Bài thảo luận mẫu Tiếng trung 2.1

4 72 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ MÔN TIẾNG TRUNG 2.1  BÀI THẢO LUẬN Đề tài thảo luận : Học tập Hà Nội – 2017  A:  Jīntiān tiānqì nàme hǎo B:  Duì a, nà wǒmen yào qù nǎr ? A:  Xuéxiào de túshūguǎn zěnme yàng B:  Hǎo de, wǒmen zǒu ba   A: C,D  Nǐ hǎo, nǐmen zài zǒu shénme? C:  Wǒmen kànshū a B: Nǐ zài kàn shénme shū C: Shùxué B: Hěn hòu a A: Shùxué hěn nán ma? C: Hěn nán A: Nǐ ne, nǐ xiànzài kàn shénme shū D:  Wǒ xiànzài kàn yīngyǔ shū A: Yīngyǔ nán ma? D:  Bù tài nán B:  ? Nǐ yào z yīngyǔ lǎoshī ma? D:  D ( E) E:, Nǐ hǎo, wǒ shì mǎlì C:, ? Mǎlì, nǐ shì liúxshēng ma? E: D C: Qǐng z E: Xièxiè A;, ? Mǎlì, nǐ xué hànyǔ ma? E: Duìle A:? Hànyǔ nán ma? E:, Hànzì hěn nán, fāyīn bù tài nán ,? Nǐ ne, nǐ xué yīngyǔ ma? A: , Bù, wǒ x fǎyǔ B:? Nǐ o z fǎyǔ lǎo shì ma? A:, Bù, wǒ yào qù liúxué D: Nà hěn hǎo a C:! Jiāu! D:? Nǐ o z shénme? C: Wǒ o z ngyn zài nháng D:Oh, Oh, Hǎole () W:! Tóngxmen hǎo! All:,! Wáng lǎoshī, nín hǎo! W :? Nǐmen xué shénme? C:   Wǒmen kànshū W:.? Hěn hǎo Zhè shì shénme shū? E: Zhè shì zhōngwén shū W:,? Mǎlì, hànyǔ nán ma? E: Bù tài nán B:? Wáng lǎoshī gōngzuò máng ma? W:  Bù tài máng B:? Shēntǐ hǎo ma? W:! Hěn hǎo! Xièxiè  Hǎole wǒ qián zǒule All:! Zàijiàn wáng lǎoshī! W: ! Zàijiàn! D?ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận mẫu Tiếng trung 2.1, Bài thảo luận mẫu Tiếng trung 2.1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay