bài tập môn hiến pháp so sánh nhiệm vụ quyền hạn của TAND qua các bản hiến pháp

5 50 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:49

Nhiệm vụ quyền hạn tòa án nhân dân qua hiến pháp: • Giống nhau:  Về nhiệm vụ: Tòa án nhân dân qua hiến phápnhiệm vụ - - - Nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN, trật tự xã hội, tài sản công cộng quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Nhiệm vụ giáo dục công dân Bằng hoạt động xét xử mình, tòa án nhân dân góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh, thống pháp chế xã hội chủ nghĩa tôn trọng Mọi hành vi xâm phạm đến quyền làm chủ nhân dân, xâm phạm đến quyền làm chủ Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp công dân phải xử lý nghiêm minh, kịp thời, người, tội, pháp luật, không để lột tội phạm làm oan người vô tội Thông qua việc xét xử nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tòa án khơng giáo dục người phạm tội mà ren đe, giáo dục công dân tôn trọng thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật  Về quyền hạn: Có quyền xét xử vụ án hình sự, dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành giải việc khác theo quy định pháp luật Các án định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân tôn trọng, phải nghiêm chỉnh chấp hành • Khác nhau: Hiến pháp 1946 Nhiệm vụ Quyền hạn Hiến 1959 pháp Hiến 1980 pháp Hiên 1992 Bảo vệ chế độ dân Bảo vệ chế độ Bảo vệ chế chủ nhân dân dân chủ nhân độ pháp chế dân xã hội chủ nghĩa -Khi xét xử, Tồ án nhân *Tòa án cấp: Tòa án nhân dân có dân có quyền quyền kiến -Về hình sự, tồ án độc lập nghị với cấp có quyền xử: tuân theo pháp quan luật Nhà nước, A- Chung thẩm: -Những án xí nghiệp, định hợp tác xã, 1- Những án phạt bạc có hiệu lực đơn vị từ đ 50 đến đ 00, pháp luật, trang nhân khắc 2- Những án xử bồi pháp có dân thường từ 150 đ trở sai lầm phục thiếu sót xuống ngun cáo xét lại với công bị thiệt hại +Đối vụ vi cảnh thỉnh cầu án tác quản lý đơn khiếu, hay định chậm lúc việc vi Toà án nguyên cảnh đem phiên nhân dân địa nhân phương có điều kiện xử hiệu lực pháp phát sinh tội luật phát phạm B- thẩm: có sai lầm việc làm vi 1- Những án phạt Tồ án nhân phạm pháp giam từ đến ngày, dân tối cao có luật Các tổ quyền xét lại chức nói 2- Những án xử bồi giao cho phải trả pháp Hiến pháp 2013 Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa -Trong trường hợp cần thiết, với việc án, định, Toà án kiến nghị yêu cầu quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm vi phạm pháp luật quan, tổ chức Cơ quan, tổ chức nhận kiến Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa Quy định rõ rang hơn: -Xem xét, kết luận tính hợp pháp hành vi, định tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình vụ án; Xem xét, kết luận tính hợp pháp chứng cứ, tài liệu Cơ quan thường 150 đ việc xin bồi thường số tiền ấy, mà nguyên đơn thỉnh cầu đơn khiếu hay chậm nhất, lúc việc vi cảnh đem phiên xử - Về dân thương sự, án cấp có quyền xử: A- Chung thẩm: 1- Những việc kiện dân sự, thương động sản mà giá ngạch nguyên đơn định không 150 đ 2- Những việc kiện khoản lệ phí phát sinh trước tồ án khơng giá ngạch B- thẩm: Những việc dân hay thương động sản mà giá ngạch nguyên đơn định 150đ, 450 đ *Tòa đệ nhị cấp - Về hình sự, tồ án đệ nhị cấp có quyền xử: Tồ án nhân dân cấp xét lại +Đối với án định Tồ án nhân dân tối cao có hiệu lực pháp luật, phát có sai lầm Chánh án Toà án nhân dân tối cao đưa Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét định +Đối với án định có hiệu lực pháp luật tồ án tồ án cấp dưới, phát có sai lầm Tồ án nhân dân địa phương có quyền nêu lên để Toà án nhân dân tối cao xét định (luật TCTA 1960) lời Toà án nhân dân kiến nghị (Luật TCTA năm 1981) nghị, có trách nhiệm nghiên cứu thực thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận kiến nghị phải thơng báo cho Tồ án việc (Luật TCTA năm 1992) điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; Luật sư, bị can, bị cáo người tham gia tố tụng khác cung cấp; Ra định để thực quyền hạn khác theo quy định Bộ luật tố tụng hình -Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng để giải vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành thực quyền hạn khác theo quy định luật tố tụng -Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị quan quản lý nhà nước định áp dụng biện pháp xử lý hành A- Chung thẩm: Những án vi cảnh án cấp bị kháng cáo B- thẩm: Những việc tiểu hình đại hình Những việc tiểu hình việc bị phạt tù từ ngày đến năm, hay phạt bạc đ 00 -Về dân thương sự, tồ án đệ nhị cấp có quyền xử: A- Chung thẩm: 1- Những án cấp bị kháng cáo, 2- Những việc kiện bất động sản mà giá ngạch theo thời giá, hôm khởi tố hay theo văn tự không 150 đ, 3- Những việc kiện động sản mà giá ngạch 450 đ 750 đ B- thẩm: 1- Những việc kiện bất động sản mà giá ngạch theo thời giá, hơm khởi tố, hay liên quan đến quyền người, quyền công dân theo quy định pháp luật - Bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử -Thực quyền hạn khác theo quy định luật (luật TCTA năm 2014) theo văn tự 150 đ, 2- Những việc kiện động sản mà giá ngạch 750 đ, 3- Những việc kiện định trước giá ngạch, 4- Những việc kiện không giá ngạch bao nhiêu, mà phải có án nghị thẩm quyền, 5- Những việc kiện có quan hệ đến thân phận hay cước người, vấn đề tế tự *Tòa thượng thẩm - Tồ Thượng thẩm có quyền xét xử: việc kháng cáo án thẩm tồ đệ nhị cấp Phòng luận tội tồ Thượng thẩm họp tuần lễ lần, để xét xử việc kháng cáo mệnh lệnh ông dự thẩm (sắc lệnh số 13) ...• Khác nhau: Hiến pháp 1946 Nhiệm vụ Quyền hạn Hiến 1959 pháp Hiến 1980 pháp Hiên 1992 Bảo vệ chế độ dân Bảo vệ chế độ Bảo vệ chế chủ nhân dân dân chủ nhân độ pháp chế dân xã hội chủ... cho phải trả pháp Hiến pháp 2013 Bảo vệ chế độ pháp chế xã hội chủ nghĩa -Trong trường hợp cần thiết, với việc án, định, Toà án kiến nghị yêu cầu quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục... ngạch theo thời giá, hôm khởi tố, hay liên quan đến quyền người, quyền công dân theo quy định pháp luật - Bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử -Thực quyền hạn khác theo quy định luật (luật TCTA
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập môn hiến pháp so sánh nhiệm vụ quyền hạn của TAND qua các bản hiến pháp, bài tập môn hiến pháp so sánh nhiệm vụ quyền hạn của TAND qua các bản hiến pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay