so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì về nguyên tắc

2 43 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:21

Ngun tắc 1: Thực hiện chế độ bổ nhiệm thẩm phán, chế độ bầu Hội thẩm nhân dân và cử hội  thẩm qn nhân ­ 1946: Viên thẩm phán do chính phủ bổ nhiệm Nhiệm kì ­ 1959: Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó chánh án, Thẩm phán nhân dân tối cao Nhiệm kì: 5 năm ( theo nhiệm kì của Quốc hội) ­ 1980: Hội đồng nhà nước đề cử các Phó Chánh án, Thẩm phán và hội thẩm nhân dân theo đề  nghị của Chủ tịch hội đồng nhà nước Nhiệm kì: 5 năm ( theo nhiệm kì của Quốc hội) ­1992: Quốc hội bầu chánh án Tồ án nhân dân tối cao Nhiệm kì: Theo nhiệm kì Quốc hội­ 5 năm ­ 2013: Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm Thẩm phán Tồ án nhân  dân tối cao, Phó Chánh án tồ án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tồ án khác Nhiệm kì theo Quốc hội: 5 năm Ngun tắc 2: Việc xét xử của Tồ án có Hội thẩm tham gia ­ 1946: Điều 65: trong khi xét xử việc hình thì phải có phụ thẩm nhân dân để hoặc tham gia ý  kiến nếu là việc tiểu hình hoặc cùng quyết định với thẩm phán nếu là việc đại hình ­ 1959: Điều 99: việc xét xử ở các Tồ án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy  định của pháp luật. Khi xét xử, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán ­ 1980: như 1959 ( Đ130)  ­ 1992: như 59 vs 80 ( Đ129) ­ 2013: Việc xét xử sơ thẩm của Tồ án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trương hợp xét xử  theo thủ tục rút gọn Ngun tắc 4: Tồ án xét xử tập thể và quyết định theo đa số 1946: Khơg đề cập 1959: Khơng đề cập 1980: điều 132 Tồ án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số 1992: khoản 2 điều 131 Tồ án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số 2013: khoản 4 điều 103 tồ án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số trừ trường hợp  xét xử theo thủ tục rút gọn Kế thừa và phát triển hiến pháp. Kì dự thảo sửa đổi HP 2013 tiếp tục xác định ngun tắc xét cừ tập thể và quyết đinhj theo đa số, bổ sung quy định mở để có thể áp dụng thủ tục xét xử bằng  một thẩm phán đối với một số vụ án, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, phù hợp với xu thể mở  rộng việc giải quyết tranh chấp bằng Tố án Ngun tắc này đã đảm bảo cho tồ án xét xử khách quan, tồn diện chống độc dốn. Để đatj  được kết quả cao trong xét xử các thành viên trong hội dơngd xét xử phải nghiên cứu hồ sơ vụ  án để đánh giá những chứng cứ cũng như áp dụng đúng các quy phạm pháp luật Ngun tắc 5: Tồ án nhân dân xét xử kịp thời, cơng bằng, cơng khai ­1946: Điều 67: các phiên tồ án đều phải cơng khai, trừ những trường hợp đặc biệt. Người bị  cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư ­1959: Điều 101: Việc xét xử tại các Tồ án nhân dân đều cơmg khai, trừ những trường hợp đặc biệt do luật định. Quyền bào chữa của người bị cáo được bảo đảm ­1980: Điều 133: Tồ án xét xử cơng khai, trừ trường hợp do luật định. Quyền bào chữa của bị  cáo được bảo đảm. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cái và các đương sự khác về mặt pháp lý ­1992: Điều 131 khoản 1 chỉ quy định: Tồ án nhân dân xét xử cơng khai, trừ trường hợp do luật định ­2013: Khoản 3 điều 103 quy định: Tồ án nhân dân xét xử cơng khai. Trong trường hợp đặc  biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên  hoặc giữ bí mật đồ tư theo u cầu chính đáng của đương sự, Tồ án nhân dân có thể xét xử  kín Mục đích ngun tắc này nhằm thu hút đơng đảo quần chúng nhân dân tham gia kiểm tra giám  sát hoạt động xét xừ của TAND đồng thời nâng cao cơng tác giáo dục ý thức trong nhân dân,  thu hút đơng đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật  khác Ngun tắc 7: Đảm bảo tranh tụng trong xét xử ­1946: điều 67 Người bị cáo được quyền tự bào chữa hoặc mượn luật sư ­1959: điều 101 Quyền bào chữa của người bị cáo được đảm bảo ­1980: điều 133 Quyền bào chữa của bị cáo được đảm bảo ­1992: d132 Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ  người khác chữa cho mình. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cái và các đượng dự  khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chỉ nghĩa ­2013: khoản 5 điều 103: ngun tắc tranh tụng được bảo đảm ... người khác chữa cho mình. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cái và các đượng dự  khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chỉ nghĩa ­2013: khoản 5 điều 103: ngun tắc tranh tụng được bảo đảm... sát hoạt động xét xừ của TAND đồng thời nâng cao cơng tác giáo dục ý thức trong nhân dân,  thu hút đơng đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật  khác Ngun tắc 7: Đảm bảo tranh tụng trong xét xử ­1946: điều 67 Người bị cáo được quyền tự bào chữa hoặc mượn luật sư... hoặc giữ bí mật đồ tư theo u cầu chính đáng của đương sự, Tồ án nhân dân có thể xét xử  kín Mục đích ngun tắc này nhằm thu hút đơng đảo quần chúng nhân dân tham gia kiểm tra giám  sát hoạt động xét xừ của TAND đồng thời nâng cao cơng tác giáo dục ý thức trong nhân dân, 
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì về nguyên tắc, so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì về nguyên tắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay