Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

122 63 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 00:50

Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiÖp i - - nguyễn thị ngọc anh Thực trạng chuyển đổi cấu sử dụng đất giải pháp quản sử dụng đất bền vững huyện Tiên du tỉnh bắc ninh Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: quản đất đai Mó s: 4.01.03 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS vũ thị bình Hà nội - 2007 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực cha đợc công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - i Lêi cảm ơn Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận đợc hớng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phơng Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hớng dẫn khoa học PGS TS Vũ Thị Bình tận tình hớng dẫn giúp đỡ suốt trình hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo Khoa Đất Môi trờng Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Địc chính, Tập thể Phòng Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Bắc Ninh, Phòng Tài nguyên Môi trờng huyện Tiên Du, phòng, ban, cán nhân dân xã huyện Tiên Du nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, ngời thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn thị Ngọc Anh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - ii Môc lôc Mở đầu i 1.1 TÝnh cÊp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài .4 Nghiªn cøu tæng quan 2.1 ln vỊ ph¸t triĨn bỊn vững sử dụng đất bền vững 2.1.1 sở luận phát triển bền v÷ng 2.1.2 luận sử dụng đất bền vững 2.2 Những nghiên cứu quản sử dụng đất bền vững giới việt Nam 15 2.2.1 Những nghiên cứu sử dụng đất bền vững số nớc thÕ giíi 15 2.2.2 Nghiªn cøu n−íc vỊ dụng đất bền vững 21 Nội dung phơng pháp nghiên cứu 29 3.1 Đối tợng phạm vi nghiªn cøu 29 3.1.1 Đối tợng nghiên cứu 29 3.1.2 Ph¹m vi nghiªn cøu 29 3.2 Nội dung phơng pháp nghiªn cøu 29 3.2.1 Néi dung 29 3.2.2 Phơng pháp nghiên cøu 30 Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 §iỊu kiƯn tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên môi trờng 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 Vị trí địa 32 KhÝ hËu 33 Địa hình, địa chất 34 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 35 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - iii Tài nguyên nớc 35 Tài nguyên đất 36 4.1.3 Tình hình môi trờng sinh thái 36 4.2 Thực trạng phát triển kinh tÕ x héi 40 4.2.1 Tăng trởng kinh tế 40 4.2.2 Thùc trạng phát triển sản xuất ngành 41 4.2.3 Thực trạng vấn đề x héi 46 4.2.4.Thực trạng phát triển sở hạ tầng 48 4.3 T×nh hình quản sử dụng đất đai 49 4.3.1 T×nh h×nh thùc nội dung quản Nhà nớc đất ®ai 49 4.3.2 HiƯn tr¹ng dơng ®Êt huyện năm 2007 51 4.3.3 Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2000 - 2007 52 4.4 chun ®ỉi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 60 4.4.1 Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2000 -2007 60 4.4.2 Đánh giá tác động chuyển dịch mục đích sử dụng ®Êt 63 4.5 Chun ®ỉi c¬ cÊu dụng đất nội ngành nông nghiệp 83 4.5.1 Thực trạng chuyển đổi cấu trồng vật nuôi 83 4.5.2 Đánh giá tác động việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nội ngành nông nghiệp 85 4.6 Giải pháp cho chuyển đổi cấu sử dụng đất nhằm quản sử dụng đất bền vững 89 Kết luận đề nghị 99 5.1 KÕt luËn 99 5.2.Đề nghị 101 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - iv danh mơc tõ viÕt t¾t Từ viết tắt nghĩa CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CNKT : Công nhân kỹ thuật CNXD : Công nhân xây dựng DVVL : Dịch vụ việc làm ĐKTN : Điều kiện tự nhiên HTX : Hợp tác x KCN : Khu công nghiệp KTXH : Kinh tế - x hội LĐLĐ : Liên đoàn lao động QLKTCN : Quản kỹ thuật công nghiệp TDN : Trờng dạy nghề THCN : Trung học chuyên nghiệp THPT : Trung học phổ thông TMDV : Thơng mại - dịch vụ UBND : ủy ban nhân dân VSMTNT : VƯ sinh m«i tr−êng n«ng th«n Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - v Danh mục bảng Bảng1 : Tốc độ phát triển kinh tế huyện Tiên Du (1995 - 2000 - 2006) 41 B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu trång trät cđa hun 42 Bảng 3: Một số tiêu chăn nuôi huyện 43 Bảng : Hiện trạng sử dụng đất huyện Tiên Du (tính đến ngày 01/01/2007)52 Bảng 5: Thống kê biến động đất đai huyện Tiên Du giai đoạn 2000 2005 55 Bảng 6: Thống kê biến động đất đai huyện Tiên Du giai đoạn 2005 2007 56 Bảng 7: Bảng tổng hợp tình hình biến động đất địa bàn huyện Tiên Du giai đoạn 2000 - 2007 57 Bảng 8: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất .61 Bảng 9: Tốc độ phát triển kinh tế huyện Tiên Du (1995 - 2000 - 2006) 64 Bảng 10 Thu nhập bình qu©n cđa ng−êi d©n .68 Bảng 11: Một số tiêu lao động việc làm huyện Tiên Du 70 Bảng12: Chỉ tiêu đào tạo lao động trờng hun 73 Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - vi Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1:Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành huyện Tiên Du ( 1995 – 2006) 41 BiÓu đồ 2: cấu kinh tế huyện Tiên Du theo thành phần kinh tế 44 Biểu đồ : cấu diện tích loại đất năm 2007 huyện Tiên Du .51 Biểu đồ 4: Thể thay đổi cấu kinh tế giai đoạn 1995 – 2006 65 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - vii Danh mục hình ảnh ảnh 1: Trờng mầm non thôn Đông Làng x Hoàn Sơn 75 ảnh 2: Nhà văn hoá thôn D Kh¸nh – x Néi D 76 ảnh 3: Nhà máy cung cấp nớc th«n D Bao – x Néi D 77 ảnh 4: Nớc thải khu công nghiệp Phú Lâm 81 ¶nh 5: B i rác thải sông Cầu Cỏ - huyện Yên Phong - Tiên Du 82 ảnh 6: Mô hình kinh tế trang trại x Phú Lâm 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - viii Mở Đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, t liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trờng sống, địa bàn phân bố khu dân c hoạt động kinh tế - x hội, an ninh, quốc phòng Việc sử dụng hợp đất đai để đạt đợc hiệu kinh tế - x hội cao đảm bảo phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nớc ta Điều 18, Hiến pháp nớc Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nớc thống quản theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích, hiệu Trải qua hai mơi năm tiến hành công Đổi mới, Việt Nam đ đạt đợc kết to lớn phát triển kinh tế - x hội bảo vệ môi trờng Nền kinh tế tăng trởng với tốc độ cao tơng đối ổn định Kinh tế phát triển, trình công nghiệp hoá nông thôn đợc đẩy mạnh góp phần làm cho đời sống ngời dân bớc đợc cải thiện Mặt khác, dới áp lực gia tăng dân số phát triển kinh tế nông thôn, nhu cầu ngời dân ngày nâng cao Từ ®ã, xt hiƯn nhu cÇu chun ®ỉi mơc ®Ých dụng đất theo xu từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp Quá trình đô thị hoá diễn mạnh mẽ khắp nớc, phát triển khu công nghiệp thời gian qua đ góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá, đối víi c¸c Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - Kết luận đề nghị 5.1 Kết luận Tiên Du huyện đồng tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích tự nhiên 108,1 km2, dân số năm 2005 134519 ngời, lao động x hội 71 009 ngời chiếm 52, 8% dân số, số ngời độ tuổi lao động 67 514 lao động chiếm 50,18% dân số Huyện vị trí thuận lợi giao lu, phát triển kinh tế x hội, điều kiện thuận lợi để chuyển dịch cấu kinh tế hớng công nghiệp hoá, đại hoá nh phát triển nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hóa Quá trình công nghiệp hoá - đại hoá nông nghiệp nông thôn đ kéo theo chuyển đổi cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Qúa trình đ tác động tích cực mạnh mẽ mặt kinh tế x hội môi trờng Bên cạnh tác động tích cực mặt tác ®éng ch−a tÝch cùc HiƯn c¬ cÊu kinh tÕ huyện đ hớng chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, nâng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ để thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Tỷ trọng khu vực kinh tế là: Nông nghiệp 29,1%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng 46,4%, thơng mại dịch vụ: 24,5% Điều đ giải đợc công ăn việc làm cho ngời dân, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho ngời dân nông thôn cấu sản xuất nông nghiệp huyện theo hớng giảm dần tỷ trọng lúa thay vào trồng, vật nuôi hiệu kinh tế cao, quy mô lớn nh: trồng màu vụ đông, trồng lúa hàng hoá chất lợng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm , phát triển mô hình trang trại hiệu kinh tế cao Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 99 Bên cạnh số hạn chế định: ô nhiễm môi trờng, vấn đề giải việc làm cho ngời nông dân bị dất sản xuất, suy thoái đất việc thâm canh tăng vụ Từ kết nghiên cứu, đề xuất số giải pháp quản sử dụng đất bền vững - Trong công tác quy hoạch sử dụng đất cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện theo quy hoạch nhà nớc, tránh tợng quy hoạch tự phát gây ảnh hởng tiêu cực - Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng - Khai thác tốt nguồn vốn nâng cao hiệu vốn đầu t - Đầu t phát triển hệ thống sở hạ tầng nh giao thông, thông tin liên lạc, điện nớc nhân tố định thành công CNH, HĐH nông nghiệp chuyển đổi cấu lao động nông nghiệp, nông thôn - Phát triển mạnh mẽ làng nghề truyền thống làng nghề mới, xây dựng hình thành khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, đa nghề nông thôn - Tập trung phát triển mạnh nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lợng cao, giải việc làm cho ngời lao động - Phát triển mạnh mẽ kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần, đa dạng hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn Đó chuyên môn hoá, tập trung hoá cao kết hợp với đa dạng hoá trồng, vật nuôi ngành nghề nông thôn, huy động tối đa nguồn lực vào phát triển kinh tế x hội theo sách phát triển kinh tế nhiều thành phần - Củng cố, mở rộng thị trờng tiêu thụ nông sản hàng hoá Trng i hc Nụng nghip H Ni - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 100 - Tăng cờng công tác tuyên truyền, giáo dục ngời dân sử dụng đất tiết kiệm, hiệu cải tạo đất tránh suy thoái chất lợng đất, đồng thời đa biện pháp bảo vệ môi trờng 5.2 Đề nghị Sau nghiên cứu thực trạng việc chuyển đổi cấu sử dụng đất địa bàn huyện Tiên Du, trớc số vấn đề tồn xin số đề nghị sau: thể sử dụng kết nghiên cứu đề tài để định hớng vạch sách tiết kiệm triệt để đất nông nghiệp, sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp đồng nghĩa với hạn chế tối đa chuyển dịch đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để tránh suy thoái kinh tế, x hội, môi trờng Bên cạnh cần biện pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi để phục vụ công tác thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất, nâng cao suất trồng Cần biện pháp cải tạo đất nông nghiệp vùng bị suy thoái thâm canh tăng vụ biện pháp kỹ thuật canh tác cho hộ nông dân để mang lại hiệu kinh tế cao mà không ảnh hởng đến môi trờng đất môi trờng xung quanh Tuy nhiên, đề tài cần hớng nghiên cứu sâu để đảm bảo quản sử dụng đất bền vững mặt kinh tế x hội môi trờng mà tiết kiệm triệt để đất n«ng nghiƯp Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 101 Tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng Việt Hoàng Thị Anh (2006), Nghiên cứu tác động việc thực sách bồi thờng giải phóng mặt đến đời sống việc làm ngời dân bị Nhà nớc thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc, Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Vũ Thị Bình (2006), Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn, Nhà xuất Nông nghiệp Nguyễn Văn Bài, Nghiên cứu loại hình sử dụng đất đề xuất hớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang, Trờng ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Lê Thái Bạt (1995), "Đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển bền vững vùng Tây Bắc", Hội thảo quốc gia Đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Kế hoạch đầu t, Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ơng, Ban nghiên cứu sách phát triển kinh tế nông thôn (2006), ảnh hởng sách nông, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản tới phát triển bền vững Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trờng (2005), Báo cáo tình hình sử dụng đất nông nghiệp xây dựng khu công nghiệp đời sống việc làm ngời đất bị thu hồi Võ Tử Can (2001), Phơng pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai, Dự án - quy hoạch sử dụng đất đai, Tổng cục Địa chính, Hà Nội Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình (2001), Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Trng i hc Nụng nghip H Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 102 trồng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội Cục Khuyến nông Khuyến lâm (1996), Sử dụng đất tổng hợp bền vững, Nhà Xuất Bản Nông nghiệp 10 Đỗ Nguyên Hải, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đánh giá đất hớng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh 11 Nguyễn Quốc Hùng (2006), Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội, Đổi sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai trình công nghiệp hoá đô thị hoá Việt Nam 12 Thủ tớng Phan Văn Khải, Định hớng chiến lợc phát triển bền vững Việt Nam (gọi tắt chơng trình nghị 21) 13 Lê Văn Khoa (1992), Ô nhiễm môi trờng đất, Hội thảo khoa học sử dụng tốt tài nguyên đất để phát triển bảo vệ môi trờng, Hội Khoa học đất Việt Nam, Hà Nội, 4/1992 14 Ngô Thắng Lợi (2006), ảnh hởng sách phát triển khu công nghiệp tới phát triển bền vững Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu t 15 Ngân hàng Phát triển Châu (2005), Dự án nâng cao hiệu thị trờng cho ngời nghèo 16 Phùng Văn Nghệ (1999), Phơng pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai, Dự án - quản chơng trình, Tổng cục Địa chính, Hà Nội 17 Nhà xuất Nông nghiệp (1995), Hội thảo Quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền 18 Đặng Quang Phán, Nghiên cứu tác động trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất công nghiệp đất địa bàn huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đến năm 2010, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp 19 Đặng Kim Sơn (2001), Công nghiệp hoá từ nông nghiệp, luận, thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp Trng i hc Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 103 20 Tỉng cơc Thèng kª (2006, 2007), Động thái kinh tế, x hội tỉnh Bắc Ninh 21 Tổng cục Thống kê (2006), Niên giám thống kê Bắc ninh 2005 22 Chu Văn Thỉnh (1999), Nghiên cứu sở khoa học cho việc hoạch định sách sử dụng sử dụng hợp đất đai Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, Báo cáo tổng hợp, Tổng cục Địa chính, Hà Nội 23 Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Hội (2005), Quy hoạch bảo vệ môi trờng thị x Uông Bí đến năm 2010 định hớng đến năm 2020, Hà Nội 24 Tuyển tập 31 tiêu chuẩn Việt Nam môi trờng bắt buộc áp dụng 25 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2002), Thực trạng Lao động, việc làm tỉnh Bắc Ninh năm 2002, Bắc Ninh 26 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2004), Thực trạng Lao động, việc làm tỉnh Bắc Ninh năm 2004, Bắc Ninh 27 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2005), Thực trạng Lao động, việc làm tỉnh Bắc Ninh năm 2005, Bắc Ninh 28 Uỷ Ban thờng vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nớc cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1998), Luật Đất đai nớc cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Bản dịch Tôn Gia Huyên Hà Néi Tµi liƯu tiÕng Anh 29 Smith A.J and Dumanski J (1939), "FESLM an Iternation Framework for evaluation Sustainable Land Management", Word Soil Report 73, FAO – Rome, P.74 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 104 PhÇn phơ lơc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 105 B¶ng 1: Kết sản xuất n«ng nghiệp Chỉ tiêu ð.vị tính Năm 2006 % kế hoạch % so sánh TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG 12.410,8 93,33 91,9 Cây vụ đơng 2005-2006 936,7 Vụ xuân 5.899,5 Lúa xuân 5.287 98 97,8 - Năng suất Tạ/ha 59 100 100,8 - Sản lượng Tấn 31.200 97,9 97,7 Ngô xuân 207,2 Lạc 190,3 70,5 70,8 - Sản lượng Tấn 228,36 38,76 56,5 ðỗ tương 31 20,6 23,8 - Sản lượng Tấn 46,5 23,1 25,2 Rau loại 184 73,6 80 Vụ mùa 5.574,6 Lúa mùa 5.359,6 102,1 98,39 - Năng suất Tạ/ha 53,7 101,3 106,4 - Sản lượng Tấn 28.781 102,4 105 Lạc thu ðỗ tương 130 108,3 113,5 Rau loại 80 72,7 76,2 TT 2006/2005 I II Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 106 B¶ng 2: cấu trà lóa, giống lóa Cây trồng Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (tấn) % diện tích 49,5 49,5 948,5 788,5 160 4.289 1.475 1.963,5 180,5 333,5 150,5 186 53 53 52,06 53,5 45 60,62 60,5 60,8 56,3 69,9 50 55,8 262,4 262,4 4.938,5 4.218,5 720 25.999 8.923,8 11.938,1 1.016,2 2.331,2 752,5 1.037,2 0,9 573,8 127,5 417,8 15,5 13 4.393,4 1.292,8 1.608,2 88,7 29,3 252 126,6 623,7 37,3 85,5 209,6 39,7 392,4 392,4 54,2 54,4 54,3 51,4 53 54,5 55,4 55,2 53 54,5 51,4 44,1 53 52,2 50 61 54 44 44 3.111 693,6 2.268,7 79,7 68,9 23.943,5 7.162,1 8.877,3 470 159,7 1.295,3 558,3 3.305,6 194,7 427,5 1.278,6 214,4 1.726,5 1.726,5 LÚA VỤ XUÂN I - Trà xuân sớm - Xi 23,… II - Trà xuân trung - C70 - Nếp 9603 III - Trà xuân muộn - Q5 - Khang dân - VH1, QNT1 - Lúa lai loại - HT1 (lúa thơm) - Giống khác 17,9 81,2 LÚA VỤ MÙA I - Trà mùa sớm - Q5 - Khang dân - Nếp 352 - VH1 II - Trà mùa trung - Q5 - Khang dân - VH1 - QNT1 - Nếp 352, N97 - Nếp 9603 - Xi 23 - C70 - HT1, BTST - Lai loại - Giống khác III-Trà mùa muộn - HV, HT Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 10,7 82 7,3 107 Bảng 3: Chỉ tiêu lao động địa phơng đợc làm việc khu công nghiệp STT Tên doanh nghiƯp C«ng ty gạch ốp lát Thăng Long Công ty nguyên liệu Tiên Sơn Công ty EH Việt Nam Công ty TNHH Tiền Hng CT Que hàn Đại tây dơng CT Đầu t phát triển hạ tầng CT May Trensetter 10 11 12 CT Thuận Thành Trung tâm kho vận ViNafco CT TNHH Tân Đô 13 14 15 16 CT Nguyên liệu thuốc bắc Nhà máy sản xuất giày Tiên Sơn CT Thực phẩm ViSSan Nhà máy sản xuất đồ gia dụng chế biến gỗ CT niềm tin Việt CT Cổ phần sản xuất thơng mại Đức Việt CT TNHH ACECOOK Việt Nam Nhà máy bao bì Phơng Bắc Nhà máy khí kim loại Tiến Đạt Nhà máy chế tạo thiết bị điện Anh 17 18 19 20 21 22 CT Công nghệ thực phẩm châu CT Bia châu 470 117 88 164 97 190 979 310 Con em Tiên Du đợc vào làm việc 132 18 16 47 12 39 268 39 28 15,3 18 28,6 12,3 20,5 27,3 12,5 44 22 108 0 32 66,6 0 29,6 183 671 116 96 71 352 16 33 38,7 52,4 13,7 34,3 15 97 16 33,3 16,4 166 66 160 20 23 14 3,6 34,8 8,7 30 Tæng sè lao ®éng Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - Tû lÖ 108 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Dũng Cụm công nghiệp Quản An I Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm Phúc Quang Hồng Anh Nhà máy sản xuất Malt Cụm CN Khắc Niệm Xí nghiệp chế biến nông sản xuất Công ty Phớc An Công ty Ngôi Công ty Nông Sản Cao su Lê Hiệp Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh Công ty Dợc Thành Công Cụm công nghiệp Liên B o May Liên B o Cụm CN Hoàn Sơn Công ty Hoa Sơn Cụm CN Tân Chi Công ty Bắc Hng Cụm CN Phú Lâm Công ty Giấy Phú Giang HTX Giấy Tiến Đông HTX Giấy Toàn Thắng HTX Giấy Tuấn Dơng HTX Giấy Phúc Lộc HTX Giấy Phơng Đông Xí nghiệp GiÊy Anh Phó 20 80 16 30 20 46 7,5 70 21 30 17 11,7 48 211 225 51 34 48 73 14 70,8 22,7 32,4 27,4 76 20 30,3 356 74 20,7 427 257 60,1 135 135 100 450 30 72 19 45 42 18 397 30 72 19 45 42 12 88,2 100 100 100 100 100 66.6 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 109 Bảng Danh mục trờng đào tạo việc làm ngời dân Dài hạn TT Đào tạo Đơn vị Tuyển Tốt ngắn hạn nghiệp Trờng CNKT B¾c Ninh 663 528 84 Tr−êng CNXD – Bé NN & 847 470 1086 PTNT Tr−êng qu¶n kinh tÕ 360 192 163 Tr−êng TH thủ s¶n IV 476 644 120 Trung tâm DVVL Bắc Ninh 321 Trung tâm DVVL - LĐLĐ 225 Trung DN nghề thuận thành 259 Trờng dạy nghề số I - BQP 300 Trung tâm đào tạo lái xe CG 297 10 Trung tâm dạy nghề PHCN 200 cho TBB & NTT Céng 2346 1834 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 3055 110 B¶ng 5: Danh mục công trình hạ tầng sở thực Giá trị xây STT Công trình lắp ớc đến Ghi 31/12/2006 (tỷ đồng) I Công trình giao thông 12 Đờng Cống Bựu - Đại 12 Đang gặp khó khăn tiền đồng (gói thầu 2) GPMB khu Đồng Xép thôn Móng Đờng cống Bựu - Đại 5,2/6,15 Đang dừng thi công đồng (gói thầu 1) kinh phí Đờng Bách Môn Lạc vệ 1,2 /1,961 Cha thi công hạng mục: Lề cấp phối đá răm, cọc tiêu, biển báo Đờng vòng núi Lim 3/3,642 Đang hoàn thiện hạng mục lại Đờng khu du lịch Phật tích 4,5/8,629 Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân số vốn tỷ đồng đ đợc ghi vốn năm 2006 Đờng HL 1,5/4,377 Đang dừng thi công để điều chỉnh ranh giới GPMB Công trình xây dựng Trng i hc Nụng nghip H Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 111 TrờngTHPT Tiên Du số - Đ hoàn thiện đa vào - Gói thầu nhà lớp học - Gãi thÇu san nỊn, cỉng, 8,854 dơng năm học tờng rào, nhà thờng trực, 2006 - 2007 điện nhà 2,541 - Đ thi công xong, - Gói thầu Nhà hiệu bộ, hoàn thiện thủ tục bàn hạng mục lại giao sử dụng - Đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu Trụ së H§ND - UBND hun 4/6,559 §ang tiÕp tơc đợc đẩy - Gói thầu Nhà nhanh tiến độ thi công - Nhà ăn UBND huyện - Đang hoàn thiện trình duyệt kết đấu thầu (Cty Soi Sáng) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp - 112
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và những giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay