Bản vẽ kiến trúc và kết cấu nhà thép tiền chế nhịp 46m

45 42 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 06:14

Bản vẽ kiến trúc và kết cấu nhà thép tiền chế nhịp 46m Nhà tiền chế (PreEngineered Buildings) NhatiencheQSB_xaydungnhahangtieccuoiDongKhoiBenTre_59hay còn gọi là nhà thép tiền chế là loại hình nhà thường thấy trong xây dựng công nghiệp bắt nguồn từ Mỹ khoảng nửa cuối những năm 70 thế kỷ 20. Nhà tiền chế được lắp dựng một cách đồng bộ dựa trên các kết cấu thép được thiết kế, tổ hợp và gia công sẵn theo bản thiết kế chỉ định sẵn từ trong nhà máy. Sau đó những cấu kiện thành phẩm đó mới được vận chuyển đến công trường để lắp dựng. mlk - pl16 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction mlk2 - pl16 mcc - pl16 TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 mcc2 - pl20 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 11 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director mlk - pl16 BXG - PL8 mlk2 - pl16 mlk3 - pl16 primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 12 n.of time date content 00/00/2017 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 13 n.of time date content 00/00/2017 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 Department of Construction y7 y7 y6 y6 y5 y5 y4 y4 y3 y3 y2 y2 y1 y1 TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 14 n.of time date content 00/00/2017 DT2 _ Department of Construction DT1 _ - TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD mgc-pl6*80*120 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 15 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD - add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 16 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD D12 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 17 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction x21 x20 x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 18 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 19 n.of time date content inside 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD inside CORNER FLASHING - cf-01 - END flashing EF-01 inside - inside END flashing EF-01a add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 20 n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD door FLASHING - dF-01 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 21 n.of time date content 00/00/2017 inside Department of Construction - eps horizontal joint FLASHING - VF-03 TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker inside description DRAWING title y02 scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 22 02/2017 date profile of seam lock n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 23 02/2017 date profile of ribs n.of time date content 00/00/2017 Department of Construction TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 24 02/2017 date fixing trap detail fixing trap of seamlock fix ing tr ap in fix rl ing tr a of pu ro p n.of time fix i ng fix in tr ap date content 00/00/2017 gt p fix ing lin tr of r pu DE TA IL ro ap fix fix ing tr ing tr ap DE TA IL ap fix ing lin of fix ing r pu DE TA ro tr ap IL Department of Construction tr ap FIXED CLIP DT-02 SLIDING CLIP DT-01 DT-02 DT-01 DT-02 TECOMEN TECHNOLOGY CO.,LTD DT-01 DT-03 DT-02 DT-01 DT-04 DT-03 DT-04 add: 8thf, nong thon newspaper building duong dinh nghe street, cau giay, noi Tel: 0432 636 777 ; Fax: 0432 565 777 DT-03 DT-03 director primary architect DESIGN checker description DRAWING title scale date DRAWING No 02/2017 ss-nk- 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ kiến trúc và kết cấu nhà thép tiền chế nhịp 46m, Bản vẽ kiến trúc và kết cấu nhà thép tiền chế nhịp 46m

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay