Số liệu cung cầu lao động giai đoạn 1999 đến 2025

10 58 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 00:44

Phục vụ sinh viên, các nhà nghiên cứu, các cá nhân có nhu cầu về số liệu thống kê của Việt Nam (cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã) trong các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô; Thị trường lao động; Dân số và mức sống dân cư; Môi trường;... Phục vụ sinh viên, nhà nghiên cứu, cá nhân có nhu cầu số liệu thống kê Việt Nam (cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã) lĩnh vực: - Kinh tế vĩ mô: + GDP + Vốn đầu tư + Chỉ số giá (CPI) + Thị trường bán lẻ, bán buôn + Xuất nhập - Thị trường lao động: + Cung lao động + Cầu lao động - Dân số mức sống dân cư: + Dân số + Đói nghèo + Văn hóa + Y tế + Giáo dục - Môi trường + Mức phát thải (CO2) + Nước + Đất + Tài nguyên … Chi tiết xin liên hệ: Ms Vy, Tel: 0974858685 Ví dụ: Lực lượng lao động tốc độ tăng lực lượng lao động, Việt Nam 1999-2025 Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo, Việt Nam 1999-2025 Tỷ trọng lực lượng lao động theo trình độ đào tạo, Việt Nam 1999-2025 Năm Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung học chun nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên 1999 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 90,6 87,8 85,1 81,4 79,7 79,2 78,2 77,2 76,1 75,0 73,8 72,6 71,3 70,0 68,6 2,8 2,8 5,6 4,9 5,5 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 3,4 4,4 2,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 0,9 1,3 1,5 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 2,2 3,6 5,0 7,8 8,6 9,1 9,6 10,3 11,0 11,7 12,5 13,3 14,1 15,0 15,9 Lao động tốc độ tăng lao động, Việt Nam 1999-2025 Tỷ số việc làm dân số, Việt Nam 1999-2025 Tỷ trọng lao động theo trình độ đào tạo, Việt Nam 1999-2025 Năm Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên 1999 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 90,6 88,0 85,2 81,8 80,1 79,4 78,6 77,6 76,5 75,5 74,3 73,1 71,8 70,5 69,1 2,8 2,8 5,5 4,9 5,5 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 3,5 4,4 2,8 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 0,9 1,3 1,5 2,1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 2,2 3,6 5,0 7,6 8,5 9,0 9,5 10,2 10,8 11,6 12,3 13,1 14,0 14,9 15,8 Tỷ trọng lao động theo nhóm nghề cấp (%), Việt Nam 1999-2025 Năm Nhóm 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 Nhóm 1,9 3,6 4,4 6,1 6,5 6,9 6,8 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 10,0 Nhóm 3,5 3,3 3,6 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 Nhóm 0,8 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 Nhóm 6,7 8,7 12,4 16,1 16,5 16,6 17,8 18,3 18,8 19,3 19,7 20,1 20,4 20,8 21,0 Nhóm 4,9 6,3 18,5 12,2 10,3 10,3 9,5 9,3 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 7,5 7,2 Nhóm 9,1 12,5 11,6 12,0 12,0 12,8 12,1 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,3 Nhóm 3,2 3,4 7,0 7,4 8,5 9,2 9,3 9,9 10,5 11,1 11,8 12,5 13,2 13,8 14,4 Nhóm 69,0 60,0 40,1 40,1 39,8 38,0 38,0 36,8 35,6 34,4 33,2 32,0 30,8 29,7 28,5 1999 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Chú thích: Nhóm 1: Lãnh đạo/quản lý; Nhóm 2: Chun mơn bậc cao; Nhóm 3: Chun mơn bậc trung; Nhóm 4: Nhân viên văn phòng; Nhóm 5: Nhân viên bán hàng; Nhóm 6: LĐ có kỹ nơng nghiệp; Nhóm 7: Thợ thủ cơng; Nhóm 8: Thợ vận hành lắp ráp thiết bị Nhóm 9: Lao động giản đơn Số lượng cấu lao động theo khu vực kinh tế, Việt Nam 1999-2025 Năm Số lượng lao động (Triệu người) 1999 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 36,402 41,579 47,744 52,744 52,840 53,303 53,717 54,159 54,599 54,967 55,411 55,908 56,418 56,927 57,393 Tỷ trọng lao động làm việc kinh tế (%) Khu vực nông, Khu vực công Khu vực dịch lâm, thuỷ sản nghiệp xây dựng vụ 68,8 56,1 51,5 46,3 44,0 41,9 41,2 40,4 39,2 38,0 36,8 35,6 34,5 33,3 32,2 11,8 17,4 20,0 21,3 22,7 24,8 24,4 24,5 25,0 25,4 25,8 26,2 26,5 26,9 27,1 19,3 26,5 28,4 32,4 33,2 33,4 34,4 35,1 35,8 36,6 37,4 38,2 39,0 39,8 40,7 Tỷ trọng lao động theo ngành kinh tế cấp (%), Việt Nam 1999-2025 Ngành kinh tế 1999 2016 2017 2020 2025 Tổng số 100,0 68,8 0,5 8,5 0,2 0,1 2,5 6,5 2,3 1,8 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 100,0 41,9 0,4 16,6 0,3 0,3 7,1 12,6 3,0 4,7 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 100,0 41,2 0,5 16,2 0,3 0,2 7,1 12,7 3,1 5,4 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 100,0 38,0 0,5 17,2 0,3 0,2 7,1 13,2 3,2 6,6 0,7 1,0 0,4 0,6 0,7 100,0 32,2 0,5 19,1 0,3 0,3 6,9 13,9 3,4 8,9 0,8 1,4 0,5 0,7 0,9 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 2,5 0,6 0,1 1,1 0,2 0,0 3,6 1,1 0,6 1,6 0,4 0,0 3,6 1,0 0,7 1,6 0,3 0,0 3,6 1,1 0,9 1,6 0,3 0,0 3,5 1,2 1,4 1,6 0,2 0,0 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản B Công nghiệp khai thác mo C Công nghiệp chế biến D SX, phân phối điện, khí đốt nước nóng E Cung cấp nước, HĐ quản lý xử lý rác thải F Xây dựng G Thương nghiệp, sửa chữa xe có động H Vận tải kho bãi I Khách sạn nhà hàng J Thông tin truyền thông K Tài chính, ngân hàng bảo hiểm L Hoạt động kinh doanh bất động sản M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ N Hoạt động hành chính dịch vụ hỗ trợ O Quản lý nhà nước, ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc, Đảng đoàn thể P Giáo dục, đào tạo Q Y tế hoạt động cứu trợ xã hội R Văn hóa thể thao vui chơi giải trí S Hoạt động dịch vụ khác T Hoạt động làm thuê hộ gia đình U Hoạt động của tổ chức quốc tế 10 ... lượng lao động tốc độ tăng lực lượng lao động, Việt Nam 1999- 2025 Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo, Việt Nam 1999- 2025 Tỷ trọng lực lượng lao động theo trình độ đào tạo, Việt Nam 1999- 2025. .. 12,5 13,3 14,1 15,0 15,9 Lao động tốc độ tăng lao động, Việt Nam 1999- 2025 Tỷ số việc làm dân số, Việt Nam 1999- 2025 Tỷ trọng lao động theo trình độ đào tạo, Việt Nam 1999- 2025 Năm Khơng có trình... 9: Lao động giản đơn Số lượng cấu lao động theo khu vực kinh tế, Việt Nam 1999- 2025 Năm Số lượng lao động (Triệu người) 1999 2004 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- Xem thêm -

Xem thêm: Số liệu cung cầu lao động giai đoạn 1999 đến 2025, Số liệu cung cầu lao động giai đoạn 1999 đến 2025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay