Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

148 51 1
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 00:43

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðÀO NGỌC ðỨC ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ðỀ XUẤT SỬ DỤNG ðẤT NƠNG NGHIỆP HỢP HUYỆN HOẰNG HỐ, TỈNH THANH HỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ NƠNG NGHIỆP Chun ngành : QUẢN ðẤT ðAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS ðÀO CHÂU THU HÀ NỘI - 2009 LỜI CAM ðOAN - Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị - Tôi xin cam ñoan rằng, giúp ñỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn ðào Ngọc ðức Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp ………………………i LỜI CẢM ƠN ðể hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình PGS T.S ðào Châu Thu, quan tâm tạo ñiều kiện Sở Tài ngun Mơi trường Thanh Hóa, UBND xã thuộc huyện Hoằng Hóa, phòng: Tài ngun Mơi trường, Tài chính, Nơng nghiệp PTNN, Thống kê thuộc UBND huyện Hoằng Hóa, Khoa Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Tài ngun Mơi trường, tạo điều kiện cho tơi học tập giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài đồng nghiệp nơi tơi ñang công tác ñã tạo ñiều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài Tơi xin gửi tới gia đình, bạn bè, người thân ñồng nghiệp nơi ñang công tác ñã giúp ñỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tự đáy lòng mình, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình q báu ! Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Tác giả ðào Ngọc ðức Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục ñồ thị vii Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục ñích, yêu cầu ñề tài 2 Tổng quan vấn ñề nghiên cứu 2.1 Một số luận sử dụng ñất nơng nghiêp tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam 2.2 ðánh giá hiệu tính bền vững sử dụng đất nơng nghiệp 2.3 11 ðánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp ñánh giá ñất FAO 2.4 23 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng ñất giới Việt Nam 24 ðối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 ðối tượng nghiên cứu 30 3.2 Phạm vi nghiên cứu 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoằng Hóa 35 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………iii 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 35 4.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội huyện Hoằng Hóa 52 4.1.3 Tình hình quản ñất ñai 60 4.1.4 ðánh giá chung 65 4.2 Xác ñịnh, mô tả ñánh giá hiệu LUT 68 4.2.1 Xác định mơ tả loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hoằng Hóa 68 4.2.2 ðánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Hoằng Hóa 4.3 78 ðề xuất hướng sử dụng đất nơng nghiệp hợp huyện Hoằng Hóa 95 4.3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn ñề xuất 95 4.3.2 ðề xuất loại hình sử dụng đất có triển vọng huyện Hoằng Hóa 97 4.4 ðề xuất số giải pháp thực 103 Kết luận, ñề nghị 109 5.1 Kết luận 109 5.2 Kiến nghị 111 Tài liệu tham khảo 112 Phụ lục 116 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ BVTV Bảo vệ thực vật BQ Bình qn CPTG Chi phí trung gian ðVT ðơn vị tính FAO Tổ chức nơng lương Liên Hợp Quốc TCP Tổng chi phí GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất IRRI Viện nghiên cứu lúa Quốc tế KH Khấu hao Lð Lao động LUT Loại hình sử dụng ñất LUU Kiểu sử dụng ñất TNHH Thu nhập hốn hợp RRA Phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn PRA Phương pháp đánh giá nơng thơn có người dân tham gia Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………v DANH MỤC BẢNG STT 2.1 Tên bảng Trang BiÕn ®éng vỊ diƯn tích đất sản xuất nông nghiệp diện tích đất trồng hàng năm Việt Nam 10 4.1 Số liệu khí tợng thuỷ văn tháng năm 2008 huyện 40 4.2 Phân loại đất huyện Hoằng Hoá 42 4.3 Dân số, lao động huyện Hoằng Hóa giai đoan 2006-2008 52 4.4 Tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân thời kỳ 54 4.5 Cơ cấu kinh tế qua thời kỳ 55 4.6 Tình hình sản xuất số trồng qua năm 2006-2008 56 4.7 Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 huyện Hoằng Hóa 62 4.8 Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2005 2008 64 4.9 Các loại hình sử dụng đất huyện Huyện Hoằng Hóa 71 4.10 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất nông nghiệp 80 4.11.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất nông ng nghiệp vùng đồng 81 4.11.2 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất nông ng nghiệp vùng ven biển 4.12 82 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu x hội loại hình sử dụng đất nông nghiệp 88 4.13 Hiệu x hội loại hình sử dụng đất nông ng nghiệp 88 4.15 Hiệu môi trờng loại hình sử dụng đất nông ng nghiệp 92 4.16 Đánh giá mức độ hiệu loại hình sử dụng đất 94 4.17 Đề xuất diện tích loại hình sử dụng đất tơng lai vùng đồng 4.18 100 Đề xuất diện tích loại hình sử dụng đất tơng lai vùng ven biển Trng ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp ………………………vi 100 DANH MỤC HÌNH STT Tờn hỡnh Trang 4.1 Vị trí huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá 4.2 Nhiệt độ, lợng ma, độ ẩm, lợng bốc tháng trung bình 37 năm 2008 cđa hun 40 4.3 Sè ngµy m−a vµ sè nắng tháng năm 41 4.4 Cơ cấu kinh tế năm 2008 huyện Hoăng Hóa 55 4.5 Cơ cấu loại đất năm 2008 huyện Hoằng Hóa 62 4.6 Vị trí x đợc lựa chọn làm ®iĨm ®iỊu tra 70 4.7 C¶nh quan LUT (2 lúa + màu) 73 4.8 Cảnh quan LUT (2 lóa) 73 4.9 C¶nh quan LUT (1 lóa + màu) 75 4.10 Cảnh quan LUT (lúa - cá) 76 4.11 Cảnh quan LUT (chuyên rau màu công nghiệp ngắn ngày) 77 4.12 Cảnh quan LUT (chuyên cá) 78 4.13 Cảnh quan LUT (chuyên tôm) 78 4.14 Mối quan hệ hiệu kinh tế - x hội môi trờng loại hình sử dụng đất 4.15 Xây dựng mối quan hệ nhà 95 105 Trng i hc Nụng nghip Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………vii MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài ðất phận hợp thành quan trọng môi trường sống, không tài nguyên thiên nhiên mà tảng để định cư tổ chức hoạt động kinh tế, xã hội, khơng đối tượng lao động mà tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thay sản xuất nơng - lâm nghiệp Chính vậy, sử dụng đất nơng nghiệp hợp thành chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững cân sinh thái Do sức ép thị hố gia tăng dân số, đất nơng nghiệp đứng trước nguy suy giảm số lượng chất lượng Con người ñã ñang khai thác mức mà chưa có biện pháp hợp để bảo vệ ñất ñai Hiện nay, việc sử dụng ñất ñai hợp lý, xây dựng nông nghiệp sạch, sản xuất nhiều sản phẩm chất lượng đản bảo mơi trường sinh thái ổn ñịnh phát triển bền vững ñang vấn đề mang tính tồn cầu Thực chất mục tiêu vừa đem lại hiệu kinh tế, vừa ñem lại hiệu xã hội môi trường ðứng trước thực trạng trên, nghiên cứu tiềm đất đai, tìm hiểu số loại hình sử dụng đất nơng nghiệp, đánh giá mức độ thích hợp loại hình sử dụng đất làm sở cho việc ñề xuất sử dụng ñất hợp lý, hiệu quả, ñảm bảo phát triển bền vững vấn đềtính chiến lược cấp thiết Quốc gia địa phương Hoằng Hố huyện nơng nghiệp nằm cửa ngõ phía ðơng Bắc thành phố Thanh Hố với tổng diện tích tự nhiên 22.473,18 (theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2008), diện tích đất nơng nghiệp chiếm 64,60% (14.518,8 ha), có vùng sinh thái đa dạng mang ñặc thù vùng ñất ñồng ven biển, có điều kiện kinh tế phát triển nơng nghiệp hàng hố Trong năm qua, sản xuất nơng nghiệp huyện ñã ñược trọng ñầu tư phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá Năng suất, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………1 sản lượng không ngừng tăng lên, ñời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày ñược cải thiện Song sản xuất nơng nghiệp huyện tồn nhiều yếu ñiểm ñang làm giảm sút chất lượng q trình khai thác sử dụng khơng hợp lý: trình ñộ khoa học kỹ thuật, sách quản lý, tổ chức sản xuất hạn chế, tư liệu sản xuất giản ñơn, kỹ thuật canh tác truyền thống, ñặc biệt việc ñộc canh lúa số nơi ñã không phát huy ñược tiềm ñất ñai mà có xu làm cho nguồn tài ngun đất có xu hướng bị thối hố Nghiên cứu đánh giá loại hình sử dụng đất tại, đánh giá ñúng mức ñộ loại hình sử dụng ñất ñể tổ chức sử dụng ñất hợp có hiệu cao theo quan ñiểm bền vững làm sở cho việc ñề xuất quy hoạch sử dụng ñất ñịnh hướng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa vấn đềtính chiến lược cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, hướng dẫn PGS.TS ðào Châu Thu, tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá thực trạng ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp hợp huyện Hoằng Hố, tỉnh Thanh Hố” 1.2 Mục đích, u cầu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài - ðánh giá trạng loại hình sử dụng đất nhằm phát thuận lợi, khó khăn việc phát triển loại hình sử dụng đất thích hợp - ðề xuất giải pháp sử dụng đất nơng nghiệp hợp huyện Hoằng Hố, tỉnh Thành Hố 1.2.2 u cầu đề tài - ðiều tra, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoằng Hoá, phát tiềm tồn sử dụng đất nơng nghiệp - ðiều tra, xác định loại hình sử dụng đất đánh giá tiềm loại hình sử dụng đất chính, phát yếu tố hạn chế các loại hình sử dụng đất - Trên sở ñánh giá yêu cầu sử dụng đất hiệu loại hình Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc s khoa hc Nụng nghip 2-Nuôi trồng thuỷ sản: Vật nuôi Khối lợng sản phẩm (kg) Giá trị bình quân (đ/kg) Tiền bán hàng (1000đ) Cá Tôm IV-U T-CHI PHÍ SẢN XUẤT Cơng lao động th địa phương là: đ/ngày cơng 1-Trồng trọt: 1.1-Chi phí vật chất: ðơn vị:1000ñ/ha Chi khác Vật tư Cây trồng Giống Phân bón Thuốc BVTV 1-Cây L.Thực Lúa xuân Lúa mùa Lúa chiêm xn Ngơ đơng Ngơ xn Khoai Lang Cây khác 2-Cây CN,TP Lạc xuân ðậu tương xuân ðậu tương hè Vừng Rau Cây khác Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp ………………………126 1.2-ðầu tư lao động: Cây trồng ðơn v tớnh: Ngy cụng/ha Công tự có Công thuê Tổng cộng 1-Cây L.thực Lúa xuân Lúa mùa Lúa chiêm xuân Ngô đông Ngô xuân Khoai Lang Cây khác 2-Cây C.Nghiệp, TP Lạc xuân Đậu tơng xuân Đậu tơng hè Vừng Rau Cây khác Lạc xuân 2-Nuôi trồng thuỷ sản: Vật ni Cơng tự có Cơng th Tổng số cơng Giống Chi phí khác Tổng chi phí Cá Tơm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………127 V-HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT CỦA NƠNG HỘ: Cây trồng-Vật ni ðơn giá (đ/kg sản phẩm) Sản lượng GTSX (1000đ) Chi phí vật chất+thuê lao ñộng (1000ñ) Thu nhập HH (1000ñ) 1-Cây L.thực Lúa xn Lúa mùa Lúa chiêm xn Ngơ đơng Ngơ xuân Khoai Lang Cây khác 2-Cây C.Nghiệp, TP Lạc xuân ðậu tương xuân ðậu tương hè Vừng Rau Cây khác Nuôi trồng TS Cá Tôm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp ………………………128 VI MỨC ðỘ SỬ DỤNG PHÂN BĨN HÓA HỌC CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Cây trồng 1-Cây L.thực Lúa xuân Lúa mùa Lúa chiêm xn Ngơ đơng Ngơ xn Khoai Lang Cây khác 2-Cây C.Nghiệp, TP Lạc xuân ðậu tương xuân ðậu tương hè Vừng Rau Cây khác Cao Trung bình Thấp VI KHẢ NĂNG DUY TRÌ CẢI THIỂN ðỘ PHÌ CHO ðẤT Cây trồng 1-Cây L.thực Lúa xuân Lúa mùa Lúa chiêm xn Ngơ đơng Ngơ xn Khoai Lang Cây khác 2-Cây C.Nghiệp, TP Lạc xuân ðậu tương xuân ðậu tương hè Vừng Rau Cây khác Cao Trung bình Thấp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp ………………………129 VII-TÌNH HÌNH TIẾP THU TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TIÊU THỤ SẢN PHẨM: 1-Gia đình có nghe phổ biến cách quản sử dụng đất khơng? 1.1-Có 1.2-Khơng Nếu có: -Từ ai: Tivi Họp -Bằng phương tiện gì: ðài 2-Cơ quan địa phương ðịa chính, Khuyến nơng có thăm tình hình sử dụng đất gia đình khơng? 2.1-Có 2.2-Khơng 3-Gia đình có dự lớp tập huấn sản xuất khơng? 3.1-Có 3.2-Khơng -Tập huấn nội dung gì: Nếu có: -Ai gia đình học: -Có áp dụng vào sản xuất khơng: 4-Gia đình có tham dự chương trình hay Câu lạc sản xuất khơng? 4.1-Có Loại lớp (Câu lạc bộ): Thời gian tham gia: Có bổ ích không: 4.2-Khơng 5-Gia đình có nguyện vọng tìm hiểu thêm kỹ thuật sản xuất không? Về trồng trọt: Có Khơng Về ni trồng thủy sản: Có Khơng Ngành nghề khác: Có Khơng 6-Ơng (bà) cho biết tình hình tiêu thụ nơng sản phẩm thời gian qua? 6.1.Lương thực: a-Khả tiêu thụ sản phẩm (>60%) b- Khả tiêu thụ sản phẩm (45-60%) c- Khả tiêu thụ sản phẩm (60%) b- Khả tiêu thụ sản phẩm (45-60%) c- Khả tiêu thụ sản phẩm (60%) b- Khả tiêu thụ sản phẩm (45-60%) c- Khả tiêu thụ sản phẩm (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp lý huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay