Chuyên đề Vật lý lực và định luật niuton

15 40 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 12:50

1 CHUYÊN ĐỂ : LỰC CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTON Xác định vấn đề cần giải chuyên đề Chuyên đề nằm chương trình vật 10, sau em học xong chuyên đề chuyển động thẳng chuyên đề làm rõ khái niệm véc tơ lực, điều kiện cân chất điểm, tương tác vật tự nhiên Chẳng hạn như: - Lực có ảnh hưởng đến tính chất chuyển động vật? - Các vật tương tác với theo quy luật nào? - Vận dụng định luật Niu-tơn để giải thích nguyên nhân loại chuyển động đơn giản Kiến thức cần xây dựng chuyển đề - Khái niệm véc tơ lực - Quy tắc tổng hợp phân tích lực - Định luật I Niu-tơn quán tính - Định luật II Niu-tơn mối liên hệ quán tính khối lượng - Định luật III Niu-tơn Lực phản lực Chuẩn kiến thức, kỹ số lực phát triển 3.1 Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa lực nêu lực đại lượng vectơ - Nêu quy tắc tổng hợp phân tích lực - Phát biểu điều kiện cân chất điểm tác dụng nhiều lực - Nêu quán tính vật nêu số ví dụ quán tính - Phát biểu định luật I Niu-tơn - Nêu mối quan hệ lực, khối lượng gia tốc thể định luật II Niu-tơn viết hệ thức định luật - Phát biểu định luật III Niu-ton viết hệ thức định luận - Nêu đặc điểm lực phản lực 3.2 Kỹ : - Vận dụng quy tắc tổng hợp phân tích lực để giải số tập đơn giản - Giải thích số ứng dụng thực tế dựa quy tắc tổng hợp phân tích lực - Vận dụng mối liên hệ khối lượng mức quán tính để giải thích số tượng thường gặp đời sống kĩ thuật - Vận dụng định luật II Niu-tơn để giải số tập - Chỉ điểm đặt lực phản lực Phân biệt cặp lực với cặp lực cân - Vận dụng định luật II III Niu-ton để giải tập, giải thích tượng liên quan sống 3.3 Thái độ: - Bồi dưỡng cho học sinh đức tính: cần cù, cẩn thận, hợp tác chia với bạn bè thông tin cần thiết cho cơng việc , qua bồi dưỡng cho học sinh tình u khoa học vật nói riêng sống nói chung 3.4 Năng lực phát triển - Bảng mơ tả lực phát triển chủ đề Nhóm lực Năng lực thành phần Mô tả mức độ thực chuyên đề K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí Nhóm K3: Sử dụng kiến thức vật lí NLTP liên để thực nhiệm vụ học tập quan đến K4: Vận dụng (giải thích, dự sử dụng đốn, tính tốn, đề giải pháp, kiến thức đánh giá giải pháp …) kiến thức vậtvật lí vào tình thực tiễn P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí P2: mơ tả tượng tự nhiên ngơn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng Nhóm P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn NLTP xử lí thông tin từ nguồn phương khác để giải vấn đề pháp (tập học tập vật lí trung vào P4: Vận dụng tương tự lực mơ hình để xây dựng kiến thức thực vật lí nghiệm P5: Lựa chọn sử dụng lực cơng cụ tốn học phù hợp mơ hình học tập vật lí hóa) P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét - Trình bày đặc điểm lực - Trình bày nội dung định luật Niuton, tính chất lực phản lực, khối lượng quán tính - Mối quan hệ tính chất chuyển động lực tác dụng - Chỉ điều kiện vận dụng định luật niu tơn - Sử dụng định luật Niu-tơn để giải thích tượng vật liên quan giải tập vật như: Quy luật chuyển động vật, … - Lấy ví dụ thực tiễn biểu quán tính vật - So sánh mức quán tính vật - Giải thích số tượng thường gặp đời sống kĩ thuật liên quan đến quán tính - Đặt câu hỏi như: Tại vật đứng yên, vật chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, … Hoặc vật theo phương chuyển động ntn? - Mô tả vật đứng yên chuyển động thẳng hợp lực tác dụng vào khơng - Tìm kiếm, xử lí thơng tin vai trò định luật Niuton lịch sử vật lí, vai trò qn tính đời sống kĩ thuật - Sử dụng mơ hình vật chuyển động đệm khơng khí để giải thích định luật I Niu-tơn - Sử dụng cơng cụ tốn học véc tơ, phép chiếu véc tơ, hệ phương trình hai ẩn để giải toán hệ vật - Lí tưởng hóa trường hợp vật chuyển động khơng ma sát - Suy hệ kiểm tra thí nghiệm kiểm nghiệm định luật II, định luật III - Đề xuất giả thuyết, phương án thí nghiệm hệ để kiểm tra giả thuyết thí nghiệm khảo sát định luật III niuton Nhóm NLTP trao đổi thơng tin X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) X7: thảo luận kết cơng việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí - Phân biệt khái niệm khối lượng, trọng lượng, trọng lực - Học sinh tự nghi lại nội dung hoạt động học tập kiến thức cuả tìm tòi nhóm hay nhóm bạn - Tiến hành thảo luận nhóm để đưa tiếng nói chung nhóm - Tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng kiến thức nhóm phản hồi tích cực nhóm bạn C1: Xác định trình độ - Nắm khái niệm lực học cấp có kiến thức, kĩ , thái độ THCS cá nhân học tập vật lí C3: Chỉ vai trò (cơ hội) - Chỉ việc lưu ý đến quán tính vật Nhóm hạn chế quan điểm vật giao thơng NLTP liên lí đối trường hợp cụ thể quan đến mơn Vật lí ngồi mơn cá nhân Vật lí C6: Nhận ảnh hưởng vật - Trình bày tầm quan trọng định lí lên mối quan hệ xã hội luật niu tơn tới phát triển vật lí lịch sử Tiến trình dạy học 4.1 Nội dung 1: Lực phân tích lực 4.1.1 Hoạt động 1: Hình thành khái niệm lực cân lực - Dự kiến thời gian thực hiện: 10 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: nặng, dây treo, hình ảnh người bắn cung - Mục tiêu hoạt động: +Cần nắm khái niệm lực khái niệm cân lực - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm K1, K2 nhiệm vụ lực THCS Tiến hành thí nghiệm dây treo buộc vào nặng treo vào giá đỡ Chia lớp thành 06 nhóm, cử nhóm trưởng Phát phiếu học tập số Thực nhiệm Học sinh thực phiếu học tập số K1, k2, k3 vụ P1, P2, P3 X1, X5 Báo cáo, thảo - Các nhóm trình bày kết (Nhóm sau P3, P4, X1, X5, luận khơng trình bày trùng với nhóm trước) C1 - Thảo luận: phản hồi tích cực nhóm Kết luận Nêu đặc điểm lực K1, K3 Nhận định - Nêu khái niệm lực cân Hợp thức hóa kiến thức 4.1.2 Hoạt động 2:Khái niệm quy tắc tổng hợp lực - Dự kiến thời gian thực hiện: 15 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: Các nặng giống nhau, dây treo, ròng rọc cố định, bảng từ, số hình ảnh qua máy chiếu tổng hợp lực - Mục tiêu hoạt động: +Cần nắm khái niệm quy tắc tổng hợp lực - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mơ tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao - Chia nhóm: nhóm, cử nhóm trưởng K1, K2 nhiệm vụ - Giáo viên giao dụng cụ thí nghiệm cho nhóm để thực thí nghiệm theo hướng dẫn SGK - Phát phiếu học tập số Thực Thực phiếu học tập số K1, k2 nhiệm vụ P1, P2, P3 X1, X5 Báo cáo, thảo - Các nhóm trình bày kết (Nhóm sau khơng P3, X1, luận trình bày trùng với nhóm trước) X5, C1 - Thảo luận: phản hồi tích cực nhóm Kết luận Nắm khái niệm tổng hợp lực quy tắc tổng K1, K2, Nhận định hợp hai lực đồng quy K3 Hợp - Rút mối liên hệ lực thành phần lực tổng hợp thức hóa kiến thức 4.1.3 Hoạt động 3: Điều kiện cân chất điểm Khái niệm phân tích lực - Dự kiến thời gian thực hiện: 10 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: nặng, dây treo, hình ảnh người bắn cung, số hình ảnh qua máy chiếu phân tích lực - Mục tiêu hoạt động: +Cần nắm điều kiện cân chất điểm +Cần nắm khái niệm quy tắc phân tích lực - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao Tiến hành lại thí nghiệm dây treo buộc vào nặng treo K1,K2 nhiệm vụ vào giá đỡ Quan sát số tượng người gương cung, nặng đặt bàn, quan sát thí nghiệm hoạt động 2 Thực Chia nhóm thực nhiệm vụ sau K1, k2 nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Quan sát người gương cung, nặng đặt bàn cho biết vật tác dụng lên mũi tên làm mũi tên bay đi, nặng đặt bàn vật giữ giữ để khơng rơi xuống Nhiệm vụ 2: Sau học sinh treo vật, kéo căng dây cung quan sát, giáo viên đặt câu hỏi - Nêu đặc điểm lực tổng hợp, từ suy đặc điểm lực tổng hợp vật trạng thái cân bằng? Nhiệm vụ 3: Từ số hình ảnh tổng hợp lực, ta phân tích ngược lại thay lực hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời Báo cáo, thảo - Nêu điều kiện cân chất điểm luận - Nêu định nghĩa phân tích lực - Nhận xét khác biệt phân tích lực tổng hợp lực Kết luận Nêu điều kiện cân chất điểm Nhận định Nắm khái niệm phân tích lực Hợp - Nhận xét khác biệt phân tích lực tổng hợp thức hóa kiến lực thức P1, P2, X1, X5 P3 K1, K2, K3, P1, P2 4.2 Nội dung 2: Định luật I Niu-tơn - Dự kiến thời gian thực hiện:15 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: Hai máng nghiêng, có máng nghiêng thay đổi góc nghiêng, vật hình cầu - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành -Từ ví dụ xe đạp học sinh: làm [P1, P7] để xe chuyển động? Khi xe chuyển động, muốn dừng lại ta phải làm gì? -Lực có phải ngun nhân trì chuyển động khơng? - Đọc sgk thí nghiệm lịch sử Galile - Phát phiếu học tập số cho nhóm - Giáo viên làm thí nghiệm vật [K3, P6] chuyển động máng nghiêng giảm dần góc nghiêng để rút nhận xét trình chuyển động vật yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động (Nếu chuẩn bị dụng cụ) -Nếu ta loại bỏ hồn tồn lực cản (ma sát) vật chuyển động nào? Báo cáo, thảo luận Học sinh thảo luận nhóm thời [X5,X6,X7, gian phút, đưa kết luận ban đầu: C2, P9] Nếu khơng có ma sát vật chuyển động thẳng mãi Kết luận Nhận -Giáo viên hợp thức hóa phát biểu định [K1, K3, K4] định Hợp thức hóa luật I Niu-tơn kiến thức -ƯD: Tại vận động viên chạy 100m đến đích chạy thêm qng đường dừng lại? Từ rút khái niệm quán tính vật 4.3 Nội dung 3: Định luật II Niu-tơn 4.3.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu định luật II Niu - tơn - Dự kiến thời gian thực hiện:15 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: Máng ngang, vật nặng, dây nối, ròng rọc - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao nhiệm vụ: * Đẩy ô tô hỏng đường, so P1, P2, P3, - Giáo viên tạo tình có sánh gia tốc xe trường X3, X6; vấn đề tình cụ hợp sau: K4 thể - Khi có người đẩy có nhiểu người đẩy khối lượng xe không đổi - Số lượng người đẩy xe không đổi: xe chở hàng xe khơng chở hàng *Từ rút gia tốc vật phụ thuộc vào đại lượng vật nào? Phụ thuộc nào? Thực nhiệm vụ Học sinh thảo luận nhóm bàn thời C1, C2 gian phút trả lời câu hỏi Báo cáo, thảo luận -Đại diện nhóm trình bày kết K1, K2, P3 nhóm (Nhóm sau khơng trình bày trùng với nhóm trước) -Các nhóm khác nghe, phản hồi tích cực Kết luận Nhận định Giáo viên hợp thức hóa kiến thức yêu K1, K2, K3, Hợp thức hóa kiến thức cầu học sinh phát biểu định luật II Niu-tơn K4 4.3.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu khối lượng mức quán tính - Dự kiến thời gian thực hiện:10 phút - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao nhiệm vụ: - Tại xe máy, ô tô, hay tàu hỏa chuyển động với tốc độ nhau, cần dừng lại chúng lại cần thời gian nhiều khác nhau? - Hãy phân tích ví dụ để chứng tỏ rằng: Vật có khối lượng lớn mức quán tính lớn Thực nhiệm vụ -Học sinh thảo luận nhóm thời gian phút Báo cáo, thảo luận -Đại diện nhóm trình bày kết nhóm (Nhóm sau khơng trình bày trùng với nhóm trước) -Các nhóm khác nghe, phản hồi tích cực Kết luận Nhận định Khối lượng đại lượng đặc trưng cho Hợp thức hóa kiến mức qn tính vật thức C1, C2 K1, K2, P3 K1, K2, K3, K4 4.4 Nội dung 4: Định luật III Niu – tơn Hoạt động 1: Tìm hiểu định luật Niuton - Dự kiến thời gian thực hiện: 20 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: lực kế, số hình ảnh clip mô - Mục tiêu hoạt động: +Cần nắm nội dung định luật Niuton - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Năng lực hình thành Chuyển giao nhiệm - HS quan sát số hình ảnh liên quan đến K1, K2 vụ tương tác vật (có hình ảnh) - Giáo viên giao lực kế để học sinh xác định độ lớn hai lực tương tác Thực nhiệm Chia nhóm thực nhiệm vụ sau K1, k2, k3 vụ Nhiệm vụ 1: Quan sát hình ảnh nhận xét P1, P2, P3 tương tác hai vật X1, X5 Nhiệm vụ 2: Bố trí thí nghiệm để xác định độ lớn lực tương tác hai vật Nhiệm vụ 3:Thực thí nghiệm để rút nhận xét lực tương tác hai vật Báo cáo, thảo luận - Nhận xét kết thu từ thí nghiệm - nội dung định luật - Nêu đặc điểm lực phản lực Kết luận Nhận Nắm nội dung định luật định Hợp thức - Nắm đặc điểm lực phản lực hóa kiến thức P3, P4, X1, X5, C1 K1, K2, K3, K4 Hoạt động 2: Tìm hiểu lực phản lực - Dự kiến thời gian thực hiện: 15 phút - Chuẩn bị phương tiện cần thiết: lực kế, số hình ảnh clip mô - Mục tiêu hoạt động: Nắm khái niệm lực phản lực, đặc điểm lực phản lực - Tiến trình thực hoạt động: STT Bước Mô tả cụ thể hoạt động Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Báo cáo, thảo luận Kết luận Nhận định Hợp thức hóa kiến thức Năng lực hình thành Hai người kéo co có người thắng, người K1, K2 thua? Điều có trái với định luật III Niu-tơn hay không? (Xem Clip) - Xem vi deo mơ K1, k2, k3 - Thí nghiệm lực kế tương tác với P1, P2, P3 - Thảo luận nhóm X1 - Trình bày kết (nhóm sau khơng nói trùng với P3, P4, X1, nhóm trước) X5, C1 - Thảo luận, phản hồi tích cực - Nêu khái niệm lực phản lực K1, K2, K3 - Các đặc điểm lực phản lực Kiểm tra, đánh giá trình dạy học 5.1 Hình thức kiểm tra, đánh giá: Tự luận 5.2 Công cụ kiểm tra, đánh giá: 1.1.1: NHẬN BIẾT Câu 1: Qn tính gì, đặc trưng đại lượng vật nao? Lấy ví dụ tính quán tính vật [K1, K2,] Câu 2: Phát biểu viết biển thức định luật II Niutown? [K1] Câu 3: Phát biểu viết hệ thức định luật III Niutown? [K1] Câu 4: Nêu đặc điểm cặp “lực phản lực“ tương tác vật? [K1] 1.1.2: THÔNG HIỂU Câu 1: Nếu tăng độ lớn lực lên gấp đơi gia tốc vật tăng hay giảm lần? Vì sao? Biết khối lượng vật không thay đổi [K3, P2] Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg hút Trái đất lực bao nhiêu? Vì sao? [K3, P2] Câu 3: Từ định luật II Niu tơn ta suy ra: m = F/a Có h/s nhận xét rằng: khối lượng vật tỷ lệ thuận với lực tác dụng tỷ lệ nghịch với gia tốc vật Em cho biết nhận xét khơng? Vì sao? [K3, P3, P5, C3, X6, X7] Câu 4: So sánh giống khác cặp lực cân cặp lực trực đối? [K1,K2, K3,P2] Câu 5: Một vật nằm yên mặt bàn nằm ngang Tại khẳng định bàn tác dụng lực lên nó? [K1, P9, P2, X6] Câu 6: Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc gia tốc vào lực tác dụng vào vật, khối lượng vật không đổi? [K2, P5, P3] Câu 7: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung [K1, K2, K3, P3] Quán tính a) lực cân Lực làm cho vật chuyển động chậm b) lực cản dần dừng lại gọi Các lực tác dụng vào vậtvật c) lực khơng cân đứng n hay chuyển động thẳng lực Các lực tác dụng vào vật chuyển d) tính chất vật có xu hướng chống lại động có gia tốc thay đổi vận tốc Câu 8: Ghép nội dung cột bên trái với nội dung tương ứng cột bên phải để thành câu có nội dung đúng.[K1, K2, K3, P3] Lực lại lực khử a) nguyên nhân làm thay đổi vận tốc vật phần lực khác ngược hướng chuyển động gọi Đơn vị lực b) lực Trái Đất tác dụng vào vật gần mặt đất Lực c) hợp lực Khối lượng d) niutơn Trọng lực đ) đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật 1.1.3: VẬN DỤNG Câu 1: Một vật khối lượng m = 8,0kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc m/s2 Lực gây gia tốc cho vật có độ lớn bao nhiêu? [K3, P5, X6, X7] Câu 2: Trong tai nạn giao thông, ô tô tải đâm vào ô tô chạy ngược chiều Ô tô chịu lực lớn hơn? Ô tô thu gia tốc lớn hơn? Hãy giải thích? [K4, P3, P5, X1, X6, X7, C5, C6] Câu 3: Một bóng khối lượng 400 g nằm yên mặt đất Một cầu thủ đá bóng với lực 250N Thời gian chân tác dụng vào bóng 0,02s Hỏi tốc độ bóng bay đi? [P5, X6, X7] Câu 4: Tại tham gia giao thông, lại trọng xử tình từ xa? [K4, C3, P2, X1, C6] 10 Câu 5: Từ tình sống hàng ngày đặt câu hỏi có liên quan đến qn tính? [P1, K1, K2, K4] Câu 6: Hãy nêu phương án để hạn chế tối đa hậu nhảy từ cao xuống Giải thích? [K4] Câu 8: Cho lực đồng quy đồng phẳng có độ lớn F = F2 = 10N F3 = 4N hợp với trục Ox góc 0o, 120o, -120o a) Tìm hợp lực lực cân hệ lực b) Xét trường hợp F3 = 10N [K3, P5, X5] Câu 9: Một vật khối lượng 2kg giữ yên mặt phẳng nghiêng không ma sát nhờ dây hình vẽ Cho góc nghiêng   30o Tính lực căng dây áp lực vật lên mặt phẳng nghiêng Cho g = 10m/s2 [K3, P5, X5] 1.1.4: VẬN DỤNG CAO Câu 1: Từ tượng va chạm bóng vào tường, xây dựng toán xác định gia tốc vật thời gian va chạm lực vật tác dụng lên vật khác thời gian va chạm? [X6, K4, P4] Câu 2: Từ dụng cụ: vật nặng khối lượng 50g, sợi dây mảnh không dãn, thước đo góc Hãy thiết kế phương án đo gia tốc xe ô tô? [K4, P8, P7, P5, X3] Câu 3: Quan sát hình bên, cho biết hình ảnh nói hoạt động gì? Để qua sơng an tồn em học sinh nên làm nào? Giải thích sao? [K4, X3] Câu 4: Hình ảnh bên mơ tả hoạt động gì? Em cho biết lực làm cho Cano chuyển động? Giải thích? [K4, P3] 11 Câu 5: Cho vật khối lượng m1 = 500 g vật khối lượng m chưa biết, lò xo nhẹ, đồng hồ bấm giây, thước đo độ dài có độ chia nhỏ đến mm Em nêu phương án xác định khối lượng vật m2 [K4, P8] Câu 6: Hai cha di chuyển kiện hàng xe cải tiến đường nằm ngang Biết người kéo véc tơ lực chếch lên so với phương ngang góc  , đẩy véc tơ lực chếch xuống so với phương ngang góc  , độ lớn lực cha tác dụng lên xe F 1, F2 (F1>F2,    ) Hai người di chuyển kiện hàng cách: - Cha kéo, đẩy - Cha đẩy, kéo Hỏi cách làm di chuyển kiện hàng có lợi hơn? Vì sao? [K1, K4, P5, X4] 12 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhiệm vụ 1: Nhắc lại khái niệm lực THCS: Lực gì, điểm đặt, giá lực, đơn vị lực Nhiệm vụ 2: Quan sát người gương cung, cho biết: vật tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi? Nhiệm vụ 3: Sau học sinh treo vật quan sát, giáo viên đặt câu hỏi - Những lực tác dụng lên vật? - Các lực vật gây ra? 13 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Nhiệm vụ 1: Quan sát hình ảnh nhận xét khái niệm tổng hợp lực Trong trường hợp dùng tàu có cơng suất lớn để kéo xà lan có khơng? Nếu lực tàu kéo lực tàu kéo có quan hệ với nào? Nhiệm vụ 2: Lực đại lượng véc tơ Vậy lực có tính chất tính chất cộng véc tơ không? Làm để kiểm chứng điều hay sai? Nhiệm vụ 3: - Bố trí thí nghiệm tổng hợp lực theo hướng dẫn SGK, giáo viên - Tiết hành thí nghiệm (Giáo viên hướng dẫn cần) 14 r N Xét trường hợp sau: PHIẾU HỌC TẬP SỐ r Fcan r Fkéo r P a) b) Quan sát trường hợp đây, đưa nhận xét giải thích: a trường hợp vật đứng yên? b Trường hợp vật chuyển động thẳng đều? Cho trường hợp chuyển động sau: So sánh trường hợp a) b), chuyển động trường hợp có gia tốc lớp hơn? Giải thích? r r Trường hợp hai xe (a), (b) khối lượng F1  F2 a) ` b) r F1 r F2 Trường hợp xe (a) có khối lượng lớn xe (b) chịu lực kéo a) b) r F r F Đẩy ô tô hỏng đường, so sánh gia tốc xe trường hợp sau: - Khi có người đẩy có nhiểu người đẩy khối lượng xe không đổi - Số lượng người đẩy xe không đổi: xe chở hàng xe khơng chở hàng Từ rút gia tốc vật phụ thuộc vào đại lượng vật nào? Quan sát hình ảnh tương tác hai vật: - Hãy nhận xét tương tác hai vật? - Hãy nhận xét phương, chiều độ lớn lực hai vật tác dụng lên nhau? 15 Sau giảng dạy kiểm tra tác giả thấy: Học sinh tiếp thu tốt học, biết cách ứng dụng việc phân tích lực có vai trò quan trọng sống Học sinh thích tìm tòi khám phá vấn đề xung quanh tìm cách giải thích chúng, đặc biệt học sinh thấy thích thú với mơn Vật ... làm cho vật chuyển động chậm b) lực cản dần dừng lại gọi Các lực tác dụng vào vật mà vật c) lực không cân đứng yên hay chuyển động thẳng lực Các lực tác dụng vào vật chuyển d) tính chất vật có... dung định luật - Nêu đặc điểm lực phản lực Kết luận Nhận Nắm nội dung định luật định Hợp thức - Nắm đặc điểm lực phản lực hóa kiến thức P3, P4, X1, X5, C1 K1, K2, K3, K4 Hoạt động 2: Tìm hiểu lực. .. đúng.[K1, K2, K3, P3] Lực lại lực khử a) nguyên nhân làm thay đổi vận tốc vật phần lực khác ngược hướng chuyển động gọi Đơn vị lực b) lực Trái Đất tác dụng vào vật gần mặt đất Lực c) hợp lực Khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Vật lý lực và định luật niuton, Chuyên đề Vật lý lực và định luật niuton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay