đồ án kĩ thuật thi công 1

54 72 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 09:22

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH Phần A : Quy trình nhóm Tên thành viên: Tên Lớp MSSV Đồn Cơng Phương (Nhóm trưởng) 54K3 KTXD 135D5802080331 Bùi Quốc Phùng 54K3 KTXD 135D5802080071 Nguyễn Quang Phước 54K1 KTXD 135D5802080329 TT Mục tiêu nhóm - Các thành viên nhóm cần nắm kiến thức, yêu cầu nhiệm vụ giao,để hoàn thành xuất sắc đồ án - Qua đồ án thành viên cần phải cố giắng cọ xát với thực tế,tập làm quen với cơng việc qua củng cố thêm kiến thức cho - Làm quen với phương pháp kỹ làm việc theo nhóm từ rút cách làm việc tập thể có hiệu tập thể - Xây dưng nhóm trở thành nhóm học tập tốt, phát huy tính tự giác học tập công việc thành viên Những nguyên tắc chung nhóm - Các thành viên nhóm phải đồn kết sở “mình người” để hồn thành tốt cơng việc giao - Các thành viên nhóm làm việc phải tạo không khí vui vẽ, hoà nhã với nhằm kích thích tinh thần hăng say làm việc cđa c¶ nhãm - Làm việc cách có kế hoạch, khoa học, xác để tiết kiệm thời gian vào việc khác - Các thành viên bình đẳng với biết cách làm việc độc lập làm việc theo nhóm, phải biết tiếp thu thành viên nhóm - Phải hồn thành cơng viêc giao thời gian,phải có mặt buổi họp nhóm, tích cực hoạt động nhóm SV: Bùi Q́c Phùng - Lớp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH - Khi thành viên làm xong công việc giao thi nhóm phải kiểm tra cơng việc xác chưa - Thành viên thực khơng với nội quy nhóm bị phê bình nặng đề xuất với GVHD cho khỏi nhóm - Nếu đồng ý đề nghị thành viên ký cam kt v thc hin ỳng cam kt Nguyên tắc đợc soạn sau đợc thống ý kiến thành viên nhóm Vì thành viên phải ký cam kết vào văn SV: Bùi Quốc Phùng - Lớp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH Phần B : Đồ Án I Giới thiệu công trình õy l cụng trỡnh tầng nhịp bước chiều cao công trình 21,8 m chiều dài cơng trình 28,8 m chiều rộng cơng trình 23 m Cơng trình thi cơng bằng phương pháp BTCT tồn khối sử dụng ván khuôn gỗ Các số liệu công trình + Dầm D1 kê lên cột có kich thước: 250x700 mm + Dầm D2 kê lên cột có kich thước: 250x400 mm + Dầm phụ D3 kê lên dầm có kích thước: 220x350 mm + Dầm mái Dm có kích thước: 200x700 mm + Cột có kích thước là: - Cột C1: 350x350 mm - Cột C2: 350x400 mm + Bước nhà: B = 3600 mm + Nhịp nhà: - Nhịp biên L1 = 4700 mm - Nhịp L2 = 6800 mm + Sàn bê tơng cốt thép có chiều dày s = 150 mm + Sàn mái có chiều dày s=100mm + ChiỊu cao tÇng: H1 = 4500 mm H2 = H3 = H4 =H5 = 3500 mm Hm = 3300 mm + ChiÒu sâu chôn móng 3t = 335=105 cm Bng tng hp : L(m) TÇn g B Cét DÇm H(m ) 360 4700 680 450 350x3 50 350x4 00 250x700 250x400 360 4700 6800 350 350x3 50 350x4 00 250x700 250x400 360 4700 680 350 350x3 50 350x4 00 250x700 250x400 360 4700 680 350 350x3 50 350x4 00 250x700 250x400 360 4700 680 350 350x3 50 350x4 00 250x700 250x400 360 4700 680 330 0 350x3 50 350x4 00 200x700 250x400 SV: Bùi Quốc Phùng - Lớp 54K3XD C1 C2 DÇm D1 DÇm D2 DÇm D3 220x35 220x35 220x35 220x35 220x35 220x35 d sµn 150 150 150 150 150 100 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH *) MỈt công trình 47 00 E 47 00 6800 C 2300 6800 D 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 28800 SV: Bùi Quốc Phùng - Lớp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH *) Mặt cắt SV: Bui Quục Phung - Lp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 4700 KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH 6800 6800 4700 II Giới thiệu điều kiện thi công : Địa điểm: Cụng trỡnh c xõy dng ni thun tiện giao thông, không hạn chế bất kỳ loại phương tiện vận chuyển gần nh÷ng nơi cung cấp vật liệu XD từ mà vật liệu phục vụ cho thi cơng cơng trình cung cấp cách đầy đủ Các điều kiện khác điện nước cung cấp cách đầy đủ Thời gian thi công vào mùa ma khỏ thuận lợi cho thi công đặc biệt BTCT đổ toàn khối rút ngắn đợc thời gian rắn Bê tông Có thể đẩy nhanh tiến độ thi công nhiên phải có biện pháp bảo dỡng thích hợp hiệu phơng pháp thi công toàn khèi míi tèi u ThiÕt kÕ biƯn ph¸p kü tht thi c«ng; 2.1 VËt liƯu Cèt pha : sư dụng cốt pha gỗ xẽ loại III u điểm : + Sản xuất dễ dàng , chế tạo theo nhiều hình dáng khác theo yêu cầu SV: Bui Quục Phung - Lp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH + Lắp dựng đơn giản , dùng đinh để liên kết + Trọng lợng nhẹ , thuận lợi cho việc vận chuyển + Sẵn có, mua thuê Bê tông đợc sử dụng bê tông trộn chỗ ,vật liệu đợc tập kết gần vị trí đặt máy trộn mặt trộn đợc dọn sẵn Trộn bê tông : giới ( máy trộn đợc thiết kế phù hợp ) 2.2 Ph¬ng tiƯn vËn chun + VËn chun b»ng c¬ giíi kết hợp vận chuyển thủ công : Theo phơng đứng dùng cần trục tháp , vận thăng (vận chuyển ván khuôn , cột chống , xà gồ ,bê tông,) Theo phơng ngang : máy móc dùng thủ công xe cutkit , xe cải tiến ,chủ yếu mặt đất 2.3 Quy trình thi công: - Đợt thi công ( theo chiều cao ): chia làm đợt Đợt 1: thi công phần cột Đợt 2: thi công phần dầm sàn - Đoạn thi công (theo chiều ngang) : ta chia làm phân đoạn nhỏ cho phù hợp với kỹ thuật kinh tÕ Lg Lg Lg III TÝnh to¸n v¸n khuôn 3.1 Ván khuôn cho cột Ta thit k vỏn khn cho cột có kích thước 55x55(cm), sau cột lại bố trí khoảng cách gơng theo cột thiết kế Chọn chiều dày ván khuôn cột   cm a/ Sơ đồ tính tốn Xem ván khn cột là dầm liên tục, có gối tựa gơng Sơ đồ tính hình vẽ Lg Lg q SV: Bùi Q́c Phùng - Lớp 54K3XD q Lg Lg mmax = 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH b/ xác định tải trọng tác dụng lên ván khn T¶i träng tác dụng lên vỏn khuụn: + áp lực bê tông míi ®ỉ q1= n �g �H �b Trong ®ã: n hƯ sè tin cËy = 1,3 H = 0,7m chiỊu cao vùng bê tông gây áp lực lớn = 2500 (kg/m3) dung trọng bêtông b = 0,55 m bỊ réng tiÕt diƯn cét Thay vµo: q1= 1,3x2500x0,7x0,55= 1251,25 (kG/m) + áp lực đầm đổ bê tông: - Vỡ thi công bê tông cột thờng đổ đầm không xảy lúc nên tải trọng ngang tác dụng vào ván khuôn ta lấy tải trọng lớn hai loại tải trọng -Khi đầm dùi tải trọng ngang đầm dùi theo TCVN 4453 - 95 200Kg/m2 - Khi đổ bê tông chọn thùng đổ 0,2 - 0,8 m3, theo TCVN 4453 - 95 lµ 400Kg/m2 tc - Chän q2  400 Kg/m2 q2tt = n �q2tc �b Trong đó: n = 1,3 hệ số tin cậy tc q2 = 400kG/m2 tải trọng đầm b = 0,55 m lµ bỊ réng tiÕt diƯn cét Thay vµo: q2tt = 1,3 400 0,55= 286 (Kg/m) Vì thi côngđộ cao < m nên kể đến áp lực gió lên hệ thống cốp pha Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn: qtt = q1+ q2 = 1251,25 +286 = 1537,25 (kG/m) c, Tính khoảng cách gơng cột Tính tốn khoảng cách gông cột để ván khuôn cột thỏa mãn điều kiện bền điều kiện biến dạng: 10.M q tt 10 M = W.[] với gỗ có [] = 110kG/cm2 M= q tt l g2  lg = b 30 �32 W= = = 45 (cm3) 6 SV: Bùi Quốc Phùng - Lớp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH J= b. 30 �33 = =67,5 (cm4) 12 12 10.M 10 �45 �110 = = 32,2(cm) tt 1537, 25 q Chọn khoảng cách gông là: 30 (cm) -Kiểm tra điều kiện biến dạng cèp pha cét theo c«ng  lg = thøc: f  q tc � l g4 128 �E �J Trong ®ã: E = 1,1.105 (kG/cm) J = 67,5 (cm4 1537, 25  1281( Kg / m)  12,81( Kg / cm) 1, 12,81.304 f   0, 0109 (cm) 128.1,1.105.67,5 l 30 Ta cã [f] = g = = 0,075 > 0,0109 VËy tho¶ m·n 400 400 qtc = điều kiện độ võng, ta chọn khoảng cách gông 30 cm Số lợng gông ca cột tng cao 4,2m trừ chiều dày dầm 0,70 m ta phải đánh dấu điểm đến điểm đổ bêtông 3,5 Số gông là: n = 0,3 = 11,67 gông Lấy n=12 gông Trong phải thiết kế lỗ cữa để dọn vệ sinh chân cột cửa để đổ bêtông cột b/ Tính toán chống cột Để tính toán chống cột ta phải kể đến hoạt tải gió tác dụng lªn cèp pha cét nh vËy tiÕt diƯn cét tÝnh toán bao côp pha (61x61) cm Tải trọng gió tác dụng lên cột ta xem nh đợc phân bố toàn chiều cao cột q nW k c.h 125 �(0,  0,8) �1, �0, 61  64, 05( Kg / m) q = q®Èy + qhót = Quy vỊ lùc tËp trung t¹i nót: Pgiã = q �H = 64,05 4,2 = 269(kG) Tách nút có đặt lực tập trung: X =  Pgiã + N.cos = P 269 N= = = 538 (kG) cos 60o cos Diện tích chống xiên là: SV: Bui Quục Phùng - Lớp 54K3XD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG-ĐH VINH N 538 = = 5,97(cm2) 90 [ ] Chän tiÕt diƯn c©y chèng: F = �4 = 12 (cm2) TÝnh thÐp neo cét: N 538 DiÖn tÝch tiÕt diÖn thÐp neo: Ftn = = = 2300 [ Rk ] 0,234(cm2) Fcx = 3.2 Ván khuôn sàn Ván khuôn sàn đợc tạo thành từ ván khuôn nhỏ ghép sát với Tit din ngang ca tm (25 3) cm ván khuôn sàn đợc tựa lên hệ xà gồ xà gồ đợc kê lên cột chống Khoảng cách xà gồ cần thiết kế để đảm bảo độ võng ván sàn nằm giới hạn cho phép sàn Hình sau mô tả ván khuôn sàn: III.1.1 Sơ đồ tính SV: Bùi Quốc Phùng - Lớp 54K3XD 10
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án kĩ thuật thi công 1, đồ án kĩ thuật thi công 1, I. Giới thiệu về công trình, 2 Phưưương tiện vận chuyển, A. tính toán ván khuôn đáy dầm D3, A. Tính toán ván khuôn đáy cho dầm D1, C. Tính toán ván khuôn đáy cho dầm D2, IV.Bảng tính khối lượng thi công, VIII. Công tác cốt thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay