Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

112 48 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 12:17

Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ) CHUYÊN NGÀNH: QU THÁI NGUYÊN - 2018 THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: 8.34.01.10 TS THÁI NGUYÊN - 2018 i Tôi xin cam oan tơi Các cơng trình nghiên qu trình bày lu n khoa trung ngu n Thái Nguyên, tháng 12 2017 ii IC M N - TS - Thái Nguyên iii i C M N ii iii DANH M Á vi vii .4 .5 11 1.1.3 Các nhân cơng l nh tài 26 30 30 .33 .38 C .41 41 41 41 42 .42 .43 iv 44 .44 44 h t c Y .44 51 51 -2016 51 .54 .54 .55 3.2.3 65 70 nhân ơng l nh tài .76 80 .80 81 82 84 v 84 .84 84 .85 85 90 k 96 4.3.1 phía Nhà 96 4.3.2 phía ngành y 96 98 100 .101 vi DANH M Á BHYT BYT t KCB NSNN Ngân sách nhà TTB Tra BVCL xuyên vii tiê c t n 2016 52 ngu thu gi 2014 - 2016 55 b h t i BVCL - 2016 58 BVCL 2014 2016 64 - 2016 66 -2016 67 t BVCL m T 2014-2016 68 73 viii S S 46 Mơ hình BVCL kinh phí NSNN BVCL t thu Y i cho th xuyên n m 2010-2012 57 phí BHYT 2014 y 50 BVCL y 2016 63 88 - KCB 89 : - - TTB - - - 90 - ngân sách chi BVCL 91 u: TTB TTB TTB 92 4.2.2.3 Rà soát 93 tác KCB KCB 4.2.2.4 a gi * Phòng Tài - - 94 * - - g xuyên - * - - p 95 - hai: C rõ ràng: - - + + + + 4.2.2.5 n 96 k 4.3.1 phía Nhà - NSNN ân m TTB TTB KCB -N - Áp d TTB 4.3.2 phía ngành y - 97 c - 98 Chính BVCL KCB BVCL KCB NSNN BVCL TTB thêm tài công Y tr BVCL lý 99 BVCL BVCL BVCL 100 : Kinh Kim Chúc (2011), Báo cáo chuyên d ng ytài Nam, B y án i Vi t C (2004), T hay b o hi m y t Thu Hồi (2005), m tài y t Nam, vi n phí chí B o h m xã h i, s 02, tr.10-12 c tài ngành y t - Nh khó kh n b t c p , T p chí Thanh tra tài chính, s 39, tr 42-43 N nh tài -CP c a Chính P i b nh, ch a b c v s nghi p y t công c a khám ho giá ch a g, ch v khám nh cơng l p, Chính ban hành ngày 15/10/2012 Ngh 10/2002/N -CP v c tài áp d ng cho nghi p thu, Chính Ng nh s 43/2006/N -CP quy n công ch nh quy n máy, biên c p, Chính ph ch t ch u trách tài ngày 25/4/2006 -BYT 10 v s - ban hành ngày 09/02/2017 v i n 101 BVCL Các thơng tin Ơng/bà I THƠNG TIN CHUNG: Nam - - - danh): II STT Tiêu chí Hồn tồn khơng (1) Khơng Hồn tồn Bình ý (2) (3) (4) ý (5) 102 công? KCB? 10 c 11 12 ... lý tài cơng tài theo mà lý tài cơng q trình tốn tác lên tài thơng qua tra tài chi xác khám, kinh phí góp tài chính, thu và nghiên kinh phí tiêu chung cách công công KCB công b khoa b tiêu lý tài. ..THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: 8.34.01.10 TS THÁI NGUYÊN - 2018 i Tôi xin cam oan Các công trình nghiên qu trình b y lu n khoa trung có ngu n Thái Nguyên, tháng 12 2017 ii IC M N - TS - Thái Nguyên iii... tiêu lý tài cơng - mơn nh KCB thành cơng - tron ng 10 tốn tài - c Ngun n lý tài cơng theo - - - NSNN BHYT - - 11 - KCB toán chi phí giá thành KCB 1.1.2 1.1.2 SNCL a Khái trách 12 - b tài y - - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ), Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay