đánh giá tác động môi trường thực trạng và giải pháp đặt ra

71 32 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:25

Chào mừng thầy bạn đến với phần trình bày nhóm 2- lớp k39e luật học GVHD: Hồ Xuân Quang Đề tài: đánh giá tác động môi trường, thực trạng giải pháp MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Mục đích ĐTM Vai trò ĐTM B NỘI DUNG I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐTM Khái niệm ĐTM Quy định pháp luật ĐTM II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ĐTM Thực trạng hoạt động ĐTM Tình hình đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường từ pháp luật đến thực tiễn Nguyên nhân dẫn đến thực trạng ĐTM III GIẢI PHÁP Giải pháp Cấp bách Giải pháp Lâu dài IV Ý NGHĨA C KẾT LUẬN VIDEO A Mở đầu I Vai trò  Ngày hầu nói chung nước ta nói riêng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,đó ưu tiên hàng đầu khơng mà yếu tố mơi trường bị gạt bỏ qua bên.Chính dự án,kế hoạch,chương trình đề muốn thực phải trải qua giai đoạn đánh giá khả tác động tích cực-tiêu cực đến mơi trường mối quan hệ khía cạnh tự nhiên,kinh tế xã hội Đó “đánh giá tác động môi trường” hay viết tắt ĐTM.Đây cơng cụ quản lí mơi trường quan trọng có tính phòng ngừa,là sở để đối chiếu có tra kiểm tra nhà nước mơi trường giúp chọn phương án tốt để gây thiệt hại cho môi trường triển khai II Mục đích  ĐTM nhằm cung cấp quy trình xem xét tất tác động có hại đến mơi trường sách, chương trình dự án  ĐTM tạo hội để trình bày với người định tính phù hợp sách, chương trình, hoạt động, dự án mặt mơi trường, nhằm định có tiếp tục thực hay không  Đối với chương trình, sách, hoạt động, dự án chấp nhận thực ĐTM tạo hội trình bày phối kết hợp điều kiện giảm nhẹ tác động có hại tới mơi trường  ĐTM tạo phương thức để cộng đồng đóng góp cho q trình định, thơng qua để nghị văn ý kiến gửi tới người định  Với ĐTM, toàn q trình phát triển cơng khai để xem xét cách đồng thời lợi ích tất bên: bên đề xuất dự án, Chính phủ cộng đồng Điều góp phần lựa chọn dự án tốt để thực  Thông qua ĐTM nhiều dự án chấp nhận phải thực điều kiện định, chảng hạn chủ dự án phải đảm bảo trình quan trắc, giám sát, lập báo cáo hàng năm, phải có phân tích sau dự án kiểm tốn mơi trường độc lập  Trong ĐTM phải xét đến khả thay thế, chẳng hạn công nghệ, địa điểm đặt dự án phải xem xét cẩn thận  ĐTM coi công cụ phục vụ phát triển, khuyến khích phát triển tốt hơn, trợ giúp cho tăng trướng kinh tế  Trong nhiều trường hợp, ĐTM chấp nhận phát thải, kể phát thải khí nhà kính việc sử dụng không hợp lý tài nguyên mức độ đấy, nghĩa chấp nhận phát triển tăng trường kinh tế B.NỘI DUNG I.Đánh giá tác động môi trường 1.Khái niệm: Theo Khoản 23 Điều Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định: Đánh giá tác động mơi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể để đưa biện pháp bảo vệ môi trường triển khai dự án  Chế tài xử phạt vi phạm quy định ĐTM nhẹ 4.NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG ĐTM  Quan niệm sai lệch yêu cầu ĐTM  Năng lực giám sát sau phê duyệt yếu  Yêu cầu thông tin tham vấn cộng đồng ĐTM thường bị xem nhẹ làm ngơ  Nhiều năm qua sức ép tăng trưởng kinh tế  nên lãnh đạo nhiều ngành, địa phương xem nhẹ vai trò công cụ định dự án đầu tư theo định hướng phát triển bền vững ĐTM  Nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT chủ đầu tư, số ngành, cấp quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư hạn chế; 4.NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG ĐTM  Thiếu  Sự nhiều hướng dẫn kỹ thuật cần thiết ĐTM tham gia bên liên quan hạn chế  Chưa tiến hành công tác ĐTM tổng hợp  Chưa có chế tài rõ ràng, thỏa đáng cho ĐTM  Kinh phí cho đào tạo tập huấn, hợp tác quốc tế lĩnh vực ĐTM chưa đầu tư thích đáng, chưa đủ nguồn lực để tiến hành ĐTM tổng hợp cho vùng, lãnh thổ ĐTM xuyên biên giới III.GIẢI PHÁP 1.Giải pháp cấp bách 1.1 1.2 1.3 • Cần xác định vị trí việc đánh giá tác động môi trường cơng cụ KHKT pháp lý q trình dự báo yếu tố xảy tương lai,tác động,ảnh hưởng xấu đến mơi trường • Nâng cao chất lượng công tác tham vấn cộng đồng theo hướng công khai thơng tin cho quyền, nhân dân địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đơn vị, cá nhân quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến họ dự án, vấn đề mơi trường xã hội q trình ÐTM… • Phải có quy định chi tiết nội dung đánh giá tác động ĐDSH tiêu chuẩn, tiêu chí ĐDSH để so sánh 1.4 1.5 1.6 • Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ĐTM, ĐTM tổng hợp, ĐTM xuyên biên giới • Tăng cường công tác kiểm tra, tra,xem xét báo cáo ĐTM.Giải nhanh chóng,xử lý nghiêm hành vi báo cáo sai thật,thực không quy định • Nâng cao vai trò trách nhiệm hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM 1.7 1.8 • Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thực nhiệm vụ đánh giá tác động bảo vệ môi trường từ khâu lập báo cáo,xem xét, thẩm định đến triển khai thực • Chú trọng cơng tác giám sát mơi trường sau thẩm định ÐTM Nguồn bsr.com.vn Nguồn tronghuy.name.vn 2.Giải pháp lâu dài - Tiến hành sửa đổi quy định ĐTM cho cấp độ Luật, Nghị định, Thơng tư, định hướng cơng tác ĐTM, khắc phục tồn tại, khó khăn, thách thức tiếp cận hài hòa với quy định quốc tế, cụ thể:  Về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng Luật ĐTM riêng số nước giới làm;  Sàng lọc, phân chia thành nhóm dự án tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm, phức tạp khía cạnh mơi trường; từ đó, quy định rõ phạm vi, quy trình, bước/khâu ĐTM mức độ chi tiết báo cáo ĐTM nhóm dự án Đối với dự án có quy mơ lớn, nhạy cảm mơi trường, nên quy định hai bước thực ĐTM: ĐTM sơ để sàng lọc dự án (trên sở vị trí, cơng suất, cơng nghệ đề xuất) ĐTM chi tiết có thiết kế dự án;  Xác định phạm vi không gian ĐTM vùng xem xét, đánh giá trạng, tác động môi trường khơng bị giới hạn ranh giới hành dự án;  Quy định rõ phạm vi, vai trò, thời hiệu văn thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM (Quyết định phê duyệt Giấy phép môi trường phương án khác);  Nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể việc kiểm tra, giám sát công tác BVMT cho tất giai đoạn dự án (chuẩn bị, xây dựng, vận hành thử nghiệm, vận hành thương mại, đóng cửa dự án), nêu rõ trách nhiệm bên từ chủ dự án đến quan quản lý mơi trường cấp có tham gia quyền, nhân dân địa phương Nguồn bsr.com.vn  Xây dựng quy định kinh phí lập ĐTM, hệ thống chứng hành nghề dịch vụ ĐTM;  Nghiên cứu chế ký quỹ BVMT trước dự án vận hành thử nghiệm đầu tư lớn, có nguy cao gây nhiễm mơi trường tiềm ẩn rủi ro, cố môi trường Số tiền ký quỹ xác định báo cáo ĐTM;  Bổ sung quy định dự án sau xây dựng xong phải qua bước kiểm tra xem chủ đầu tư có thực ĐTM hay khơng vận hành  Đề xuất khung pháp lý để giải cho trường hợp dự án có thay đổi phạm vi, quy mơ, cơng suất, thời gian tồn hay thay đổi khác dự án - Đối với dự án phức tạp, nhạy cảm môi trường, cần xem công tác giám sát môi trường sau thẩm định ĐTM yếu tố quan trọng quản lý môi trường dự án Cần xóa bỏ quan điểm xem ĐTM tục hành để xem xét cấp phép chấp thuận chủ trương đầu tư mà cần phải xác định vị trí với tư cách cơng cụ khoa học,kĩ thuật pháp lí q trình dự báo yếu tố xảy tương lai tác động ảnh hưởng xấu đến mơi trường Bên cạnh đó, Cần tính đến việc sử dụng tổ chức tư vấn chuyên gia nước ngồi trình độ cao để thực hiện, tham gia vào trình giám sát giám sát trường hợp lực tổ chức tư vấn hội đồng thẩm định nước không đáp ứng nhu cầu dự án lớn, công nghệ phức tạp IV Ý nghĩa  ĐTM công cụ quản lý mơi trường quan trọng Song khơng nhằm thủ tiêu, loại trừ gây khó dễ cho phát triển kinh tế – xã hội nhiều người lầm tưởng mà hỗ trợ phát triển theo hướng đảm bảo hiệu kinh tế bảo vệ môi trường  ĐTM không xét dự án cách riêng lẻ mà đặt chúng xu phát triển chung khu vực, quốc gia rộng toàn Thế giới  ĐTM huy động đóng góp đơng đảo tầng lớp xã hội Nó góp phần nâng cao trách nhiệm quan quản lý, chủ dự án đến việc bảo vệ môi trường  ĐTM giúp kết hợp cơng tác bảo vệ môi trường thời gian dài Mọi tác động tính đến khơng chí qua mức độ mà theo khả tích lũy, khả kéo dài theo thời gian C KẾT LUẬN Tuy đạt số thành tựu đáng kể công tác thực đánh giá tác động môi trường nước ta tồn nhiều bất cập.Đây cơng cụ quản lý môi trường quan trọng cần áp dụng rộng rãi,cơng khai thể tính cộng đồng cách hoàn thiện nhất.Sự cần thiết phải xem ĐTM phần cốt lõi hệ thống quản lý mơi trường sử dụng cách có hiệu quả.Thực cơng phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nghiệp bảo vệ môi trường trách nhiệm nhà nước,của nhân dân tất người,góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.Hãy chung tay thực hiện,’’vì mơi trường xanh đẹp - ngơi nhà chung chúng ta’’ ... ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ĐTM Thực trạng hoạt động ĐTM Tình hình đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường từ pháp luật đến thực tiễn Nguyên nhân dẫn đến thực trạng ĐTM III GIẢI PHÁP Giải pháp. .. lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường) - Một (01) văn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Bảy (07) báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trường. .. tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật báo cáo đánh giá tác động môi trường + Việc đánh giá tác động môi trường phải thực giai đoạn chuẩn bị dự
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường thực trạng và giải pháp đặt ra, đánh giá tác động môi trường thực trạng và giải pháp đặt ra, NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THỰC TRẠNG ĐTM, Giải pháp cấp bách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay