BÀI tập ôn tập HKII (1)

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 08:45

BÀI TẬP ÔN TẬP HKII 1) Đổi đơn vị sau: 1A = 1000 mA 1kV = 1000 V 1V = 1000 mV 1A = mA 4,5kV= V 30mV= V 2,03A= mA 50mA= A 250mA= A 0,23A= mA 0,05kV= V 1,23A= 10,02kV= V 200V= kV 1400mA= mA A 2) Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu vẽ chiều dòng điện mạch: a) Nguồn điện pin, cơng tắc đóng điều khiển đèn e) Nguồn điện pin, cơng tắc đóng điều khiển đèn mắc song song b) Nguồn điện pin, công tắc đóng điều khiển đèn f) Nguồn điện pin, ampe kế , bóng đèn c) Nguồn điện pin, cơng tắc đóng điều khiển đèn mắc nối tiếp g) Nguồn điện pin, công tắc điều khiển đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp, ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn Đ2 d) Nguồn điện pin, công tắc đóng điều khiển đèn mắc song song h) Nguồn điện pin, công tắc điều khiển đèn Đ1, Đ2 mắc song song, vôn kế đo hiệu điện qua đèn Đ1 3) Nêu tên dụng cụ đo hình sau, xác định giới hạn đo, độ chia nhỏ giá trị đo -Tên dụng cụ: -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: -Số kim: -Tên dụng cụ: -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: Số kim: -Tên dụng cụ: -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: -Số kim: -Tên dụng cụ: -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: -Số kim: -Tên dụng cụ: dụng cụ: -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: -Số kim: -Tên -Giới hạn đo: -Độ chia nhỏ nhất: -Số kim: 4) Chọn ampe kế vơn kế có giới hạn đo phù hợp để đo dụng cụ sau: 4.1 Cường độ dòng điện 15mA A 2mA B 20mA C 250mA B 30mA C 300A 4.2 Cường độ dòng điện 20A A 30A 4.3 Hiệu điện nguồn pin 18V A 0,2V B 180mV C 20V 4.4 Hiệu điện nguồn pin 220V A 0,3kV B 220kV C 220mV 5) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp, Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch, Vơn kế đo hiệu điện đầu bóng đèn Đ1 Vẽ chiều dòng điện Nếu Ampe kế 3A cường độ dòng điện qua đèn bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 6) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch, vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 Vẽ chiều dòng điện mạch Nếu hiệu điện đầu nguồn điện 9V, hiệu điện đầu đèn Đ1 3V hiệu điện đầu đèn Đ2là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 7) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, bóng đèn Đ1, Đ2 mắc song song, Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2, vơn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 Vẽ chiều dòng điện mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập ôn tập HKII (1), BÀI tập ôn tập HKII (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay