kiểm tra 15 phút hoá 8

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:20

TRƯỜNG THCS NGÔ SỸ LIÊN Họ tên: ……………………………… Lớp: …………… Điểm BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Mơn: Hố học Lời phê giáo viên Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời Câu 1: Đốt hỗn hợp gồm 10m1 khí H2 10ml khí O2 Khí dư sau phản ứng? A H2 dư B O2dư C khí vừa hết D Khơng xác định Câu 2: Trong chất đây, chất làm q tím hố đỏ A Nước B Rượu(cồn) C Axit D Nước vôi Câu 3: Cho 6,5g Zn tác dụng với dung dịch có chứa 12g HCl Thể tích khí H2( đktc) thu là: A 1,12lít B 2,24 lít C.3,36 lít D 2,42 lít Câu 4: Khí H2 cháy khí O2 tạo nước theo phản ứng: 2H2 + O2 → 2H2O Muốn thu 22,5g nước thể tích khí H2 (đktc) cần phải đốt là: A 24lít B 22,4lít C 28lít D 2,8lít Câu 5: Tất kim loại dãy sau tác dụng với H2O nhiệt độ thường? A Fe, Zn, Li, Sn B Cu, Pb, Rb, Ag C K, Na, Ca, Ba D Al, Hg, Cs, Sr Câu 6: Có chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na2SO4 Dùng thuốc thử để phân biệt chất trên? A Dùng axit giấy q tím B Dùng axit H2SO4 phenolphtalein C Dùng H2O giấy q tím D Dùng dung dịch NaOH Câu 7: Trong số chất có cơng thức hố học đây, chất làm cho q tím khơng đổi màu? A HNO3 B NaOH C Ca(OH)2 D NaCl Câu 8: Có 11,2 lít (đktc) khí cho 56g sắt tác dụng với lượng axit clohiđric Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hoà tan hết lượng sắt A 0,25mol B 1,00mol C 0,75mol D 0,50mol Câu 9: Khử 48g đồng (II) oxit khí hiđro cho 36,48g đồng Hiệu suất phản ứng A 90% B 95% C 94% D 85% Câu 10: Dãy chất có axit? A HCl; NaOH B CaO; H2SO4 C H3PO4; HNO3 D SO2; KOH
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 15 phút hoá 8, kiểm tra 15 phút hoá 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay