ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì II hóa 8

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:20

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II MƠN: HỐ HỌC I Trắc nghiệm Câu 1: Xét chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2 Số oxit; axit; bazơ, muối A 1; 2; 2; B 1; 2; 2; C 2; 2; 1; Câu 2: Dãy dãy sau toàn bazơ? D 2; 2; 2; A AlCl3, KOH, Cu(OH)2, NaOH B Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe2O3 C KOH, NaOH, H3PO4, Ca(OH)2 D Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2 Câu 3: Đốt cháy gam Cacbon Thể tích Cacbon đioxit thu (đktc) A 22,4 lít B 44,8 lít C 16,8 lít D 11,2 lít Câu 4: Hòa tan 5gam NaCl vào 95gam nước cất ta dung dịch có nồng độ A 100% B 95% C 5% D 20% Câu 5: Xác định CTHH điphotpho pentaoxit A P2O3 B PO3 C P5O2 D P2O5 Câu 6: Nồng độ mol 100ml dung dịch có chứa 0,05mol CuSO4 là: A 1M B 0,25M C 0,2M D 0,5M Câu 7: Có thể thu khí oxi phương pháp đẩy nước A Khí oxi nhẹ nước B Khơng cách thu khí oxi khác C Khí oxi khơng tan nước D Khí oxi tan nước Câu 8: Nối ý cột A với ý thích hợp cột B: A B Nồng độ phần trăm dung dịch a Cho biết số gam chất tan có 100g nước tạo thành dung dịch Phản ứng phân hủy b Cho biết số mol chất tan có lít dung dịch Nồng độ mol dung dịch c Là phản ứng hóa học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu Phản ứng hóa hợp d Cho biết số gam chất tan có 100g dung dịch e Là phản ứng hóa học chất sinh hai hay nhiều chất Câu 9: Phản ứng sau thuộc loại phản ứng thế? A O2 + 2H2 C CaCO3 H 2O CaO + CO2 B Fe + 2FeCl3 D 3Mg + Fe2(SO4)3 3FeCl2 3MgSO4 + 2Fe Câu 10: Chất sau dùng điều chế khí Oxi phòng thí nghiệm A Fe, HCl B Cu, HCl C KMnO4 D H2O II Tự luận Câu 1: Hồn thành phương trình hoá học sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? a ? + O2 P2O5 b Al + H2SO4 ? + H2 c P2O5 + H2O ? d KMnO4 ?+ ?+ ? Câu 2: Cho 5,4 gam bột Nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl a Tính nồng độ mol/lít dung dịch HCl dùng? b Lượng khí Hidro thu cho qua bình đựng 32g CuO nung nóng thu m gam chất rắn Tính % khối lượng chất m? Câu 3: Có ba lọ chưa có nhãn đựng ba dung dịch sau: H 2SO4, KOH, KCl Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch Câu 4: Trong 800ml dung dịch có chứa 8g NaOH a Hãy tính nồng độ mol dung dịch b Phải thêm ml nước vào 200ml dung dịch để dung dịch NaOH 0,1M Câu 5: Cho 1,3g kẽm phản ứng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl a Viết PTHH b Tính thể tích khí hiđro thu đktc c Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng d Cho toàn lượng khí hiđro thu phản ứng với 0,8g CuO thu gam đồng? ... có nhãn đựng ba dung dịch sau: H 2SO4, KOH, KCl Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch Câu 4: Trong 80 0ml dung dịch có chứa 8g NaOH a Hãy tính nồng độ mol dung dịch b Phải thêm ml nước vào... dùng điều chế khí Oxi phòng thí nghiệm A Fe, HCl B Cu, HCl C KMnO4 D H2O II Tự luận Câu 1: Hồn thành phương trình hố học sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? a ? + O2 P2O5 b Al + H2SO4... hiđro thu đktc c Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng d Cho tồn lượng khí hiđro thu phản ứng với 0,8g CuO thu gam đồng?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì II hóa 8, ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì II hóa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay