Bài tập ôn thi HKII

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 08:44

PHẦN 2: BÀI TẬP 1/ Đổi đơn vị giá trị sau: a/ 0,25 A = mA b/ 1050mA= A c/ 3,5V = V d/ 1,5 A = mA e/ 1300mA = A f/ 312 mV= V g/ 4,55kV = V h/ 0,4A= i/ 1000mA = k/ 1,23A= l/ 220kV= m/ 1200mV= n/ 220V= mA A mA V V kV V 2/Vẽ sơ đồ mạch điện đèn pin cháy sáng, nguồn điện pin, dùng mũi tên xác định chiều dòng điện chạy sơ đồ mạch điện ……………………………………………………………………………………………………………… 12 ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 10 3/ Dựa vào hình vẽ bên cho biết: a/ Dụng cụ có tên gì? b/ Giới hạn đo bao nhiêu? c/ Độ chia nhỏ bao nhiêu? d/ Kim giá trị bao nhiêu? 4/ Hãy cho biết: a/ Hình bên mơ tả mặt số ampe kế hay vôn kế? b/ GHĐ ĐCNN dụng cụ bao nhiêu? c/Số dụng cụ theo vị trí mũi tên? - K + 5/ + a)Vẽ mạch điện gồm nguồn điện (1 pin), ampe kế, cơng tắc (cơng tắc đóng), bóng đèn mắc nối tiếp3với vẽ chiều dòng điện Đ1 Đ2 b)Nếu ampe kế 0,2A cường độ dòng điện qua đèn bao nhiêu? 12 6/Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, ampe kế có số 0,5A Hãy cho biết: a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn? b/ Biết hiệu điện thế: U12=3,6V; U13=9V Hãy tính U23=? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 7/ Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: Biết cường độ dòng điện chạy qua mạch I = 0,5A Tính : a.Cường độ dòng điện qua đèn đèn 2? b Hiệu điện hai đầu đèn biết hiệu điện hai đầu đèn 3V, hiệu điện hai đầu nguồn 9V 8/ Trong mạch điện có sơ đồ hình vẽ, ampe kế A1 có số 0,5A Hãy cho biết: a)Số ampe kế A2? b)Cường độ dòng điện qua bóng đèn? A1 A2 K hiệu điện thế: U13=6V; U23=2,5V Hãy tính U12=? c)Biết - + X X + 12 Đ1 Đ2 9/ Dựa vào sơ đồ mạch điện hình vẽ: a) Hãy so sánh cường độ dòng điện qua đèn đèn 2? b) Biết hiệu điện U13 = 6V, U23 = 2,5V Hãy tính U12 ? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ... 4/ Hãy cho biết: a/ Hình bên mơ tả mặt số ampe kế hay vôn kế? b/ GHĐ ĐCNN dụng cụ bao nhiêu? c/Số dụng cụ theo vị trí mũi tên? - K +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn thi HKII, Bài tập ôn thi HKII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay