Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 2018

5 53 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 08:59

Đề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họaĐề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họaĐề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họaĐề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họaĐề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họaĐề thi thử đại học môn vật lý 2018 theo đúng chuẩn cấu trúc đề thi minh họa SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT KỲ LÂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỞ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LI Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 04 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 086 Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(10t + ) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20 rad/s B rad/s C 10 rad/s D 15 rad/s Câu 2: Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A Chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động B Chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động D tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động Câu 3: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính giây (s), x tính mét (m) Sóng có bước sóng A m B m C m D m Câu 4: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng A 220 V B 100 V C 220 V D 100 V Câu 5: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Tần số góc ω0 A B C D Câu 6: Đặt điện áp u = U cos100πt (t tính s) vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 10-4/ (F) Dung kháng tụ điện A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 7: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T = π B T = C T = D T = π Câu 8: Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc khơng truyền chân khơng D sóng ngang khơng truyền chân khơng Câu 9: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch tối nằm màu quang phổ liên tục B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Trong quang phổ vạch phát xạ hiđrơ, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm vạch tím Câu 10: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A khơng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu B bị đổi màu C bị thay đổi tần số D không bị tán sắc Câu 11: Một điện tích điểm q = 4.10-8 C đặt điểm M chân không Cường độ điện trường điện tích điểm q gây điểm N cách 5cm A có độ lớn 12.103 V/m hướng xa điểm M B 144 103 V/m hướng vào điểm M C 144 103 V/m hướng xa điểm M D có độ lớn 12.103 V/m hướng vào điểm M Mã Đề 086 – Trang 1/4 r B Câu 12: Một mạch kín (C) không biến dạng từ trường Từ thông qua mạch kín (C) biến thiên A (C) chuyển động tịnh tiến B (C) quay xung quanh trục cố định vng góc với mặt phẳng chứa mạch C (C) chuyển động mặt phẳng vng góc với B D (C) quay xung quanh trục cố định nằm mặt phẳng chứa mạch trục không song song với đường sức từ Câu 13: Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động với phương trình x = 10.cos(t + ) (cm) Khi vật nặng qua vị trí có li độ cm lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn A N B 0,5 N C 0,05 N D 50 N Câu 15: Một sóng học lan truyền mặt nước theo trục Ox Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn  hai điểm mà phân tử môi trường lệch pha góc 0,4 m Các phần tử mơi trường nơi có sóng truyền qua dao động với chu kỳ giây Tốc độ truyền sóng mặt nước A m/s B 160 cm/s C 80 cm/s D 16 cm/s Câu 16: Trong sóng dừng dây, hiệu số pha hai điểm dây nằm đối xứng qua bụng   A rad B rad C  rad D rad 104 Câu 17: Đặt điện áp u = 220 cos(100t) (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung C =  F Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện � � � � i  2, 2cos � 100t  � i  2, 2cos � 100t  � �A �A � � A B � � � � i  2, 2cos � 100t  � i  2, 2cos � 100t  � �A �A � � C D Câu 18: Một prơtơn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5m tác dụng từ trường B = 10 -2 T Biết khối lượng proton m p = 1,672.10-27, điện tích proton 1,602.10-19, lấy  = 3,14 Số vòng tròn prơtơn chuyển động khoảng thời gian 2,622 10-5 giây A vòng B vòng C vòng D vòng Câu 19: Một vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ, cho ảnh thật nhỏ gấp lần vật Biết khoảng cách từ vật đến ảnh 125 cm Tiêu cự thấu kính A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Nếu điểm M quan sát có vân sáng bậc (tính từ vân trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2 B 1,5 C 3 D 2,5 x(cm) Câu 21: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, gia tốc cực đại chất điểm (1) 8 /3 (cm/s2) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có t (s) li độ lần thứ 21 (2) A 15,0 s B 15,25 s -6 C 15,65 s D 15,5 s Câu 22: Hai lắc lò xo giống hệt nau đặt mặt phẳng nằm ngang Con lắc thứ lắc thứ hai dao động điều hòa pha với biên độ 2A A Chọn mốc lắc vị trí cân Khi động lắc thứ 0,68 J lắc thứ hai 0,12 J Khi lắc thứ 0,16 J động lắc thứ hai A 0,24 J B 0,25 J C 0,34 J D 0,31 J Mã Đề 086 – Trang 2/4 Câu 23: Một sợi dây có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có tần số 10Hz bước sóng cm Trên dây, hai phần tử M N có vị trí cân cách 14 cm, M thuộc bụng sóng dao động điều hòa với biên độ mm Lấy π2=10 Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ  (cm/s) phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn A 3m/s2 B 6√3 m/s2 C 6√2 m/s2 D 1,26 m/s Câu 24: Cho điểm O, M, N P nằm môi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A 35,8 dB B 38,8 dB C 41,1 dB D 43,6 dB Câu 25: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t uB = 2cos(40t + ) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đường chéo BM hình vng A 18 B 19 C 20 D 21 Câu 26: Khi đặt hiệu điện không đổi 10 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 2 H dòng điện đoạn mạch dòng điện chiều có cường độ 0,2 A Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp đoạn mạch � � i  5cos � 120t  � A 4� � A u  300 cos  100t  V biểu thức cường độ dòng điện � � i  5cos � 120t  � A 4� � B � � i  cos � 120t  � A 4� � D � � i  cos � 120t  � A 4� � C Câu 27: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10 H tụ điện có điện dung biến thiên, lấy c = 3.108 m/s Để máy thu sóng có bước sóng 31 m cần điều chỉnh tụ điện có điện dung A 27 pF B 27 F C 54 nF D 54 mF Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng là: 0,5 m; 0,6 m Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà có xạ cho vân sáng A B C 10 D 11 L R Câu 29 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, E, r gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V r =  Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.102 T Giá trị R A  B  C  D  Câu 30: Điểm sáng A đặt trục thấu kính, cách x (cm) thấu kính 10 cm Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục 20 xA’ thấu kính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A dao 10 xA động điều hòa theo phương trục Ox Biết phương trình dao t (s) O động A ảnh A’ qua thấu kính biểu diễn hình vẽ Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách vật sáng ảnh điểm sáng A dao động 15 cm có giá trị gần 0,3 0,6 giá trị sau nhất? A 302,6 s B 302,4 s C 506,4 s D 504,4 s Câu 31: Mắc nối tiếp ampe kế với vôn kế vào hai cực acquy (điện trở acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế V Người ta mắc thêm vôn kế song song với vôn kế ban đầu thấy tổng số hai vơn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vơn kế tổng số tất vôn kế lúc Mã Đề 086 – Trang 3/4 A 10 V B 16 V C V D 30 V Câu 32 Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại 2 (m / s ) Chọn mốc vị trí cân Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s tăng Chất điểm có gia tốc  (m / s ) lần thời điểm A 0,35 s B 0,15 s C 0,10 s D 0,25 s E, r Câu 33 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R3 = 10 Ω Bỏ R2 qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,5 A Giá trị điện trở r R1 nguồn điện A R3 A 1,5 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D Ω Câu 34: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 5.10 -6 C lò xo có độ cứng k =10 N/m Khi vật vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động cách tạo điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E = 2.10 V/m khoảng thời gian Δt = 0,05π s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Tính lượng dao động lắc ngắt điện trường A 0,5 J B 0,1 J C 0,0125 J D 0,025 J Câu 35: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi Điểm A cách O đoạn d m Trên tia vng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m Điểm M thuộc đoạn AB cho AM = 4,5 m Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất, mức cường độ âm A LA = 40 dB Để mức cường độ âm M 50 dB cần đặt thêm O nguồn âm nữa? A 33 B 35 C 15 D 25 Câu 36: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy hoạt động, muốn mở rộng quy mơ sản xuất nên xưởng nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải có thêm máy hoạt động 80% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ điện máy hoạt động (kể máy nhập về) hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập thêm A 100 B 70 C 50 D 160 Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 170 V B 212 V C 121 V D 255 V Câu 38 Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ hình bên, L cuộn cảm X đoạn mạch xoay chiều Khi đó, u  30 2cos  t  điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB AN � � uMB  40 2cos � t  � � Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ � A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu 39: Cho hai mạch dao động LC có tần số Điện tích cực đại tụ mạch thứ thứ hai Q1 Q2 thỏa mãn Q1 + Q2 = 8.10-6 C Tại thời điểm mạch thứ có điện tích cường độ dòng điện q1 i1, mạch thứ hai có điện tích cường độ dòng điện q2 i2 thỏa mãn q1i2 + q2i1=6.10-9 Giá trị nhỏ tần số dao động hai mạch A 63,66 Hz B 76,39 Hz C 38,19 Hz D 59,68 Hz Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách hai khe đến D = m, nguồn sáng gồm xạ λ = 0,3 µm λ2 = 0,6 µm Khoảng cách nhỏ hai vị trí có vân sáng quan sát A 0,4 mm B 2,4 mm C 0,8 mm D 1,2 mm Mã Đề 086 – Trang 4/4 - HẾT - Mã Đề 086 – Trang 5/4 ... nhỏ hai vị trí có vân sáng quan sát A 0,4 mm B 2,4 mm C 0,8 mm D 1,2 mm Mã Đề 086 – Trang 4/4 - HẾT - Mã Đề 086 – Trang 5/4 ... thấy tổng số hai vơn kế lúc 10 V Nếu mắc song song thêm nhiều vơn kế tổng số tất vôn kế lúc Mã Đề 086 – Trang 3/4 A 10 V B 16 V C V D 30 V Câu 32 Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại... lắc thứ hai 0,12 J Khi lắc thứ 0,16 J động lắc thứ hai A 0,24 J B 0,25 J C 0,34 J D 0,31 J Mã Đề 086 – Trang 2/4 Câu 23: Một sợi dây có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có tần số 10Hz bước sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 2018, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay