so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì của Việt Nam

5 51 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:16

Sau cách mạng tháng Tám thành công,Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 1391945 Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh về việc thành lập các Tòa án quân sự ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Vinh, Huế, Quảng Ngãi , Sài Gòn, Mỹ Tho và sau đó có thêm Tòa án quân sự ở Nha Trang.Đó là mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Tòa án Việt Nam.Từ đó cho đến nay, ngành tòa án của nước ta vẫn không ngừng phát triển điều đó đã được cụ thể hóa qua các bản hiến pháp 1946,1959,1980,1992,2013.Dưới cái nhìn chung,tòa án là cơ quan thuộc bộ máy nhà nước, đảm nhiệm chức năng xét xử.Nhưng tùy vào mỗi giai đoạn mà các quy định trong Hiến pháp về tòa án cũng có sự thay đổi bên cạnh những quy định giống nhau, các quy định mới về tòa án cũng ra đời làm cơ quan tư pháp ngày càng phát triển hơn. Sau cách mạng tháng Tám thành công,Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đời, ngày 13/9/1945 Chính phủ ban hành Sắc lệnh việc thành lập Tòa án quân Hà Nội, Hải Phòng, Thái Ngun, Ninh Bình, Vinh, Huế, Quảng Ngãi , Sài Gòn, Mỹ Tho sau có thêm Tòa án qn Nha Trang.Đó mốc son đánh dấu đời ngành Tòa án Việt Nam.Từ nay, ngành tòa án nước ta khơng ngừng phát triển điều cụ thể hóa qua hiến pháp 1946,1959,1980,1992,2013.Dưới nhìn chung,tòa án quan thuộc máy nhà nước, đảm nhiệm chức xét xử.Nhưng tùy vào giai đoạn mà quy định Hiến pháp tòa án có thay đổi bên cạnh quy định giống nhau, quy định tòa án đời làm quan tư pháp ngày phát triển *GIỐNG NHAU: 1.Vị trí - Trong hiến pháp 1959, 1980, 1992 2013 Tòa án nhân dân nằm chương với Viện kiểm sát nhân dân (trừ hiến pháp 1946) - Đều nằm chương gần cuối hiến pháp + Hiến pháp 1946 : có chương tòa án chương thứ VI +Hiến pháp 1959 : có 10 chương tòa án chương thứ VIII + Hiến pháp 1980 : có 12 chương tòa án chương thứ X + Hiến pháp 1992: có 12 chương tòa án chương thứ X +Hiến pháp 2013: có 11 chương tòa án chương thứ VIII Cách thức tổ chức Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013 tòa án thành lập theo đơn vị hành 3.Chức Tòa án qua hiến pháp điều thực chức xét xử 4.Mối quan hệ tòa án với quan : Cách thức thành lập: Chánh án tòa án nhân dân tối cao Quốc hội bầu Cơ cấu tổ chức Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013 tòa án nhân dân tổ chức thành -Tòa án nhân dân tối cao -Tòa án nhân dân cấp cao -Tòa án nhân dân cấp tỉnh -Tòa án nhân dân cấp huyện Nhiệm vụ quyền hạn Về nhiệm vụ: Tòa án nhân dân qua hiến pháp có nhiệm vụ - Nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN, trật tự xã hội, tài sản cơng cộng quyền lợi ích hợp pháp nhân dân - Nhiệm vụ giáo dục công dân Bằng hoạt động xét xử mình, tòa án nhân dân góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh, thống pháp chế xã hội chủ nghĩa tôn trọng Mọi hành vi xâm phạm đến quyền làm chủ nhân dân, xâm phạm đến quyền làm chủ Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, người, tội, pháp luật, không để lột tội phạm làm oan người vô tội Thông qua việc xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tòa án khơng giáo dục người phạm tội mà ren đe, giáo dục công dân tôn trọng thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật Về quyền hạn: - Có quyền xét xử vụ án hình sự, dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành giải việc khác theo quy định pháp luật - Các án định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân tôn trọng, phải nghiêm chỉnh chấp hành Nhiệm Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013 nhiệm chánh án, phó chánh án, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm Nguyên tắc tổ chức Có nguyên tăc giống là: ­Nguyên tắc 1: Thực hiện chế  độ  bổ  nhiệm thẩm phán, chế  độ  bầu Hội thẩm nhân   dân     cử   hội   thẩm   quân   nhân -Ngun tắc 2: Việc xét xử của Tồ án có Hội thẩm tham gia ­Ngun tắc 3: Tồ án nhân dân xét xử kịp thời, cơng bằng, cơng khai ­Ngun   tắc   4:   Đảm   bảo   tranh   tụng     xét   xử Tiêu chí Vị trí Hiến pháp 1946 không chung chương với VKSND mà tách thành chương riêng độc lập Hiến pháp 1959 Nằm chương với VKSND Tên gọi tòa án nhân dân Hiến pháp 1980 Nằm chương với VKSND Tên gọi tòa án nhân dân Hiến pháp 1992 Nằm chương với VKSND Tên gọi tòa án nhân dân Hiến pháp 2013 Nằm chương với VKSND Tên gọi tòa án nhân dân tên gọi : quan tư pháp Cách thức tổ chức Tổ chức tòa án theo cấp xét xử Chức Điều 63 quy Điều 97 quy định quan định tư pháp quan xét xử Cách thức thành lập Cơ cấu tổ chức Tổ chức tòa án theo đơn vị hành Tổ chức tòa án theo đơn vị hành Tổ chức tòa án theo đơn vị hành Điều 128 quy định quan xét xử Điều 127 quy định quan xét xử Tổ chức tòa án theo đơn vị hành Điều 102 quy định quan xét xử thực hành quyền tư pháp (chức tòa án) Uỷ ban Hội đồng nhà Chủ tịch nước Thẩm phán Thẩm phán thường vụ nước cử bổ nhiệm phó phó chánh án phủ bổ Quốc hội bổ phó chánh án, chánh tòa án nhân nhiệm nhiệm phó thẩm phán, hội án,thẩm phán dân tối cao chánh án, thẩm nhân dân tòa án nhân Chủ tịch nước thẩm phán tòa tòa án dân tối bổ nhiệm, hội án nhân dân nhân dân tối cao,tòa án thẩm nhân dân tối cao Phó cao Các phó nhân dân cấp Hội đồng chánh án, chánh án, tỉnh,cấp nhân dân thẩm phán tòa thẩm phán, hội huyện hội cấp bầu án nhân dân thẩm nhân dân thẩm nhân địa phương tòa án dân Hội Hội đồng nhân dân đồng nhân nhân dân địaphương dân cấp cấp bầu hội đồng nhân bầu dân cấp bầu Cơ quan tư Các Toà án Các Toà án Ở nước Cộng Các Toà án pháp nước Việt nhân dân gồm nhân dân gồm hoà xã hội nhân dân gồm Nam dân chủ có: có: chủ nghĩa có: cộng hòa gồm - Tồ án nhân Tồ án nhân Việt Nam có có: dân tối cao, dân tối cao; Tồ án - tòa án nhân - tòa án tối - Các Toà án Các Toà án sau đây: dân tối cao cao nhân dân địa nhân dân tỉnh, - Tồ án nhân - Tòa án nhân -các tòa án phương, thành phố trực dân tối cao; dân cấp cao phúc thẩm - Các Toà án thuộc trung - Các Tồ án - Tòa án nhân - tòa án quân ương cấp nhân dân tỉnh, dân tỉnh, thành đệ nhị cấp Các Toà án tương đương; thành phố phố trực thuộc cấp nhân dân địa Các Toà án trực thuộc trung ương Nhiệm vụ quyền hạn Nhiệm vụ: Bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân Nhiệm phương gồm có: Tồ án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đơn vị hành tương đương, Tồ án nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã đơn vị hành tương đương, Toà án nhân dân khu vực tự trị nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các Tồ án qn Trong tình hình đặc biệt trường hợp cần xét xử vụ án đặc biệt, Quốc hội Hội đồng Nhà nước định thành lập Tồ án đặc biệt trung ương; - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Các Toà án quân sự; - Các Toà án khác Luật định Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội định thành lập Tồ án đặc biệt - Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương - Tòa án quân Nhiệm vụ: Bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân Nhiệm vụ: Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhiệm vụ: Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhiệm vụ: Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa ) Nhiệm phó chánh án,thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm.Thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh năm, huyện năm.Nhiệm hội thẩm nhân dân tối cao hai năm rưỡi, hội thẩm địa phương Nhiệm phó chánh án, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, chánh án ,phó chánh án thẩm phán tòa án nhân dân địa phương, tòa án quân năm Nhiệm hội thẩm Nhiệm chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao, cấp cao, địa phương, quân năm Thẩm phán năm trừ trường hợp bổ nhiệm lại bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác theo nhiệm Khơng quy định Nhiêm phó chánh án, nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm, tỉnh năm, huyện năm hai năm Nguyên tắc tổ chức hoạt động tòa án Nguyên  tắc 1:  Thực hiện  chế độ bổ  nhiệm  thẩm  phán, chế  độ bầu  Hội thẩm  nhân dân  và cử hội  thẩm quân nhân nhân dân tối cao quân dân năm 10 năm.Hội thẩm nhân dân năm Viên thẩm phán  do chính phủ bổ  nhiệm Kết luận: Như vậy, sau Hiến pháp 1946, Quốc hội nước ta ban hành Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 Hiến pháp hành – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Trong điều kiện đổi nay, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hành nước ta vào sống, ngày thể rõ tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Chúng ta tâm thực di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tơi có ham muốn, ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành”, tâm đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mục tiêu Đại hội XII Đảng đề ra, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam ... chánh án, phó chánh án, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm Nguyên tắc tổ chức Có nguyên tăc giống là: ­Nguyên tắc 1: Thực hiện chế  độ  bổ  nhiệm thẩm phán, chế  độ  bầu Hội thẩm nhân   dân
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì của Việt Nam, so sánh các bản hiến pháp qua các thời kì của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay