo Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang Học viện Hành quốc gia, Giáo trình Hành cơng, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản lý thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Nghị (2011), Nghị số 30c/NQ -CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng (2007), Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Đơn giản hố thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 Thủ tướng (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020 Tổng cục Thuế (2013), Báo cáo chuyên đề Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2012 Vụ Tuyên truyền hỗ trợ, Ban cải cách Tổng cục Thuế, Hà Nội 10 Trang tin điện tử: Các thảo luận, nghiên cứu, trao đổi Trang điện tử Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Bộ Tài ( www.mof.gov.vn) trang điện tử khác 11 Trang Web cải cách hành (www.caicachhanhchinh.gov.vn) ... Chươ cải cách hành thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang Chương 4: Một số giải pháp cách hành thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang 4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ 1.1 Cơ cải cách. .. Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 64 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 69 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh. .. thuế địa bàn tỉnh Tun Quang Chính tơi chọn nghiên cứu luận văn: "Tăng cƣờng cải cách hành thuế Cục thuế tỉnh Tuyên Quang " nhằm đưa số giải pháp để thực tốt cơng cải cách hành thuế Cục Thuế tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang(luận văn thạc sĩ), Tăng cường cải cách hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang(luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay