ki thuật thi công 2 xây dưng

45 58 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:00

Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kü thuËt thi c«ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG BỘ MƠN THI CƠNG XÂY DỰNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vinh, ngày 05 tháng Năm 2017 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG THI CÔNG LẮP GHÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP Đề số: …… NỘI DUNG: Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp Giáo viên hướng dẫn: ……………………………………… Ký tên: …………………… Thời gian làm đồ án: ………………………………………………………………….…… Họ tên sinh viên: ……………………………………………………………………… Lớp: ……………………………………………………… Mã số: ……………………… Lần thông Lần Lần Lần Lần (ký bảo vệ) qua Ngày thông qua Chữ ký giáo viên HD l h h a b l 1000 0.000 -1.500 l A l B C mặt c ng ang c ô ng t r ì nh CT BÊ TÔNG H (m) h (m) P (T) 8,3 5,8 3,5/3,9 10,0 7,2 4,0/4,5 11,2 8,0 4,8/5,6 11,8 8,6 5,3/6,6 DÀN THÉP L (m) a (m) P (T) 15 2,10 2,2 18 2,45 2,7 24 2,80 3,0 CỬA TRỜI THÉP Khẩu độ Cao P l (m) b (m) (T) 2,6 0,7 3,0 0,9 12 3,35 1,2 Trêng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuËt thi c«ng 13,3 13,8 14,6 10,0 10,8 11,8 7,8/8,7 8,8/9,6 9,1/11,2 DẦM CẦU CHẠY BÊ TÔNG Khẩu độ Cao P (T) l (m) b (m) 0,8 3,3 1,0 4,2 30 3,45 3,5 PANEL MÁI VÀ TƯỜNG Kích P (T) thước 1,5x6 1,4 SỐ BƯỚC CỘT Hàng n A B 28 C Độ dốc mái i = 4% đồ án kỹ thuật thi công Thi công lắp ghép nhà công nghiệp Nội dung: Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp Giáo viên hớng dẫn: Ngày giao đồ án: 5/4/2017 Thời gian làm đồ án: Nhóm thực hiện: - 59 Phần I: Quy trình nhóm Danh sách thành viên nhãm: STT Hä tªn Líp MSSV Ghi chó Nhãm trëng KÕ ho¹ch thùc hiƯn đồ án: TT Nội dung công việc Xây dựng kế hoạch thực đồ án Họp nhóm thông qua kế hoạch phân công công việc Trình bày đặc điểm công trình chọn sơ sơ đồ di Thời gian bắt Ngời đầu thực kết thúc Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công chuyển cần trục lắp ghép cấu kiện Họp nhóm thông qua sơ đồ di chuyển cần trục Chọn tính toán thiết bị treo buộc Thiết bị treo buộc cột Thiết bị treo buộc dầm cầu trục Thiết bị treo buộc dàn mái cửa trời Thiết bị treo bc panel têng, m¸i Häp nhãm kiĨm tra phần việc thành viên Tính toán thông số cẩu lắp Khi lắp cột Khi lắp dàn cửa trời Panel tờng, mái 10 Dầm cầu chạy Họp nhóm kiểm tra phần việc thành viên Lập bảng chọn cần trục Các biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép Lắp cột Lắp dầm cầu chạy Lắp dàn mái 11 12 13 14 Lắp panel mái Biện pháp an toàn lao động Họp nhóm kiểm tra phần việc thành viên Tổng hợp thuyết minh Tổng hợp vẽ Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công 24000 Phần II: Đặc điểm công trình 24000 B C 6000 6000 6000 6000 6000 6000 23 24 6000 6000 25 26 6000 6000 27 Mặt c ô ng t r × nh 28 6000 29 6000 30 Trêng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuËt thi c«ng 9000 8000 1000 ±0.000 1500 11200 2800 3000 9000 24000 A -1.500 24000 B C mỈt c ng ang c ô ng t r ì nh Trên hình vẽ sơ đồ nhà công nghiệp tầng nhịp ta cần lập biện pháp thi công, thi công phơng pháp lắp ghép cấu kiện khác Các cấu kiện đợc sản xuất nhà máy đợc vận chuyển xe chuyên dụng đến công trờng để lắp ghép Đây công trình nhịp, 28 (bớc cột) x m = 168 m công trình cần phải bố trí khe nhiệt độ, khe nhiệt độ đợc bố trí trục 13-14, giả thiết bề rộng khe nhiệt độ cm Công trình đợc thi công đất phẳng, không bị hạn chế mặt bằng, điều kiện cho thi công thuận lợi, phơng tiện cho thi công đầy đủ I Số liệu tính toán Giả thiết mặt thi công cèt ± 0.000 m b»ng víi cèt nỊn nhµ Cét đợc ngàm vào móng m Cột biên - Cột a.Cột biên Chiều cao H = 11,2 m, h = 8,0 m Träng lỵng cét: Pcb = 4,8 TÊn b.Cét gi÷a ChiỊu cao H = 11,2 m, h = 8,0 m Träng lỵng cét: Pcg = 5,6 TÊn Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ ¸n kü thuËt thi c«ng 8000 8000 11200 11200 Cấu t o Cộ t g iữa Cấu t o Cộ t biê n Dầm cầu chạy Dầm cầu chạy có tiết diện chữ I bê tông cốt thép dài m, cao 1m Trọng lợng dầm cầu chạy Pdcc = 4,2 (T) 1000 6000 Cấu t o dầm c ầu c hạ y Dàn kèo + cửa mái Dàn kèo dµn thÐp cã L = 24 m, cao 2,8 m, trọng lợng dàn là: Pd= 3,0 (T) Cửa mái cã l = m, cao 3,0 m Cã träng lợng Pct= 0,9 (T) Trọng lợng kèo + cöa trêi = + 0,9 = 3,9 (T) Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ ¸n kü thuËt thi c«ng 2800 3000 9000 24000 c ấu t o dàn má i c a t r i Panel mái panel tờng: Panel tờng bê tông cốt thép có kÝch thíc (1,5 x6) m Träng lỵng cđa mét Panel lµ: Ppn = 1,4 (T) 150 6000 CÊu t o panel t ng Panel mái bê tông cốt thép có kích thớc (3x6) m Trọng lợng cđa mét Panel lµ: Ppn = 1,4 (T) Trêng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công 300 6000 Cấu t o panel má i Bảng thống kê loại cấu kiện: Trọng lợng STT Tên CK Hình dạng, kích thíc Sè lỵng (T) Tỉn CK g CK 8000 Cét biªn 60 4,8 288 30 5,6 168 112 4,2 11200 8000 Cột 11200 Dầm cầu trục 1000 6000 470, Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công Dàn mái, cửa 2800 3000 9000 trời 60 3,9 448 1,4 485 1,4 234 24000 6000 Panel m¸i 300 627, 6000 Panel têng 679 150 Phần III: chọn sơ sơ đồ di chuyển cần trục lắp ghép cấu kiện Sơ đồ lắp ghép cột, dầm cầu chạy: Vì nhịp nhà 24 m > 18m nên cho cần trục hai bên độ để lắp cột dầm cầu chạy Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công A B C 24 25 26 27 28 29 30 SƠ ĐỒ LẮP GHÉP CỘT VÀ DM CU TRC Sơ đồ lắp ghép dàn, cửa trời panel mái: Lắp dàn panel mái kết hợp lợt cầu trục độ Sơ đồ lắp ghép dàn, cửa trời panel mái tơng tự nh sơ đồ lắp ghép cột 10 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công Lắp cột Dùng cẩu MKG 16 , L = 18,5 m để lắp cột a Công tác chuẩn bị - Do trình chế tạo hàng loạt cột bê tông cốt thép đảm bảo 100% cột nh hình dạng, kích thớc, trớc cẩu lắp phải tiến hành kiểm tra lại độ dài cột trớc lắp ghép, đối chiếu với cốt hoàn công lắp móng để khắc phục sai sót đúc cột - Đánh số cho cột vào móng tơng ứng Vận chuyển cột đến bày sẵn vị trí cẩu lắp theo thiết kế Đo lại chiều dài cột ứng với móng, biết đợc sai sè vỊ kÝch thíc xư lý b»ng c¸ch thay đổ chiều dày lớp vữa lót cốc móng (trờng hợp cột ngắn chút ít) - Kiểm tra kích thớc hình học cột, đánh dấu tim (theo hai phơng) cốt mức ngang máy thuỷ bình sơn ®á ®Ĩ tiƯn cho viƯc kiĨm tra tríc vËn chuyển công trờng - Chuẩn bị thiết bị cần thiết: dây treo, đòn treo, kẹp ma sát, nêm, dây đai cố định tạm b Bố trí mặt - Trong thi công lắp ghép, việc bố trí mặt thi công đóng vai trò quan trọng, ảnh hởng trực tiếp đến tiến độ, việc bố trí cột mặt phụ thuộc vào hớng, phơng pháp lắp dựng cột tính cần trục - Bố trí mặt theo cách dựng cột Ta chọn phơng pháp kéo lê (do cột nặng 5,6 T < T) để lắp dựng cột 31 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kü thuËt thi c«ng 24000 A 24000 B C 6000 6000 6000 6000 6000 mặt bằ ng bố t r ív l ắp ghép c ộ t + Đặt cột gần cốc mãng + Bè trÝ cét thµnh hai hµng däc theo nhịp nhà cho tâm hố móng, điểm treo buộc nằm đờng tròn bán kính tầm với tay cần, tâm điểm dừng cần trục c Biện pháp thi công: * Công tác chuẩn bị: - Vận chuyển cột từ nhà máy đến công trờng xe chuyên dụng, sau dùng cần trục xếp cột( bố trí) cột mặt ( hình vẽ) - Dùng máy kiểm tra đờng tim trục cột, móng vạch sẵn đờng tim, cốt cột - Kiểm tra kích thớc cột: dài, rộng, cao, bulông neo đảm bảo chất lợng - Kiểm tra thiết bị treo buộc nh: Dây cáp, đai ma sát, dụng cụ cố định tạm chuẩn bị vữa bêtông chèn * Công tác lắp dựng: + Lắp hệ thông treo buộc đai ma sát vào thân cột, đổ lớp bêtông đệm vào cốc móng 32 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công + Móc hệ thống treo buộc vào hệ thống cần cẩu, cần cẩu kéo cáp kéo cột lên, nhấc cao mặt móng khoảng 0,5 m Để giảm ma sát chân cột, kéo lê ngời ta bố trí xe goòng đỡ chân cột thiết bị kéo vào bul ông chân cột + Dùng hệ thống dây cột BTCT đai thép thừng kéo cột vào tim móng, sau hạ từ từ cột vào cốc móng + Dùng nêm gỗ, dây tăng để cố định tạm thời cột, sau dùng máy NÊM Gỗ kinh vỹ để chỉnh cột theo GIằNG phơng đứng, dùng nêm máy thuỷ bình để chỉnh cao độ cột móng TĂ NG Đ Ơ + Sau điều chỉnh cột xong ta tiến hành chèn vữa xi măng vào cột ( đổ lần 1).Bêtông phải có phụ gia chống co ngót + Cố định vĩnh viễn: Đổ bêtông lần đến dới mặt nêm chờ bêtông đạt 50% cờng độ tiến hành rút nêm chèn vữa lần mặt móng d Cố định tạm + Sau điều chỉnh, kiểm tra tim cốt, cố định tạm cột để giải phóng cầu trục + Cột cao 11,2 m, nặng 5,6 nên dùng nêm dây neo cố định tạm - Nêm gỗ tốt đợc đóng chèn khe chân cột thành cốc móng xung quanh chân cột - Dây neo có tăng điều chỉnh, đầu nối vào đai sắt phía vai cột, đầu dới liên kết vào hai khối móng theo phơng dọc nhà, nối vào hai cọc neo theo hai phơng ngang nhà 33 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công + Thả chùng dây cáp nâng móc cẩu để đai ma sát tụt xuống Tháo móc cẩu đai ma sát để giải phóng cầu trục e Cố định vĩnh viễn + Sau cố định tạm, kiểm tra lại tim cốt điều chỉnh lại (nếu cần) + Làm bụi bẩn vẩy nớc cho ớt phần tiếp xúc cốc móng + Đổ bê tông chèn, bê tông cốt liệu nhỏ, xi măng đông kết nhanh, có mác cao mác bê tông móng 20%, tiến hành bảo dỡng để bê tông sớm đạt cờng độ thiết kế để tiến hành lắp ghép kết cấu bên cột + Sau chèn bê tông chân cột xong tiến hành bảo dỡng bê tông để bê tông đảm bảo tốt đợc cờng độ thiết kế yêu cầu + Lấp phần đất hố móng lại cho mặt thi công phẳng Lắp dầm cầu chạy Dùng cẩu KMG 16, L = 18,5 m để lắp dầm cầu chạy Tiến hành lắp dầm cầu trục sau cố định vĩnh viễn chân cột với lớp bê tông chèn chân cột đạt 70% cờng độ thiết kế a Công tác chuẩn bị: + Trớc tiến hành cẩu lắp dầm cầu chạy phải tiến hành kiểm tra lại kích thớc hình học dầm, kiểm tra chất lợng dầm + Vạch tim trục dầm sơn đỏ vai cột mặt dầm + Vận chuyển dầm cầu trục bày sẵn công trờng vị trí cẩu lắp đợc vạch sẵn theo thiết kế + Chuẩn bị thiết bị treo buộc: dây, đòn treo, khoá bán tự động, dây điều khiển, chuẩn bị bu lông liên kết dầm - cột + Dựng lắp sàn công tác thang lên xuống vị trí hai cột liền cần lắp dầm cầu trục 34 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ ¸n kü thuËt thi c«ng 3 MIếNG THéP Đ ệM DÂY CẩU KéP KHOá BáN Tự ĐộNG DầM CầU TRụC Sơ đồ bố trí treo buộc a Vị trí đứng sơ đồ di chuyển cần trục: Cần trục gần hàng cột nhịp để lắp dầm cầu chạy cho trục A, B, C Vì Rct = 5m nên vị trí đứng cần trục lắp đợc dầm cầu chạy Để an toàn thi công ta lắp cho dầm Khi lắp dầm mối hàng cột có tổng vị trí đứng cần trục là: n = 20*3/2 = 30 (v trớ) (Trong đó: Mỗi hàng cột biên có 10 vị trí đứng cột có 10 vị trí đứng) 24000 A 24000 B C 6000 6000 6000 6000 6000 mỈt bằ ng bố t r ív l ắp dầm c ầu c hạ y 35 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công b Cách lắp + Kiểm tra cao trình vai cột + Móc dây đòn treo vào dầm đồng thời buộc dây thừng để điều chỉnh + Lồng bu lông liên kết dầm cầu trục với ray + Sàn công tác treo vào đầu cột bắc từ dới đất lên tuỳ theo điều kiện cụ thể công trờng + Cẩu nhấc dầm lên nâng dần tới chỗ lắp Khi có hai công nhân làm công việc kéo dây điều chỉnh, hai công nhân khác leo lên sàn công tác dùng đòn bẩy điều chỉnh hai đầu dầm vào vị trí thiết kế (đờng tim vạch sẵn) Ngời công nhân có nhiệm vụ đánh tín hiệu đạo việc lắp ghép (mỗi tổ lắp dầm cầu trục gồm ngời) + Kiểm tra mặt phẳng ngang mặt dầm máy thuỷ bình (hoặc ni vô) Nếu sai lệch dùng đòn bẩy chỉnh lại Sai lệch nhiều phải cho cầu trục nâng dầm lên chỉnh đặt lại Độ sai lệch cho phép việc lắp ghép dầm cầu trục 5mm (có thể kê đệm thép mỏng) + Tiến hành tơng tự cho dầm cầu trục khác theo sơ đồ vạch sẵn 36 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kü thuËt thi c«ng 10,2 7,0 KC-4561A (l =18 m) 0,000 12000 12000 24000 B A c Cố định dầm cầu chạy + Sau lắp dầm cầu chạy vào vai cột, kiểm tra thấy dầm đạt đợc dung sai cho phép kể tiến hành hàn sơ mối nốí gối tựa vai cột với đầu dầm để tháo dây cẩu, giải phóng cÇu trơc + Sau kiĨm tra lÇn ci thÊy đạt yêu cầu thiết kế đặt ra, tiến hành cố định mối nối gối tựa vai cột, hàn thép nối hai đầu dầm lấp vữa khe nối Lắp dàn mái Dùng cẩu MKA 16, L = 23m để lắp dàn mái Tiến hành lắp ghép dàn mái sau bê tông chèn mối nối dầm, cột đạt 70% cờng độ thiết kế a Công tác chuẩn bị + Dàn thép kết cấu mảnh dẻo nên dễ ổn định nên cẩu lắp phải kiểm tra gia cờng cho dàn thấy cần thiết Gia cờng để bảo vệ dàn cẩu lắp 37 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công + Chỉ đợc lắp kết cấu mái cố định vĩnh viễn cột + Khi lật dàn từ t nằm ngang sang t thẳng đứng phải dùng gỗ bờ ốp hai bên dàn từ cánh thợng tới cánh hạ Khi lật lên xong phải tháo + Vạch đờng tim chỗ tựa dàn mái vào đầu cột + Trang bị dụng cụ điều chỉnh (đòn bẩy, dây kéo), thiết bị cố định tạm (dây giằng, giằng có tăng điều chỉnh) sàn công tác + Sắp xếp dàn nằm tầm hoạt động cần trục + Gắn vào sàn mái bulông liên kết dàn với đầu cột, dây thừng giữ ổn định điều chỉnh lắp ghép Các thiết bị an toàn thiết bị gia cờng dàn + Chuẩn bị thiết bị treo buộc b Bố trí mặt Vị trí đứng sơ đồ di chuyển cần trục: - Sơ đồ di chuyển cần trục: chạy nhịp nhà - Xác định vị trí cẩu lắp: vị trí cẩu lắp xác định theo bán kính nhỏ lớn cần trục, trọng lợng cấu kiện, vị trí đặt giàn kèo panel mái - Cần trục cẩu vật nặng 5,59 Phải lu ý kết hợp bố trí mặt cho panen mái để cầu trục dùng mỏ phụ lắp panen mái gian vừa lắp dàn mái xong Cần ý không để cấu kiện vớng vào hành lang di chuyển cầu trục 38 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công 24000 A 24000 B C 6000 6000 6000 6000 6000 11200 500 2800 3000 1000 2200 mặt bằ ng l ắp ghép dàn, c ửa t r ê i, t Êm m¸ i 8000 8000 l ắp g hép dàn má i 39 11200 500 5800 3200 1500 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công 1500 HITACHI 6000 6000 6000 6000 l ắp g hép dàn má i c Cách lắp: Tổ chức nhân lực tơng tự lắp dầm cầu trục + Do dàn có nhịp L = 24 (m), nên cẩu lắp ta dùng đòn treo treo điểm + Kiểm tra cao trình đỉnh cột, vạch tim lên chỗ tựa dàn + Cẩu dàn theo t làm việc + Dàn đợc điều chỉnh cẩu lên vằng dây lèo (thông thờng buộc hai dây hai đầu) + Dàn đặt lên cột đợc cố định vằng bulông dây giằng + Dàn đợc cố định với dàn lắp giằng ngang + Lồng bulông vào lỗ liên kết dàn Cho cầu trục cẩu nhấc dàn lên cao vị trí lắp ghép khoảng Sau giữ nguyên để công nhân kéo chỉnh với vị trí thiết kế Cho hạ từ từ 40 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công cách thả cáp đa dàn vào vị trí lắp ghép, tiếp tục dùng đòn bẩy điều chỉnh hai đầu gối tùa + Dung sai l¾p ghÐp cho phÐp ± 5mm d Cố định tạm Sau lắp đặt dàn vào vị trí thiết kế tiến hành cố định tạm dàn: + Chiếc dàn mái sau lắp đặt lên cột phải cố định tạm cách: - Vặn bulông liên kết - Dùng dây neo chéo cố định tạm, dây nối vào cọc neo đất + Từ dàn mái thứ hai trở đi, cố định tạm giằng với dàn mái lắp trớc Các giằng đợc liên kết sàn đầu với dàn cầu cố định tạm dới đất dầmcầu chạ y dàn mái cột bt ct cọc neo TĂ NG ĐƠ Cố định tạm dàn mái Đầu thả tự buộc dây thừng Sau lắp đặt dàn lên cột, ngời công nhân đứng phần mái lắp kéo dây thừng liên kết đầu giằng tự vào dàn trớc 41 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công + Dàn đợc cố định vào dàn lắp giằng ngang Cố định xong đầu dàn vào cột cho giải phóng cầu trục + Chỉ đợc tháo dỡ dụng dụng cụ cố định tạm dàn mái sau lắp hàn xong mái dàn sau lắp xong hệ giằng đặc biệt theo thiết kế + Tháo thiết bị treo buộc, giải phóng cầu trục để lắp panen mái e Cố định vĩnh viễn: + Kiểm tra lại tim trục, xiết chặt bulông liên kết dàn mái với đầu cột + Tháo dụng cụ cố định tạm sau lắp hàn xong mái dàn sau lắp xong hệ giằng đặc biệt theo thiết kế Lắp panel mái Dùng máy MKG 16M, L = 23m mỏ Panen mái gian nhà đợc tiến hành lắp song song với việc lắp mái, tiến hành lắp panen mái sau cố định vĩnh viễn dàn mái vào vị trí thiết kế a Công tác chuẩn bị Giải phóng cầu trục lắp dàn mái nối cần phụ kiểm tra dụng cụ thi công, chuẩn bị dây an toàn cho công nhân, dây thừng để điều chỉnh panel cẩu lắp, máy hàn để cố định panel b Bố trí mặt Ta tiến hành cung øng panen trùc tiÕp tõ xe « t« di chun gÇn cÇn trơc däc theo d·y cét Khi cần trục lắp xong dàn mái nhịp tiến hành lắp panen Trọng tâm panen nằm đờng bán kính tầm với móc phụ cầu trục, tâm điểm dừng cầu trục c Cách lắp - Sau cố định vĩnh viễn dàn mái xong tiến hành lắp panen mái 42 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công - Với đặc điểm nhà: nhà có cửa trời, lắp nhịp, với nhịp lắp panen từ đầu mái đến cửa trời cửa trời lắp từ đầu sang đầu - Các mái phải ổn định, khe hở lớn sau lắp Đầu mái tựa lên dàn 8cm - Các mái đặt phẳng, không cập kênh hàn cố định vào dàn mái điểm - Thao tác lắp tơng tự lắp dàn Sau lắp xong gian, cho cầu trục lùi đến vị trí mớí lắp dàn, sau lắp panen nh - Với mái nằm tầm với tay cần, cho công nhân đẩy mái trợt đến vị trí cẩu lắp theo thiết kế - Đối với panel dàn mái ta ghép panel từ mép dàn lên đỉnh dàn - Đối với panel cửa mái ta ghép panel từ đỉnh xuống 11200 2800 3000 500 300 2700 mÐp cưa m¸i 1500 HITACHI 6000 6000 6000 l ắp g hép panel má i d Cố định tạm 43 6000 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công Sau đặt mái vào vị trí kiểm tra theo thiết kế đa Tiến hành hàn chi tiết thép tầm panen mái dàn mái (đợc chôn sẵn bê tông) Hàn ổn định ba chỗ theo cách hàn điểm e Cố định vĩnh viễn - Hàn cố định ba chỗ nh nhng đợc hàn thành đờng liên tục - Chèn bê tông lấp kín khe hở panen 2800 1800 H ng lắ p ghÐppanel 21500 2800 1800 H í ng l¾ p ghÐppanel 21500 Hớng lắp panel dàn mái biên Biện pháp an toàn lao động: Trong thi công lắp ghép, ta phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân công trờng - Công tác lắp ghép thờng tiến hành cao, công nhân lắp ghép cần có sức khoẻ tốt đợc kiểm tra sức khoẻ theo định kỳ tuỳ theo thời gian thi công công trình - Mỗi cã giã cÊp trë lªn, còng nh trêi rét buốt có sơng mù nhiều phải đình công việc thi công lắp ghép cao - Trang bị cho công nhân trang thiết bị bảo hộ lao động: Quần, áo,găng tay giày không trơn đảm bảo làm việc gọn gàng, dây an toàn (phải chịu đợc lực tĩnh 300 KG lực) 44 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công - Các đờng lối qua lại nơi lắp ghép phải ngăn chặn hàng rào Ban ngày cắm biển báo, ban đêm thắp đèn báo Có hàng rào ngăn cách xung quanh công trình - Cấm lại dầm, giằng cánh dàn Chỉ đợc lại cánh hạ - Cấm công nhân đứng kết cấu cẩu lắp lên xuống máy thăng tải cần trục - Sàn công tác phải chắn, liên kết vững vàng ổn định phải có hàng rào tay vịn cao 1m để bảo hiểm - Đờng vận chuyển cần trục phải đặt xa công trình cách xa mép hố móng theo yêu cầu quy định - Phải đảm bảo độ ổn định cho cần trục đứng làm việc - Không để đờng dây điện ngang qua công trờng, đảm bảo phòng ngừa thiết bị chống sét hữu hiệu cho cần trục cao - Các móc cẩu phải có nắp an toàn để dây cẩu không tuột khỏi móc cẩu lắp ghép Kiểm tra thiết bị cẩu lắp cần trục trớc lắp ghép - Khi cấu kiện ổn định đợc giải phóng cần trục - Không tiến hành nhiều công việc độ cao khác theo phơng thẳng đứng Các lỗ hở sàn tầng phải đợc đậy ván cứng cách ngăn rào gỗ xung quanh lỗ - Vị trí hàn phải cách xa nơi xếp vật liệu dễ cháy, khoảng cách tối thiểu 10m Thợ hàn phải trang bị mặt nạ chống tia hồ quang - Không đợc phép đeo vật đầu cần giải lao - Không thay đổi tầm với tay cầu nâng vật lên - Thờng xuyên theo dõi sửa chữa kịp thời giàn giáo, sàn công tác Cấm ngêi qua l¹i 45 ... KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công A B C 24 25 26 27 28 29 30 SƠ ĐỒ LẮP GHÉP DÀN MÁI VÀ CA TRI Sơ đồ lắp ghép panel tờng: 24 000 A 24 000 B C 6000 6000 6000 6000 6000 6000 22 6000 23 6000 24 6000... 6000 25 sơ đồ l ¾p ghÐp t Êm t ¦ ê ng 11 6000 26 6000 27 6000 28 29 Trờng đại học vinh KHoa xây dựng Đồ án kỹ thuật thi công Phần IV: tính toán thi t bị phơng án thi công I Chọn tính toán thi t... 1,4 SỐ BƯỚC CỘT Hàng n A B 28 C Độ dốc mái i = 4% đồ án kỹ thuật thi công Thi công lắp ghép nhà công nghiệp Nội dung: Thi t kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp Giáo viên hớng
- Xem thêm -

Xem thêm: ki thuật thi công 2 xây dưng, ki thuật thi công 2 xây dưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay