kiểm tra học kì 2 HOÁ 8

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:20

PHỊNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸ TRƯỜNG THCS NGƠ SỸ LIÊN Họ tên: ……………………………… Lớp: Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: HỐ HỌC Thời gian làm 45 phút Lời phê giáo viên I Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời Câu 1: Nồng độ mol 100ml dung dịch có chứa 0,05mol CuSO4 A 1M B 0,5M C 0,2M D 0,25M Câu 2: Có thể thu khí oxi phương pháp đẩy nước A Khí oxi nhẹ nước B Khơng cách thu khí oxi khác C Khí oxi khơng tan nước D Khí oxi tan nước Câu 3: Phản ứng sau thuộc loại phản ứng thế? A O2 + 2H2 2H2O B Fe + 2FeCl3 3FeCl2 C CaCO3 CaO + CO2 D 3Mg + Fe2(SO4)3 3MgSO4 + 2Fe Câu 4: Hòa tan 5g NaCl vào 95g nước cất ta dung dịch có nồng độ A 100% B 95% C 5% D 20% Câu 5: Xác định CTHH điphotpho pentaoxit? A P2O5 B PO3 C P5O2 D P2O3 Câu 6: Dãy dãy sau toàn bazơ? A AlCl3, KOH, Cu(OH)2, NaOH B Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2 C KOH, NaOH, H3PO4, Ca(OH)2 D Al(OH)3, Fe2O3, Ca(OH)2, Ba(OH)2 II Tự luận (7 điểm) Câu (2 điểm): Hoàn thành phương trình hố học sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? a ? + O2 P2O5 b Al + H2SO4 ? + H2 c P2O5 + H2O ? d KMnO4 ?+ ?+ ? Câu (3 điểm): Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl a Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl dùng? b Lượng khí Hidro thu cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu m gam chất rắn Tính % khối lượng chất m? Câu (1 điểm): Có ba lọ chưa có nhãn đựng ba dung dịch sau: H 2SO4, KOH, KCl Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch Câu (1 điểm): Trong 800ml dung dịch có chứa 8g NaOH a Hãy tính nồng độ mol dung dịch b Phải thêm ml nước vào 200ml dung dịch để dung dịch NaOH 0,1M ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm B II Tự luận Câu Câu D D C A Đáp án a 4P + 5O2 t  2P2O5 (Phản ứng hoá hợp) b 2Al +3H2SO4 � Al2(SO4)3 + 3H2 (Phản ứng thế) c P2O5 + 3H2O � 2H3PO4 (Phản ứng hoá hợp) 0 Câu d 2KMnO4 t  K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân huỷ) Đổi 400ml = 0,4l PTHH: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (1) nAl = 5,4 = 0,2(mol) 27 B Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 0,2 = 0,6(mol) 0,6 CM ddHCl = 0,4 1,5M Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3(mol) nCuO = %CuO = 27,2 100% 29,4% ; %Cu = 70,6% Câu 0.5đ 32 0,4(mol ) 80 PTHH: CuO + H2 to Cu + H2O Trước pư:0,4 0,3(mol) Khi pư: 0,3 0,3 0,3(mol) Sau pư: 0,1 0,3(mol) mCuO dư = 0,1 80 = 8(g) mCu = 0,3 64 = 19,2(g) Trong m có 8gCuO dư 19,2g Cu Câu 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Dùng q tím để nhận biết dung dịch Dung dịch H 2SO4 làm 1đ q tím chuyển sang màu đỏ Dung dịch KOH làm q tím chuyển sang màu xanh Dung dịch lại KCl 0,2 0.5đ a nNaOH = 0,2 mol CM ddNaOH = 0,8 0,25M b Trong 200ml dung dịch có nNaOH = 0,05 mol Vdd sau = 0,05 : 0,1 = 0,5 lit = 500 ml VH20 thêm = 500 - 200 = 300ml (Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa) 0.5đ ... Đáp án a 4P + 5O2 t  2P2O5 (Phản ứng hoá hợp) b 2Al +3H2SO4 � Al2(SO4)3 + 3H2 (Phản ứng thế) c P2O5 + 3H2O � 2H3PO4 (Phản ứng hoá hợp) 0 Câu d 2KMnO4 t  K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân... PTHH: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 (1) nAl = 5,4 = 0 ,2( mol) 27 B Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 0 ,2 = 0,6(mol) 0,6 CM ddHCl = 0,4 1,5M Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3 /2. 0 ,2. .. nCuO = %CuO = 27 ,2 100% 29 ,4% ; %Cu = 70,6% Câu 0.5đ 32 0,4(mol ) 80 PTHH: CuO + H2 to Cu + H2O Trước pư:0,4 0,3(mol) Khi pư: 0,3 0,3 0,3(mol) Sau pư: 0,1 0,3(mol) mCuO dư = 0,1 80 = 8( g) mCu =
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra học kì 2 HOÁ 8, kiểm tra học kì 2 HOÁ 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay