bao cao thuc tap ve nang luc cong tac van thuluu tru

32 37 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 12:42

BAO CAO THUC TAP VE NANG LUC CONG TAC VAN THU LUU TRU TAI VAN PHONG HOI DONG NHAN DAN VA UY BAN NHAN DAN TINH THUA THIEN HUETHUC TRANG CONG TAC VAN THU LUU TRU VA TINH HINH DOI NGU LAM CONG TAC VAN THU LUU TRU TAI VAN PHONG HOI DONG NHAN DANUY BAN NHAN DAN TINH THUA THIEN HUE 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 Chương TÌNH HÌNH THỰC TẬP TẠI VĂN PHỊNG ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1 Giới thiệu khái quát Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1.1 Chức Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế .5 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng .5 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy, biên chế Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Báo cáo tình hình thực tập Văn phòng 10 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI VĂN PHỊNG ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 13 2.1 Năng lực tiêu chí đánh giá lực cơng chức làm công tác văn thư 13 2.1.1 Khái niệm lực lực nghề nghiệp cơng chức 13 2.1.2 Tiêu chí đánh giá lực công chức văn thư 13 2.2 Thực trạng chung công chức làm công tác văn thư Văn phòng 16 2.2.1 Số lượng cơng chức làm công tác văn thư 16 2.2.2 Thực trạng lực công chức làm công tác văn thư 17 2.3 Đánh giá lực công chức làm công tác văn thư Văn phòng .21 2.3.1 Ưu điểm 21 2.3.2 Hạn chế 22 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 23 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC LÀM CƠNG TÁC VĂN THƯ TẠI VĂN PHỊNG ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 26 3.1 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức làm công tác văn thư 26 3.2 Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức làm công tác văn thư 26 3.3 Hồn thiện chế độ, sách đội ngũ công chức làm công tác văn thư 28 3.4 Đầu tư, hoàn thiện sở vật chất, điều kiện làm việc 28 3.5 Giáo dục tư tưởng, đạo đức công vụ 29 3.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công chức 29 3.7 Một số kiến nghị .29 3.7.1 Đối với Bộ Nội vụ 29 3.7.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 30 KẾT LUẬN .31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 LỜI MỞ ĐẦU Công tác văn thư hoạt động thường xuyên quan hệ thống máy Nhà nước Ngay từ Cách mạng tháng Tám thành cơng, Nhà nước ta có quy định cụ thể công tác Sau thời gian xây dựng máy nhà nước, công tác văn thư lần đề cập cách có hệ thống Điều lệ công tác công văn giấy tờ công tác lưu trữ, ban hành kèm theo Nghị định 142/CP năm 1963 Chính phủ Sau 40 năm áp dụng qua nhiều biến động lịch sử, năm 2004, Nghị định số 110/2004/NĐCP Chính phủ ban hành ngày 08/4/2004 công tác văn thay Nghị định 142/CP Cùng với phát triển máy nhà nước qua thời kỳ, thực tế công tác văn thư quan ngày củng cố, giai đoạn hội nhập quốc tế Các nghiệp vụ công tác ngày quy định cách cụ thể, đặc biệt nghiệp vụ xây dựng quản lý văn khâu văn thư hành quan hệ thống tổ chức phục vụ công tác văn thư củng cố bước Văn phòng UBND xã Phong Hiền quan hành cấp xã, giúp việc cho UBND xã Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu tổ chức phục vụ hoạt động UBND xã Trong công tác văn thư nhiệm vụ quan trọng Văn phòng Và để tổ chức thực tốt cơng tác văn thư có hiệu không coi trọng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Với yêu cầu đợt thực tập: tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động máy hành Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, cơng chức quan hành Nhà nước, vận dụng kiến thức học vào thực tế, bước đầu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Nhà nước thời gian từ ngày 20/3/2018 đến ngày 20/04/2018 Đồng thời xuất phát từ thực trạng đội ngũ công chức làm công tác văn thư yêu cầu nâng cao lực đội ngũ công chức làm công tác văn thư, chọn đề tài “Nâng cao lực công chức làm công tác văn thư Văn phòng UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài báo cáo thực tập cuối khóa Nội dung Báo thực tập gồm ba phần: - Phần I Tình hình thực tập Văn phòng UBND xã Phong Hiền - Phần II Thực trạng lực công chức làm công tác văn thư Văn phòng UBND xã Phong Hiền - Phần III Một số giải pháp nhằm nâng cao lực công chức làm công tác văn thư Văn phòng UBND xã Phong Hiền Tuy nhiền, thời gian có hạn, thân chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp quý thầy cô anh chị, anh chị Văn phòng UBND xã Phong Hiền, đặc biệt góp ý chị Tâm, cơng chức Văn thư, người trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết giúp cho em hoàn thành báo cáo thực tập Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Đại biểu Q Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Chữ viết tắt ĐBQH HĐND UBND DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê trình độ học vấn cơng chức làm công tác văn thư qua năm (2013-2015) Bảng 2.2 Trình độ lý luận trị cơng chức làm công tác văn thư qua năm (2013-2015) Bảng 2.3 Trình độ ngoại ngữ cơng chức làm cơng tác văn thư qua năm (2013-2015) Bảng 2.4 Trình độ tin học công chức làm công tác văn thư qua năm (2013-2015) Phần TÌNH HÌNH THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG UBND XÃ PHONG HIỀN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1.1 Giới thiệu khái quát UBND xã Phong Hiền 1.1.1 Chức Văn phòng UBND xã Phong Hiền Văn phòng UBND xã Phong Hiền quan giúp việc UBND xã có nhiệm vụ tham mưu tổ chức phục vụ hoạt động UBND xã lĩnh vực quản lý nhà nước Kinh tế - xã hội, Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Quốc phòng An ninh, An sinh xã hội…tại địa phương 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng a Trong việc tham mưu tổ chức phục vụ hoạt động UBND xã, thường trực UBND xã: - Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng năm UBND xã; tổ chức phục vụ việc thực chương trình, kế hoạch phê duyệt; - Phục vụ cho thường trực UBND xã trực tiếp đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị văn khác theo yêu cầu UBND cấp trên; - Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc quan, tổ chức cá nhân thực kiến nghị kết luận giám sát - Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân; - Phối hợp với quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết; - Tham mưu Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đồn đại biểu Quốc hội tổng hợp tình hình hoạt động Đồn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; giúp Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đồn đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội; phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội kỳ họp Quốc hội hoạt động đối ngoại b Trong việc tham mưu tổ chức phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: - Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng năm Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân; tổ chức phục vụ việc thực chương trình, kế hoạch phê duyệt - Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành cơng việc chung Hội đồng nhân dân; điều hòa, phối hợp hoạt động Ban Hội đồng nhân dân; bảo đảm việc thực quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân hoạt động đối ngoại - Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, họp Thường trực Hội đồng nhân dân Ban Hội đồng nhân dân; đôn đốc quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, họp Thường trực Hội đồng nhân dân, họp Ban Hội đồng nhân dân - Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo cơng tác, tổng hợp tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân để báo cáo quan Trung ương, Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; tham mưu, phục vụ Ban Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện ban hành nghị Hội đồng nhân dân - Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động giám sát, theo dõi, đôn đốc quan, tổ chức cá nhân thực kiến nghị kết luận giám sát - Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân - Phối hợp với quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri theo dõi, đôn đốc quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải - Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh văn khác theo yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân công tác bầu cử đại biểu Quốc hội bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp; phê chuẩn kết bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp - Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Ngồi ra, Văn phòng có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: - Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đồn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ công tác với quan Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan, tổ chức, đoàn thể địa phương - Tham mưu, phục vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân lập dự tốn kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động Đồn đại biểu Quốc hội kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân - Bảo đảm điều kiện hoạt động Đồn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu, phục vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thường trực Hội đồng nhân dân thực chế độ, sách đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân - Quản lý sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành văn thư, lưu trữ, bảo vệ lễ tân quan, Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Thống quản lý việc ban hành văn Hội đồng nhân dân Đoàn đại biểu Quốc hội đảm bảo quy định, trình tự pháp luật; rà sốt lần cuối thể thức, nội dung văn trước trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đồn đại biểu Quốc hội xem xét, phê chuẩn thông qua; phối hợp với quan chức phổ biến Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phương tiện thông tin đại chúng theo quy định - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thực việc quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, cơng chức, viên chức Văn phòng theo quy định pháp luật - Quản lý, điều hành hoạt động Thông tin Hội đồng nhân dân Kỷ yếu điện tử kỳ họp Hội đồng nhân dân; Trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh (website Hội đồng nhân dân Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) - Phục vụ hoạt động Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ khác Trưởng Đồn, Phó Trưởng Đồn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân giao 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy, biên chế Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng có Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng 28 cán bộ, công chức số nhân viên hợp đồng Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thống với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định hành theo phân cấp quản lý cán Cơ cấu tổ chức Văn phòng có: a Các phòng chức năng: - Phòng Cơng tác đại biểu Quốc hội - Phòng Tổng hợp - Phòng Kinh tế - Phòng Văn xã - Phòng Pháp chế - Đội xe - Phòng Hành - Tổ chức - Quản trị b Đơn vị nghiệp: - Trung tâm Tin học Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức hoạt động theo Nghị số 545/NQ-UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 việc thành lập quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu, tổ chức Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với cấu tổ chức mơ hình hóa sau: CHÁNH VĂN PHỊNG PHĨ CHÁNH VĂN PHỊNG PHỊN G CƠNG TÁC PHỊN G TỔNG HỢP PHĨ CHÁNH VĂN PHÒNG PHÒN G KINH TẾ PHÒN G VĂN XÃ PHĨ CHÁNH VĂN PHỊNG PHỊN G HCTC-QT TRUN G TÂM TIN ĐỘI XE 1.2 Báo cáo tình hình thực tập Văn phòng Được giới thiệu Học viện Hành Quốc gia Cơng văn số 10 1066/HVHC-ĐT ngày 21 tháng năm 2015, sinh viên liên hệ tiếp nhận thực tập Văn phòng UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo thời gian Kế hoạch Học viện định (từ ngày 20/9/2015 đến ngày 07/10/2015) Theo dự kiến nội dung báo cáo, sinh viên quan hướng dẫn phân công thực tập phận Văn thư thuộc Phòng Hành - Tổ chức - Quản trị Văn phòng Đồn ĐBQH HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Trong thời gian thực tập, sinh viên nghiêm túc chấp hành theo lịch trình sau: Phương TT Thời gian pháp tiến Nội dung tiến hành hành - Gặp gỡ lãnh đạo Văn phòng; - Tiếp cận công việc Văn Tuần thứ (Từ 07/9/2015 đến 11/9/2015) phòng; - Quan sát; - Tiếp cận nghiên cứu cấu - Liên hệ tài tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn liệu Văn phòng phòng Hành quan - Tổ chức - Quản trị; - Hoàn thiện đề cương - Nghiên cứu văn QLNN liên quan đến công tác văn thư; Tuần thứ hai - Quan sát; - Tìm hiểu thực trạng công - Nghiên cứu (Từ 14/9/2015 tác văn thư đội ngũ làm công tài liệu; đến 18/9/2015) tác văn thư Văn phòng; - Tổng hợp, - Thực cơng việc phân tích số phân công (tiếp nhận vào sổ liệu văn đến, vào sổ làm thủ Tuần thứ ba tục ban hành văn đi) - Tiếp tục tìm hiểu thực trạng - Nghiên cứu (Từ 21/9/2015 công tác văn thư đội tài liệu; Ghi 18 A công chức làm công tác văn thư B C Tổng Tỷ lệ Tổng Tỷ lệ Tổng Tỷ lệ số (%) số (%) số (%) 2013 04 01 25 03 75 0 2014 04 01 25 03 75 0 9/2015 04 01 25 03 75 0 Nguồn: Văn phòng Đồn ĐBQH HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Trong tổng số 04 công chức làm công tác văn thư, có 01 cơng chức có trình độ ngoại ngữ trình độ A, chiếm 25%; 03 cơng chức có trình độ ngoại ngữ B, chiếm 75% khơng có cơng chức có trình độ ngoại ngữ trình độ C Như vậy, số lượng công chức làm công tác văn thư có trình độ B ngoại ngữ chiếm tỷ lệ lớn phần đáp ứng nhu cầu thực tế công việc văn thư Đến tháng 9/2015, tất cơng chức làm cơng tác văn thư văn phòng có chứng A Qua ta thấy cơng chức làm cơng tác văn thư chưa có nhiều kỹ cơng nghệ thơng tin, máy tính, internet, chủ yếu làm việc theo giấy tờ truyền thống, việc áp dụng tin học văn phòng, sử dụng thiết bị máy tính để phục vụ công việc quan địa bàn thiếu hạn chế Bảng 2.4 Trình độ tin học cơng chức làm cơng tác văn thư qua năm (2013-2015) Tổng số Năm Trình độ tin học công chức A B C làm công Tổng Tỷ lệ Tổng Tỷ lệ Tổng Tỷ lệ tác văn thư số (%) số (%) số (%) 2013 04 04 100 0 0 2014 04 04 100 0 0 9/2015 04 04 100 0 0 Nguồn: Văn phòng Đồn ĐBQH HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế b Về thái độ phẩm chất đạo đức tư tưởng trị Khi hỏi thái độ hài lòng với cơng việc, tất cơng chức Văn 19 phòng nhận định mức “Tạm hài lòng” Nguyên nhân phần lớn công chức phải đảm nhận nhiều công việc với lĩnh vực khác nhau; thêm vào thu nhập thấp, sách, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng khơng có hội thăng tiến Về phẩm chất đạo đức công chức làm công tác văn thư Văn phòng thực nhiệm vụ nghiêm túc; chăm chỉ, nhiệt tình; có tính tự chủ, kiên trì; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách công việc Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cơng chức ln có trách nhiệm cơng việc; có hành vi chuyên nghiệp thực nhiệm vụ; có tính chủ động cơng việc; độc lập sáng tạo Về phẩm chất đạo đức xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng; tuân thủ pháp luật; bảo vệ chân lý, ủng hộ đổi tiến Thêm vào 03/04 cơng chức Văn phòng Đảng viên lập trường trị, tư tưởng vững vàng Trong giao tiếp ứng xử: thực tốt quy định việc phải làm, việc không làm theo quy định pháp luật công chức, giao tiếp ứng xử có thái độ lịch sự, tôn trọng Ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, khơng dùng câu thiếu chủ ngữ, khơng nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt c Về kỹ nghiệp vụ Kỹ nghiệp vụ công tác văn thư yếu tố quan trọng để đánh giá lực công chức văn thư Đây yếu tố liên quan mật thiết với yếu tố kiến thức chuyên mơn trình độ đào tạo Cơng chức thứ hạng cao yêu cầu thực kỹ phức tạp Kỹ đánh giá qua công việc thực công chức Đối với công chức làm công tác văn thư Văn phòng có số nhiệm vụ cụ thể như: - Soạn thảo phát hành văn bản; - Quản lý văn đi, đến; - Quản lý sử dụng dấu; - Lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ quan; - Quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác văn thư; 20 - Ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác văn thư Trong nhiệm vụ lại có cơng việc cụ thể đòi hỏi kỹ định Nhìn chung thực khâu quy trình nghiệp vụ nêu đội ngũ cơng chức làm cơng tác văn thư có số kỹ thực tốt như: * Về thực quy trình nghiệp vụ văn thư - Kỹ soạn thảo văn xây dựng kế hoạch, tờ trình, - Kỹ tổng hợp, thu thập xử lý thông tin; - Kỹ quản lý công việc cá nhân * Về sử dụng trang thiết bị chuyên dụng công tác văn thư - Kỹ sử dụng trang thiết bị, dụng cụ: bìa, hộp, cặp đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, máy hủy tài liệu, máy scan, máy fax, máy phô tô…; - Kỹ phòng cháy chữa cháy: sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy bình xịt khí, bình bọt…; * Về kỹ khác: Kỹ vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn: Biết hình thành ý tưởng công việc; biết vận dụng linh hoạt sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác văn thư; có khả sử dụng thành thạo kỹ nghề nghiệp công tác văn thư; làm chủ trang thiết bị phục vụ công việc Bên cạnh số kỹ mà công chức làm công tác văn thư Văn phòng làm tốt, số kỹ làm việc (kỹ mềm) hạn chế cần bồi dưỡng như: - Kỹ nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ cho công tác chuyên mơn nghiệp vụ như: tìm kiếm cập nhật kiến thức tổ chức quản lý, nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; tổng hợp tài liệu, nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu khoa học vào thực tiễn - Kỹ lập luận tư giải vấn đề: Phát vấn đề tổ chức quản lý, nghiệp vụ công tác văn thư; phân tích vấn đề giải vấn đề; đưa giải pháp kiến nghị - Kỹ giao tiếp: xây dựng chiến lược giao tiếp; lập luận, xếp ý tưởng tình giao tiếp cụ thể; thực giao tiếp thành thạo 21 văn bản; thực thành thạo giao tiếp qua thư điện tử, phương tiện truyền thông; có kỹ thuyết trình; thực thành thạo việc giao tiếp cá nhân Như kỹ làm việc công chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, số kỹ mềm hạn chế ảnh hưởng phần đến chất lượng công việc cá nhân tập thể cần sớm đề xuất có kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng kỹ này, đặc biệt việc sử dụng máy móc cơng nghệ như: máy scan, máy hủy tài liệu cần phải có hướng dẫn chuyên gia từ nhà sản xuất trang thiết bị 2.3 Đánh giá lực công chức làm công tác văn thư Văn phòng 2.3.1 Ưu điểm - Nhìn chung, trình độ chun mơn đội ngũ cơng chức làm cơng tác văn thư Văn phòng cải thiện tương đối tốt so với năm trước Đặc biệt Cơ sở Học viện Hành khu vực miền Trung thành lập người có trình độ Trung cấp văn thư tích cực tham gia theo học hệ vừa học vừa làm để nâng cao trình độ đào tạo bậc cao trình độ Đại học - Hầu hết công chức nắm vững làm chủ quy trình nghiệp vụ thục kỹ nghề nghiệp chuyên môn công tác: tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn đi, đến theo quy định quan, quản lý đóng dấu văn quy chế, soạn thảo văn lĩnh vực chun mơn… tích cực học tập để làm chủ quy trình cơng nghệ mới, vận hành trang thiết bị, máy móc đại - Đa số cơng chức có tình u nghề nghiệp n tâm cơng tác, xác định gắn bó lâu dài với cơng việc để góp phần nâng cao hiệu hoạt động công tác văn thư ngày phù hợp với xu hướng phát triển lên đất nước - Đội ngũ công chức làm công tác văn thư Văn phòng ln có lĩnh trị vững vàng, tin vào nghiệp đổi mà Đảng Nhà nước thực Không ngừng rèn luyện trau dồi kiến thức, kỹ để hoàn thiện 22 thân đáp ứng yêu cầu cơng việc, đảm bảo tuyệt đối an tồn bí mật công tác, không để lộ, lọt thông tin chưa cơng bố, khơng làm thất thốt, hủy hoại tài liệu Tích cực tìm kiếm phát huy tính sáng tạo, thực hành tiết kiệm tối đa nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc - Phần lớn số nhận thức hạn chế yếu trình độ so với yêu cầu ngày cao có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ hồn thiện kiến thức hiểu biết phục vụ cho công việc ngày tốt 2.3.2 Hạn chế - Qua tìm hiểu, cơng chức làm cơng tác văn thư Văn phòng tự đánh giá lực q trình thực nhiệm vụ hạn chế, khó khăn nội dung như: kiến thức chuyên môn kiến thức quản lý nhà nước yếu, yếu tố kinh nghiệm công tác khả tiếp cận công việc, kỹ giao tiếp ứng xử xem khó khăn khơng chiếm tỉ lệ lớn khó khăn đưa Như vậy, khó khăn, hạn chế lớn đội ngũ công chức làm công tác văn thư chuyên môn nghiệp vụ thấp, chưa nắm bắt kỹ kiến thức pháp luật quản lý hành nhà nước, ảnh hưởng lớn đến trình thực nhiệm vụ - Số lượng công chức đào tạo chuyên ngành văn thư tỷ lệ công chức đào tạo chuyên ngành khác gần với công tác văn thư thấp Do ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng công việc - Một số công chức kỹ sử dụng thành thạo máy tính vào phục vụ cơng tác hạn chế nên làm giảm hiệu công tác, chưa nâng cao suất lao động 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Về nhận thức Không phải tất công chức làm công tác văn thư nhận thức cách rõ ràng, sâu sắc, vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm ngày lớn trình phát triển đất nước Một phận cơng chức có tâm lý ỷ lại, an phận thỏa mãn với việc hoàn thành nhiệm vụ giao 23 b Về công tác đào tạo, bồi dưỡng Nhiều công chức không học quy cơng tác văn thư mà tốt nghiệp chuyên ngành khác đào tạo, bồi dưỡng chứng học phần công tác văn thư ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động đơn vị đặc biệt công tác đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức làm cơng tác văn thư chưa tồn diện, chưa định hướng lâu dài; quy hoạch mang tính chung chung, dàn trải chưa xác định đối tượng với hình thức đào tạo; chưa vào tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức để đào tạo, bồi dưỡng với chương trình đào tạo chuyên ngành; chưa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhu cầu sử dụng với công tác đào tạo c Chế độ tuyển dụng công chức Trong công tác tuyển dụng, tiêu chí “đúng người, việc” Tuy nhiên, thực tế việc tuyển dụng công chức văn thư số quan nhà nước bộc lộ số hạn chế như: - Chưa quan tâm, bố trí đủ số lượng biên chế làm công tác văn thư - Chỉ tuyển trực tiếp nhân viên hợp đồng để thi tuyển, người hợp đồng trước thi trước, hợp đồng sau thi sau Chính thế, thiếu tính cạnh tranh khơng tìm người có lực thật để đáp ứng tốt nhiệm vụ - Công chức làm công tác văn thư quan bố trí kiêm nhiệm nhiều dẫn đến khó khăn cơng việc chun mơn - Cơng chức làm công tác văn thư thường xuyên biến động cơng chức điều động, bố trí cơng việc khác, quan chưa kịp thời bổ sung cán làm công tác - Nhiều quan tuyển dụng người có trình độ đại học trở lên cấp lại không chuyên ngành, đồng thời tuyển dụng quan tâm đến lực thực tế cá nhân - Nội dung thi tuyển phải hợp lý trọng đến kiến thức chun ngành lực cơng tác thí sinh tham gia dự thi Nội dung sát hạch kỳ thi 24 tuyển phải đảm bảo hai yếu tố: kiến thức kiến thức chuyên môn (chuyên ngành) d Chế độ sách, phụ cấp điều kiện làm việc Hiện nay, tiền lương thu nhập từ cơng việc cơng chức làm cơng tác văn thư thấp, chưa đủ để ni sống thân, lại khơng đủ để ni sống gia đình cơng chức có thâm niên cơng tác chưa lâu năm mức lương thấp Chính vậy, người chưa thực gắn kết trách nhiệm với trọng trách nhiệm vụ giao Tình trạng cơng chức “chân trong, chân ngồi”…thiếu nhiệt tâm, nhiệt tình cơng việc, nhũng nhiễu, gây phiền hà xảy Nhiều sách chưa thể vai trò động lực, chưa động viên, khuyến khích cơng chức tích cực với cơng việc ý thức Công chức làm công tác văn thư chưa quy định cụ thể chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức 25 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI VĂN PHỊNG ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức làm công tác văn thư - Trong công tác tuyển dụng phải thực nghiêm túc quy định pháp luật Thực đổi hình thức thi tuyển để thực tuyển đội ngũ cơng chức có trình độ, lực, có lý lịch Đổi việc đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi phù hợp với yêu cầu ngành nghề, vị trí tuyển dụng Chú trọng kiểm tra kiến thức, kỹ theo yêu cầu mơ tả vị trí việc làm để tìm người phù hợp với cơng việc cách tốt - Khi thực việc bố trí cho cơng chức làm cơng tác văn thư phải bảo đảm phù hợp nhiệm vụ giao với ngạch công chức bổ nhiệm, công chức 26 ngạch bố trí cơng việc phù hợp với ngạch Cơ quan cần dựa vào tiêu chuẩn chung theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư để thực việc xếp, bố trí nhân quan theo yêu cầu công việc, thực tốt việc luân chuyển công chức nhằm tạo điều kiện để công chức rèn luyện thực tiễn 3.2 Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức làm công tác văn thư - Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước; đào tạo rèn luyện kĩ chuyên môn, nghiệp vụ Đẩy mạnh bồi dưỡng lý luận trị - Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực công chức làm văn thư để chủ động nguồn, chủ động kế hoạch triển khai Đối với công chức chưa đạt chuẩn theo quy định cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo để đạt chuẩn quy định Trước xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chức danh công chức làm công tác văn thư phải tiến hành điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với thực tế - Cần tăng cường mở lớp quản lý nhà nước, lý luận trị, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể hành chính, văn thư, văn phòng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác văn thư giai đoạn - Đổi cập nhật lại hệ thống giáo trình, chương trình giảng dạy xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công chức làm công tác văn thư, tránh mở lớp bồi dưỡng chung chung, nội dung lặp lặp lại, mang nặng tính lý thuyết Cần thiết kế chương trình đào tạo đa chức cho phù hợp với lĩnh vực công việc phân công công chức làm công tác văn thư Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phải bổ sung, cập nhật, phù hợp với tình hình thực tế, trọng kiến thức nghiệp vụ hành chính, quản lý thực thi cơng việc hàng ngày 27 - Nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc, đảm bảo kết hợp lý luận thực tiễn, kiến thức, kinh nghiệm kỹ thực hành, tính liên thơng, khơng trùng lặp Đặc biệt, nội dung chương trình đào tạo phải phù hợp với trình độ chun mơn cơng chức làm công tác văn thư, ngạch công chức làm cơng tác văn thư, có quy định rõ chức trách nhiệm vụ cụ thể, có yêu cầu khác kiến thức, phương pháp, nội dung trao đổi, học tập,… tránh sử dụng nội dung đào tạo chung cho ngạch công chức với Nội dung đào tạo phải rõ ràng, tinh gọn, đảm bảo tính khoa học, hệ thống phải phù hợp với lực, tiếp thu, lĩnh hội công chức - Nâng cao chất lượng nội dung, đổi hình thức, phương pháp đào tạo: Xây dựng hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng Hình thức đào tạo, bồi dưỡng là: tập trung, chức, từ xa, tập huấn thông qua công việc, thông qua hội nghị, hội thảo - Tăng cường kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng cơng chức nói chung cơng chức làm cơng tác văn thư nói riêng Có chế độ ưu tiên đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho công chức dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa học nhằm động viên họ yên tâm học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao 3.3 Hoàn thiện chế độ, sách đội ngũ cơng chức làm công tác văn thư - Mức chi trả phụ cấp độc hại, bồi dưỡng tiền, vật thấp chưa tương xứng với nhiệm vụ mà họ phải thực phải thường xuyên làm việc môi trường độc hại, tiếp xúc với giấy tờ, tài liệu, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thấp, mùi tiếp xúc với loại tài liệu…Vì vậy, cần phải sớm có chế độ phụ cấp ngành nghề cho công chức làm công tác văn thư - Kiên đưa khỏi máy cơng chức khơng hồn thành nhiệm vụ giao, không đủ lực để đảm nhận theo yêu cầu vị trí việc làm xếp công việc khác để phù hợp với lực họ Thực tinh 28 giảm biên chế cơng việc mà bố trí người làm việc kiêm nhiệm mà khơng cần người làm việc độc lập đảm bảo hoạt động quan phận trung gian - Tơn vinh người có nhiều thành tích đóng góp cho nghiệp văn thư, lưu trữ thơng qua hình thức đề nghị xét khen thưởng bậc cao như: huân chương lao động, kỷ niệm chương “Vì nghiệp Văn thư, Lưu trữ” để cơng nhận đóng góp tích cực họ ngành nghề giáo dục truyền thống cho hệ theo sau 3.4 Đầu tư, hoàn thiện sở vật chất, điều kiện làm việc - Để phát huy hết khả làm việc công chức, tạo điều kiện cho họ có mơi trường làm việc thuận lợi, phải có đầu tư, hồn thiện dần sở vật chất như: bố trí đủ tiện nghi phòng làm việc, máy scan, máy photocopy, máy vi tính, máy fax, máy in, giá kệ, hộp, cặp, bìa hồ sơ … theo tiêu chuẩn ngành văn thư - Cần nâng cấp phần mềm để phục vụ cho soạn thảo văn bản, thu thập thông tin, quản lý văn bản, tìm kiếm văn trao đổi văn điện tử môi trường mạng đáp ứng yêu cầu đại hóa cơng tác văn thư 3.5 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cơng vụ Ngồi giải pháp nhằm nâng cao lực công chức làm công tác văn thư, giải pháp không phần quan trọng là: giáo dục đạo đức cơng vụ Đạo đức công vụ phạm trù tương đối rộng, bao hàm đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử cán bộ, công chức không mối quan hệ xã hội thơng thường mà q trình thực thi cơng vụ Một khía cạnh khác đạo đức công vụ tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cán bộ, công chức Hay đạo đức cơng vụ đánh giá cơng chúng, xã hội hành vi công chức thực thi nhiệm vụ 3.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công chức 29 Thực tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động công chức cần thực việc sau: Trên sở nhiệm vụ, công việc giao, vào quy trình, thời gian giải cơng việc công chức, vào quy chế làm việc để tổ chức kiểm tra, phát nhân tố tích cực phải khen thưởng kịp thời, sai phạm phải xử lý nghiêm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tổ chức 3.7 Một số kiến nghị 3.7.1 Đối với Bộ Nội vụ - Cần sớm ban hành chế độ phụ cấp ngành nghề cho công chức làm cơng tác văn thư để thu hút lao động có trình độ, lực cao tham gia hoạt động nghề nghiệp - Cần ban hành văn chế độ phụ cấp thâm niên người có cơng tác ngành văn thư 05 năm để tạo điều kiện thu hút, động viên người an tâm công tác - Cần sửa đổi văn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp Văn thư, lưu trữ” giảm thời gian xét tặng từ 15 năm xuống 10 năm nhằm động viên, khuyến khích công chức làm công tác văn thư, lưu trữ - Học viện Hành Quốc gia xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư 3.7.2 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cho nâng cao lực cho công chức làm công tác văn thư quan, đơn vị, địa phương giai đoạn từ năm 2015 - 2020 Đề án xây dựng cần có mục tiêu, tiêu chí rõ ràng - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần phối hợp với Cơ sở Học viện Hành khu vực miền Trung, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Trường Cao đẳng Sư phạm đề thực đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn cụ thể - UBND tỉnh cần ban hành hệ thống văn đạo, cụ thể hóa hướng 30 dẫn triển khai quy định cấp cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phối hợp với ngành, cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực quy hoạch ngành văn thư tỉnh đạt hiệu - UBND tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi vai trò cơng tác văn thư làm cho tầng lớp nhân dân cấp lãnh đạo, tổ chức văn thư, cá nhân tham gia vào hoạt động văn thư thất rõ vai trò tầm quan trọng công tác văn thư quan, tổ chức - UBND tỉnh cần có chế độ, sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cơng chức làm cơng tác văn thư cần có chế thích hợp khuyến khích tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, lực cơng chức nhiều hình thức - Hồn thiện tổ chức máy nhân lực quản lý nhà nước văn thư cấp, đổi phương thức quản lý, nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động máy quản lý văn thư Bố trí ổn định nhân làm công tác văn thư quan, tổ chức cấp KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, làm thực tập sinh, hướng dẫn giúp đỡ tận tình Lãnh đạo, chun viên Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Lãnh đạo, cán phòng Hành - Tổ chức - Quản trị Văn phòng, tiếp thu kinh nghiệm học rút từ thực tế Sau 01 tháng tiến hành khảo sát, thực tập công tác văn thư Văn phòng giúp thân có nhìn rõ nét chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan hành Nhà nước nhận thức rõ đầy đủ tầm quan trọng, vị trí Văn phòng quan, tổ chức Trong trình thực tập Văn phòng, tơi cơ, chú, anh chị Lãnh đạo , chuyên viên Phòng Hành - Tổ chức - Quản trị Văn phòng trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tận tình Qua thân rèn luyện kĩ như: Soạn thảo phát hành văn bản; quản lý văn đi, đến; quản lý 31 sử dụng dấu; sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác văn thư; ứng dụng công nghệ thông tin công tác văn thư; tổng hợp, thu thập xử lý thông tin; quản lý công việc cá nhân giúp tơi có thêm nhiều kinh nghiệm hoạt động làm việc sau Đây xem học quý báu, hội cho rèn luyện thêm kĩ làm việc, chuẩn bị hành trang trường Qua đợt thực tập này, thân nhận thức tầm quan trọng công tác văn thư quan, tổ chức Làm tốt công tác văn thư góp phần tích cực q trình hội nhập nói chung, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý hệ thống hành Nhà nước nói riêng, đồng thời đảm bảo thơng tin thơng suốt, xác, kịp thời cho hoạt động quản lý quan Mặt khác, việc làm tốt công tác văn thư góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa tệ quan liêu, giấy tờ - thói quen cố hữu máy hành nước ta Tổ chức thực tốt cơng tác văn thư góp phần vào việc giải công việc quan nhanh chóng, xác chất lượng, đồng thời đảm bảo việc cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành đầy đủ, kịp thời chặt chẽ, hạn chế bệnh quan liêu giấy tờ việc lợi dụng văn Nhà nước để làm việc trái pháp luật, góp phần nâng cao cơng tác cải cách hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 32 ... lực cá nhân có phù hợp với công việc mang lại kết cao biểu 16 cao lực thực cá nhân Cần có nhìn tổng thể kết làm việc người tập thể quan Thứ hai: Trình độ có cơng chức Đây quan trọng để đánh giá... thực hành tiết kiệm tối đa nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc - Phần lớn số nhận thức hạn chế yếu trình độ so với yêu cầu ngày cao có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ hồn thiện kiến thức... trị Nguyễn Chí Thanh, Trường Cao đẳng Sư phạm đề thực đề án đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn cụ thể - UBND tỉnh cần ban hành hệ thống văn đạo, cụ thể hóa hướng 30 dẫn triển khai quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao thuc tap ve nang luc cong tac van thuluu tru, bao cao thuc tap ve nang luc cong tac van thuluu tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay